Jurist: Hvad ville der ske, hvis Danmark opgav menneskerettighederne?

DEBAT: Juridisk set er det forholdsvist simpelt at forlade Menneskerettighedskonventionen. Men det store ubesvarede spørgsmål er, hvad vi nogensinde kunne håbe at vinde ved at gøre det, skriver Jacques Hartmann.

Af Jacques Hartmann 
Ph.d. og studieleder på kandidatuddannelsen i international lov og sikkerhed på Universitetet i Dundee

I den seneste tid har der igen været polemik om menneskerettigheder.

Nogle agiterer for, at Danmark enten ignorerer internationale forpligtelser eller helt forlader Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

Dette indlæg belyser debatten ud fra tre grundlæggende spørgsmål: Hvorfor vil politikere og kommentatorer forlade Menneskerettighedskonventionen? Hvad vil de stille i stedet? Og hvad ville der ske, hvis Danmark forlod konventionen?

Hvorfor forlade Menneskerettighedskonventionen?
Debatten om menneskerettigheder er ofte unuanceret og til tider direkte vildledende.

Flere har eksempelvis udtrykt vrede over, at Menneskerettighedsdomstolen forhindrer udvisningen af kriminelle udlændinge.

Faktum er imidlertid, at Domstolen kun en gang har underkendt en udvisning fra Danmark. Det skete i 2002.

Andre siger, at Menneskerettighedskonventionen er forældet. I den forbindelse påpeges det ofte, at Konventionen ikke er ændret, siden den blev skrevet efter Anden Verdenskrig. Faktuelt er det forkert.

Siden 1953 er der vedtaget 16 ændringer, såsom retten til appel i straffesager, som blev tilføjet i 1988. Den seneste ændring blev vedtaget i 2013.

Argumentationen om forældelse er imidlertid ikke kun faktuelt forkert; den er også besynderlig.

Besynderlig, fordi mange af dem, der kritiserer Menneskerettighedskonventionen for at være forældet, i samme åndedrag kritiserer Menneskerettighedsdomstolen for at fortolke konventionen i lyset af moderne forhold.

Konventionen kan derfor pryde sig med den bemærkelsesværdige præstation, at den er både for gammel og for ny.

Kritikken om forældelse kan derudover rettes mod mange andre love, først og fremmest Grundloven. Grundloven – Danmarks vigtigste lov – blev sidst ændret i 1953; samme år, som Menneskerettighedskonventionen trådte i kraft.

Mange af de menneskerettigheder, som er sikret i Grundloven, såsom ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed, står endvidere næsten uændrede, siden de oprindeligt blev indsat i 1849.

Hvad vil de stille i stedet?
Det bringer os til det andet spørgsmål: Hvad vil de, som vil af med Menneskerettighedskonventionen, stille i stedet?

Menneskerettighedskonventionen indeholder et langt mere omfattende katalog af rettigheder end Grundloven.

Hvis Danmark forlod Menneskerettighedskonventionen og ophævede Inkorporeringsloven fra 1992, ville de fleste af vores menneskerettigheder forsvinde.

Der er således flere rettigheder, som ikke ville være beskyttet i dansk ret, der eksempelvis ikke indeholder retten til liv. Der er heller ikke noget direkte forbud mod tortur.

Straffelovens generelle bestemmelser forbyder naturligvis både legemskrænkelse og mord, men Menneskerettighedskonventionen sikrer en stærkere beskyttelse.

Den stærkere beskyttelse udspringer af den handlepligt, som Menneskerettighedsdomstolen har indfortolket i konventionens bestemmelser. Konkret betyder det, at det ikke er tilstrækkeligt at forbyde legemskrænkelse og mord.

Menneskerettighedskonventionen pålægger nationalstaterne at sikre, at de nationale regler er effektive, således at de afholder personer fra at begå sådanne forbrydelser. Dette indebærer blandt andet en forpligtigelse til at forhindre og efterforske sådanne lovovertrædelser.

Selv inden for de områder, hvor Menneskerettighedskonventionen overlapper med Grundloven, leverer den derfor et vigtigt supplement og incitament i form af international domstolsovervågning.

Hvis Danmark forlod Menneskerettighedskonventionen og ophævede Inkorporeringsloven, ville disse rettigheder forsvinde. Den internationale overvågning ville ligeledes forsvinde.

Dette er ikke en uvæsentlig detalje, og inden nogen forsøger at forlade Menneskerettighedskonventionen eller ophæve Inkorporeringsloven, burde vi have en diskussion om, hvilke rettigheder vi er villige til at opgive.

Hvad ville der ske, hvis Danmark forlod konventionen?
Juridisk er det forholdsvist simpelt at forlade Menneskerettighedskonventionen.

Udtræden vil imidlertid have væsentlige konsekvenser. Hvis Danmark forlader konventionen, vil vi også skulle forlade internationale organisationer, såsom EU.

Udkastet til den politiske aftale, som tegner rammerne for EU og Storbritanniens fremtidige forhold efter Brexit, fremhæver med al tydelighed vigtigheden af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Dette gælder ikke kun for medlemskab af EU, men også fremtidige handelsaftaler.

Udover at vi mister vores menneskerettighedsbeskyttelse, og at vi skal forlade EU – med de konsekvenser, som vi kan observere i Storbritannien – hvad ville vi så få ud af at forlade Menneskerettighedskonventionen?

Det er det vigtigste spørgsmål, som stadig ikke er besvaret.

Forrige artikel EU i Danmark: Ny rapport fremhæver flere fordele ved frihandel EU i Danmark: Ny rapport fremhæver flere fordele ved frihandel Næste artikel Noah til Kommissionen: Handelsaftaler øger ulighed mellem lande Noah til Kommissionen: Handelsaftaler øger ulighed mellem lande
 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Dommerne tiltager sig politisk magt som der ikke er grundlag for i konventionen.....

  Og dommerne dømmer i strid med demokratiske vedtagelser i parlamenterne.

  Dommerne har udvidet begrebet om aldrig mere at tillade forfølgelse af jøder eller andre på baggrund af etniske forhold til også at give samme rettigheder til dybt kriminelle som systematisk overtræder love og regler i det land som de opholder sig i. Det har aldrig været meningen af konvention skal give samme beskyttelse til udenlandske kriminelle som forfulgte jøder under krigen. Når danske domstole dømmer udlændinge til udvisning skal konventionsdomstolenes dommer ikke omgøre dette.

