Klasseloft, drikkevand og fødegange: Her er hovedpunkterne i finansloven for 2022

Mandag blev regeringen og en række partier enige om finansloven for 2022. Få overblik over hovedelementerne her.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Katrine Falk Lønstrup

Mere havvind, en styrkelse af læreruddannelsen og gratis tandpleje for unge.

Det er nogle af hovedpunkterne i finansloven for 2022, som regeringen mandag har indgået med Radikale Venstre, Enhedslisten, SF, Alternativet og Kristendemokraterne.

Dele af finansloven er allerede blevet præsenteret over de seneste dage. Lørdag landede de samme partier en delaftale på det grønne område, og søndag blev de enige om en såkaldt coronavinterpakke, hvor der afsættes en millard kroner til at styrke sundhedsvæsenet hen over vinteren.

Få overblik over de vigtigste elementer i finansloven, herunder de to delaftaler, her.

Vilkår for børn, unge og voksne under uddannelse

Der prioriteres i alt cirka 226,8 millioner i 2022, 564,4 millioner kroner i 2023, 631,4 millioner kroner i 2024 og 649,4 millioner kroner i 2025 til børn, unge og voksne under uddannelse.

Læreruddannelsen

 • Der afsættes 65 millioner kroner i 2022 og 125 millioner kroner årligt fra 2023 og frem til at styrke læreruddannelsen. Midlerne skal bruges i forlængelse af de anbefalinger, udviklingsgruppen for læreruddannelsen netop er kommet med.

Midler målrettet fritidspædagogikken

 • Der afsættes i alt 46,8 millioner kroner i 2022 og 123,4 millioner kroner årligt i perioden 2023-2025 skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud. Midlerne til fritidspædagogikken målrettes områder med høj andel af sårbare og udsatte børn og unge på baggrund af objektive kriterier som for eksempel socioøkonomisk baggrund. Midlerne udmøntes som en statslig tildelingspulje.
 • Der igangsættes derudover en undersøgelse af normeringerne i skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud.

Senere skolestart

 • Der afsættes 109 millioner kroner  i 2023, 200 millioner kroner i 2024, 202 millioner kroner i 2025 og 200 millioner kroner årligt fra 2026. Målet er at sikre de økonomiske rammer for, at flere børn kan starte senere i skole.
 • Der afsættes 2 millioner kroner i 2025 til evaluering.

Sænkelse af klasseloft i 0. til 2. klasse

 • Der afsættes en årlig varig ramme på 95 millioner kroner i 2023, 146 millioner kroner i 2024, 199 millioner kroner i 2025 og 154 millioner kroner i 2026 og frem (2022-pl) til at sænke klasseloftet til 26 elever i 0. til 2. klasse (med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde) for nye årgange fra og med skoleåret 2023/2024. En sænkelse af klasseloftet vil kræve folkeskoleforligskredsens opbakning.
 • Klasseloftet i 3. til 9. klasse vil fortsat være 28 elever (med mulighed for op til 30 elever i helt særlige tilfælde).

Særtilskud til FGU

 • Der afsættes 75 millioner kroner årligt i 2022 og 2023 til støtte af undervisningsformål på FGU-institutionerne. Midlerne vil blive udmøntet som et særtilskud på baggrund af antal skoler og årselevsaktivitet i 2021, som institutionerne kan disponere i henhold til lokale behov.

Taxameterløft til almene voksenuddannelser

 • Der afsættes 37 millioner kroner årligt i 2022-2024 til løftet af de almene voksenuddannelser (hf-enkeltfag, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU))

Kortlægning af udfordringer i PPR

 • Der afsættes tre millioner kroner i 2022 til kortlægning af mulige udfordringer i PPR, herunder for eksempel fastholdelsesproblemer, områder med lange ventetider og muligheden for bedre videreuddannelsesmuligheder inden for pædagogisk psykologi.

