Vindmølledirektører: Falske nyheder præger debatten

DEBAT: Vindmølledebatten i Danmark er præget af en lang række falske informationer. Det er et stort demokratisk problem, og kommunale politikere bør være mere kritiske over for vindmøllekritikerne, skriver vindmølledirektører.

Af Christian Kjær og Jan Hylleberg
Hhv. direktør for Danmarks Vindmølleforening og adm. direktør for Vindmølleindustrien

Forløbet og resultatet af det amerikanske præsidentvalg i 2016 har hos mange fremkaldt en forstærket erkendelse af, at falske nyheder spiller en stadig større rolle for den demokratiske proces.

Falske nyheder har også præget den danske vindmølledebat de seneste mange år. Lad os blot nævne nogle eksempler, der viser både forskelligheden og spændvidden i nogle udokumenterede påstande og deres modsætningsforhold til den faktuelle viden på vindmølleområdet:

1) ”Nabohuse oplever katastrofale tab i ejendomsværdien.” Sandheden er, at en omfattende, videnskabelig undersøgelse fra Energistyrelsen har dokumenteret, at det værditab, der kan være en realitet, hvis et hus ligger tæt på en vindmølle, dækkes inden for rammerne af den eksisterende værditabsordning.

2) ”Vindmøllebekendtgørelsens krav om støjmålinger ved 6 og 8 m/s sikrer ikke borgerne mod støj udover grænseværdier.” Udsagnet bruges uanset, at en stor rapport fra Miljøstyrelsen med langt over 100 konkrete støjmålinger dokumenterer, at de danske støjregler er udformet, så man måler støjen ved de vindhastigheder, hvor støjen netop er på det højeste niveau.

3) ”Mange vindmøllenaboer er generet af ulidelige støjgener.” De eksisterende analyser dokumenterer, at kun få borgere klager over vindmøllerne, og at blot et lille mindretal af de tættestboende husstande oplever gener i væsentlig grad.

4) ”Der er negative helbredsrelaterede følgevirkninger af naboskab til vindmøller.” Sundhedsstyrelsen har vurderet adskillige forskningsrapporter fra uafhængige universiteter og afviser på det grundlag, at der er videnskabelig dokumentation for andet og mere end genevirkninger.

Kommuner springer fra deres ansvar
Betydningen af misinformation gennem falske nyheder er stor – og stigende. Alt for ofte trumfer tro fakta, når kommunalbestyrelser nedstemmer vindmølleprojekter eller beslutter ikke at sende projekter i høring.

Denne udvikling er en demokratisk udfordring. Det er nu blevet tydeligt, at det er en skrøbelig konstruktion at tildele ansvaret for at opfylde nationale energipolitiske mål til en aktør, hvis primære tilgang til beslutningstagning er varetagelsen af lokale hensyn. For hvis kommunerne helt risikofrit kan vælge at negligere opgaven, er forudsætningerne for at oppebære myndighedsansvaret muligvis bristet.

Dette bør give stof til eftertanke, når Folketinget til efteråret skal diskutere den grønne omstilling frem mod 2030, hvor landvind er en afgørende brik.

Det tavse flertals stemme
På et andet niveau er kommunalpolitikernes tøven over for vindmølleplanlægning også et demokratisk problem. De lokale folkevalgte handler nemlig i strid med holdningen hos det overvældende flertal, hvis de siger nej til at opstille vindmøller. Det ser bare ikke sådan ud, når man overskuer vindmølledebatten fra helikopterperspektiv. Her fylder modstanden mod vindmøllerne så at sige hele luftrummet.

Faktum er imidlertid, at vindmøllemodstanderne er i mindretal i alle landets kommuner. Endda i stort mindretal. Alle undersøgelser viser, at der er et stort flertal for at opstille vindmøller blandt lokalbefolkningen – også når respondenterne skal forholde sig til spørgsmålet om at opstille vindmøller i eget nærområde. Men tilhængerne blander sig kun sjældent i den meget følsomme vindmølledebat, fordi man nemt risikerer både ukvemsord og uvenner ved at ytre sig.

Samme tilbageholdenhed gælder ikke modstandere, der skriver masser af vrede læserbreve, ofte med udokumenterede påstande; de demonstrerer foran rådhuse og møder talstærkt op ved byrådsmøder; de sætter store bannere og skilte op i det lokalområde, hvor der planlægges vindmøller; de udnytter de sociale medier til propaganda, som opskræmmer lokale medborgere uden indsigt i de reelle forhold. Alt dette gør naturligvis et stærkt indtryk på både offentligheden og kommunalpolitikerne.

Sagligt funderet debat er nødvendig
At vindmøllemodstanderne udnytter deres demokratiske ret til at gøre deres synspunkter gældende, skal vi være de sidste til at beklage. Men da modstanden for en stor dels vedkommende hviler på mange faktuelt forkerte informationer, vil vi til gengæld ikke tøve med at karakterisere den som det, den er: En privat særinteresse, der går imod samfundets almene interesse i at omstille energiforsyningen til bæredygtig energi til den samfundsøkonomisk lavest mulige omkostning.