  Til gengæld overtræder spandevis af dommere i Højesteret og landsretterne artikel 6 om at at der end ikke må være skyggen af tvivl om dommernes upartiskhed når dommerne sælger deres dømmekraft til myndighederne eller tjener millioner ved semi-domstole. Justitsministeriet havde i 2015 og 2016 27 dommere på bijobs lønningslisten og disse dommere godkendte mod betaling af kron-juristerne kunne fylde Folketinget med overlagt lyst- eller nød-løgn som det passede ministeren og kron-juristerne. Dommerne fik 465.250 kroner for at godkende juristernes brug af lyst- og nød-løgn. Langt de fleste dommere med bijobs har tidligere været ansat i Justitsministeriet og har dermed lært at føje og bøje loven for ministeriet.

  Dommerne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har tiltaget sig magt som de ikke skal have og beskytter kriminelle fra udlandet mod udvisning. Dommerne kender ikke længere forskel på ret og uret.

  At EU truer alle som ønsker at opsige konventionen er jo blot som altid - Elitens Union truer gerne borgerne i nationalstaterne - de skal underkaste sig EU betingelsesløst.

 • Anmeld

  Torben Snarup Hansen · småborger

  rettigheder

  Citat: "Det bringer os til det andet spørgsmål: Hvad vil de, som vil af med Menneskerettighedskonventionen, stille i stedet? Menneskerettighedskonventionen indeholder et langt mere omfattende katalog af rettigheder end Grundloven. Hvis Danmark forlod Menneskerettighedskonventionen og ophævede Inkorporeringsloven fra 1992, ville de fleste af vores menneskerettigheder forsvinde." - Hvem skal bestemme "rettighederne" i Danmark? Hele tabernaklet med EU og FN presser på for at fastslå a l l e menneskers ret til at slå sig ned overalt på kloden. Fatter skribenten, at dette er - eller vil være - ensbetydende med nationalstatens opløsning? Georg Soros meddeler følgende evangelium: NO BORDERS - NO NATIONs !

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Verdens centrum?

  Somme tror, at verdens centrum er Danmark og at jorden er flad.

  Det skyldes måske det fysiske faktum, at når man opholder sig på en flad slette og er et menneske med en højde på 180 cm, så er kimingdalingen - ikke horisonten - mindre end 3 km væk.

  Set derfra er ens direkte udsyn noget begrænset.

 • Anmeld

  Anders Albrechtsen

  Vedr. forældelse

  Det er ikke Den Europæiske Menneskerettighedskonvention der anses som forældet, men derimod FN's Flygtningekonvention. Det er to vidt forskellige konventioner, der ofte rodes sammen.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  NO BORDERS - NO NATIONs !

  NO BORDERS - NO NATIONs ! HØRT! Som en sidegevindt kunne vi håbe på at slippe for al den proportionsforvridning, hvormed nationalisterne forurener ethvert kommentarspor.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Udvikling og sameksistens

  Tak for en særdeles klar og faktuel redegørelse, Jacque Hartmann. Det er den slags saglige orienteringer, vi borgere har brug for.
  ….
  Tja, Barrett, du har desværre alt for ret i dit underfundige og lakoniske indspark.
  Somme beslutningstagende politikere har desværre forskanset sig bag Borgens mure og voldgrave i skræk for virkelighedens sammenhæng.
  Da Columbus nærmede sig ækvator, opstod der mytteri, fordi de uoplyste skrækslagne besætningsmedlemmer troede, at de sejlede direkte ind i skærsilden.
  Siden Columbus har vi gennemløbet oplysningens tidsalder og står midt i globaliseringen. Den udvikling hverken kan eller skal lilleput Danmark fornægte at se i øjnene.
  Ingen personer, familier og lande kan klare sig uden tætte relationer til hinanden, naboerne, til omverdenen, og man kan slet ikke klare sig i ensomhed uden fælles aftaler, samarbejde og gensidig respekt.
  Menneskerettighederne og vores Grundlov er basis for vores liv, vores velfærd og fællestrivsel.
  Jorden ER ikke flad som en pandekage. Chr. Iv's heksejagter og overtroiske, selvhævdende tankegang og styreform førte til landets fallit. Der er heldigvis sket en stor udvikling siden da.
  ….
  Hver især nyder vi hver eneste dag godt af at leve i et land, hvor Grundloven og Menneskerettighedskonventionen danner basis for vores gode og fredelige sameksistens med os selv, vores nærmeste og med omgivelserne. De rettigheder forpligter os til at påtage os ansvaret for, at rettighederne ikke blot gælder os selv og vores egen lille andedam. Rettighederne gælder og skal gælde for alle mennesker, så den højeste grad af fredelig sameksistens fortsat kan udvikles.
 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Et godt indlæg

  Det er befriende at der bliver slået et sagligt slag for den europæiske menneskerettighedskonvention som ikke kun sikre de borgerlige frihedsrettigheder men også de sociale rettigheder
  Jeg er går varmt ind for et samarbejde med alle jordens lande, fordi verdenen har mange grundlæggende problemer, der ikke kun er indkredset til 27 medlemslande i EU.
  Jeg ser en forskellige på internationale samarbejde og en opbygning af en ny statsdannelse som er EU mål, hvor befolkningernes indflydelse på deres vilkår - hvadenten det er retsregler, økonomisk politik og velfærdsniveau tages ud af hænderne på befolkningen.
  Når EMRK er vigtigt at den binder også de lande, der ikke er med i EU
  Hvis det skulle være et flertal i befokningen og i folketinget at få Danmark meldt ud af EMRK, bliver der sendt et signal til omverdenen at der efter nogle danskere ikke er nogen grænser for, hvad det enkelte land kan gøre over for befolkningsgrupper og enkelte personer.
  Debatten om menneskerettigheder har opstået især i forbindelse med nogle sager om udvisning af nogle kriminielle udlændinger, som ikke er blevet udvist bl.a. under henvisning til EMRK artikel 8 skulle være til hindre for det.
  Denne massiv kritik ikke mindst fra DF har medført at højesteret har udvist nogle kriminelle udlændige samt at menneskerettighedsinstituttet havde påvist at der kunne ske udvisning uden at komme i konflikt med artikel 8.
  Jeg synes ikke, at det er rimeligt at udvise nogen som er født i Danmark
  Det er bestemt ikke af symparti med de pågældendes handlinger, og jeg tror ikke mange ville argumentere for, at en person, der har f.eks. har mishandlede og begået manddrab ikke skulle have en forsvarer.
  Der et mange som glemmer at menneskerretighederne er et værn mod overgreb og uretfærdigheder fra statens side, og en dag måske kan yde dem beskyttelse eller retfærdig afgørelse

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Såfremt borgerne mister tilliden til dommerne ved FN og menneskerettighedsdomstolen....en

  Vil det styrke højrefløjen og det ønsker jeg ikke sker.

