Aftale på plads: Oliepenge skal gå til togfond

FINANSIERING: Tirsdag aften blev regeringen, DF og Enhedslisten enige om en harmonisering af beskatningen i Nordsøen. Pengene fra de nye skatteindtægter skal gå til kollektiv trafik. Læs aftalen her.
Regeringen, DF og EL er nu blevet enige om finansieringen af Togfonden DK, der skal elektrificere jernbanenettet og skabe hurtigere togforbindelser i Danmark.
Regeringen, DF og EL er nu blevet enige om finansieringen af Togfonden DK, der skal elektrificere jernbanenettet og skabe hurtigere togforbindelser i Danmark.Foto: Colourbox
Morten Øyen
Fakta

Sagen kort 

På baggrund af Nordsøudvalgets rapport har regeringen, DF og Enhedslisten besluttet at ændre beskatningsreglerne for olieselskaberne i Nordsøen. Det giver staten godt 28 milliarder kroner. Partierne har besluttet at øremærke pengene til investeringer i kollektiv trafik. Det sker ved at etablere Togfonden DK.

Regeringen foreslår, at midlerne skal bruges til elektrificere jernbanenettet og realisere timemodelen, der sikrer, at transporttiden mellem Danmarks største byer - København-Odense-Aarhus-Aalborg - bliver én time. Forhandlingerne om den konkrete udmøntning af pengene udestår stadig.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har Tirsdag aften indgået aftale om en harmonisering af beskatningen i Nordsøen.

Aften betyder, at alle selskaber i Nordsøen fra 2014 skal beskattes efter samme regler. Harmoniseringen af beskatningen skønnes at give et samlet merprovenu på godt 28 milliarder kroner.

De penge er øremærket til investeringer i kollektiv trafik gennem Togfonden DK. Hvordan pengene skal fordeles, skal partierne bag aftalen om den nye Nordsø-beskatning til at forhandle om nu.

Her kan du læse hele aftaleteksten om den nye beskatning i Nordsøen:

"Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage et serviceeftersyn af vilkårene for kulbrinteindvinding i Nordsøen. Udvalget af- sluttede sit arbejde i marts 2013.

Serviceeftersynet har blandt andet belyst de samfundsøkonomiske virkninger af de to eksisterende beskatningsregimer i form af de såkaldte gamle regler, som gælder for tilladelser tildelt inden 1. januar 2004 uden for eneretsbevillingen, og de såkaldte nye regler, som gælder for tilladelser meddelt efter 1. januar 2004 og eneretsbevillingen.

Som led heri peger serviceeftersynet på, at de gamle beskatningsregler indebærer betydelige forvridninger af selskabernes investeringsbeslutninger, således at de ikke svarer til de beslutninger, der er optimale for samfundet som helhed. Det medfører et samfundsøkonomisk forvridningstab, hvorved statens provenu og selskabernes udbytte af ressourcerne i Nordsøen samlet set er mindre, end hvad der ellers er muligt.

Konkret skønnes de gamle beskatningsregler at indebære en reduktion af det samlede overskud fra kulbrintevirksomhed på ca. 8 pct. i forhold til det mak- simale overskud i fravær af kulbrintebeskatningen. Til sammenligning skønnes de nye beskatningsregler at indebære et betydeligt mindre forvridningstab på ca. 3 pct.

Samtidig peger serviceeftersynet på, at statens andel af overskuddet fra kulbrinte- indvinding er øget fra ca. 40 pct. i perioden 2001-2003 til godt 60 pct. i perio- den 2004-2012, hvor tilladelser meddelt efter 1. januar 2004 og eneretsbevil- lingen beskattes efter de nye regler.

Serviceeftersynet konkluderer på den baggrund, at de nye beskatningsregler siden indførelsen i 2004 har sikret staten et mere robust provenu og en reduktion af det samfundsøkonomiske forvridningstab som følge af beskatningen.

I forlængelse heraf anbefaler serviceeftersynet, at Nordsø-beskatningen harmoni- seres, så tilladelser på gamle regler overføres til de nye beskatningsregler, og at der indføres samme overgangsregler som i Nordsøaftalen fra 2003.

