Professor: Fusion af Kora og SFI nedtoner forskning

LOVFORSLAG: Sammenlægningen af Kora og SFI skal først og fremmest sikre mere ”anvendelig” og ”praksisnær” viden. Det ligner en nedprioritering af forskningen, lyder det fra professor.

Fusionen af SFI og Kora skal skabe et nyt center, der både skal forske og skabe direkte anvendelig viden. Det kan blive en svær opgave i praksis, vurderer professor Peter Munk Christiansen.
Fusionen af SFI og Kora skal skabe et nyt center, der både skal forske og skabe direkte anvendelig viden. Det kan blive en svær opgave i praksis, vurderer professor Peter Munk Christiansen.Foto: Aarhus Universitet
Kim Rosenkilde

Et nyt stort analyse- og forskningscenter med en bestyrelse fuld af embedsmænd og en afsked med et af landets få tilbageværende sektorforskningsinstituttet.

Det ser ud til at blive resultatet af regeringens ambition om at smelte SFI og Kora sammen til et nyt ’Nationalt Forsknings- og Analysecenter for Velfærd’.

Af regeringens udkast til det lovforslag, som skal udmønte fusionen, fremgår det, at SFI i praksis lægges ind under en lettere justeret udgave af lovgrundlaget bag Kora.

Dokumentation

Lovforslag om fusion af Kora og SFI

Regeringen har sendt et udkast i høring til det lovforslag, som skal udmønte fusionen af Kora og SFI.

Formålet med det nye center er blandt andet "at udvikle og formidle viden om velfærdsområderne og
samfundsforhold med betydning for befolkningens levevilkår."

Det skal ske ved, at "centeret udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår samt indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring."

Centerets navn bliver Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.


Uddrag fra lovforslaget

"Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd skal arbejde for opfyldelse af sit formål ved at udarbejde analyser og forskning m.v., som er anvendelsesorienteret og praksisnær i forhold til formulering og udmøntning af velfærdspolitikken i bred forstand og dens indsatser og administration."

"Centret skal (...) med et særligt fokus på velfærdspolitikkens målgrupper; undersøge om de indsatser, som sættes i værk, virker efter hensigten både med hensyn til omkostninger og de tilsigtede effekter."

"Bl.a. skal centret (...) skabe synlighed og viden om mulighederne for kvalitetsudvikling og bedre ressourceanvendelse (...) herunder styrke styringen i den offentlige sektor bl.a. gennem sammenligninger på tværs af kommuner, regioner og institutioner."

"En central opgave for centret er således at pege på konkrete tiltag, som kan understøtte kommunerne og regionerne i arbejdet med at skabe kvalitetsudvikling og effektivitet i opgaveløsningen. Centret bliver hermed også et videns- og læringscenter for kommuner og regioner."

"Centrets arbejde i forhold til kommuner, regioner og staten skal være operationelt og praksisnært."

"Centrets analyser og forskning kan også omfatte de rammebetingelser, som den offentlige sektor er undergivet i sin opgavevaretagelse, herunder statslige rammebetingelser for kommunernes og regionernes drift."

"Der skal (...) være fokus på, at forskningen udarbejdes med et anvendelsesorienteret og praksisnært sigte – både til »her og nu« – behov, men også til udarbejdelse af langsigtede og operationelle strategier."
 

Det nye centers bestyrelse

Konstruktionen bag det nye analyse- og forskningscenters bestyrelse afspejler Koras bestyrelse.

Her er formanden udpeget af økonomi- og indenrigsministeren som også udpeger et yderligere medlem af bestyrelsen. 

Herudover udpeges medlemmer efter indstilling fra henholdsvis finansministeren, sundheds- og ældreministeren, KL og Danske Regioner.

Yderligere tre medlemmer udpeges fra videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner. Endelig udpeges et medlem efter indstilling fra af og blandt medarbejderne på instituttet.

Bestyrelsen af det nye center suppleres af et medlem indstillet af beskæftigelses- og social- og børneministeren i fælleskab, endnu en medarbejderrepræsentant og et yderligere medlem udpeget fra videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner. 

 

Læs hele udkastet til lovforslaget her.


0:000:00