Debat

Forskere: Det er paradoksalt, at rocker- og bandemedlemmer har dårligst adgang til resocialisering

Resocialisering er vigtig for straffuldbyrdelsen, men en stor gruppe indsatte efterlades på perronen uden mulighed for resocialisering, skriver Linda Kjær Minke og Peter Vedel Kessing.

Manglen på personale betyder, at indsatte ufrivilligt låses inde i cellen i flere af døgnets timer. Det er derfor blevet sværere for personalet at motivere og støtte indsatte til resocialisering, skriver Linda Kjær Minke og Peter Vedel Kessing. 
Manglen på personale betyder, at indsatte ufrivilligt låses inde i cellen i flere af døgnets timer. Det er derfor blevet sværere for personalet at motivere og støtte indsatte til resocialisering, skriver Linda Kjær Minke og Peter Vedel Kessing. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Peter Vedel Kessing
Linda Kjær Minke
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Resocialisering er et afgørende hensyn bag straffuldbyrdelsen – et hensyn, der gælder for alle indsatte.

Også indsatte, hvis kriminalitet vi som samfund tager mest afstand fra, såsom livstidsdømte, udvisningsdømte og dømte rocker- og bandemedlemmer.

Det virker derfor som et paradoks, at det samtidig er disse grupper, der har dårligst adgang til resocialisering.

Fakta

Er Kriminalforsorgen for presset til at støtte et liv uden kriminalitet?

Kan man lykkes med resocialisere indsatte i fængslerne, så længe kriminalforsorgen er presset på bemanding og pladser? Og går regeringens tendens mod hårdere straffe imod ambitionerne om resocialisering? Det sætter Altinget Social til debat.

Om Altingets temadebatter

Altingets temadebatter sætter spot på et aktuelt nicheemne.

Alle indlæg er udelukkende alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Har du lyst til at bidrage til debatten? Så er du velkommen til at skrive til Katja Gregers Brock på [email protected].

Fængselsstraffen tjener forskellige præventive formål herunder forbedring af den dømte.

Forbedringstankegangen går ud på, at den dømte under fængselsstraffen tilegner sig færdigheder, som gør det muligt at leve kriminalitetsfrit efter løsladelsen.

I FN’s konvention om civile og politiske rettigheder artikel 10 formuleres det direkte med ordlyden:

”Straffesystemet skal omfatte en fangebehandling, hvis vigtigste formål skal være fangernes forbedring og resocialisering.”

I denne formulering går forbedring og resocialisering hånd i hånd.

I dansk ret nævnes begrebet resocialisering ikke.

Men kan udledes af straffuldbyrdelseslovens indledende bestemmelse § 3, hvor det fremgår, at ”fuldbyrdelse af en straf skal ske med fornøden hensyntagen såvel til straffens gennemførelse som til behovet for at hjælpe eller påvirke den dømte til at leve en kriminalitetsfri tilværelse.”

Mens hensynet til ”straffens gennemførelse” vedrører et sikkerheds- og ordenshensyn, så angår hensynet til ”at hjælpe eller påvirke den dømte til at leve en kriminalitetsfri tilværelse” resocialiseringshensynet.

De to hensyn er, som det fremgår af bestemmelsen, sidestillede.

Ret til resocialiserende indsatser

Hvad der ligger i resocialiseringshensynet, er yderligere præciseret i paragraf 44 i Straffuldbyrdelsesloven.

Kriminalforsorgen skal bistå den indsatte med arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige forhold for dermed at ”forbedre den pågældendes muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse.”

De indsatte har ret til at blive tilbudt resocialiserende indsatser.

Læs også

Men de har ikke pligt til at deltage og kan derfor ikke straffes disciplinært for at værge sig mod at deltage i eksempelvis behandlingsprogrammer og/eller uddannelsesprogrammer.

En undtagelse til hovedreglen om ret til resocialisering gælder indsatte, der er udvist af landet ved dom.

Som præciseret i paragraf 38 i straffuldbyrdelsesloven kan denne gruppe ikke være beskæftiget ved uddannelse, undervisning eller programvirksomhed.

Mindre plads til resocialisering

Over de senere år er balancen mellem sikkerhedshensyn og resocialiseringshensyn tippet i retning af sikkerhedshensyn.

Trods det retlige udgangspunkt om sidestilling er der mindre plads til resocialisering.

Resocialisering er et afgørende hensyn bag straffuldbyrdelsen – et hensyn der gælder for alle indsatte.

Linda Kjær Minke og Peter Vedel Kessing
Hhv. sociolog og professor på Syddansk Universitet og Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder

Det skyldes især to ting.

