Foreningen Far: Fem forslag til et bedre familiesamfund

DEBAT: Regeringen har foreslået et samlet skilsmissesystem – men Danmark kan gøre det bedre end det. Det skriver Jesper Lohse fra Foreningen Far, der blandt andet nævner fædrebarsel som et af de områder, der skal fokus på, hvis systemet skal blive bedre.

Af Jesper Lohse
Landsformand for Foreningen Far

Vi skal i Danmark skabe verdens bedste familiesamfund med moderne familielovgivning baseret på frit valg, lige muligheder og samme retssikkerhed for alle børn og forældre i alle familieformer.

Vi kan i dag ikke sige, hvem der er bedst som studerende, medarbejder, leder, statsminister eller forælder alene ved at kigge på køn eller familieform. Vi står med en forældet familielovgivning, som kører i hestevogn, og som svarer til, at en mand eller kvinde læser på universitetet og ikke får lov til at gå til eksamen.

Et samlet skilsmissesystem vil da bestemt være til glæde for børn og forældre i det offentlige familiesystem, når det først er gået galt for familien. Systemet er i dag kendetegnet ved forældet lovgivning, alt for mange offentlige enheder og skift af hænder, hvilket giver tab af viden, procestid og menneskelige fejl for børn.

Når kulturen samtidig ikke er lærende, så fejl hverken opdages, erkendes eller rettes, skal det jo gå galt for børn og forældre i det offentlige.

Fem forslag
Regeringen har samtidig opstillet 22 punkter, som må anses som teknikaliteter. Forældre modtager ikke bidrag i 7/7 ordninger, så hvorfor søge dem? Og hvilken værdi har en udvidelse fra 6 til 12 måneder for børn og forældre, der opdager sandheden om det biologiske forældreskab i en alder på 1½, 18 eller 30 år, som ønsker sandheden respekteret af samfundet?

Det, der politisk kan forandre Danmark positivt og skabe bæredygtig vækst i det moderne familieliv, er:

- Fædrebarsel som er den bedste samfundsinvestering, vi kan foretage. For kærlighed og ro om børnene, kvinders frigørelse, lavere skilsmissehastighed og mænds sundhed.

- Digital post om børn til begge forældre som er den sikre vej til borgertilfredshed i befolkningen og en kæmpe økonomisk besparelse i det offentlige for skoler, kommuner og hospitaler, uanset om det handler om fødsel, barsel, forældres hverdag i daginstitutioner og skoler, børns sundheds- og trivselsmålinger, hospitalsoplysninger, offentlige børnesager eller familieforskning. Forældre har i henhold til loven samme orienteringsret om deres børn, men loven overholdes ikke, fordi det offentlige mangler data.

- Afskaffelse af bopæl og samværsforældre som er den mest omfattende diskrimination, vi har i Danmark, af cirka 400.000 børn, deres forældre og bedsteforældre. Bopæl- og samværsforældre-begrebet, som blev indført i 2007, virker kun for nogen og satte i praksis fælles forældremyndighed ud af kraft. Hvem indførte det?

- Livsvarig repsekt for biologisk forældreskab og ligeværdig medmor og medfar: Alle børn og forældre har naturligvis en livsvarig ret til sandheden og respekt af det biologiske forældreskab. Vi lever i en tidsalder med DNA, sociale medier og skilsmisser, hvor sandheden kommer frem i livet, og sandheden er den eneste beskyttelse, vi kan give barnet i livet. Ønsker vi som samfund at respektere medmor, skal medfar naturligvis også respekteres.

- Barnets økonomi tildeles i dag kun den ene forælder, og det skaber kamp om bopælen med børn i midten, hvis far og mor ikke bor sammen. Antallet af børn, der bor hos far, er derfor stadig på niveau med 1980. Er det bedst for barnet at bo mest hos en forælder, mens den anden forælder har mest behov for barnets indtægter, kan det ikke lade sig gøre i lovgivningen. Alle borgere skal naturligvis have ret til velfærdsydelser for børn. Har du behov, skal du få, og har du ikke, skal du gå – ud og arbejde!

