Her er de otte anbefalinger til regeringen om nye regler for magtanvendelse

MAGTANVENDELSE: Det skal blandt andet tydeliggøres i loven, hvordan og hvornår der må anvendes eksempelvis GPS-teknologi eller kodelåse til døre over for udviklingshæmmede borgere eller personer med demens. Få overblikket over alle anbefalingerne til ændringer af reglerne for magtanvendelse i serviceloven her.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) vil efter påsken diskutere de nye anbefalinger til ændringer af&nbsp;magtanvendelsesreglerne i serviceloven og&nbsp;har derfor indkaldt ordførerne på socialområdet til forhandling.&nbsp;<br>
Børne- og socialminister Mai Mercado (K) vil efter påsken diskutere de nye anbefalinger til ændringer af magtanvendelsesreglerne i serviceloven og har derfor indkaldt ordførerne på socialområdet til forhandling. 
Foto: Sarah Christine Nørgaard /Ritzau Scanpix
Simon Lessel

Det skal være tydeligere i loven, hvornår det er muligt at bruge GPS-overvågning, kodelåse ved døre og andre "tryghedsskabende velfærdsteknologier" over for eksempelvis udviklingshæmmede borgere eller borgere med demens til at sikre disse borgeres sikkerhed, tryghed og værdighed.

Sådan lyder en af de i alt otte anbefalinger fra den arbejdsgruppe, der har foretaget et serviceeftersyn af reglerne for magtanvendelse i serviceloven og udgivet en rapport, som Altinget har kigget nærmere på.

I rapporten anbefales det samtidig, at der formuleres et nationalt sæt af retningslinjer på området, der skal sikre, at det tydeliggøres, i hvilke situationer GPS-tracking og anden velfærdsteknologi må bruges af personalet på botilbud og lignende. De nationale retningslinjer skal også sikre, at der arbejdes mere ensartet med brugen af den type af velfærdsteknologi ude i kommunerne.

"På den ene side skal vi ikke bare give carte blanche til at overvåge og lave meget indgribende foranstaltninger i sårbare borgeres liv. På den anden side er vi nødt til at få tydeliggjort omsorgspligten. For i dag er der borgere, vi ikke får hjulpet og ikke i tilstrækkelig grad får draget omsorg for. Der kan vi godt få en mere klar lovgivning," svarer børne- og socialminister Mai Mercado (K) på spørgsmålet om, hvorvidt hun ser brugen af velfærdsteknologi som en nødvendighed for at drage omsorg for udsatte borgere.

Det bliver interessant at få en diskussion af selvbestemmelse på den ene side og omsorgspligten på den anden side.

Mai Mercado
Børne- og socialminister

Brug af velfærdsteknologi rejser svær debat
Yderligere lyder det i anbefalingerne, at brugen af velfærdsteknologien skal ske ud fra "en konkret og individuel vurdering" af hver enkelt borgers behov, for eksempel GPS-overvågning, sensorgulve, der kan overvåge borgernes bevægelse om natten, eller kodelåse ved dørene.

Brugen af såkaldt tryghedsskabende velfærdsteknologi går igen i flere af arbejdsgruppens anbefalinger. Både i den anbefaling, der handler om at tydeliggøre omsorgspligten, og i den anbefaling, der handler om at tydeliggøre selve formålet med magtanvendelsesreglerne.

Velfærdsteknologien skal blandt andet være med til at sikre, at personalet kan varetage omsorgspligten, lyder et af argumenterne.

Men brugen af velfærdsteknologien åbenbarer samtidig behovet for en tydeliggørelse af magtanvendelsesreglerne. For hvis borgeren gør modstand mod brugen af teknologien, skal en afgørelse af, hvordan situationen løses, foretages med udgangspunkt i magtanvendelsesreglerne, lyder det i anbefalingerne.

Sammenfattende lægges der i anbefalingerne vægt på, at der er behov for at få "præciseret de eksisterende regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten".

Og det er netop sådan, børne- og socialminister Mai Mercado mener, at anbefalingerne skal anskues. Nemlig som et oplæg til, hvordan man kan komme tættere på at løse spørgsmålet om, hvordan man på den ene side respekterer den personlige frihed og retten til selvbestemmelse og på anden side drager omsorg for særligt sårbare borgere.

"Det bliver interessant at få en diskussion af selvbestemmelse på den ene side og omsorgspligten på den anden side. Og hvordan vi får sikret, at vi får hjulpet de her borgere, der lider af demens eller er udviklingshæmmede," siger Mai Mercado.

Forhandlinger efter påske
Arbejdsgruppens fjerde anbefaling lyder på, at hensynet til fællesskabet på botilbuddene skal mere i fokus. Det betyder helt konkret, at det anbefales, at der skal gives tilladelse til at fastholde en beboer, hvis vedkommende er til fare for de andre beboere eller personalet.

Den femte anbefaling har som sit hovedfokus, at kommuner skal kunne flytte borgere med nedsat fysisk funktionsevne uden samtykke.

"Det anbefales, at der gives hjemmel til, at kommunen kan træffe afgørelse om flytning uden samtykke for alle borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, hvor værgen eller fremtidsfuldmægtigen er enige, når ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet, for at borgeren kan få den nødvendige hjælp, og det i det konkrete tilfælde omsorgsmæssigt vurderes at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende," lyder det i rapporten. I anbefalingen lyder det yderligere, at kommunerne ikke skal indstille til statsforvaltningen i de tilfælde, men kan træffe beslutningen selv. 

Derudover indgår en forenkling af reglerne for indberetning af magtanvendelse samt behovet for yderligere uddannelse af personalet på botilbud og plejecentre også som en del af arbejdsgruppens anbefalinger.

Mai Mercado afviser, at kommentere yderligere på selve teknikaliteterne i anbefalingerne, og hvordan hun helst ser tiltagene blive udmøntet i egentlig lovgivning, da hun i samarbejde med ældreminister Thyra Frank (LA) efter påske vil drøfte anbefalingerne med ordførerne fra de øvrige partier i Folketinget.

"Jeg har brug for at drøfte anbefalingerne med de andre partier bredt set først. Og det er derfor, vi indkalder til forhandlinger efter påske for at se, hvordan de forskellige partier stiller sig i forhold til anbefalingerne," siger ministeren til Altinget.

Kl. 09.13: Artiklen opdateret med link til rapporten med arbejdsgruppens anbefalinger til magtanvendelsesreglerne i dokumentationsboksen til højre. 

Opdateret: Det er præciseret i artiklen, at det i anbefalingerne fremføres, at det skal være muligt for kommunerne at træffe afgørelse om flytning uden at indstille til statsforvaltningen.

Dokumentation

De otte anbefalinger til ændringer af reglerne om magtanvendelse i serviceloven lyder:

Tydeliggørelse af omsorgspligten  
Tydeliggørelse af formålet med magtanvendelsesreglerne  
Tryghedsskabende velfærdsteknologi som en del af omsorgen  
Hensynet til fællesskabet skal tydeligere frem  
Mere fleksible flytteregler
Klausulmodel og præcisering af reglerne for midlertidige botilbud
Forenkling af reglerne for revurdering, registreringer og indberetninger af magtanvendelse  
Behov for uddannelse og kompetenceudvikling

Du kan læse rapporten med arbejdsgruppens anbefalinger til magtanvendelsesreglerne her.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mai Mercado

MF og gruppeformand (K), fhv. børne- og socialminister, fhv. formand, FOF
cand.scient.pol. (SDU 2008)

0:000:00