Jernbaneforbund: Derfor er sagen om DSB’s indmeldelse i DI principiel

DEBAT: En kommende afgørelse i sagen om DSB’s indmeldelse i DI vil ikke normalisere forholdene for Jernbaneforbundets medlemmer. DSB fastholder opsagte lokalaftaler uanset udfaldet, skriver Henrik Horup, formand i Dansk Jernbaneforbund.

Af Henrik Horup
Formand, Dansk Jernbaneforbund 

De fleste, som følger den arbejdsmarkedspolitiske debat i Danmark, har nok hørt om arbejdsretssagen om DSB’s indmeldelse i DI i december 2017. Men hvad handler sagen egentlig om, og hvorfor er den så vigtig? 

Lad mig starte med at slå fast, at Dansk Jernbaneforbund selvfølgelig bakker varmt op om arbejdsgiveres ret til at organisere sig. Organiseringen af arbejdsmarkeds parter er hele fundamentet for den danske model. Retten hertil må og skal aldrig beklikkes. 

Problemet i DSB/DI-sagen er et helt andet – nemlig at en selvstændig offentlig virksomhed – altså en statslig virksomhed – har opsagt den statslige overenskomst med henvisning til indmeldelse i en privat arbejdsgiverorganisation.

En opsigelse, som vi ikke kender lovgrundlaget for, og som heller ikke umiddelbart rimer med gældende arbejdsmarkedsret. Manøvren synes oveni mest motiveret af et ønske om at reducere personaleomkostningerne betragteligt på den lange bane – selvom det modsatte hævdes.

Er det lovligt for DSB at blive medlem af DI? 
Selve retssagen handler grundlæggende om to spørgsmål: For det første, om der i DSB-loven (den lov, der udstikker rammer for DSB’s virksomhed) er hjemmel til at overgå til det private arbejdsmarkedssystem. Eller om Finansministeriet overtrådte sine beføjelser, da man gav DSB bemyndigelse til at melde sig ind i DI, opsige den statslige overenskomst og dermed administrativt overdrog forhandlingsretten til en privat arbejdsgiverorganisation uden om Folketinget.

For det andet, hvorvidt man fra Finansministeriets side ensidigt kan opsige hovedaftalen med OAO og overgå til den private hovedaftale – uden om de gængse spilleregler for opsigelser.

I begge tilfælde er det LO’s og vores påstand, at Finansministeriet har været alt for hurtige ved havelågen. 

Ude i den virkelige verden handler sagen om, hvorvidt en selvstændig offentlig virksomhed med et administrativt trylleslag kan gøre offentligt ansatte til privatansatte – uden at ændre virksomhedsstruktur og dermed undgå de regler, der ellers ville træde i kraft.

Afgørelsen vil ikke normalisere arbejdsforholdet
Dansk Jernbaneforbund har siden januar bedt om dokumentation for, at det er lovligt. Indtil dato har vi intet svar fået. I stedet har vi fået den stævning fra DA, der betyder, at Arbejdsretten nu skal afgøre spørgsmålet.

Udfaldet kender vi inden for en overskuelig fremtid. Afgørelsen bliver principiel, men den kommer desværre ikke til at normalisere forholdene for vores medlemmer i DSB – uanset udfaldet. 

DSB har opsagt alle gældende lokalaftaler i forbindelse med indmeldelsen i DI. Og DSB har meddelt, at den opsigelse står ved magt uanset retssagens udfald – og selvom opsigelserne officielt begrundes med indmeldelsen i DI.

Vi står derfor over for mange timers forhandlinger om løn, arbejdstider, tillidsrepræsentantorganisation og meget mere. Oveni mangler vi fortsat at få OK18 på plads for DSB’s tjenestemandsansatte. Deadline er 1. oktober 2018. 

Vi oplever desværre langtfra, at DSB har travlt. DSB lever øjensynligt godt med stor usikkerhed blandt medarbejderne, selvom usikkerheden hverken tjener jernbanen, passagererne, virksomheden eller medarbejderne.

Vores kvaler med DSB er altså langtfra afgjort med arbejdsrettens dom. Det er til gengæld de principielle spørgsmål, og det bliver heller ikke uinteressant. 

Forrige artikel 3F: Fremtidens grønne transport kræver opgør med nutidens sorte får  3F: Fremtidens grønne transport kræver opgør med nutidens sorte får Næste artikel Arbejdsgiverne: Vi spilder store samfundsressourcer på at holde i kø Arbejdsgiverne: Vi spilder store samfundsressourcer på at holde i kø