Hovedelementer i aftalen
Med afsæt i anbefalingerne fra serviceeftersynet er regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti enige om at harmonisere beskatningen af kulbrintevirksom- hed i Nordsøen.

Harmoniseringen af beskatningen i Nordsøen indebærer, at de selskaber, der i dag beskattes efter de gamle regler i kulbrinteskatteloven, fra 1. januar 2014 vil blive beskattet efter de samme regler, som i dag gælder for eneretsbevillingen og for tilladelser til indvindingsvirksomhed meddelt den 1. januar 2004 eller senere.

For de berørte tilladelser får selskaberne ikke adgang til kompensation, som selskaberne under eneretsbevillingen fik ved Nordsø-aftalen. Samme vilkår gælder for de tilladelser, der er meddelt den 1. januar 2004 eller senere.

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er enige om følgende hoved- elementer i harmoniseringen af beskatningen i Nordsøen: 

- Kulbrinteskattesatsen nedsættes fra indkomståret 2014 fra 70 pct. til 52 pct.

- Kulbrintefradraget nedsættes fra indkomståret 2014 til 5 pct. i 6 år i stedet for 25 pct. i 10 år.

- Feltafgrænsningen ophæves fra indkomståret 2014, så selskaberne kan modregne underskud fra et felt i indkomst fra et andet felt.

- Produktions-, dispensations- og rørledningsafgiften ophæves fra ind- komståret 2014.

- Skatteværdien af fjernelsesomkostninger kan udbetales til den skatte- pligtige, hvis der ved endeligt ophør af kulbrinteskattepligtig virksom- hed resterer et uudnyttet underskud (carry back). Det udbetalte beløb kan dog ikke overstige den akkumulerede kulbrintebeskatning minus beløb, der tidligere er udbetalt under samme ordning.

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er herudover enige om at fast- lægge overgangsregler for kulbrintefradraget og uudnyttede feltunderskud, som sikrer, at de nye beskatningsregler indtræder gradvist. Overgangsreglerne tager afsæt i de regler, som var gældende for eneretsbevillingen ved overgangen fra gamle til nye regler i 2004.

Aftalepartierne noterer sig i den forbindelse, at ikke alle felter, der omfattes af harmoniseringen, vil være i produktion ved overgangen til de nye regler. Her- ved adskiller situationen sig fra den, der var gældende for eneretsbevillingen, hvor de omfattede felter ved overgangen til de nye skatteregler i 2004 allerede var i produktion.

Hvis overgangsreglerne teknisk set udformes på samme måde som for eneretsbevillingen, indebærer det, at visse investeringsudgifter før 1. januar 2014 ikke vil blive omfattet af overgangsreglen for kulbrintefradrag, fordi kriterierne for adgang til kulbrintefradrag ikke nødvendigvis vil være opfyldt for felter, der endnu ikke er i produktion eller er under udbygning.

For at sikre en ensartet skattemæssig behandling af de felter, der allerede er i produktion, og felter, der fortsat er under udbygning, er regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti enige om at fastsætte en særlig overgangsregel for kulbrintefradrag, der sikrer, at investeringsudgifter vedrørende felter, der end- nu ikke er i produktion eller er under udbygning ved overgangen, også omfattes af overgangsreglerne.

Herved vil alle investeringer afholdt senest i 2013 udløse et kulbrintefradrag på i alt mindst 115 pct. henover den 10-årige fradragsperiode.

Forskellen i provenu mellem den særlige overgangsregel for kulbrintefradrag, som indeholdt i regeringens udspil, og en overgangsregel, der teknisk er ud- formet på samme måde som for eneretsbevillingen, skønnes alt andet lige til ca. 0,6 mia. kr.

