Kommentar af 
Katherine Richardson

Katherine Richardson: Vi skal oppe os gevaldigt, hvis Danmark skal være foregangsland for biodiversitet

Biodiversitet respekterer ikke landegrænser, og hvis Danmark vil være i front inden for biodiversitet, bør vi melde os ind i det gode internationale fællesskab, der arbejder for at beskytte havet og dets natur, hvor vores indsats i dag er stort set ikke-eksisterende, skriver Katherine Richardson.

Personligt vil jeg nok foretrække, at natur- og klimahensyn bliver indbygget i al lovgivning frem for vedtagelse af særlige klima- og naturlove, skriver Katherine Richardson.
Personligt vil jeg nok foretrække, at natur- og klimahensyn bliver indbygget i al lovgivning frem for vedtagelse af særlige klima- og naturlove, skriver Katherine Richardson.Foto: Celina Dahl/Ritzau Scanpix
Katherine Richardson
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I skrivende stund er det store biodiversitetstopmøde COP15 i gang i Montreal.

COP – Conference of the Parties – møder er der, hvor landene, der har skrevet under på den pågældende FN-aftale mødes for at diskutere status i forhold til de målsætninger, der er nedfældet i aftalen. Lige netop denne COP har vi ventet på i 2,5 år, og den skal gerne være biodiversitetens svar på Parisaftalen.

Det er Kina, der er vært, men grundet landets corona-politik har det ikke været muligt at holde mødet før nu. Og til trods for at Kina er mødets officielle vært, afholdes mødet i Montreal, hvor coronareglerne er mere lempelige.

Det er for tidligt at vide, om en aftale kommer i stand, og hvad den i så fald vil indeholde, men vi kender til arbejdspapirerne, hvor der blandt andet står, at landene skal forpligte sig til at etablere en form for naturbeskyttelse på 30 procent af både deres land- og havarealer, og at en tredjedel af det beskyttede areal, det vil sige ti procent af landets totale areal både til lands og til vands, skal underlægges "streng" beskyttelse.

Det vil sige, at mennesker gerne må komme på besøg, men at naturen skal kunne få lov til at udvikle sig uden menneskelige aktiviteter såsom fiskeri og skovbrug. Det er faktisk disse arbejdspapirer, som EU har skelet til i udformning af målsætninger i Fit for 55.

Som sagt er det for tidligt at vide, om disse målsætninger bliver vedtaget. Men blot det at de diskuteres i den internationale politiske arena betyder, at den diskussion er kommet for at blive, og at der vil – om ikke i denne runde så i en senere – komme et stigende internationalt pres på alle lande, herunder Danmark, i forhold til beskyttelse af biodiversitet. Og godt nok for det!

Mon vi har samme aspirationer, når det kommer til biodiversitet, som når det gælder klimaet? I så fald skal vi godt nok oppe os!

Katherine Richardson
Professor, Københavns Universitet

Det er nemlig livet, altså biodiversitet, der gør Jorden unik i vores solsystem. Og det er interaktionen mellem livet, Jordens energibalance (klimaet) og elementer som danner de levevilkår, der gør det muligt for os mennesker at trives på planeten. Det gør biodiversitet lige så vigtig for os som klimaet, og det er på tide, at vi aktivt arbejder for at standse den tilbagegang, biodiversiteten har lidt fra vores hånd.

Den største trussel mod biodiversiteten er pladsmangel, da vi mennesker gennem hele vores historie har ment, at vores "behov" altid trumfer de behov, som andre levende organismer måtte have. Derfor er forslaget om at fritage visse områder fra menneskelige interventioner med øje for at beskytte biodiversiteten meget fornuftigt.

Den igangværende diskussion om biodiversitetsbeskyttelse fik flere partier under det nyligt overståede valg, til at kalde på en vedtagelse af en "naturlov". Personligt vil jeg nok foretrække, at natur- og klimahensyn bliver indbygget i al lovgivning frem for vedtagelse af særlige klima- og naturlove, men da der stadig insisteres på, at lovgivning sker i "kasser", skal en naturlov fra min side hilses velkommen.

Men hvordan skal sådan lov så se ud? Skal den for eksempel inspireres af klimaloven, hvor det udpensles i loven, at Danmark ønsker at være et "foregangsland"? Mon vi har samme aspirationer, når det kommer til biodiversitet, som når det gælder klimaet? I så fald skal vi godt nok oppe os!

For et par uger siden udklækkede Danmarks nye Biodiversitetsråd deres første rapport. Afhængigt af hvordan man læser den, kan man se, at biodiversitet kun er beskyttet på mellem to og cirka otte procent af vores landareal. Det, der kan siges at være "strengt" beskyttet, ligger tættere på de to end de otte procent. Omkring 11 procent af havarealet kan siges at være beskyttet, men stort set intet af det er "strengt" beskyttet.

Læs også

Rapporten gør yderlige opmærksom på, at Danmark i sin officielle statistik til EU indrapporterer, at en langt større procentdel af havarealet er beskyttet, men at den indrapportering medregner fuglebeskyttelsesområder. Godt nok er det vigtigt – ikke mindst i europæiske sammenhæng – at beskytte fugle, men i udgangspunktet har fugle meget lidt med naturen i selve havet at gøre.

