Jægere: Regeringen og DF begår stor naturfejl

DEBAT: Væk med økologisk landbrugsdrift og ind med uberørt natur på Kalø Gods. Men det er helt igennem uigennemtænkt, da netop jordene på Kalø kan vise, hvordan et moderne landbrug kan integrere naturen i driften, skriver Danmarks Jægerforbund.

Af Claus Lind Christensen og Niels Søndergaard
Hhv. formand og jagtfaglig chef, Danmarks Jægerforbund

Hvis Kalø Gods lægges om til uberørt natur, så forsvinder et helt unikt sted i Danmark, hvor staten siden 1950'erne har forsket og undervist i, hvordan man kan integrere natur- og vildtpleje med moderne landbrug.

Hvis dette arbejde ophører, så går vigtig viden og erfaring tabt, og i sidste ende kan det blive naturen i landbrugslandet, som bliver den reelle taber.

12. april 2019 udsendte Miljø- og Fødevareministeriet nemlig en pressemeddelelse om, at landbrugsdriften skal ophøre på en række af Naturstyrelsens arealer – herunder arealerne på Kalø Gods.

I Danmarks Jægerforbund har vi fuld forståelse for, at der skal udlægges landbrugsområder til natur, men står helt uforstående over for, at ministeriet ikke har rettet henvendelse til de interessenter, som denne ændring af arealanvendelsen vil få konsekvenser for.

Erfaring og viden forsvinder for altid
Kalø Gods har en lang historie inden for jagt og vildtforvaltning. Her har man siden 50'erne haft demonstration og undervisning i, hvordan natur- og vildtpleje kan integreres i et tidssvarende land- og skovbrug. Hele formålet med, at Kalø Gods kom i et statsligt ejerskab, efter ejendommen blev eksproprieret efter Anden Verdenskrig, var blandt andet at anvende arealerne til disse formål.

Der er siden 50'erne investeret mange ressourcer fra jagttegnsmidlerne i at opbygge og pleje demonstrationselementer, der viser, hvordan man kan integrere natur i en moderne landbrugsbedrift. Dette arbejde har aldrig været vigtigere, da naturen i netop landbrugslandet i dag er presset helt i bund.

Flere af demonstrationselementerne indgår i lærebøger for natur- og vildtpleje. At kunne vise disse elementer frem i virkeligheden og ikke mindst løbende kunne opsamle erfaringer og viden har stor undervisningsmæssig værdi. 

Det vil tage flere årtier at opbygge samme værdifulde demonstrationselementer fra bunden et andet sted, og den eksisterende erfarings- og vidensopsamling vil forsvinde for altid, hvis arealerne udlægges til selvforvaltende natur, som er regeringens og Dansk Folkepartis plan.

Revurderet plan for Kalø Gods
Netop for at sikre den store betydning, som demonstrationsarealer har, har der igennem de senere år været arbejdet på et forslag til en masterplan for Kalø med fremtidsvisioner for demonstrationsarealerne. Det er der fuld opbakning til fra Rønde Skole, Rønde Gymnasium, IVD Gymnasier, Rønde Højskole, Kalø Økologisk Landbrugsskole, Højskolen på Kalø, Rønde Efterskole, Nationalpark Mols Bjerge og Rønde Privat skole.

Formålet er, at vi ønsker, at Kalø Gods skal fremvise 'best practice' inden for integrering af natur- og vildtpleje samt friluftsinteresser i et moderne skov- og landbrug.

Masterplanen for Kalø Gods foreslår faktisk at dele af ejendommen udlægges til selvforvaltende natur og den resterende del til land- og skovbrug, hvor vi demonstrerer integration af natur i driften af jorden. Derved vil vi kunne fremvise 'best practice' for selvforvaltende natur, og ved siden af kan vi fremvise, hvordan naturen kan integreres i moderne land- og skovbrug.

Det vil sige, at vi ikke udelukker, at der udlægges statslige landbrugsarealer på Kalø til selvforvaltende natur. Derimod sikrer vi, at der på en del af arealerne samtidig kan demonstreres naturhensyn på de dyrkede arealer, hvor der i den grad også er behov for naturfokus. Dermed bliver de almindelige arter som vibe, lærke, hare, gulspurv og agerhøne ikke truet mere, end de allerede er.    