  Elitens Union er altid truende overfor borgerne når de forholder sig kritisk til elitens manglende evner til at kende forskel på ret og uret.

  Vi ønsker ikke kun kold jura,men retfærdighed og ret til at sende de værste kriminelle fra udlandet ud af landet. At EU og juristerne finder dette urimeligt er urimeligt.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Det er alene Domstolen der er en plage.

  Det er bredt anerkendt at menneskerettighedsdomstolen agerer "aktivistisk", altså dømmer på et grundlag der er præget af domstolens egen opfattelse af hvad retstilstanden skal være, mere end, hvad der var stifternes oprindelige mening. Det er ikke en værdig tilstand i et retssamfund, for en domstol skal ikke tage magten over lovgiver – det er alene diktatorens privilegium.

  Menneskerettighedskonventionen er på alle måder smuk men domstolen er et juridisk fejlskud og et angreb på det nationale folkestyres ret til, suverænt, at lade egne domstole tolke konventionstekster.

  For Danmarks vedkommende, hævder jeg energisk, er det slet ikke muligt at lade overnationale domstole dømme hverken den danske stat eller dens borgere. Dette fordi Grundloven tildeler domstolene, de danske, den dømmende magt og dette er ikke ændret med indførelsen af § 20 i 1953-Grundloven. Det ville i givet fald have krævet en ændring af grundlovens § 3 hvis domstolene skulle fratages deres suverænitet. Det er ikke sket og overdragelse af domstolsbeføjelser til overstatslige domstole er derfor på ingen måde legal.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Juristerne har fået en hellig bog som de fortolker lige så rabiat som de hellige rabiate....

  Man sætter uret over ret fordi man har magten til at gøre det.

 • Anmeld

  Johanna Haas · Cand. Mag.

  Tusind tak for fornuftens ord

  Kære Jacques Hartmann,
  1. jeg har læst dit enkle, klare og fine debatindlæg med lettelse, taknemmelighed og glæde!
  Jeg håber det når ud til mange og at mange vil tage dine synspunkter og pointer til sig.
  2. Mandag den 10.dec. kl. 16.30-17.30 indkalder Mellemfolkeligt Samvirke til demonstration mod finamslovsstramningerne og til forsvar for menneskerettighederne i flere danske byer. I København er det på Rådhuspladsen. Jeg håber, at dit debatindlæg kan medvirke til, at mange af dem, der forstår og værdsætter betydningen af menneskerettighederne, men er i tvivl om, om det vitterligt er bydende nødvendigt at møde op nu på mandag rent faktisk vil dukke op og vise deres holdning ved en enkelt times tilstedeværelse på Rådhuspladsen i København i andre byer.
  Det er nødvendigt at vi som borgere i Danmark på nuværende tidspunkt aktivt viser vores støtte til menneskerettighederne og konventionerne , hvis vi skal bevare dem ikke kun af navn, men også af gavn. Det vil sige, hvis ånden i menneskerettighederne fortsat skal respekteres her i Danmark og kunne yde beskyttelse og bruges som etisk og moralsk kompas.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Fornuftens ord......

  Betyder det at du bifalder at Levakovic fik ophold og pension pga. konventionen ?

  Betyder det at du bifalder at den morddømte bandeleder fra LTF kun kunne udvises i 6 år og så kan kommer tilbage til Danmark ?

  Synes du at Levakovic og den morddømte bandeleder fra LTF skal beskyttes med henvisning til at de er forfulgte uskyldigheder på lige fod med jøderne i Tyskland ?

  Mellemfolkeligt Samvirke kender heller ikke forskel på ret og uret.

  Vi andre vil gerne beskytte jøderne eller andre forfulgte, men ikke kriminelle fra udlandet.

 • Anmeld

  Johanna Haas · Cand. Mag.

  Svar til Rolf Nielsen fra Johanna Haas

  Min kommentar til Jacques Hartmanns debatindlæg betyder nøjagtigt det, jeg skriver der. Det burde være tydeligt nok, hvad jeg mener. Hvis der er behov for yderligere forklaringer og begrundelser for et forsvar for menneskerettighederne i forhold til det politiske landskab i dagens Danmark, hvor både S og V har underlagt sig DFs udlændingepolitik og hvor hver eneste finanslov føres igennem på trods af, at prisen for DFs samtykke er stadig flere og stadig grovere indskrænkninger i flygtninges rettigheder kan jeg anbefale dig at gå ind på Mellemfolkeligt Samvirkes hjemmeside og læse under: "For et bedre Danmark."
  Husk at stramninger ødelægger liv og at stramninger kan dræbe.
  Vi er en menneskehed på en klode og vores fælles arv efter 2. Verdenskrig er de universelle menneskerettigheder. De er vores værn mod barbari og statslige overgreb mod det enkelte menneske. Flygtningekonventionen, Konventionen mod tortur, Børnekomventionen og Handicapkonventionen er eksempelvis meget værdifulde styringsredskaber i moderne, oplyste samfund. Eller rettere: de kunne og burde være det.
  Når man gang på gang ser, at etik og moral i forhold til menneskerettighederne
  og de konventioner der udspringer af dem skrider fuldstændigt hos de fleste partier på Christiansborg ja så må man efter min vurdering gå på gaden / stå på pladsen og sige fra og det håber jeg inderligt at helt overvældende mange borgere i Danmark vil gøre på mandag. I København på Rådhspladsen 16.30-17.30 og i alle de andre byer, hvor der er mulighed for at sige fra overfor stramningerne og stå fast på menneskerettighedernes betydning.
  Hvem ved, måske vil du også selv stå der, hvis du genlæser Jacques Hartmanns debatindlæg i ro og mag? Eller hvid du går ind og læser på Mellemfolkeligt Samvirkes hjemmeside om "Et bedre Danmark"
  Med venlig hilsen
  Johanna