Biodiversitetsrådets rapport efterlader ingen tvivl om, at der er langt igen, før Danmark kan siges at leve op til målsætningen om 30 procent beskyttede land- og havarealer. Der udstår derfor et meget stort arbejde i Danmark ved at udpege og beskytte land- og havarealer til naturbeskyttelse, hvis vi gerne vil være et foregangsland inden for biodiversitet.

Naturbeskyttelse er dog langt mere end etablering af beskyttede områder. For det første skal man vide, hvilken biodiversitet der overhovedet findes inden for landets grænser. Derfor etablerede Sverige og Norge allerede i henholdsvis i 2002 og 2009 statsfinansierede artsprojekter "Den Svenske Artdatabank" og "Den Norske Artsdatabank".

Målet med oprettelsen var at få identificeret og beskrevet alle Sveriges og Norges flercellede organismer gennem kortlægning, taksonomisk undervisning og forskning, samt støtte til biologiske samlinger med særligt fokus på dårligt kendte artsgrupper. I dag består den Norske Artsdatabanks sekretariat af cirka 35 ansatte og det svenske af cirka 70 ansatte.

Også i forhold til bekæmpelse af invasive arter, hvor vores indsats stort set ikke er eksisterende, er Danmarks manglende tilstedeværelse på den internationale scene værd at bemærke

Katherine Richardson
Professor, Københavns Universitet

Da der er et stort overlap af arter i Skandinavien, underskrev de to nabolande en samarbejdsaftale, der blandt andet koordinerer forskningsstøtten til kortlægningen af dårligt kendte artsgrupper i de to lande. Aftalen har medført adskillige fælles norsk/svenske biodiversitetsundersøgelser, hvis resultater er blevet inkorporeret i artsdatabaser under Artsdatabankerne.

Danmark var med til de indledende diskussioner om oprettelsen af skandinaviske artsdatabanker, men endte (af uvisse årsager, men antageligt på grund af manglende prioritering) med at trække sig.

Endelig fik Danmark i 2020 også en dansk artsdatabase. Ambitionsniveauet for den danske database er dog noget lavere end i vores nabolande, og den er kun delvis statsfinansieret.

Hovedparten af omkostningerne blev dækket af private fondsmidler. Sekretariatsfunktionen varetages af Miljøstyrelsen, og databasens fremtidige økonomiske vilkår er usikre. Danmark er således endnu ikke et forgangsland, når det kommer til kortlægningen af vores biodiversitet.

Havet respekterer ikke landegrænser, og det gør dets biodiversitet naturligvis hellere ikke. Derfor må man betragte havets natur som en ressource, vi deler med landene omkring os.

Der er få lande i verden med et (delt) ansvar for så mange forskellige marine naturtyper som Danmark. Tager vi hele Kongeriget med, strækker "vores" havområder sig fra den brakvandede Østersø til det isdækkede arktiske hav med myriader naturtyper at finde ind i mellem. Derfor kan det undre, at Danmark glimrer ved sit fravær i det omfattende internationale samarbejde, der findes i forhold til naturbeskyttelse i havet.

Læs også

European Marine Biological Resource Centre (EMBRC) er eksempelvis en EU-forskningsinfrastruktur, der giver forskere og virksomheder adgang til marine organismer, eksperimentelle faciliteter og "state of the art" teknologiske platforme. EMBRC's formål er at understøtte forskning, der øger forståelsen af havets biodiversitet og forskning, der udvikler innovative løsninger til at tackle presserende havrelaterede samfundsproblemer.

Infrastrukturen omfatter 45 marine institutioner fra Tromsø i Nordatlanten til Eilat i den sydøstlige del af Middelhavet. I alt deltager ti europæiske lande i infrastrukturen: Norge, Sverige, Belgien, Portugal, Israel, England, Frankrig, Italien, Spanien, Grækenland. Hvorfor er Danmark ikke medlem?

Også i forhold til bekæmpelse af invasive arter (det vil sige arter, der for eksempel introduceres på grund af klimaforandringer eller transport med ballastvand i marine områder), hvor vores indsats stort set ikke er eksisterende, er Danmarks manglende tilstedeværelse på den internationale scene værd at bemærke.

Vores manglende indsats er til stor gene for vores nabolande, da mange af de nye arter, der invaderer deres farvand, er i transit i de danske. Her er nævnt blot et par af de internationale marine biodiversitetsfora, hvor Danmark glimrer med sit fravær. Det er dog ikke for sent at ændre på dette forhold.

Som et foregangsland inden for biodiversitet vil det være oplagt, at Danmark melder sig ind i det gode internationale fællesskab, der arbejder for at beskytte havet og dets natur.

Jeg glæder mig derfor til udsigten til en naturlov. Også i forhold biodiversitetsbeskyttelse skal Danmark selvfølgelig sigte på at være et foregangsland!

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Katherine Richardson

Professor i biologisk oceanografi, Globe Institute, leder, Sustainability Science Centre, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, medlem, 2030-panelet
BA (Harvard 1976), ph.d. (Marine Science, Wales 1980), D.Sc. (Københavns Universitet, 2020)

0:000:00