Måske vi i virkeligheden alle sammen skulle tænke over, hvordan det må føles som barn at miste fars eller mors kærlighed – eller ikke at få den anerkendelse eller oplevelse i livet.

Hvordan det føles som forælder at miste sit barn fra den ene dag til den anden, eller aldrig at få sandheden respekteret.

For det er virkeligheden i et kønsopdelt familiesystem fra fortiden, som diskriminerer rollemodellerne. Der er tale om symptombehandling, men langt fra årsagsbehandling, af politikerne.

Vi skal videre end det i Danmark og skabe verdens bedste familiesamfund.

Forrige artikel Handicaporganisationer: Unødvendigt at fratage svage borgere deres rettigheder Handicaporganisationer: Unødvendigt at fratage svage borgere deres rettigheder Næste artikel Familieadvokater: Skilsmissesystem skal samles under én enhed Familieadvokater: Skilsmissesystem skal samles under én enhed
 • Anmeld

  Bruno Skibbild Christensen · Cand.mag.

  Kritik af Foreningen Far

  Der er en række elementer i Foreningen Fars holdningsgrundlag, som beror på manglende indsigt i emnet børns trivsel og udvikling.

  1. Foreningen Far slår til lyd for, at det udelukkende er straffelovens rammer, der skal kunne udløse, at en forælder (far eller mor) mister retten til samvær med sit barn. Dette er udtryk for et meget ensidigt og indskrænket børnesyn, idet skadelig forældre adfærd IKKE begrænser sig til om der er afsagt en dom for eksempelvis vold eller overgreb. Når Foreningen Far udelukkende arbejder ud fra straffelovens rammer, så betyder det i realiteten at man sætter servicelovens børne- paragraffer ud af kraft. Serviceloven er den lovgivning som den sociale forvaltning i en kommune skal benytte når der skal undersøges om et barn lider overlast. Og denne servicelov er ikke begrænset til straffeloven. Hvis et barn mistrives kan en skole eller en daginstitution sende en underretning eller en bekymringsskrivelse til kommunens socialforvaltning, og det er så socialforvaltningens opgave at undersøge barnets forhold derhjemme. Hvis disse forhold skønnes at være til skade for barnets udvikling og trivsel kan kommunen lave en forældre evne undersøgelse. Hvis den undersøgelse viser mangel på forældre evne kan det udløse en tvangsanbringelse. Årsagerne hertil kan være mange, som ikke er omfattet af straffeloven. Der kan være tale om eksempelvis alkoholmisbrug, vold i hjemmet, psykisk sygdom såsom personlighedsspaltning, borderline, psykose eller psykopati. Hvis disse ting optræder i en grad, så en forælder ikke er i stand til at opfylde barnets basale behov om mad, tøj, søvn, forudsigelighed, tryghed og omsorg, så kan det betyde en tvangsanbringelse af barnet uden for hjemmet. Ingen af disse elementer er i sig selv omfattet af straffeloven. Man bliver ikke sat i fængsel fordi man drikker eller har en psykisk sygdom eksempelvis. Så når Foreningen Far mener, at det udelukkende skal være straffelovens bestemmelser, der skal være udløsende for at samværet stoppes, så udelukker man samtidig, at der kan skrides ind overfor anden form for skadelig forældre adfærd.

 • Anmeld

  Bruno Skibbild Christensen · Cand.mag.