 • Anmeld

  Torben Snarup Hansen · småborger

  moderne overtro

  Citat: "Vi er en menneskehed på en klode og vores fælles arv efter 2. Verdenskrig er de universelle menneskerettigheder. De er vores værn mod barbari og statslige overgreb mod det enkelte menneske. Flygtningekonventionen, Konventionen mod tortur, Børnekomventionen og Handicapkonventionen er eksempelvis meget værdifulde styringsredskaber i moderne, oplyste samfund. Eller rettere: de kunne og burde være det." - Mange værdifulde styringsredskaber her i Danmark er forvundet eller svækket. Men de, der stadig virker, har intet med internationale aftaler at gøre. EU fastsætter forskellige tiltag og praktiske procedurer, fordi danske politikere lader det ske - eksempelvis fiskekvoter. Men den luftige dyrkelse af div. konventioner og andre underskrevne stykker papir er ren overtro. Hvis der ikke udøves tortur, skyldes det ikke den slas overenskomster. Om resultatet af Anden Verdenskrig gælder det frem for alt, at væbnede og dødsfoagtende P A T R I O T E R knuste nazismen. Menneskeden er ikke og kan aldrig optræde som aktør. Men det kan nationalstater. Da HItler var forsvundet genoptog den ikke-kommunistiske del af Europa den politik og politiske kultur, der gjaldt for 1939. Men EU-rokaterne indbilder unge mennesker, at EU hindrede krig, Det er løgn. Romtraktaten fra 1957 omhandler mest økonomi, og derfor hed det i land tig Fællesmarkedet. Den eneste potentielle konfliktsag var fransk-tysk uenighed om Saarlandet, og den blev afmonteret i 1955 efter aftale de to stater imellem. Johanna og alle de andre, som har fødderne plantet i den blå luft, er blev snydt og forsømt af skoler og medier. Intet er så dræbende som utopier.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  De hellige vil end ikke forholde sig til sagen.....

  ......når dybt kriminelle opnår beskyttelse ved hjælp af konventionen skader dem som som virkelig har brug for beskyttelse.

  Jeg går ind for at beskytte de svage, men ikke de kriminelle mod udvisning som Mellemfolkeligt samvirke gør.

 • Anmeld

  eva just · ikke relevant

  FN og EU - Danmark

  I der så fanatisk går ind for iden om No Boarders - No Nations,
  Hele Verden uden grænser. Det er dog den mest naive magt arrogance som
  endnu er udtalt af ellers højt uddannede personer.
  ALLE LANDE SKAL HAVE DERES EGNE GRÆNSER, ellers er de blot et jordområde, styret af et Vertdensparlament. For det er jo det hele Globaliseringen og Den Nye Verdens Orden går ud på.
  SELVFØLGELIG KAN DANMARK LAVE EN GRUNDLOV OF BORGERRETTIGHEDER I DANMARK, det behøver vi altså ikke at være medlem af EU, FN eller menneskerettigheds kommissionen.
  Med lov skal land bygges, er vort motto i Danmark, men den opstod ikke med
  med lov skal verden bygges, for det er og bliver en umulighed.
  1. Traditioner, sprog, et lands global placering i henhold til klima.
  2. Klima har altid været grundelementet i et lands fødevarer produktions og
  mad kultur.
  3. Jordskælv, Tyfoner, Varmegrader osv osv osv. gør forskellen på byggestilen
  4. Religion er den største forhindring i verdens historien, og stadig i 2018 er vi
  overhovedet ikke kommet videre en for 6.000 år siden.
  Og så tror man at man med en globalisering og en ny verdens orden kan styre de religiøse, menneske masser, så er de godt nok mer end naive.
  Danmark kan styres uden at være medlem af andre landes magt organer som FN, EU og Menneskerettigheds Kommissionen.
  Så kort og godt giv demokratiet, ytrings friheden og respekten for den almindelige borger.
  Lad INGEN POLITIKER I DANMARK ELLER PÅ VERDENS PLAN SIDDE MERE EN 2 PERIODE, ALTSÅ 8 ÅR. MAX.
  Ingen dansker skal kunne blive folketings medlem uden først at have gennem-gået en hvis personligt og menneskelig standard.
  Alle politikere skal kunne smides ud af folketinget, hvis de kommer med sådan en gang pladder som nødløgn. Vildledning til befolkningen.
  Man skal lave en folkeafstemning når et vedvarende og stort krav fra befolkningen bliver fremsat, det være sig i nord-syd-øst-og vest Jylland.
  Der burde ikke være noget der hedder en midter regionen, det er jo den rene
  udemokratisk opfindelse, der kun betyder at 2 områder altid vil holde sammen på bekostning af den 3.
  Så nej Danmark kan godt selv, da vi er et meget veluddannet folk, der stadig har øje for hvad der er ret og rimeligt.
  Det er på høje tid at vi får lavet en ny folketings grundlov, hvor der kun er 4 partier, og hvor alle folketings medlemmer har en grundlovsmæssig ret til at stemme efter overbevisning, ved HEMMELIGE AFSTEMNINGER.
  Der skal IKKE VÆRE PARTIER I FOLKETINGET.
  Men skal repræsenteres bredt udvalgt af borgerne.
  Og IKKE AF FOLKETINGS PARTIERNES HOVEDBESTYRELSES DIKTATER.
  Man skal kun kunne vælges for 2 perioder eller max. 8 år.
  Der skal være 8 personer der skal være på en liste til valg af Statsminister, der dog kun kan sidde i en periode, men kan genvælges til en ny 4 årig periode.
  Går en statsminister af i utide, SKAL DER VÆRE ET NYT VALG TIL STATSMINISTERPOSTEN.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  En nations omdømme

  Ingen nation - stor som lille - kan frasige sig et behov for at have et godt omdømme blandt andre nationer. Det skulle da lige være Nordkorea.

  Vi er ca. 7,7 mia mennesker på den samme lille planet - i samme båd hvad angår ressourcer, klimatrusler og fred eller manglen på samme. At tro på, at vi i Danmark kan postulere at vi ikke giver en døjt for hvad man i andre lande mener om os og kan sige og mene lige hvad der passer os om alt og alle i andre lande vil ikke på sigt føre til at vi kan opretholde et bare nogenlunde omdømme.

  På den lange bane vil det koste os vores goodwill eller det der måtte være tilbage af den ude i verden.

  Er vi så rige at vi har råd til det?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Så hele mellem østen og hele Afrika skla have retskrav på bolig og ophold i Danmark ?

  Tror man at vort land og demokrati kan bestå såfremt dette kommer til at ske ?

  Sammenhængskraften i Danmark er i forvejen under pres og højrekræfterne er under fremmarch i Europa og det ønsker jeg ikke bliver værre endnu.

  Det er på tide at danskerne forholder sig til de folkevandringer som kommer.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Den historiske dimension

  Fra tiden hvor det var "Fæ og Frænde" - cimbrertoget - og til den snare fremtids klimaflygtninge, er der ingen kræfter, der har været i stand til bremse op for folkevandringer.

  Indtil videre har pigtråd tilsyneladende virket i et stykke tid, men på et eller andet tidspunkt vil migranterne udstyre sig med wireklippere, boltesakse osv. Ind vil de - og det skal nok lykkes dem; ikke fordi jeg ønsker det, men når nøden bliver tilpas grov, der hvor de migrerer fra, så stiger presset, viljen og modet til at slippe ind til os.

