Professionshøjskole: Ældreplejens problemer handler også om manglende uddannelse

DEBAT: Et øget fokus på kompetenceudvikling til de ansatte er en afgørende del af den løsning på ældreområdets problemer, skriver vicedirektører på Københavns Professionshøjskole.

Af Niels Ejersbo og Dorte Vangsø Rasmussen
Vicedirektører for videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole

Billederne fra plejehjemmet i Aarhus, hvor man var vidne til en helt umenneskelig behandling af ældre demensramte, chokerede mange.

Fra politisk side har reaktionerne være skarpe og kritikken hård. Det er ikke overraskende, at sager af denne karakter på et så politisk følsomt område resulterer i fordømmelse og voldsom kritik.

Politikerne har i den konkrete sag om plejehjemmet i Aarhus trukket to populære instrumenter op af den politiske værktøjskasse, nemlig tilsyn og minimumsnormeringer.

Men erfaringerne fra andre områder viser, at disse værktøjer på ingen måde er lette at implementere. De giver heller ikke nødvendigvis den forventede effekt.

Der er brug for en tilgang, hvor man inddrager en flerhed af policyinstrumenter og værktøjer, som kan adressere problemerne i ældreplejen. Vi mener, at kompetenceudvikling er en del af løsningen.

Mange har ikke en uddannelse 
Der er ikke tradition for, at nye politiske tiltag på sundheds- og ældreområdet understøttes af krav om og hjælp til kompetenceudvikling, som det for eksempel er tilfældet på det pædagogiske område, det sociale område og på ledelsesområdet gennem overenskomstforhandlingerne. 

Det fordrer, at kommunerne selv prioriterer kompetenceudvikling for medarbejderne i ældreplejen. Behovet for kompetenceudvikling er tydeligt indenfor ældreplejen. En stor del af medarbejderne inden for ældreområdet har ikke en uddannelse inden for sundhedsområdet. Og det er et tal, som har været stigende de seneste år.

I en undersøgelse blandt 442 plejecenterledere, som Vive har gennemført i 2020, kan man se, at der er stor efterspørgsel på kompetenceudvikling. For social- og sundhedshjælpere efterspørges der på 67 procent af de deltagende plejecentre yderligere kompetenceudvikling inden for plejeområdet demens, mens det for social- og sundhedsassistenterne gælder for 61 procent af plejecentrene.

Billedet er det samme indenfor andre plejeområder. Ønsket om yderligere efter- og videreuddannelse fremhæves også af Ældre Sagen som et af de redskaber, der kan være med til at afhjælpe problemerne i ældreplejen.

Efter- og videreuddannelse af det nuværende personale er ét element, og derudover kalder rekrutteringsproblemerne også på omskoling og flere nyuddannede indenfor professionerne på ældreområdet.

Kan skabe en ny kultur 
Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere kan være med til at løse problemer i forhold til sikring af kompetent pleje og omsorg til for eksempel borgere med demens. Den slags kompetenceudvikling er også med til at understøtte et godt samarbejde med de ældres pårørende.

Samtidig kan kompetenceudvikling forbedre anseelse og interesse for at arbejde på ældreområdet. Det kan bidrage til at skabe en kultur, hvor der i højere grad tages afsæt i de ældres livsvilkår og behov.

Sundhedsstyrelsen har indsamlet erfaringer og inspiration fra ti kompetenceudviklingsprojekter på demensområdet. For eksempel udtaler en sygeplejerske, at "vi har fået et nyt sprog, som kan bredes ud, og som har fået lov at leve i organisationen. Det har ændret nogle arbejdsgange, og det er kommet i spil i hele organisationen".

Erfaringerne er gode
I de organisationer, der arbejder systematisk med efter- og videreuddannelse, ser vi, at medarbejderne får udvidet og styrket deres handle- og kommunikationskompetencer gennem et styrket fagligt grundlag, en øget faglig refleksionsevne og muligheden for at afprøve nye tilgange og løsninger i deres daglige praksis undervejs i deres uddannelsesforløb.

Det rykker især de stedet, hvor ledelsen på flere organisatoriske niveauer understøtter og aktivt bringer medarbejdernes efter- og videreuddannelsesforløb i spil som en del af organisatorisk og ledelsesmæssigt prioriterede forandringsprocesser.

I førnævnte undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen udtaler en demensmedarbejder fra Region Hovedstaden, at "det hjalp, at lederen prioriterede udbredelsen af kompetenceløftet, da det gjorde det mere legitimt, at jeg kom og skulle fortælle mine kollegaer, hvad de skulle gøre anderledes".

Skal også gælde ledere
Kompetenceudviklingen på ældreområdet skal også omfatte ledelsesniveauet, så lederne bliver bedre til at sikre en hensigtsmæssig kultur på arbejdspladsen, sætte klare rammer for arbejdet og skride ind over for uværdig behandling af de ældre.

Lederne skal ligeledes være med til at sikre en ordentlig kommunikation med både ældre og pårørende. Som Ledelseskommissionen fremhævede, handler det om en stærk borgerorientering, som medarbejderne udlever i det daglige arbejde.

Problemerne på ældreområdet er komplekse og kræver en bred pallette af indsatser. Et øget fokus på kompetenceudvikling er en afgørende del af den løsning, som skal findes for ældreområdet.

I den forbindelse er der brug for dialog mellem de forskellige aktører på området, så den rigtige form for kompetenceudvikling kan tilrettelægges på en hensigtsmæssig måde.

Forrige artikel Lektor: Ældre patienter skal kunne fravælge livsforlængende behandling Lektor: Ældre patienter skal kunne fravælge livsforlængende behandling Næste artikel FOA: Ældreområdets model har udlevet sin tid FOA: Ældreområdets model har udlevet sin tid