  Kritik af Foreningen Far

  2. Foreningen Far slår til lyd for, at man skal skride ind overfor falske anklager. Dette tillægger foreningen stor vægt i sin retorik. Men Foreningen Far gør sig ikke den ulejlighed at definere hvad en falsk anmeldelse egentlig er. I praksis bliver det til, at Foreningen Far mener, at alle de anklager, som er fremlagt og som ikke resulterer i en sigtelse og en dom er at betegne som en falsk anklage. Dette er et skævvredet billede, jf. ovenfor. Blot fordi en forældre adfærd ikke er omfattet af straffelovens paragraffer, så kan sandhedsværdien af anmeldelsen sagtens være til stede, idet anmeldelsen i stedet kan falde ind under servicelovens paragraffer, som kommunens socialforvaltning skal handle ud fra. Problemet er blot, at kommunens socialforvaltning ikke har adkomst til at skride ind over for samværsforældre, da deres adfærd reguleres af statsforvaltningen, der ikke følger serviceloven, men forældreansvarsloven. Og forældreansvarsloven opererer ikke med de samme parametre som serviceloven. Så når et barn opholder sig hos en bopælsforælder gælder kommunens sociallovgivning, og når det samme barn er på samvær hos den anden forælder gælder statsforvaltningens udøvelse af forældreansvarsloven. Disse to lovgivninger har ikke det samme børnesyn.

 • Anmeld

  Bruno Skibbild Christensen · Cand.mag.

  Kritik af Foreningen Far

  3. Foreningen Far slår til lyd for ”barnets ret til 2 forældre”. Dette er et stort problem, når Foreningen Far ikke på samme tid gør det klart, at der skal være grænser for denne ret til 2 forældre, og at barnets ret til et liv i fred og ro, samt trivsel og udvikling til enhver tid skal overtrumfe ligestillingsprincippet, der ligge bag ”barnets ret til 2 forældre”. Den eneste grænse Foreningen Far nævner er når der er afsagt en dom om eksempelvis overgreb eller vold. Dette er igen til skade for de udsatte børn, som lever i et spændingsfelt mellem en velfungerende forælder og en forælder med begrænsede forældreevner. Når ligestillingen mellem forældrene overskygger barnets ret til beskyttelse, så er det, at samvær med en skadelig forælder kan fortsætte i årevis, og så er det at sagen ender i fogedretten eller det ender med, at den velfungerende forælder går under jorden med barnet.

 • Anmeld

  Bruno Skibbild Christensen · Cand.mag.

  Kritik af Foreningen Far

  4. Foreningen Far har et overdimensioneret fokus på begrebet forældrefremmedgørelse. Dette er et begreb som foreningen bruger i samme sætning som falske anklager. Igen benytter foreningen begrebet således at hvis der ikke er afsagt en dom i henhold til straffeloven, så er der per definition tale om forældrefremmedgørelse. Dette er en mangel på forståelse for hvad forældrefremmedgørelse er. Det er hjernevask. Det er ikke blot manipulation eller en situation hvor man påvirker sit barn til at sige noget bestemt ved en børnesamtale. Det er meget mere belastende og slet ikke så udbredt som Foreningen Far hævder.

 • Anmeld

  Bruno Skibbild Christensen · Cand.mag.

  Kritik af Foreningen Far

  5. Foreningen far argumenterer således i realiteten for, at samvær skal gennemføres, også i situationer, hvor de socialretlige spilleregler i serviceloven ville tale for et ophør af samvær. På denne måde hjælper og støtter Foreningen Far i realiteten de samværsforældre (mænd eller kvinder) som har en alvorlig karakterafvigelse og som har en skadelig forældre adfærd, men blot ikke beviseligt har handlet i strid med paragrafferne i straffeloven.

 • Anmeld

  Bruno Skibbild Christensen · Cand.mag.

  Kritik af Foreningen Far

  6. Man må formode, at ovenstående holdningsgrundlag også danner skole for den rådgivning og vejledning som Foreningen Fars rådgivere bliver uddannet i at udføre, og så har Foreningen Far ikke blot et holdningsmæssigt problem, men også et rådgivningsmæssigt problem.

 • Anmeld

  Bruno Skibbild Christensen · Cand.mag.

  Kritik af Foreningen Far

  7. Samlet set er disse ting udtryk for et eklatant troværdighedsproblem for Foreningen Far. Dertil kan lægges Foreningen Fars håndtering af kritik eller mangel på samme. Hvis et menneske offentligt kritiserer Foreningen Far, så bliver dette menneske øjeblikkeligt politianmeldt, skønt jeg ikke rigtig kan se hvad der skal stå i sådan en anmeldelse ud over, at ”denne person er uenig med Foreningen Far”. Det er spild af Politiets tid med sådanne anmeldelser. Det er også udtryk for manglende evne til at håndtere kritik og manglende evne til at acceptere andre holdninger end foreningens egen. Samtidig er det et udtryk for manglende evne til at føre dialog.