  Mon forsvarerne så vil give sig til at skyde på migrantstrømmene for at holde dem ude?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Skal vi så indsætte færger mellem Nigeria og Danmark....

  ..samt mellem nord Afrika/mellem østen og EU så migranterne kan komme til EU og få retskrav på bolig og ophold samt på sigt stemmeret så vi kan få indført klan demokrati som i andre dele af verden ?

  I tilfælde af sult katastrofer i Afrika ville det måske være mere humant at sejle de sultne til EU og lade dem få retskrav på bolig og ophold ?

  Nationer er fællesskaber som er meget forskellige og hvis ikke nationer som er velfungerende kan holde fremmede fra fjerne lande ud vil disse velfungerende nationer går til grunde.

  Vi ser allerede i dag at fremmede fra fjerne lande har retskrav på danskernes lejeboliger og at danskere med mere end 45 års medlemskab af en boligforening bliver flyttet på venteliste D - dansker listen eller dødslisten hvor danske medlemmer kun rykker på ventelisten når danske medlemmer dør. Danskerne er blevet andenrangsborgere i eget land og eget boligselskab.

  Sverige har lavet et farligt eksperiment og slås nu med konsekvenserne af dette. Det kommer til at ødelægge sammenhængskraften i det svenske samfund og skabe mange konflikter. Nationerne i EU er begyndt at lytte til egne borgere og at ville lukke nye millioner fra fjerne lande ind i Europa er en stensikker undergang for de demokratiske nationer som Europa indeholder.

  Nationalstaterne skal ikke være et tag selv bord ophold for verdensborgere som ønsker en bedre tilværelse end det deres egne samfund har skabt.

  Danmark har før taget imod flygtninge fra det tidligere øst Europa og disse er blevet integreret i det danske samfund uden problemer. Ghetto områderne er skabt af naive politikere som har skabt store problemer for det danske samfund og det "løsninger" skal vi ikke have flere af.

  Lande i det sydlige EU har store problemer med migranter og nationale højrekræfter stortrives i det miljø og det ønsker jeg ikke kommer til at se i resten af Europa. Vi skal værne om det danske demokrati og ikke acceptere det undergraves indefra.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Det kritiske system - i vesten og østen

  Jeg vil gerne vende "systemkritikerens " opmærksomhed på følgende:

  Det system, det handler om at kritisere, er vestens og Kinas egoistiske behandling af - primært - tidligere europæiske koloniområder i Afrika.

  EU har målrettet indrettet sig således, at det suverænt bestemmer hvem der må eksportere hvilke varer til vesten og hvem der skal betale skyhøje toldsatser for at få gang i en eksport til EU.

  Parallet hermed har så især Frankrig manipuleret med tidligere oversøiske kolonier ved at give dem status som franske "departementer" således at de de jure er inde i EU og qua det ikke skal betale told for deres eksport.

  I kraft af EU´s landbrugspolitik - igen med Frankrig som primus motor - har EU en enorm overproduktion af landbrugsvarer. For at komme af med disse, dumpes overskudene i fattige afrikanske lande til spotpriser som de indfødtes produktion ikke kan konkurrere med.

  Oveni det beskrevne har kineserne "hjulpet" de fattige afrikanske lande med infrastruktur i form af jenbaner og veje, mod til gengæld at få ret til at opkøbe store landbrugsområder til produktion af afgrøder som kinerserne har brug for ; såkaldt "landmapping". Endvidere har kinerserne i vidt omfang sat sig på detailhandlen med billige kinesiske masseproducerede varer, som de lokale indbyggeres egenproduktion ikke kan handle op med.

  Resultat: Arbejdsløshed, fattigdom - krydret med korruption - og en udsigtsløs fremtid, der giver "mod" på at migrere.

  Hvis vi danskere sad i den samme suppedas - og vi ikke selv havde skabt den, ville vi nok forsøge at gøre ligeså, når vi blev desparate nok.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Så du mener at alle fra Afrika skal have retskrav på bolig og ophold i Europa ?

  Vi er blot fundamentalt uenige. Du vil ødelægge Danmark og det vil jeg ikke.

 • Anmeld

  Anders Albrechtsen

  Jeg gentager: Konventionerne rodes sammen

  Mange af indlæggene bærer præg af manglende kendskab til de internationale konventioner.

  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (DEM) har intet at gøre med FN's Flygtningekonvention, så at inddrage argumenter om "No Borders" og færger fra Nigeria til Danmark er både latterligt og grundløst.

  DEM hører under Europarådet (ikke EU!) og sikrer alle borgere (i de lande, der har underskrevet konventionen) basale menneskerettigheder, f.eks. retten til fair rettergang, forbud mod tortur osv. Der er således INGEN sammenhæng mellem DEM og flygtninge- og migrationspolitik. Dette reguleres af national lovgivning og FN's Flygtningekonvention. Dog omfatter rettighederne i DEM ALLE borgere, dvs. også f.eks. nigerianere der opholder sig lovlig eller ulovligt på territorium, der er omfattet af DEM. Men som sagt kan DEM IKKE regulere OM disse nigerianere må opholde sig der eller ej. Men selv om de opholder sig ulovligt i f.eks. Danmark har de stadig krav på fair rettergang m.v.

  Jeg er i øvrigt helt enig med forfatteren i, at det vil være helt uholdbart, hvis Danmark enten udtræder af DEM eller tager forbehold. Det vil sende et dårligt signal og vil i praksis have meget lille betydning.

  Dermed ikke sagt, at man ikke kan diskutere de domme, der afsiges af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (DEMST), for det skal man. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at stort set alle eksempler på, at kriminelle udlændinge ikke kan udvises skyldes nationale domstoles skøn, ikke domme afsagt af DEMST. Det er med andre ord nationale danske domstoles tolkninger af DEM, der er årsagen til, at f.eks. Gimi Levakovic ikke er blevet udvist. Et skøn jeg personligt er uenig i, da det ikke virker rimeligt. Men praksis kan ændre sig, og hvis Gimi Levakovic blev udvist i dag, er det langt fra givet, at han ville få medhold hos DEMST. Faktisk tror jeg, at han ville tabe sagen, hvis det kom dertil.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Dommerne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tolker konventions bestemmelser politisk.....