Naturstyrelsen har løbende været inddraget og informeret om dette, og det endelige forslag til en masterplan for Kalø Gods' fremtidsvisioner er fremsendt primo november 2018 til Naturstyrelsen. Vi må formode, at dette forslag til en masterplan for Kalø ikke er blevet inddraget i beslutningsprocessen, og vi vil derfor opfordre til, at det sker.

Vi vil derfor kraftigt anmode om at, den fremadrettede plan for Kalø Gods bliver revurderet.

Forrige artikel Dansk Ornitologisk Forening: Helt ude i skoven at fælde fremtidig vildskov Dansk Ornitologisk Forening: Helt ude i skoven at fælde fremtidig vildskov Næste artikel L&F og Jægerne: Levesteder skal tænkes ind i landbrugspolitikken L&F og Jægerne: Levesteder skal tænkes ind i landbrugspolitikken
 • Anmeld

  Morten DD Hansen · Chefkratlusker

  NIMBY - hos jægere og økologer

  Uha, vi vil gerne have vild natur. Det skal bare ikke være på de statslige arealer, som VI har en interesse i.

 • Anmeld

  Thor Hjarsen · Seniorbiolog

  Regeringen begik en stor natur-rigtighed...

  Den afgående blå regering har begået lidt godt og meget skidt for dansk natur. Det gode har været at prioritere natur over produktion på statens natur-, landbrugs- og skovarealer. Ud over kommende udlæg af 11.000 ha urørt statsskov, traf regeringen og DF for kort tid siden også beslutningen om at stoppe statslandbrug på seks ejendomme - bl.a. Kalø Gods og Livø. Formålet er at skabe plads til naturen ved naturgenoptretning. Og for at skabe denne plads, må vi mennesker AFGIVE pladsen til de vilde arter og deres levesteder. Kun gennem sådanne konkrete indsatser kommer vi i nærheden af såvel FN-mål som videnskabelige anbefalinger - se fx den nye IPBES rapport. Det er så såre simpelt et regnestykke. Så vi mennesker må naturligvis flytte os - og afstå vores privilegier - som speltproducent, kødproducent, tømmerproducent med mere. Derfor er denne beslutningen om stop for Naturstyrelsens landbrugsproduktion så principiel og vigtigt. Og det er derfor vigtigt at vi bakker op om den. Uanset særinteresser i stort og småt. For det er det nemmeste i verden af fravælge naturen ... det svære er - som på Kalø gods - at vælge den til.

 • Anmeld

  Rune Carlsen · Skov og Landskabsfag tekniker, Vildtforvalter

  Tynd argumentation fra Danmarks Jægerforbund - Støt den ny natur på Kaløs landbrugsareal

  De vildtpleje tiltag der er etableret på Kalø, kan opleves et hav af steder. Bevarelse af insektvolde, barjords striber og vildtagre er en tynd argumentation, for at sløjfe planer om omlægning af landbrug til natur. Som demonstrationsareal, for samspil mellem dyrkning og vildtpleje, mangler Kalø i høj grad tilmed vildtplantninger (som eksempelvis kan ses på naturstyrelsens demonstrations areal ved Aars) i forskellige udformninger og til forskellige formål. De vildtplantninger der er på arealet er uddaterede og misholdte. Demonstration af hvordan der kan skabes plads til naturen i agerlandet, sammen med landbrugsdrift, er nu engang mest realistisk på privatejet landbrug frem for statsdrevet. Der bliver brugt enorme summer på DJ administration af markvildt lav - hvis ikke disse lav praktiske markvildt tiltag kan fremvises på disse arealer, er der vist noget der IKKE fungerer efter hensigten. Jagtens hus kunne være placeret på en ejendom hvor der var plads til et DJ selvforvaltet demonstrationsareal, det valgte man ikke at gøre. Netop dette fremstår som den egentlige hensigt med Jægerforbundets modstand mod naturprojektet, frem for tab af naturværdi. Det argument er simpelthen for tyndt.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Fotosyntesebaseret produktion - og disrespekten over for alle, der har ydet en indsats for at begrænse denne og dens forventede ødelæggende konsekvenser for biodiversiteten

  Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til en økologisk mindre uansvarlig landbrugsdrift - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for biodiversiteten, folkesundheden, dyrevelfærden, denne verdens fattigste mennesker samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.