Debat: Manglende politisk godkendelse af muslingeopdræt skader havmiljøet

DEBAT: Der er behov for en statslig godkendelse af muslingeopdræt som marint virkemiddel. Med en sådan godkendelse kan vi udnytte muslingeopdræt til billigt og effektivt at fjerne næringsstoffer fra indre farvande samt opnå bedre vandkvalitet, skriver flere aktører.

Af Klaus Astrup Nielsen med flere
Se dokumentationsboks

Muslingeopdræt er en af de billigste og mest effektive måder at fjerne næringsstoffer fra indre farvande på. Det viser mere end otte års forskning, forsøg og reelt opdræt.

Branchen står klar til et samarbejde mellem myndigheder og de private muslingeproducenter, men der mangler fortsat en godkendelse af muslingeopdræt som marint virkemiddel.

Muslingeopdræt fjerner næringsstoffer fra vandmiljøet, giver beskæftigelse og bidrager til udviklingen af en cirkulær bioøkonomi med produktion af fødevarer og foder af høj kvalitet.

Hvad venter vi på?
Det er dokumenteret, at muslingeopdræt er et yderst økonomisk effektivt virkemiddel til at opnå en bedre vandkvalitet i for eksempel fjorde og indre farvande. Ud over fjernelse af næringsstoffer er det bevist, at muslinger bidrager til øget sigtdybde og lokalt kan medføre en forbedret vandkvalitet – meget hurtigt.

Private virksomheder er allerede i gang i småskala, og resultaterne er imponerende.

Hvad venter vi så på? Svaret er myndighedernes godkendelse af muslingeopdræt som et marint virkemiddel.

Naturstyrelsen bemærkede i forbindelse med en høring om den første vandplan i december 2011, at:

"Foreløbige undersøgelser tyder på, at lineproduktion af miljømuslinger har potentiale for kvælstofreduktion. Der er dog fortsat usikkerhed om virkemidlets effekt, teknologien, økonomi."

Den usikkerhed afkrævede yderligere undersøgelser, før der kunne blive givet grønt lys som et marint virkemiddel. De undersøgelser har branchen nu brugt mere end otte år på. Resultaterne levner ingen grund til usikkerhed. Der er evidens for, at muslingopdræt giver klarere vand og forbedrer forhold for ålegræs og anden makrovegetation, der er afhængig af lys ved bunden.

Det bidrager dermed til gendannelsen af vigtige marine habitater, der er levested for bunddyr og fisk. De fungerer desuden som biogene rev, hvor fiskeyngel kan søge skjul i områder, der ellers er domineret af blødt substrat på bunden.

Tøven forsinker forbedring af havmiljøet
Vi stiller os derfor undrende over, at vores politikere stadig tøver med en godkendelse.

Allerede i dag er der eksempler på, hvordan kommuner og muslingebranchen står klar til at gøre en forskel for både økonomi og havmiljø, men hvor en manglende godkendelse som virkemiddel har sat en stopper for fremdriften.

Eksempelvis har Mariagerfjord Kommune i samarbejde med en række rådgivere og virksomheder i muslingebranchen vurderet effekten af muslingedyrkning i Mariager Fjord og lavet analyser af de tekniske, økonomiske og forvaltningsmæssige udfordringer.

Der er optimale muligheder, men for at kunne trykke på startknappen kræver det enten, at muslingeopdræt er godkendt som marint virkemiddel, eller det kræver finansiering af et pilotprojekt.

Supplement – ikke en erstatning
Muslingeopdræt som marint virkemiddel skal ikke erstatte virkemidler på land, men ses som supplement til en række andre virkemidler.

Vi skal fortsat reducere udledninger af næringsstoffer for en målopfyldelse af nuværende og kommende vandområdeplaner, men mange af de lavthængende frugter i forhold til reduktion af næringsstoffer er allerede høstet.

Muslingeopdræt skal derfor ses som et alternativ og effektivt supplement til eksisterende virkemidler. I takt med at mulighederne for at anvende de eksisterende virkemidler på land langsomt udtømmes og kun efterlader mulighed for at anvende dyre virkemidler eller tage god landbrugsjord ud af produktion, stiger værdien af muslingeopdræt yderligere.

Desuden kan muslingerne blive en vigtig ressource i foderindustrien, hvor både fedtsyrer og proteiner er en mangelvare. Det kræver blot, at volumen af høstede muslinger øges.

Manglende politisk handling
Private virksomheder i muslinge- og foderbranchen er parate til at investere i udviklingen og etableringen af muslingeopdræt som marint virkemiddel.

Mariagerfjord Kommune har i samarbejde med Orbicon ǀ WSP udviklet de økonomiske og forvaltningsmæssige vurderinger, der skal til for at træffe beslutninger om rammerne for samarbejdet med en privat operatør af et muslingeopdræt som virkemiddel.

Den eneste manglende brik i puslespillet er en statslig godkendelse af muslingeopdræt som marint virkemiddel og en afklaring af den finansiering, der skal betale den private operatør for ydelsen.

Forrige artikel Erhverv: Drop tredoblingen af afgiften på genanvendt plast Erhverv: Drop tredoblingen af afgiften på genanvendt plast Næste artikel Sportsfiskerne: Multifunktionel jorddeling kan bringe biodiversitet tilbage på sporet Sportsfiskerne: Multifunktionel jorddeling kan bringe biodiversitet tilbage på sporet