  ....når de misbruger konventionens bestemmelser om at beskytte forfulgte mindretal som jøderne som absolut skal beskyttes, men dommerne har udvidet denne konventionsbeskyttelse til også at omfatte dybt kriminelle fra udlandet som hærger i Danmark. Der er absolut intet juridisk belæg for at kriminelle fra udlandet skal være beskyttet mod udvisning efter flere domme for kriminelle handlinger.

  At FN konventionerne taler om menneskerettigheder med lande som Saudi Arabien og Iran som medlemmer er jo nærmest bisart. FN er en sammenslutning af krænkere som prædiker moral og etik som de ikke selv udøver i egne lande.

  EU har den bestemmelse, at man ikke kan være medlem af EU såfremt man ikke ubetinget underkaster sig de politiske luner som dommerne træffer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Så EU kræver at den hellige konvention som tolkes af det juridiske præsteskab ved domstolen er en betingelse for medlemskab af EU. Fællesmarkedet stiller politiske og juridiske krav som går imod demokratiske afgørelser i nationalstaterne. EU truer alle med sanktioner såfremt de ikke underkaster sig de politiske tolkninger som de politiske dommere finder passende i denne måned.

  Juristerne skal ikke træffe politiske afgørelser og de skal heller ikke underkende domme som nationale domstole har afsagt om udvisning af dømte kriminelle til deres hjemlande. At danske dommere også bliver mere og mere politiske lige som dommerne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er en undergravning af demokratiet som ingen kan leve med. Danske dommere sidder jo også sammen med folketingspolitikere i landsskatteretten hvor de på hemmelige møder afsiger politiske kendelser mod betaling fra SKAT. Dette er en klar krænkelse af Grundlovens bestemmelser om magtens tredeling samt konventionens artikel 6 og domspraksis om at der end ikke må være skyggen af tvivl om en dommers upartiskhed. Kron-juristerne kunne endda få tre dommere til at godkende at justitsministeren sammen med kron-juristerne fyldte Folketinget med overlagt lyst- eller nød-løgn. 465.250 kostede den afgørelse som man senere betalte andre bijobs dommere for at underkende.

  Jeg har ikke påstået at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention giver migranter fra Nigeria ret til ophold i Europa, men at disse migranter opnår rettigheder lige så snart de sætter deres ben på europæisk jord. Og hvis man synes dette er rigtigt ville det logiske da være at indsætte færger så de ikke skulle sejle den farefulde tur over middelhavet med kvinder og børn.

  Selvom det er slappe danske dommere i Højesteret som har givet ophold og pension til Levakovic er det sket med henvisning til domspraksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol som dermed ikke længere er en del af løsningen, men selve problemet for borgerne i Danmark. Juristerne har tiltaget sig politisk magt og kender ikke længere forskel på ret og uret.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  At undlade at efterlade de svage i stikken

  Systemkritikeren bedes være opmærksom på, at de, der konstruerede "systemet" udelukkende var vesteuropæere og amerikanere. De konstruerede et "system" der tilgodeså deres egne behov i Europa efter 1945.

  Derpå konstruerede man FN uden at tænke nærmere over hvad konventionerne kunne bruges og måske misbruges til idet man åbnede op for at nye lande, der ikke havde nogen som helst anelse om hvilket ansvar der følger med at være et selvstændigt samfund, indebar.

  Sideløbende hermed gik det - efterhånden - op for englændere, franskmænd, hollændere og - langt senere portugisere - at deres tid som kolonimagter var ved at rinde ud.

  Da de tidligere kolonier fik mulighed for selvstændighed først i 1960´erne var den kolde krig allerede i fuld gang. Det medførte, at i det omfang de tidligere kolonimagter ikke fik ryddet bare nogenlunde op efter sig - ved at i det mindste forsøge at skabe grundlag for dannelse af selvstændige demokratiske stater - under iagttagelse af mulighederne for potentielle fremtidige etniske konflikter i de lande, de var ved at forlade, og vel vidende at kolonimagterne, for at gøre det let for sig selv, i vidt omfang havde favoriseret én etnisk gruppe i en koloni frem for en anden, selv havde lagt kimen til demokratiseringens umulighed.

  Det klassiske resultat af disse undladelsessynder førte typisk til, at den eller de etniske grupper, der ikke var blevet tilgodeset af den tidligere kolonimagt kastede sig lige i armene på vestens modpart Sovjetstaten, der snart beredvilligt bidrog til opretttelsen af socialistiske autoritære étpartistater. Og så var korrupstionmøllen i fuld gang.

  Ansvaret for det beskrevne hændelsesforløb er i væsentlig grad vestens og Sovjetstatens; ikke civilbefolningerne i de tidligere kolonier. Endvidere troede vesten naivt på at universelle rettigheder kunne implementeres i samfund, der i udpræget grad var gennemsyrede af naturreligioner, medicinmænd og kultur baseret på sort overtro. For at bøde på dette blev de nye lande oversvømmet af godtroende missionærer, der fyldte dem med hvid overtro: f.eks.: "sæt endelig så mange børn i verden som i har lyst til; Gud er med jer. Hvis i skulle være så uheldige at få HIV, så klares det med kolde afvaskninger."

  Når der hertil lægges de ovenfor beskrevne toldbarrier mv skabt af EU og udbytning iværksat af Kina, så må man retfærdigvis medgive, at verdenssamfundets store aktører har et megastort medansvar for de tidligere koloniers skæve udviklingsforløb.

  Vi kan ikke blot vende dem ryggen og sige at det må de sgu´selv klare.

  Vi kan ikke efterlade den svageste del af jordens befolkning i stikken, for når de bliver desparate nok, så vil de prøve at komme hertil, og så er spørgsmålet hr. systemkritiker: Vil du til den tid stå med et gevær i hånden for at kunne skyde dem`så de ikke overrender vores verdensdel?

  Afrika skal have massiv "Marshallhjælp". Kineserne er ligeglade. Amerikanerne er ikke landfaste med Afrika og ser ikke problemet som deres. Vesteuropas store stater (det gælder også Italien) har historisk set alle haft fingrene nede i hvepsereden. Det er deres ansvar at bidrage til en opretning af situationen.

  Jeg ønsker bestemt ikke at Danmarks skal oversvømmes af immigranter som vi hverken har plads eller råd til eller kulturelt fællesskab sammen med, men hvis ikke vi i fællesskab med det øvrige Europa erkender, at vi må hjælpe Afrika på fode, så begynder folkevandringerne for alvor; senest når klimaproblemerne skaber så meget tørke, at der ikke kan produceres fødevarer i subtroperne.

