Forslag til ny medfinansiering møder bred kritik

KMF-HØRING: En række organisationer er skeptiske over for regeringens forslag om en mere målrettet kommunal medfinansiering af regionerne. Til gengæld er der ros fra KL.

Regeringen vil med et nyt lovforslag styrke kommunernes økonomiske incitament til at forebygge indlæggelser af særligt ældre og små børn.
Regeringen vil med et nyt lovforslag styrke kommunernes økonomiske incitament til at forebygge indlæggelser af særligt ældre og små børn.
Kim Rosenkilde

Regeringen vil styrke kommunernes incitament til at forebygge indlæggelser af særligt ældre og børn ved at ændre den såkaldte kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

Med et nyt lovforslag vil regeringen målrette kommunernes betaling for borgeres behandlinger på sygehuse og hos læger.

Forslaget vil øge kommunens betaling til regionerne, når et barn under to år eller en borger over 65 år trækker på en række regionale sundhedsydelser.

Dokumentation

Sådan vil regeringen omlægge KMF

Målrettet medfinansiering

Det foreslås, at den kommunale medfinansiering differentieres efter alder i den forstand, at den kommunale betaling pr. behandling øges for småbørn (0-2 år) og ældre borgere (65+ år), mens betalingen for øvrige sænkes, så den samlede kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet bliver på et uændret niveau på ca. 20 pct. af de samlede regionale nettodriftsudgifter (ekskl. udgifterne til medicintilskud) svarende til ca. 20 mia. kr.

Forøgelsen af den kommunale medfinansiering for småbørn (0-2 år) og ældre borgere (65+ år) sker via en forøgelse af lofter for den maksimale betaling pr. behandling samt medfinansieringsprocenten, jf. nedenfor. Modsat sænkes den kommunale medfinansiering for øvrige borgere ved som udgangspunkt at sænke lofterne for den maksimale betaling pr. behandling samt medfinansieringsprocenten.

Ændringen foretages med virkning fra 2018.

Somatik og speciallæge

Den kommunale betaling pr. behandling øges blandt de 0-2 årige og de 65-74 årige fra 34 til ca. 45 pct. af DRG/DAGS/honorarer og for de 80+ årige fra 34 til ca. 56 pct. af DRG/DAGS/honorarer, mens den sænkes modsvarende for gruppen 3-64 årige fra 34 pct. til ca. 20 pct. af DRG/DAGS/honorarer. Ændringen omfatter sygehusbehandling og speciallæge, der også i den gældende ordning har samme niveau på grund af substitution mellem ambulant somatik og speciallægeydelser.

Almen læger og øvrig praksissektor

Den kommunale medfinansiering i praksissektoren (ekskl. speciallæge) differentieres ligesom for somatik og speciallæge, men dog på et lavere niveau. Den kommunale betaling pr. behandling øges blandt de 0-2 årige og de 65-74 årige fra 10 til ca. 14 pct. af honorarer og for de 80+ årige fra 10 til ca. 18 pct. af honorarer, mens den sænkes modsvarende for gruppen 3-64 årige fra 10 pct. til ca. 7 pct. af honorarer.

Psykiatri og genoptræning under indlæggelse

Den kommunale medfinansiering på det psykiatriske område og genoptræning under indlæggelse fastholdes uændret, idet der ikke på samme måde vurderes at være positive effekter af en målretning af medfinansieringen på disse områder.

Beregningen af den kommunale medfinansiering

Det foreslås, at der gennemføres en ændring af beregningen af den kommunale medfinansiering, så der fremadrettet sker afregning pr. regionsudskrivning inden for samme region.

Hermed vil overflytninger af patienter mellem hospitaler inden for samme region ikke have betydning for den kommunale betaling, da det alene er det sammenhængende indlæggelsesforløb i den enkelte region, som kommunerne fremadrettet afkræves penge for.

Ændringen foretages med virkning fra 2017.

Den øvre grænse for regionale indtægter fra den kommunale medfinansiering

Det foreslås, at den øvre grænse for regionernes indtægter fra den kommunale medfinansiering fastsættes under hensyntagen til, at ordningen kobles fra finansieringen af den statslige aktivitetspulje - og dermed ikke indgår i den marginale aktivitetsfinansiering af regionerne. Den samlede finansiering af regionerne bliver derved todelt i hhv. det statslige tilskud (efter § 15) og det kommunale bidrag (efter §§ 13 og 14).

Derudover foreslås det, at fordelingen af de enkelte regioners loft for den kommunale medfinansiering fastsættes ud fra fordelingen af regionernes andel af bloktilskuddet på sundhedsområdet, jf. § 3 i lov om regionernes finansiering. Dermed vil den enkelte regions fremtidige andel af indtægter fra den kommunale medfinansiering således ikke afhænge af sygehusaktiviteten i tidligere år.

Ændringerne foretages med virkning fra 2017.

Tilbagebetaling af merbetalt medfinansiering til kommunerne

Det foreslås, at tilbagebetalingen af merbetalt kommunal medfinansiering udover det forudsatte niveau for kommunernes udgifter fremadrettet sker til kommunerne inden for den region, som merbetalingen vedrører.

Tilbagebetalingen fordeles til kommunerne i den pågældende region i forhold til den enkelte kommunes andel af regionens befolkningstal.

Hermed vil eventuelt merbetalt kommunale medfinansiering i højere grad blive tilbageført til de kommuner, der har afholdt merbetalinger, og merbetalinger fra kommuner i én region kan således ikke tilbageføres til en kommune i en anden region.

Den eksisterende betingelse fastholdes om, at det alene er merbetalt kommunale medfinansiering, der kan tilskrives en produktivitet, der er højere end et af sundheds- og ældreministeren forudsat niveau for det pågældende år i en eller flere regioner, som kan indgå i tilbagebetalingen.

Derved bærer kommunerne en andel af eventuelt budgetoverskridelse, som følge af bl.a. øget behandling ud over det generelle forudsatte niveau.

Ændringen foretages med virkning fra 2017.

Regulering for manglende merbetalt medfinansiering af kommunerne

For kommunerne under ét er det forudsatte niveau for kommunernes udgifter til kommunal medfinansiering fuldt ud finansieret.

Hvis de faktiske afholdte kommunale udgifter til den kommunale medfinansiering, opgjort regionsspecifikt, ikke fuldt ud modsvarer det forudsatte niveau for kommunernes udgifter til medfinansiering foreslås det, at der i året efter regnskabsåret sker en regulering af kommunernes betaling til ordningen.

Efterreguleringen opgøres af Sundheds- og Ældreministeriet og fordeles på kommunerne i regionen i forhold til den enkelte kommunes andel af regionens befolkningstal.


Læs hele lovforslaget her.


0:000:00