Sådan vil regeringen fordele satspuljen

SATSPULJE: Forebyggelse, integration, psykiatri og ældre er nogle af de områder, som regeringen vil bruge satspuljemidler til. Se hele regeringens oplæg til fordelingen i 2018. 

Hvert år afsættes satspuljen til initiativer, der har til formål at forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper samt for mennesker på overførselsindkomst.

Onsdag mødes regeringen med partierne bag satspuljeaftalen (S, DF, V, LA, ALT, R, SF og K) til sættemøde forud for forhandlingerne om satspuljen for 2018. Næste år udgør satspuljen 770 millioner kroner, og regeringen foreslår, at der i perioden 2018-2021 bruges over 3 milliarder kroner fra satspuljen.

Regeringen ønsker at prioritere midlerne for satspuljen for 2018 inden for i alt syv temaer.

Her er de enkelte temaer og konkrete tiltag:

Tema 1 - Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse

 • Styrke indsatsen for at få den svageste gruppe af kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet til gavn for både den enkelte og for samfundet.  
 • Ny forberedende grunduddannelse “Tro på dig selv - det gør vi” skal blandt andet give støtte til elever med funktionsnedsættelse. Ligeledes lægger udspillet op til en ordning for unge, der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere uddannelses- og beskæftigelsesindsatser. De tilknyttes én gennemgående kontaktperson, der følger og støtter den unge i overgangene ved en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.
 • En “Veteranpakke”, der skal skabe en tryg sagsbehandling for veteraner med en psykisk lidelse i arbejdsskadesystemet samt hurtigere afgørelser i veteranernes sager. Desuden lægges der op til en videreførelse af de eksisterende indsatser “Veteraner med særlig behov for støtte” og “Støtte til pårørende børn”.

Regeringen ønsker at afsætte cirka en milliard kroner til “Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse” i perioden 2018-2021.

Tema 2 - Støtte og forebyggelse til udsatte borgere

 • Et forslag til en handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed skal styrke den forebyggende indsats, der skal forhindre unge hjemløse og give flere den rette hjælp og støtte.
 • Indførelse af et socialt frikort for socialt udsatte borgere. Det bliver muligt at tjene en årlig skattefri arbejdsindkomst på op til 20.000 kroner udover personfradrag og beskæftigelsesfradrag. Indkomst tjent i forbindelse med det sociale frikort medfører ikke reduktion i forsørgelsesydelsen.
 • Udvidelse og udvikling af task force på handicapområdet, målrettet kompetenceudvikling og systematisk opfølgning på danmarkskortet over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsen, skal styrke borgernes retssikkerhed.
 • Sammenhængende og fleksible indsatser til børn og unge med handicap.
 • Etablering af sociale investeringspuljer, som skal hjælpe kommunerne med at overkomme investeringsbarrierer og styrke kommunernes incitament til at omstille deres indsats på socialområdet til at være mere forebyggende og helhedsorienteret.
 • Igangsættelse af forsøg med sociale investeringsprogrammer - Social Impact Bonds - en ny offentlig-privat samarbejdsform. “Børnerettighedspakken” skal forebygge børn og unges mistrivsel og risikoen for overgreb.

I perioden 2018-2021 ønsker regeringen at afsætte cirka 870 millioner kroner til ”Støtte og forebyggelse til udsatte borgere”.

Tema 3 - Familien i fokus

 • En reform af myndighedsstrukturen på det familieretlige område, særligt inden for skilsmissesystemet. Det nye system skal især understøtte en fokuseret indsats i de mest komplekse familieretlige sager.
 • Forhøjelse af apoptionstilskud ved at øge det engangstilskud, apodtanter modtager, når de hjemtager et barn til Danmark i forbindelse med international fremmedadoption.

Der lægges op til at afsætte cirka 140 millioner kroner til ”Familien i fokus” i perioden 2018-2021.

Tema 4 - Værdighed og omsorg for de svageste ældre

 • Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre.
 • Etablering af en “Plejehjemsportal” som skal indeholde oplysninger om det enkelte plejehjem og gøre det nemmere at vælge.
 • Styrelsen for Patientsikkerheds eksisterende tilsyn på sundhedsområdet skal udvides med et tilsyn på ældreområdet samtidig med, at kommunernes nuværende tilsyn fastholdes.

Regeringen ønsker at afsætte cirka 140 millioner kroner til ”Værdighed og omsorg for de svageste ældre” i perioden 2018-2021.

Tema 5 - Styrket indsats i psykiatrien og for kronikere

 • Afprøvning af en fremskudt regional psykiatri til tidlig behandling af børn og unge med tegn på psykiske lidelser såsom børn og unge med lette former for spiseforstyrrelser, angst, depression, selvskadende adfærd med videre.
 • Pulje til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing af spiseforstyrrelser samt udvidelse af kapaciteten af tilbud til behandling af personer med spiseforstyrrelser i den regionale psykiatri.
 • Pulje til samarbejde mellem regioner og kommuner i tværsektorielle teams, som skal nedbringe tvang i psykiatrien.

Regeringen ønsker at afsætte cirka 390 millioner kroner til ”Styrket indsats i psykiatrien og for kronikere” i perioden 2018-2021.

Tema 6 - Stærkt civilsamfund

 • Udarbejdelsen af civilsamfundsstrategien

Der lægges op til at afsætte cirka 100 millioner kroner til “Et stærkt civilsamfund” i perioden 2018-2021.

Tema 7: En beskæftigelsesrettet integrationsindsats

 • Iværksættelse af initiativer, der har til mål at fremme beskæftigelsen for flygtninge og indvandrere. Konkret skal erfaringer fra de kommuner, der gør det bedst i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats, udbredes. Derudover skal en opsøgende indsats hjælpe ikke-vestlige flygtninge- og indvandrerkvinder ind på det danske arbejdsmarked og gennem indsatser skal flere aktivitetsparate flygtninge med traumerelaterede blive jobparate eller komme i job.
 • Etablering af en task force, der skal forebygge rekruttering til bandekriminalitet blandt børn og unge.

I perioden 2018-2021 ønsker regeringen at afsætte 370 millioner kroner til “En beskæftigelsesrettet integrationsindsats”.

Næste skridt
Onsdag 4. oktober mødes regeringen med partierne bag satspuljeaftalen (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) til sættemøde for forhandlingerne om satspuljen for 2018. Til mødet kridter forligskredsen banen op for de kommende forhandlinger.

Forrige artikel TV: Her er Løkke på vej med store politiske udspil TV: Her er Løkke på vej med store politiske udspil Næste artikel Lokalpolitikere er pressede: Mange overvejer at stoppe Lokalpolitikere er pressede: Mange overvejer at stoppe