  Danmark - det bedste land i verden - kan kun opretholde sine nuværende goder ved at vi effektivt bidrager til at løse især Afrikas problemer

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Svar til Krister Meyersahm

  Grundlovens § 20
  Stk. 1.
  Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.
  Stk. 2.
  Til vedtagelse af lovforslag herom kræves er flertal på fem sjettedele af folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindelige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de for folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler.

  Mon ikke det er Grundlovens § 20, som er det juridiske grundlag for at Danmark kan have EMD som en domstol, som kan omstøde højesteretsdomme, hvor den dømte har appelleret sin dom til EMD?

 • Anmeld

  Torben Snarup Hansen · småborger

  imperialisme

  Igen en fritsvævende ideolog uden interesse for de faktiske forhold i jernindustrien!
  Citat: - Vi kan ikke blot vende dem ryggen og sige at det må de sgu´selv klare.... Vi kan ikke efterlade den svageste del af jordens befolkning i stikken, for når de bliver desparate nok, så vil de prøve at komme hertil, og så er spørgsmålet hr. systemkritiker: Vil du til den tid stå med et gevær i hånden for at kunne skyde demså de ikke overrender vores verdensdel? Afrika skal have massiv Marshallhjælp.

  - Dette udsagn er dels absurd, dels stemmer det ikke overens med fakta. 1) I denne sammenhæng findes intet "vi". Der menes den vestlige verden, men den er dybt splittet på kryds og tværs. Vesten er ingen aktør, men det kan enkelte nationalstater blive, hvis der der forståelse og vilje. Et eksempel fra "gamle dage" var Berlusconis aftale med Ghadaffi, som blev bestukket til at holde tsunamien af s.k. "flygtninge" på Middelhavets sydside. 2) Stater som Vietnam, Ægypten og Algeriet blev selvstændige med kraftig assistance fra kommunismen. Men kun Vietnam nåede frem til at oprette et styre, som kan og vil indføre kapitalisme. 3) En overførsel af vestlig Marshallhjælp til Afrika vil aldrig nogensinde komme til at ligne processen i Vesteuropa efter 1945. De fleste stater er "ikke-fungerende" - uden civilsamfund og uden et minimum af regeringsansvar. Det meste af befolkningen er "svage", fordi de selv og deres regering ønsker det sådan. Det hedder KULTUR ! Læs Dambisa Moya.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Det var grimt da europærerne var koloniherrer og nu er vi ikke længere koloniherrer...

  Nu vil de som gerne ville af med koloniherrerne så gerne til koloniherrernes lande og kræver rettigheder på lige for med de borgere som har opbygget velfungerende velfærdsstater for egne borgere. Jeg har absolut intet imod at der kommer bedre handelsforhold for lande i Afrika, men med den befolkningstilvækst som sker i Afrika bliver problemerne blot større og større.

  Afrikas og mellem østens problemer bliver ikke løst ved at alle får fri indrejse til Europa og konventionerne skal ikke misbruges til dette.

  Nationer er forskellige med forskellige religioner og det skal fortsat være sådan. Befolkningstilvæksten i mellem østen og Afrika kan og skal ikke blive hele verdens problem. Kina tog hånd om sine problemer og har løst dem på rekordtid. Afrika og mellem østen har intet gjort og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kan og skal ikke give hele verden fri adgang til Europa. Før mellem østen og Afrika får styr på deres befolkningstilvækst kan ingen hjælpe dem. Og disse lande samt deres indbyggere er slet ikke klar til demokrati og at kunne løse egne problemer.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Ingen fri indrejse

  Jeg håber ikke der bliver fri indrejse. Jeg spørger blot:: den dag folkevandringen vil ind i Europa kan og vil vi standse den med alle til rådighed stående midler?

 • Anmeld

  Anders Albrechtsen

  Rolf Nielsen

  Jeg forstår ikke din argumentation. Hvorfor skulle man sejle nigerianere til Danmark med færge med hjemmel i EMK? Det giver ingen mening.

  Jeg gentager derfor:
  EMK har INTET at gøre med migration

  Formålet med EMK er at sikre alle borgere de samme basale menneskerettigheder, dvs. ytrings- og forsamlingfrihed, ret til retfærdig rettergang m.v. Skal jeg forstå det sådan, at du ikke mener, at nigerianere skal have disse rettigheder, når de befinder sig i Danmark? Den logisk slutning vil jo så være, at du heller ikke skal have disse rettigheder, hvis du befinder dig i Nigeria.

 • Anmeld

  Torben Snarup Hansen · småborger

  globale rettigheder?

  Citat: "EMK har INTET at gøre med migration

  "Formålet med EMK er at sikre alle borgere de samme basale menneskerettigheder, dvs. ytrings- og forsamlingfrihed, ret til retfærdig rettergang m.v. Skal jeg forstå det sådan, at du ikke mener, at nigerianere skal have disse rettigheder, når de befinder sig i Danmark? Den logisk slutning vil jo så være, at du heller ikke skal have disse rettigheder, hvis du befinder dig i Nigeria...." - Tak for denne klargøring. Her erkendes det åbent, at EMK ikke kun arbejder med europæiske forhold, men lider af globalistisk delitium. Selvfølgelig skal en nigerianer, der kommer til Danmark, ikke i udgangspunktet nyde samme rettigheder som den indfødte befolkning (i så fald handler det om vurdering af den pågældende gæsts opførsel). Og selvfølgelig skal personer fra Vesten ikke regne med at nyde godt af vestlige idealer, normer og erklæringer udenfor Vesten. Hvor kommer dette naive og morderiske vås fra? Her er nogle af dem, der har introduceret giften: Robespierre, hr og fru Roosevelt og George Soros.

 • Anmeld

  Anders Albrechtsen

  Torben Snarup Hansen

  EMK er lavet med udgangspunkt i FN Menneskerettighedserklæring fra 1948. Så ja, du har ret i, at udgangspunktet er universelle menneskerettigheder. Jeg må derfor med beklagelse meddele dig, at du ikke er kommet en stor afsløring :-)

  Jeg synes i øvrigt ikke, at du kommer med overbevisende argumenter for, hvorfor EMK ikke skal gælde alle, der opholder sig i Danmark eller andre lande, omfattet af EMK.

  For det første er du ikke særlig konkret, når du taler om rettigheder. Hvad er et for rettigheder en nigerianer efter din mening ikke skal have?

  Og for det andet, hvem forestiller du dig skal afgøre, om/hvornår en nigerianer har gjort sig "fortjent" til at opnå disse rettigheder? Og efter hvilke kriterier?

