Debat

Professor: Glyphosat er meget mere end et ukrudtsmiddel, og et forbud vil have vidtrækkende konsekvenser

Den danske landbrugspraksis har tilpasset sig, at man har haft Roundup, hvorfor et forbud vil have negative konsekvenser – for økonomien og for miljøet, skriver Per Kudsk. 

Konsekvenserne ved et forbud af glyphosat vil være vidtrækkende sammenlignet med andre ukrudtsmidler, skriver Per Kudsk.
Konsekvenserne ved et forbud af glyphosat vil være vidtrækkende sammenlignet med andre ukrudtsmidler, skriver Per Kudsk.Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Per Kudsk
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Intet andet pesticid tiltrækker sig så meget opmærksomhed i den offentlige debat som glyphosat. Da godkendelsen af glyphosat i EU i 2017 blev forlænget med fem år, var det efter en til tider nærmest kaotisk proces i EU-systemet.

Optakten til den fornyede godkendelse, som der skal tages stilling til, inden den nuværende godkendelse udløber 15. december i år, har indtil videre været mindre kaotisk.

Temadebat:

10 år mere med Roundup?

13. oktober skal EU’s medlemslande igen beslutte om glyphosat, der er aktivstoffet i det omstridte sprøjtemiddel, Roundup, fortsat skal være tilladt at bruge på europæiske landsbrugsjorder.

Men spørgsmålet er, om den danske regering skal stemme for eller imod glyphosat?

Læs mere om debatten og se panelet af aktører her.

Om temadebatter:

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Ønsker man at deltage i debatten, kan der skrives til debatredaktør Jeppe Højberg Sørensen.

Glyphosat har – modsat de fleste andre ukrudtsmidler – effekt på næsten alle plantearter og kan derfor ikke anvendes i afgrøder i vækst. Glyphosat anvendes derfor før såning/fremspiring, efter høst eller kort tid før høst i næsten modne afgrøder.

Især den sidstnævnte anvendelse har været populær blandt danske landmænd men er også den anvendelse, som har tiltrukket sig mest opmærksomhed i offentligheden, da mange finder det uetisk at sprøjte en mark kort tid før høst.

I andre EU-lande er før høst-anvendelse ikke tilladt, og i Danmark er det politisk besluttet, at praksissen fremover skal begrænses.

Har ændret landbruget

Fokus i glyphosatdebatten har primært været på de eventuelle negative miljø- og sundhedseffekter, glyphosat kunne have. Der har været mindre fokus på, hvad konsekvenserne af et eventuelt forbud imod glyphosat vil være for dansk landbrug.

Da glyphosat kom på markedet tilbage i 1970’erne, blev det anset for at være et specialprodukt imod den flerårige græsukrudtsart kvik, som på daværende tidspunkt var et af de største ukrudtsproblemer.

Tingene har siden ændret sig, og det er vigtigt at forstå, at glyphosat ikke længere bare er et ukrudtsmiddel men i vid udstrækning også forudsætningen for mange af de ændringer, der er sket i dyrkningspraksis over de seneste 20-30 år.

Man kan sige, at landbrugspraksis har tilpasset sig, at man har haft glyphosat, hvilket også er årsagen til, at konsekvenserne ved et forbud vil være vidtrækkende sammenlignet med andre ukrudtsmidler.  

Glyphosat belaster mindre

Et kig på forbruget af glyphosat i Danmark viser, at behandlingshyppigheden i 2021 var 0,46. Det vi sige, at cirka halvdelen af det samlede areal blev sprøjtet med glyphosat.

Konsekvenserne ved et forbud vil være vidtrækkende sammenlignet med andre ukrudtsmidler.

Per Kudsk

Glyphosat udgør cirka 20 procent af alle behandlinger med ukrudtsmidler, og Danmark har et af de højeste forbrug af glyphosat per hektar blandt EU-landene. Belastningen fra glyphosat udgjorde derimod kun 11 procent af den samlede belastning fra ukrudtsmidlerne.

Blandt årsagerne til det høje forbrug af glyphosat kan nævnes kravet om plantedække på markerne, som er indført for at mindske udvaskningen af kvælstof.