Derfor er det et demokratisk problem, når indflydelsen fra vindmøllemodstanderne kommer så vidt, at lokalpolitikerne tager falske nyheder for gode varer og træffer beslutninger på grundlag heraf. Så kan man uden overdrivelse tale om, at den demokratiske debat er forvitret, og det er netop, hvad vindmølledebatten er.

Et eksempel herpå er debatten i Tønder Kommune. Her nedstemte et flertal i byrådet i marts et vindmølleprojekt med 29 vindmøller, der kunne levere strøm til cirka 75.000 husstande.

En af de to afgørende stemmer i den tætte afgørelse i kommunalbestyrelsen blev leveret af et byrådsmedlem med den begrundelse, at genevirkninger fra vindmøller i nogle tilfælde kan føre til celleforandringer hos mennesker. Et godt eksempel på, hvordan den demokratiske proces forvitrer på grund af falske nyheder.

Det er på tide, at visse kommunalpolitikere ikke tager alle udsagn i vindmølledebatten for lige gyldige.

Forrige artikel SF: Ny vandløbslov kan sende ekstraregning til skatteyderne SF: Ny vandløbslov kan sende ekstraregning til skatteyderne Næste artikel Professor: Der er mange kritiske aspekter af havbrug Professor: Der er mange kritiske aspekter af havbrug
 • Anmeld

  Poul Bjarne Andersen · Konsulent

  Vindmølleforeningen plejer kun egne interesser

  Det har gennem en årrække været Vindmølleforeningerne og Vindindustrien der har ført pennen om argumenter og pression mod politikere og befolkning for at styrke deres forretningsområde om vindenergi. Alle tænkelige argumenter er taget i anvendelse som især er rettet mod en ikke eksisterende fremtid, hvis ikke vi gør som det ønsker. Det har haft stor fysisk påvirkning på befolkningens men også meningsdannelse om vindmøller på land og især om kæmpevindmøller hvor borgerne bor. Konsekvensen er, at vi har fået en lovgivning der ikke beskytter borgerne efter at vindmøller er blevet til kæmpevindmøller.
  Vi ser nu ulykkelige borgere der på grund af især støjen fra kæmpevindmøller, er parat til at forladeres hjem, hvis blot de kunne. For mange er konsekvenserne manglende nattesøvn. Konsekvenser der er ubærlige for nogle. Vindmøllenaboer forsøger at tage kampen op mod det de kun kan opfatte som overgreb mod dem, og der er dannet en Landsforening Naboer til kæmpevindmøller og utallige grupper i vindmølleområderne, der forsøger at opnå retfærdighed som man forventer i Danmark.
  Der findes meget forskning som beskriver konsekvenser af vindmøllestøj og al den viden der findes på området præsenteres af de berørte borgere for vore politikere og befolkningen for at få stoppet denne trussel mod deres hjem.
  Desværre er der så store kapitalinteresser på spil, grunde de statslige tilskudsordninger at vindmølleforeningerne ikke accepterer andet end deres egne argumenter og deres effektive propaganda har jo også skabt dem betydelig rigdom som de fortsat kæmper for.
  Artiklen fra denne Vindmølleforening er endnu et eksempel på, at der ikke tillades andre argumenter end dem Vindmølleforeningerne lancerer - modstanden skal elimineres hver gang den dukker op. Derfor er det vigtigt at vore politikere kommer borgerne til undsætning og tilpasser lovgivningen til den virkelig der findes i dag.

 • Anmeld

  Peter Borgen Sørensen

  Vindmøller er sund fornuft, men der skal tages hensyn til lokale

  Hvis man mener klimaændringer er noget som der skal tages alvorligt, så er det svært at komme uden om vindmøllerne, men lokalbefolkningen skal tages alvorligt, også selvom deres utilfredshed ikke bygger 100 % på hårde kendsgerninger. Man ser f.eks. samme reaktion overfor højspændingsmaster med frygt for elektromagnetiske stråling. I Sverige skuller der ikke være samme protester, og her betales der mere i kompensation til dem, der bor rundt om mølleren. En sådan betaling vil nok være lille sammenlignet med møllerens indtægt. Man kunne sætte større møller op i stedet for udslidte gamle møller frem for at finder nye pladser. En større mølle give ikke tilsvarende mere støj end en mindre, så man får mere "strøm for støjen". På den lange bane kunne der satses på havvind langt til havs med endnu større kæmpemøller. DONG har lige vundet et udbud i Tyskland på kæmpe havmøller, som de vil sætte op uden statstilskud af nogen art.

 • Anmeld

  Poul Bjarne Andersen · Konsulent

  Mere viden skal give plads til sund fornuft

  Nogen har den opfattelse at vindmøller kan løse verdens klimaproblemer. Desværre er det en påstand der på ingen måde er bevist, men det er et stærkt markedsføringsredskab for Vindmølleforeningen.