 • Anmeld

  Bruno Skibbild Christensen · Cand.mag.

  Kritik af Foreningen Far

  8. Det er et tegn på umodenhed når kritik af Foreningen Far bliver mødt med skældsord, såsom ”ekstrem-feminist” eller ”radikaliseret-feminist”. Dette er ord som man bliver påduttet, hvis man offentligt kritiserer Foreningen Far.

 • Anmeld

  Bruno Skibbild Christensen · Cand.mag.

  Kritik af Foreningen Far

  9. Jeg slår disse indlæg op, og sætter disse indlæg i pressen, fordi jeg ønsker, at der kommer andre mandestemmer i debatten om børns trivsel og udvikling i forbindelse med skilsmisser end Foreningen Far. Foreningen Far har taget patent på mænd og fædres holdninger, så hvis pressen eller politikere ønsker et mande- eller fædre-perspektiv, så spørger de Forening Far. Dette er et problem, idet Foreningen Far IKKE forstår barnets perspektiv i almindelighed og de udsatte børns perspektiv i særdeleshed. Jeg håber med mine indlæg at kunne vise, at der findes mænd og fædre, der ikke sympatiserer med Foreningen Fars holdningsgrundlag. Der er altså kun 1.300 medlemmer i den forening.

 • Anmeld

  Bruno Skibbild Christensen · Cand.mag.

  Kritik af Foreningen Far

  10. Overordnet ønsker jeg at anskueliggøre at politikere og myndigheder IKKE bør lytte til Foreningen Far, idet deres forslag og påstande bygger på et helt og aldeles mangelfuldt og skævt børnesyn

 • Anmeld

  Warren Chandler · TAK TIL BABA EGBE

  TAK TIL BABA EGBE

  Hej, jeg hedder "Warren Chandler" Jeg er fra Tyskland. Mit liv er blevet fyldt med smerter og bitterhed, da intet ser ud til at fungere for mig, og hver gang noget godt er ved at komme min vej, er der altid en eller to forhindringer, og alle, jeg havde bedt om hjælp, svigtede mig. Mit liv har været sådan her i over 15 år, og jeg blev forladt af alle. Min kone forlod mig på grund af min manglende evne til at give hendes behov og tage sig af vores to børn, da jeg ikke havde noget arbejde. Jeg gav op på alt og besluttede at afslutte det hele ved at begå selvmord, da jeg har forsøgt mit bedste for at sikre alt er rigtigt, men al indsats var forgæves og abortiv.


  Gennembruddet kom, da nogen introducerede mig til denne vidunderlige, store stavekaster, der til sidst hjalp mig ud ... Jeg har aldrig været en fan af ting som dette, men besluttede bare at forsøge modvilligt, fordi jeg var desperat og efterladt uden valg ... Han gjorde specielle bønner og brugte rødder og urter ...

  Inden for to dage blev jeg kaldt af et byggefirma, som jeg har indsendt en jobansøgning for mere end fem måneder siden, og jeg blev informeret om, at jeg har fået jobbet og skulle genoptage arbejdet med øjeblikkelig virkning. Jeg fik et hus og en bil af firmaet. Ting begyndte at arbejde for mig igen, og alle, der forlod mig, undskyldte for altid at give op på mig. Min kone ringede til mig og var ked af det følelsesmæssige traume, hun havde forårsaget mig, hun flyttede tilbage til huset, og vi fortsætter med at leve lykkeligt. hvad et vidunderligt mirakel Baba Egbe gjorde for mig og min familie.

  Jeg har introduceret ham for mange par med problemer over hele verden, og de har haft gode nyheder ... Jeg tror på en person der har brug for hans hjælp. For øjeblikkelig hjælp af enhver art, kontakt Baba Egbe nu via hans Email: babaegbetemple@gmail.com eller WhatsApp ham på +7 (926) 512-8701.