I praksis betyder det, at landmændene enten skal dyrke vinterafgrøder som eksempelvis vinterhvede eller etablere en efterafgrøde i de marker, hvor der skal sås en forårsafgrøde som eksempelvis vårbyg.

Alternativet til glyphosat overfor flerårigt ukrudt er mekanisk ukrudtsbekæmpelse – det vil sige bearbejdning af jorden – men det er i praksis ikke muligt, når kravene om plantedække samtidigt skal opfyldes.

Det er årsagen til, at ”før høst”-anvendelsen har været populær blandt danske landmænd.

Reduceret jordbearbejdning kræver glyphosat

Tilsvarende har der i de sidste mange år været en stigende interesse for reduceret jordbearbejdning og i de senere år specielt for det, som kaldes conservation agriculture, hvor man ikke laver nogen jordbearbejdning, og jorden er plantedækket året rundt.

Læs også

Reduceret jordbearbejdning/conservation agriculture er et godt tiltag i forhold til at reducere udledningen af klimagasser og for conservation agriculture’s vedkommende også at øge indlejringen af kulstof i jorden samt forekomsten af nytteinsekter, som kan mindske brugen af pesticider til bekæmpelse af skadedyr.

Bagsiden af medaljen er, at disse dyrkningssystemer er helt afhængige af adgangen til et ukrudtsmiddel med glyphosats egenskaber. Da der hverken findes eller kan forventes alternativer for glyphosat på markedet, vil et forbud reelt betyde, at denne form for landbrug må opgives.      

Vidtrækkende konsekvenser

I en nylig publiceret artikel er resultaterne fra 19 europæiske studier, hvor effekten af et forbud mod glyphosat er undersøgt, blevet opsummeret.

Den danske undersøgelse konkluderer, at det gennemsnitlige tab for danske landmænd ved et forbud vil være 890 kroner per hektar – svarende til et samlet tab for dansk landbrug på 1,9 milliarder kroner.

Per Kudsk

Der er stor variation i de tab, et forbud vil medføre, varierende fra 2-3 Euro per hektar i majsmarker til 533 Euro per hektar i vinmarker.

Et af de 19 studier er dansk og er udført af Seges Innovation. I det danske studie har man delt dansk landbrug op i forskellige typer og kigget på konsekvenserne for de enkelte typer af landbrug. Den danske undersøgelse konkluderer, at det gennemsnitlige tab for danske landmænd ved et forbud mod glyphosat vil være 890 kroner per hektar svarende til et samlet tab for dansk landbrug på 1,9 milliarder kroner.

Nogle af hovedkonklusionerne fra undersøgelsen er, at conservation agriculture må opgives, at dyrkning af frøavl vil blive indskrænket, og at udbytterne fremadrettet vil være nogle få procent lavere på grund af en utilstrækkelig bekæmpelse af kvik. Det er de specialiserede planteavlsbrug, der vil blive hårdest ramt af et forbud, mens for eksempel kvægbrugene påvirkes mindre.

Læs også

Andre følgeeffekter af et forbud vil ifølge Seges Innovation være, at pesticidbelastningen på landsplan vil stige med cirka 20 procent.

Det skyldes, at landmændene forventes at øge anvendelsen af andre ukrudtsmidler, og de har næsten alle en højere belastning end glyphosat. Udvaskningen af kvælstof er beregnet til at stige med 6.748 tons per år som følge af mere jordbearbejdning og erstatning af flerårige frøafgrøder med enårige afgrøder. Effekten på udledningen af klimagasser vil øges marginalt med én procent.      

En svensk undersøgelse udført af den offentlige institution Jordbrugsverket kom frem til tilsvarende konklusioner.

Den tætte sammenhæng imellem den nuværende dyrkningspraksis og brugen af glyphosat er baggrunden for at sige, at glyphosat er så meget mere end bare et ukrudtsmiddel, og at konsekvenserne af et forbud er mere vidtrækkende end for andre pesticider.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Per Kudsk

Professor, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Cand agro. (1983)

0:000:00