 • Anmeld

  Torben Snarup Hansen · småborger

  konkret

  Anders - Du skrev om "samme basale menneskerettigheder, dvs. ytrings- og forsamlingfrihed, ret til retfærdig rettergang m.v..."
  Det er sådan set en konkretisering. Andet kunne nævnes. Men det, der har betydning, er nogle krav til immigranter om acceptabel opførsel. Det er en holdning og en procedure, som de statslige bureaukratier afviser. I stedet bruger de ressourcer på terapi, hvilket er tragikomisk. Du kan tage manden ud af Pakistan, men aldrig får du Pakistan ud af manden! Hvis / når profetfanatikere bruger den danske / vestlige ytringsfrihed og organiserer hadefuld indoktrinering af børn og unge, bør de straffes og udvises. Det samme gælder kriminalitet. Desuden bør og skal de forsørge sig selv. Bemærk den enorme forskel mellem profetimmigranterne og f.eks. kinesere eller thailændere. De gavner sig selv og det danske samfund.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Når man sætter foden på europæisk jord får man rettigheder og kan nægte at udrejse.....

  ....man kan simpelthen nægte at udrejse igen og så kan man få livslangt ophold og pension blot fordi man har sat foden på europæisk jord.

  Det samme gør sig gældende i Australien som sender deres migranter til steder som ikke er Australien.

  Migranter som kommer til Europa ulovligt skal naturligvis sendes hjem igen når de nationale regeringer i Europa dømmer dem til udrejse.

  Problemet er at dommerne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har politisk tolket konventionens bestemmelser om beskyttelse af jøder og andre forfulgte folkefærd som værende dækkende for indrejste fra fremmede lande som begår alvorlig kriminalitet som værende forfulgte og dermed ikke kan udvises af de lande hvor de har begået kriminelle handlinger.

  Jeg tror alle væmmes ved dommernes politiske ligestilling mellem forfulgte jøder og dybt kriminelle som bliver ligestillet af politiske dommere.

  Europa skal ikke være et paradis for kriminelle fra hele verden blot fordi nogle politiske dommere skamrider den konvention som skulle sikre at jødeforfølgelsen aldrig mere finder sted i Europa. Disse dybt kriminelle typer som domstolen beskytter skal ud af landet uden nåde. De har misbrugt vores gæstfrihed på det groveste.

  Og hvis ikke danskerne passer på vil politikerne og juristerne give endnu flere migranter adgang til Europa og det vil skabe konflikter og ødelægge vores demokratier.

  Men nu juristerne er så optaget af at give migranter som sætter foden på europæisk jord må man undres over hvorfor de samme rettigheder ikke gælder i europæisk farvand ? Er loven og konventionen i gældende på både land og vand ? Skulle man så ikke hellere indsætte færger til at sikre migranternes rettigheder så de ikke skal på den farefulde færd over middelhavet ? Jeg bryder mig bestemt ikke om at se døde børn i strandkanten i et forsøg på at nå europæisk jord.

  Jeg går til gengæld ind for at alle migranter som kommer ulovligt ind i Europa skal tvinges tilbage til de lande de kom fra. At man har smidt sit pas i havet skal ikke give juridiske rettigheder.

  I dag bliver dem som kommer ulovligt ind i Europa belønnet i stedet for at blive sendt tilbage. Det skal man vist være jurist for at bifalde.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Nu er mit eksempel på migranter fra Nigeria måske ganske godt......

  Der bor omkring 100 millioner mennesker i Nigeria og flere tager den farefulde tur gennem Sahara og over middelhavet i små både. De bliver alle afvist som flygtninge i Europa.

  Men hvis der nu udbryder krig i Nigeria skal 100 millioner fra Nigeria så have ret til ophold, bolig og pension i Europa ? Er det Europas problem at tage imod alle flygtninge fra alverdens lande som blot søger et bedre liv end der hvor de kommer fra ?

 • Anmeld

  Anne Albinus

  Jacques Hartmanns Danmark og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention' kan downloades gratis

  I forbindelse med 70-året for FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder kan Hartmanns bog 'Danmark og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention' downloades gratis -

  https://discovery.dundee.ac.uk/en/publications/denmark-and-the-european-convention-on-human-rights

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Tak for info, Anne Albinus...

  ..Det var lige den lakoniske kommentar, der var brug for i denne tråd.
  Håber så, at mange flere vil læse,..og ikke mindst forstå betydningen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention,...og ikke mindst dens betydning for hver eneste af os,..også her i vores indimellem ret småborgerlige andedam, som vi jo alle holder så meget af allesammen.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Uden den Europæiske Menneskerettighedskonvention ville terroristen med de 28 domme....

  .....næppe kunne have fået ophold og mulighed for at myrde på et julemarked i Strasbourg.

  De 22.000 som er mistænkt for terror sympatier i Frankrig ville næppe heller kunne få frit rundt i EU og besøge julemarkeder.

  Vi vantro har meget at takke dommerne og politikerne for.

 • Anmeld

  Johanna Haas · Cand. mag.

  Rolf Nielsen, har du overhovedet læst det debatindlæg du kommenterer så flittigt og så helt igennem indædt vildledende på?

  "Faktum er imidlertid at Domstolen kun en gang har underkendt en udvsningsdom fra Danmark. Det skete i 2002 ", skriver Jaques Hartmann klart og tydeligt. Og åbenbart skriver han desværre mestendels helt forgæves i sit redelige og sobre forsøg på at informere og forklare. I hvert fald, hvis man tager bestik af dette kommentarspor.
  Jeg håber der er bedre læsere derude, som ikke orker at skrive eller læse i kommentartråden, men til gengæld forstår alvoren i selve debatindlæget.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Om det er tidligere dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.....

  .....som har fået nationale dommere til at give ophold og pension til typer som Levakovic eller de 22.000 som er på terrorlisten i Frankrig gør ikke den store forskel.

  Dommerne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol HAR givet ophold og pension til typer som nationale domstole har udvist. Disse typer har så fået beskyttelse og ophold af dommerne ved domstolen som har skabt en grotesk domspraksis ved de nationale domstole.

  Kun fordi der er kommet et politisk pres mod dommernes groteske politiske afgørelser har dommerne besindet sig. Dommerne har givet ophold og pension til typer som skulle sendes ud af landet.

  At vi nu bruger 758 millioner på mindre end 100 kriminelle som er på tålt ophold er helt grotesk og i klar modstrid med konventionens oprindelige formål. De som er dømt til udvisning skal udrejse af landet eller sættes i fængsel indtil udsendelse kan finde sted. Man skal ikke kunne myrde et menneske i et land hvor der er dødsstraf og så gå frit rundt på gaden i Danmark blot fordi dommerne i Strasbourg mener det er rigtigt.