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er på den baggrund enige om følgende hovedelementer i overgangsreglerne for kulbrintefradrag og uudnyt- tede feltunderskud:

- For investeringer afholdt inden 1. januar 2014 nedsættes kulbrintefra- draget fra indkomståret 2014 til 10 pct. årligt i den resterende del af den 10-årige fradragsperiode. Hvis afskrivning ikke er påbegyndt i ind- komståret 2013, indrømmes et kulbrintefradrag på 25 pct. i indkomst- året 2013 og 10 pct. årligt i indkomstårene 2014-2022 af den del af an- skaffelsessummen, der er betalt i 2005-2013. Tilsvarende gælder for forundersøgelses- og efterforskningsudgifter, som ikke er valgt straks- afskrevet.

- Uudnyttede feltunderskud opgøres ved udgangen af indkomståret 2013 og fradrages med 2,5 pct. i hvert af indkomstårene 2014 og 2015 og derefter med 6 pct. i hvert af indkomstårene 2016-2026. De reste- rende 29 pct. kan ikke fradrages. Feltunderskud (fordelt som angivet ovenfor), der ikke kan udnyttes i et indkomstår, kan ikke fremføres til fradrag i senere indkomstår. De nævnte, fordelte underskud fortabes ikke for et selskab, som er modtagende selskab i en skattefri omstruk- turering efter fusionsskattelovens regler.

Aftalepartierne noterer sig endvidere, at Klima-, Energi- og Bygningsministeri- et optager drøftelser med rettighedshavere til kulbrintetilladelser med produk- tion med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af kulbrinteforekomsterne i Danmarks undergrund samt langsigtede investeringer.

Drøftelserne skal afdække, om særlige omstændigheder, der vil kunne begrunde en for- længelse af tilladelserne, er til stede. Hvis sådanne særlige omstændigheder konkret er til stede, vil Klima-, Energi- og Bygningsministeriet forlænge tilladelserne med henblik på optimal langsigtet udnyttelse af felterne. En forlæn- gelse af tilladelserne vil understøtte det statslige merprovenu, der tilvejebringes gennem harmoniseringen af Nordsø-beskatningen.

Aftalepartierne er enige om inden udgangen af 2013 at stemme for den lov- givning, der implementerer initiativerne i nærværende aftale.

Harmoniseringen af beskatningen skønnes at give et merprovenu på ca. 281⁄2 mia. kr. i akkumuleret provenu, når der er korrigeret for statens andel i DONG og i Nordsøfonden.

Herudover er regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti enige om, at selskabsskatten i de åbne skattelister for kulbrinteskattepligtige selskaber fra og med visningen for indkomståret 2012 angives, så selskabsskatten af kulbrinte- indkomst og selskabsskatten af øvrig indkomst fremover vises som to særskilte poster. Det vil sikre en øget gennemsigtighed vedrørende de enkelte selska- bers selskabsskat, herunder bidraget fra selskabernes kulbrintevirksomhed og bidraget fra anden virksomhed.

Togfonden DK
Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er enige om, at det akkumule- rede statslige merprovenu ved harmoniseringen af beskatningen i Nordsøen på ca. 281⁄2 mia. kr. afsættes til kollektiv trafik til størst mulig gavn for dan- skerne gennem etablering af Togfonden DK.

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er desuden enige om, at mid- lerne i Togfonden DK overordnet udmøntes med udgangspunkt i Timemo- dellen og elektrificering af hovedjernbanestrækningerne i Danmark.

Aftalepartierne tager senere stilling til den nærmere udmøntning af midlerne i Togfonden DK. Aftalepartierne noterer sig, at eventuelle afvigelser mellem det realiserede og forudsatte merprovenu fra harmoniseringen af Nordsø-beskatningen vil blive håndteret i forbindelse med den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken i overensstemmelse med de mellemfristede finanspolitiske målsætninger.

I forlængelse heraf gør aftalepartierne i 2024 status for de økonomiske forud- sætninger bag aftalen om udmøntningen af Togfonden DK og den forventede fremtidige udvikling heraf."

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Holger K. Nielsen

Fhv. MF (SF), minister og partiformand
cand.mag. i samfundsfag og dansk (Københavns Uni. 1979)

Martin Lidegaard

MF (R), politisk leder, Radikale
cand.comm. (Roskilde Uni. 1993)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024