Selveje Danmark: Lovforslag svækker misbrugeres valg af behandlingstilbud

DEBAT: Nyt lovforslag om behandlingsgaranti for stofmisbrugere risikerer at undergrave det frie behandlingvalg, som kan ende i dårligere behandling og negative konsekvenser for misbrugere. Det skriver Kåre Skarsholm, politisk konsulent i Selveje Danmark.

Af Kåre Skarsholm
Politisk konsulent, Selveje Danmark

Folketinget behandler for tiden et lovforslag om Styrket behandlingsgaranti for personer med et stofmisbrug med videre (L-187). Trods forslagets lovende titel er der desværre ikke megen grund til glæde. Lovforslaget vil udelade et krav om, at kommunerne skal oplyse borgerne om deres ret til frit valg af behandlingstilbud og i stedet for gøre det frivilligt for kommunerne at oplyse borgerne om denne ret.

Forslaget undrer Selveje Danmark, da det fremgår af en tværministeriel rapport fra efteråret 2018, at brugerne tillægger det frie valg stor betydning for deres behandling. Rapporten viser desuden, at brugerne i dag ofte oplever, at kommunerne og de kommunale behandlingssteder ikke informerer om retten til frit valg, hvorfor brugerne ofte ikke kender til og ikke anvender deres ret til frit valg.

Det er, ifølge Selveje Danmark, afgørende, at kommunerne forpligtes på at informere borgerne om frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling. For kun på den måde får borgerne et tilbud, der matcher deres ønsker og behov, og som kan bringe dem ud af afhængigheden eller forhindre større afhængighed.

Det er kommunen, der først møder borgeren med et stofmisbrug, derfor bør kommunen også være forpligtet til at informere borgeren om andre behandlingstilbud end kommunens egne tilbud.

Borgernes retssikkerhed og frie valg undergraves
Ankestyrelsens rapport fra marts viser, at kommunerne opstiller egne kriterier i forhold til borgeren, før de visiterer til borgeren til døgnbehandling. Et af kriterierne i den forbindelse er et krav om, at relevante ambulante tilbud skal være afprøvet først.

Selveje Danmark, er bekymret over, at kommunernes praksis undergraver borgernes retssikkerhed og forhindrer borgere, der reelt har behov for et døgntilbud, i at anvende deres frie valg. Socialminister Mai Mercado har påpeget, at kommunerne ikke må stille krav om afprøvning af andre tilbud, før borgeren kan komme i døgnbehandling. En problemstilling, ministeren vil drøfte med Kommunernes Landsforening.

Selveje Danmark mener ikke, at en ministersamtale med Kommunernes Landsforening er nok. Der er behov for at gribe mere politisk håndfast ind. Vi foreslår derfor i lighed med Rådet for Socialt Udsatte, at der indføres sanktionsmuligheder over for kommunerne.

Et forhold, som Folketinget meget gerne må tage med i deres arbejde med at styrke stofmisbrugsbehandlingen.

Selveje Danmark har sammen med Dansk Erhverv henvendt sig til Folketingets Socialudvalg for at gøre opmærksom på lovforslagets negative konsekvenser for brugernes kendskab til og anvendelse af frit valg.

Selveje Danmark og Dansk Erhverv pointerer i den forbindelse, at kommunernes manglende information om frit valg til borgerne skaber konkurrenceforvridning mellem de offentlige og de ikke-offentlige tilbud, da ikke-offentlige tilbud i høj grad er afhængige af, at brugerne via kommunen får kendskab til og kan benytte det frie valg.

Voldsomt fald i visiteringer til døgnbehandling
Rådet for Socialt Udsatte har udarbejdet en analyse, der dokumenterer et enormt fald fra over 1.000 visiteringer til døgnbehandling i 2010 til cirka 400 visiterede i 2017. Nedgangen i brugen af døgnbehandling erstattes ifølge tallene fra Rådet fra Socialt Udsatte ikke af en øget dagbehandling, som måske kunne være et sagligt alternativ, men i stedet af den ambulante behandling, som er den mindst intensive behandling.

Nedgangen i antal visiteringer til døgnbehandling, uden en tilsvarende forøgelse af dagbehandlinger i kombination med et stabilt antal personer med behov for misbrugsbehandling, betyder, at en gruppe meget udsatte borgere med et ofte kaotisk stofmisbrug ikke får den hjælp, som de har behov for og ret til.

Det kraftige fald i visitering til døgntilbud medfører også, at den intensive og specialiserede behandling af stofmisbrugere er under kraftig afvikling. Døgnbehandlingstilbuddene får nemlig sværere ved at løfte opgaven med den fornødne kvalitet, når de ikke har et tilstrækkeligt antal brugere. Det kan have store negative konsekvenser for borgeren, der risikerer ikke at få tilstrækkelig hjælp til at komme ud af sit misbrug.

Det enorme fald har efterfølgende fået Enhedslistens Pernille Skipper til at indkalde socialministeren i samråd om problemet. Selveje Danmark hilser initiativet velkomment og håber, samrådet kan skabe bred politisk opbakning til en reel styrkelse af stofmisbrugsbehandlingen, borgernes retssikkerhed og det frie valg.

Lang vej til indfrielse af regeringens mål for stofmisbrug
Større effekt af misbrugsbehandlingen er en del af regeringens 10 mål for social mobilitet. Børne- og Socialministeriets Socialpolitiske Redegørelse fra 2018 viser, at der er lang vej endnu til en mere effektiv stofmisbrugsbehandling.

For nok har der været en udvikling i personer, der afslutter stofmisbrugsbehandling med et positivt resultat, men der er kun en udvikling på 1 procentpoint i forhold til baseline.

Der er derfor i høj grad brug for, at der bliver gjort noget for at løfte behandlingen af stofmisbrug. I den forbindelse gør døgnbehandlingen af stofmisbrugere sig positivt bemærket i forhold til at skabe effekt for brugerne. Børne- og Socialministeriets Velfærdspolitiske Analyse fra 2017 viser nemlig, at døgnbehandling skaber væsentligt bedre resultater end ambulant og dagbehandling.

Selveje Danmark opfordrer derfor Folketinget og socialministeren til at sikre borgernes frie valg og adgang til døgnbehandling.

Følg L 187 Lov om social service med videre
(Børne- og Socialministeriet)

16/5
2019
14/5
2019
9/5
2019
6/5
2019
2/5
2019
19/3
2019
27/2
2019

Forrige artikel K-kandidat: Minimumsnormeringer skader demokratiet K-kandidat: Minimumsnormeringer skader demokratiet Næste artikel Patientforening: Fleksjobbere med handicap oplever aldersdiskrimination Patientforening: Fleksjobbere med handicap oplever aldersdiskrimination