For det første har regering og Folketing vedtaget lovgivning, der generelt kan underminere muligheden for resocialisering.

Med de nye disciplinærstraffe, der blev indført i 2023, kan den indsatte, der begår disciplinære forseelser, miste retten til udgang og besøg, imens brevveksling og telefoni kan begrænses.

Kontakten til samfundet indskrænkes dermed, som kan have negative konsekvenser for resocialiseringen.

Tilsvarende mistede livstidsdømte i 2022 ved en ændring af straffuldbyrdelsesloven retten til udgang, besøg, telefoni og brevveksling de første 10 år af deres afsoning.

Ligeledes får rocker- og bandedømte nærmest rutinemæssigt afslag på udgang.

Fængslerne er underlagt massivt pres

For det andet har der de seneste 10 år været en udvikling, hvor strafskærpelser samt stadig færre prøveløsladelser har medført, at fængslerne er underlagt et massivt pres.

Ifølge Fængselsforbundet har vi i 2022 det højeste antal indsatte i dette århundrede og uden, at pladsen er fulgt med.

Celler er omlagt til dobbeltbelæg, fængslets besøgsrum og aktivitetsrum er taget i brug som opholdsrum til indsatte.

Læs også

Dertil er antallet af fængselsbetjente historisk lavt. Ifølge Fængselsforbundet var antallet af fængselsbetjente faldet til 1.877 i 2023 – mod et politisk mål på 2.600 i 2021.

Manglen på personale betyder desuden, at indsatte ufrivilligt låses inde i cellen i flere af døgnets timer.

Det er derfor blevet sværere for personalet at motivere og støtte indsatte til resocialisering og der er større risiko for, at indsatte udsættes for overgreb fra medindsatte og frivilligt vælger at gå i isolation.

Flere gengangere i fængslerne 

De nævnte lovændringer, presset på de fysiske forhold i fængslerne, det lave antal fængselsbetjente samt den udbredte isolation og mere begrænsede kontakt med omverden medfører tvivl om, hvorvidt Kriminalforsorgen kan leve op til pligten om at forbedre indsattes muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse.  

Eller om forholdene ligefrem forværrer muligheden? Fører et ophold i fængsel til mere kriminalitet?

Recidivprocenten for fængselsdømte har de seneste cirka 10-15 år ligget nogenlunde stabilt på omkring 30 procent. Det vil sige, at godt en tredjedel af alle fængselsdømte kommer i fængsel igen.

Men man kan være bekymret for, at de nævnte forhold i værste fald vil betyde større recidiv i de kommende år.

Styrke udslusning fra fængsler

Derfor er det positivt, at der som en modvægt hertil, i flerårsaftalen for Kriminalforsorgen for 2022-2025 lægges op til at styrke udslusning fra fængsler via fodlænke og udslusningsfængsler.

For at understøtte en bedre overgang til det omkringliggende samfund og et liv uden kriminalitet efter endt afsoning skal reglerne for udstationering justeres.

Man skal gøre sig fortjent til resocialisering. Det er kun for indsatte, som kan opføre sig ordentligt og ikke skaber problemer.

Linda Kjær Minke og Peter Vedel Kessing
Hhv. sociolog og professor på Syddansk Universitet og Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder

Således at flere indsatte afsoner den sidste del af deres straf i kriminalforsorgens udslusningsfængsler eller med fodlænke. I den forbindelse oprettes der fire nye udslusningsfængsler.

Det vil samtidigt kunne medvirke til at mindske belægget i de lukkede fængsler.

Udslusningsfængslerne er imidlertid kun for indsatte som kan opføre sig ordentligt, og som kriminalforsorgen efter en ”grundig screening vurderer vil overholde retningslinjerne for udstationering.”

Det er udtryk for en mere generel tendens.

Resocialisering er ikke – som forudsat i paragraf 3 i straffuldbyrdelsesloven – for alle. Man skal gøre sig fortjent til resocialisering.

Det er kun for indsatte, som kan opføre sig ordentligt og ikke skaber problemer.

Indsatte, som ikke kan det, og som ikendes disciplinærstraf, eller tilhører en særlig uønsket gruppe som eksempelvis udvisningsdømte, livstidsdømte eller rocker- og bandemedlemmer, efterlades på perronen uden mulighed for resocialisering.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Linda Kjær Minke

Sociolog, professor MSO, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
cand.soc. (Københavns Uni. 2002), ph.d. i jura (Københavns Uni. 2010)

Lars Vedel Kessing

Professor i psykiatri, dr.med., speciallæge
med.eks. (Københavns Uni. 1986)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024