Mette Bock til teatre: Nye kunstfonde skaber ikke øget bureaukrati

REPLIK: De nye regionale kunstfonde bliver indrettet med en enkel administration og en fagligt stærk bestyrelse, hvilket ikke øger bureaukratiet, som Teatrenes Interesseorganisation ellers frygter, skriver kulturminister Mette Bock (LA).

Af Mette Bock (LA)
Kulturminister 

Formand for Teatrenes Interesseorganisation Dorthe Skøtt Bébe rejser i et indlæg i Altinget 19/12 en række bekymrede spørgsmål om de to nye regionale kunstfonde, der oprettes med finansloven for 2018.

Jeg vil meget gerne besvare spørgsmålene, men lad mig først lige korrigere Dorthe Skøtt Bébes påstand om, at 2-procentsbesparelsen på Statens Kunstfond kommer oven i omprioriteringsbidraget. Det er ikke korrekt. Statens Kunstfond er ikke omfattet af omprioriteringsbidraget i 2018.

Og så til spørgsmålene: Når det gælder administrationen af de nye regionale kunstfonde, vil jeg lægge den allerstørste vægt på, at fondene bliver indrettet med en enkel administration og en bestyrelse bestående af personer med indsigt i kunst- og erhvervslivet fra de berørte geografiske områder.

Slots- og Kulturstyrelsen, som skal sekretariatsbetjene fondene, har allerede stor erfaring med arbejdet fra Statens Kunstfond, sådan at der kommer mindst muligt bureaukrati – og størst mulig faglighed og lokal ekspertise ind i dem.

Udvikling af lokal kunstproduktion
Når det gælder de to nye fondes formål, bliver det at støtte udvikling af lokal kunstproduktion og i det små bidrage til etablering af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og -miljøer uden for hovedstadsområdet. Læg lige mærke til, at det er et andet formål end Statens Kunstfonds formål, som er at støtte gode kunstnere og kunstværker.

I det nye initiativ bliver fokus i højere grad at bidrage til, at kunsten, også med et lokalt afsæt, får en levedygtig økonomi – og på også at understøtte kunstneren som erhvervsdrivende. Samtidig skal der naturligvis lægges vægt på det kvalitative niveau i kunsten.

Og nej, de to ting – økonomisk bæredygtighed og højt kvalitativt niveau – behøver ikke nødvendigvis at være hinandens modsætninger. Heller ikke i kunsten.

Inspiration fra regionale filmfonde
Inspirationen til fondene kommer blandt andet fra de regionale filmfonde, som har formået at engagere kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner på nye måder.

Filmfondene er et godt eksempel på, hvordan lokal og regional forankring faktisk kan få den statslige kulturstøtte til at fungere som seed-money. Dels ved at skabe basis for flere investeringer, dels ved at skabe legitimitet og lokalt engagement.

Der var i øvrigt også stor bekymring og protester, dengang man besluttede at støtte de regionale filmfonde. Men de har vist sig som en succes. Og den succes vil jeg nu gerne forsøge at folde ud til andre områder også.

Nogle gange er det nødvendigt at tænke nyt og eksperimentere – også i forvaltningen af kunststøtten, hvor den organisatoriske konservatisme en gang imellem kan synes fremherskende.

Jeg håber, at fondene i det små bliver en gevinst for de kunstneriske miljøer uden for hovedstadsområdet. Og det er blot et første skridt, for jeg håber, at fondene over tid kan vokse sig større, så vi skaber mere værdi – til gavn for både kunstnere og borgerne i hele landet.

Forrige artikel Kulturrådmand: Udlån er ikke bibliotekernes eneste kerneopgave Kulturrådmand: Udlån er ikke bibliotekernes eneste kerneopgave Næste artikel Bibliotekarer: Faglighed og værdier gør forskellen i fremtidens bibliotek Bibliotekarer: Faglighed og værdier gør forskellen i fremtidens bibliotek
 • Anmeld

  Dorthe Skøtt Bébe · Formand for Teatrenes Interesseorganisation

  Statens Kunstfond ikke omfattet af omprioriteringsbidrag, men bevillinger skal omprioriteres

  Det er korrekt, at fonden ikke er omfattet af det generelle omprioriteringsbidrag på to procent – og så alligevel: I samme periode som det generelle omprioriteringsbidrag effektueres (2016-2019), skal Kunstfonden afgive to procent af bevillingerne – svarende til 9 mio. årligt og 36 mio. årligt.

  I aftale om finansloven for 2016 fremgår det nemlig, at der ”omprioriteres 2 pct. af bevillingerne til Statens Kunstfond, svarende til 9 mio. kr. årligt, i perioden 2016-2019 til en række udvalgte initiativer.”

  Kunstfonden er altså også underlagt en omprioritering af midler i samme periode.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv .MEP & MF

  Liberal skizofreni

  Liberal Alliance er imod bureaukrati og kunststøtte. Nu skaber ministeren mere af begge dele. Partiet er imod mere stat, Med finansloven stemmer det for mere stat.

 • Anmeld

  Lone Bording

  Politisk styrede puljer og fonde skaber kun mere bureaukrati tvang og kontrol

  Politisk styrede Puljer og fonde skaber kun kontrol tvang og bureaukrati - LA må forstå at danskerne efter 15 års Tvangsliberalisering har gennemskuet at liberal tvang tager friheden fra de fleste og giver privilegier til de meget få på bekostning af de mest udsatte grupper og et mangfoldigt kulturliv for alle - 4% støtter Mette Bock og kun fordi de er uoplyste og hopper på liberale løgne - Se Selvsvings Jule Galla og forstå at danskerne er mere oplyste end Mette Bock tror

 • Anmeld

  Gunnar Madsen · Leder af ROSA & SPOT

  knæk og bræk til nye fonde.

  Nye fonde med nye formål er i sig selv ikke nødvendigvis af det onde. Den centrale administration kan godt bekymre lidt - da denne gennem de sidste 10 år er blevet stedse mere skabelon-styret, hvor alle skal passe ind i "statens rammer" og mest muligt ensliggøres. Angiveligt et opdrag presset ned fra Moderniseringsstyrelsen / finansministeriet, der kan have en større interesse i at definere, hvad staten ønsker end i at imødekomme borgernes ideer og ønsker - ikke mindst nytænkning. Det nærer min frygt for, at de nye fonde bliver en del af af samme forvaltningsudvikling - uanset uafhængige bestyrelser. En anden frygt kunne være, at vi med en anden geografisk baggrund end København, der forvalter nationale interesser udenfor Københavnsområdet kan ende mellem stolene - ligesom der kan opstå lignende uklarheder om, hvor en ansøgning hører hjemme? At der derudover kan gives næring til en A & B hold tankegang ligge lige for, men behøver jo ikke blive tilfældet. Meget positivt er det, at Ministeren så klart stiller forventninger til forholdet mellem kultur og erhverv - det er en modernisering i tankegangen, som er tiltrængt. Men det kunne være nok så dejligt, hvis den også blev implementeret i de statslige fonde og udvalg - eller om man søsatte en ny og konkret statslig fond, der skulle håndtere dette område: Gerne med erfarne folk såvel i bestyrelse som i forvaltning. Men ingen skam at få prøvet skidtet af. Knæk og bræk!