  Nogen har den opfattelse at små vindmøller ikke udsender mere støj end kæmpevindmøller. Naboer til kæmpevindmøller har en helt andet oplevelse når støj, manglende søvn og visuelle forstyrrelser gør deres hverdag vanskelig at håndtere og gør dem fortvivlede.
  Fagkundskaben har også bekræftet at store vindmøller udsender betydelig mere støj end små vindmøller, hvilket har en helt naturlig forklaring.

  Vi ser i disse år klimaforandringer men vi ved ikke om det er stigende CO2 i atmosfæren der har den afgørende betydning. Klimaforandringer er set flere gange før menneskeskabt CO2 udledning. Vi handler altså på en ukendt årsag.

  Klimaændringer har været og er et sikkert afsæt til propagandadrevet holdningsdannelse og et effektivt boost til et forretningsområde som vindmøller. Vindmølleforeningen har stor erfaring med det.

 • Anmeld

  Søren Frydendahl Krab · En bekymret Far til 4, til naturen,til danmark

  Utroværdie Direktører

  Dansk vindmølleforening, holder til huse på samme adresse som Viden om Vind, som er dem vi danskere skal have informationer af. Nu går Dansk Vindmølle forening ud sammen med Dansk Vindmølleindustri og postulere noget, som danskerne skal tro på. Men inden, har Dansk vindmølleforening være igang med oplæg til dette, i samme bygning som viden om vind. Hvis noget er inhabil, er det alle 3 på engang gang. Det er virkelig et usmagelig træk. Viden om Vind, som Danskerne skal have deres information fra. Udtalelsen fra begge Direktører må betegnes som utrovædi.......Lavfrekventstøj er meget farlig, og der ligger grunden til deres udtalelse. Se dette støjforedrag. Og vælg danske undertekster....www.lavfrekventlyd.dk

 • Anmeld

  Lars · Biolog

  Ekspropriation af landskaber

  Opstilling af kæmpevindmøller omdanner landskabet til et industriområde.
  Arealet der reelt eksproprieres er på 80 kvm2 for en kæmpemølle.
  Det betyder tab af rekreative områder og dermed livskvalitet.
  Hvem gider bo eller holde ferie i et industriområde for vindkraft?

 • Anmeld

  Anker Steen Sørensen · Tidligere Flyvesikkerhedsinspektør

  Vindturbiner er skadelige

  Vindenergi er IKKE vedvarende energi men kun sporadisk energi. Det skal både blæse og der skal være brug for strømmen. Hvis bare en ting mangler er det værdiløst.
  Støj skader helbredet. Vindturbiner støjer.
  De ødelægger også vores natur.
  Ved brand spredes giftige fibre der er kræftfremkaldende.

 • Anmeld

  Henrik Stein · Udøver af sund fornuft

  Som vinden blæser

  Christian Kjær og Jan Hyllebergs fire argumenter om fake news, synes i sig selv at være behæftet med alvorlige "gummi-paragraffer":
  1)" ......... et hus ligger tæt på en vindmølle, dækkes inden for rammerne af den eksisterende værditabsordning." Spørgsmålet er IKKE om det dækket af værditabsordningen , men om den er tilstrækkelig?
  3) "........kun få borgere klager over vindmøllerne, og at blot et lille mindretal af de tættestboende husstande oplever gener i væsentlig grad." Ordene så som: "få, lille, tættestboende, væsentlig" er "gummi-ord"
  4)"Sundhedsstyrelsen har vurderet adskillige forskningsrapporter fra uafhængige universiteter og afviser på det grundlag, at der er videnskabelig dokumentation for andet og mere end genevirkninger" Det er ok den værste af dem alle: Hvad betyder det sludder? Havde der derimod stået at f.eks. 12 ud ad 15 forskningsreporter, fra uafhængige universiteter (med navn på et par af de væsentligste) konkluder, at der IKKE er ”negative helbredsrelaterede følgevirkninger af naboskab til vindmøller.” så havde troværdighed ikke lidt totalt skibbrud.

  Til slut har jeg et par spørgsmål til begge de herrer Christian Kjær og Jan Hylleberg: AA) Er I naboer til vindmøller som i ikke selv ejer? og BB) Ville i være mølleejere, havde der ikke været tilskud? CC) Har i hørelse og syn intakte?

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Vindmøller.

  Jeg har selv befundet mig i nærheden af vindmøller. Jo , når de kører siger det hele tiden "SVUSJ, SVUSJ, SVUSJ, osv, osv. Det er ganske enkelt ulideligt at høre på. Jeg kan godt forstå Foreningen Naboer til Vindmøllers modstand.
  Jeg begriber stadigvæk ikke, hvorfor, man KUN anser vindmølle strøm for at være "grøn". Der findes andre energiformer, f.eks. kernekraft.
  Hvornår indser man at denne energi form nødvendigvis må i spil, hvis fremtidens energi forsyning skal opretholdes?.