Gratis tandpleje for unge

Aftaleparterne er enige om at prioritere i alt cirka 102,2 millioner kroner i 2022, 234,2 millioner kroner i 2023, 323 millioner kroner i 2024 og 413 millioner kroner i 2025 til at tilbyde gratis tandpleje for unge via børne- og ungdomstandplejen.

Gratis tandpleje for 18-21-årige

 • Der afsættes 40 millioner kroner i 2022, 170 millioner kroner i 2023, 260 millioner kroner i 2024 og 350 millioner kroner i 2025 og frem for at tilbyde 18-21-årige gratis tandpleje via den kommunale børne- og ung- domstandpleje. Dertil kommer en anlægspulje på 60 millioner kroner årligt i perioden 2022 til 2025.
 • Derudover udvides den nuværende fritvalgsordning for 16-17-årige til at dække 16-21-årige. Der er enighed om, at der er behov for at indføre kommunal visitation i forhold til visse ydelser som for eksempel tandregulering. Et oplæg til konkret udmøntning drøftes i regi af Sundhedsministeriet.
 • Implementering forventes påbegyndt fra medio 2022.

Digital tandlægevælger

 • Der afsættes 2,2 millioner kroner i 2022, 4,2 millioner kroner i 2023 og cirka 3,0 millioner kroner årligt fra 2024 og frem til en digital tandlægevælger, hvilket blandt andet skal sikre, at man let kan vælge tandlæge ved flytning og ved overgangen fra børne- og ungdomstandplejen til voksentandplejen.

Kortlægning af sociale tandplejeordninger

 • Der igangsættes en analyse af eksisterende tilskudsordninger for social tandpleje og andre tilskudsordninger for tandpleje, hvilket blandt andet skal belyse mulige forenklinger.

Støtte til mennesker med handicap

Aftaleparterne er enige om at prioritere i alt 40 millioner kroner i 2022 og 70 millioner kroner årligt fra 2023 og frem til forbedret offentlig støtte og hjælp for personer med handicap.

Evaluering af det specialiserede socialområde

 • Der prioriteres i alt 100 millioner kroner årligt i 2022 og frem til opfølgning på evalueringen af det specialiserede socialområde.

Udvidelse af varslingsregler

 • Bestemmelserne om varsling udvides, så nedsættelse eller frakendelse af hjælp vedrørende hjemmetræning af børn, socialpædagogisk støtte, ledsagelse af børn, unge og voksne, beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud, dækning af merudgifter ved forsørgelse i hjemmet samt merudgifter til voksnes daglig livsførelse samt midlertidige og længerevarende botilbud varsles, mindst 14 uger før kommunens afgørelse effektueres.
 • Den eksisterende fast track-ordning i Ankestyrelsen udvides, så Ankestyrelsen i udgangspunktet kan nå at færdigbehandle eventuelle klager inden for varslingsperioden.
 • Der afsættes 15 millioner kroner årligt i 2023 og frem.

Flere aktive hjælpetimer, færre rådighedstimer

 • Der afsættes 15 millioner kroner i 2022 og 30 millioner kroner årligt i 2023 og frem til at indskrænke kommunernes mulighed for udmåling af rådighedstimer, så borgere med en hjælpeordning får flere aktive hjælpetimer. Den konkrete model drøftes med aftalepartierne, og udmøntningen aftales med KL.

Fødselsområdet

Aftaleparterne er enige om at prioritere 100 millioner kroner i 2022, 110 millioner kroner i 2023, 115 millioner kroner i 2024 og 150 millioner kroner i 2025 til at styrke tryghed og nærvær før, under og efter fødslen. Midlerne prioriteres med fokus på etablering af rettigheder for fødende samt flere jordemødre.

Kortlægning af normeringer på fødselsområdet

 • Der afsættes to millioner kroner i 2022 til at igangsætte en analyse og kortlægning af normeringer på fødselsområdet.

Ældrepleje

Aftaleparterne er enige om at prioritere en ramme på 125 millioner kroner årligt i perioden 2022- 2025 til at bidrage til en værdig ældrepleje. Aftalepartierne er enige om at drøfte udmøntningen af rammen på baggrund af et oplæg fra regeringen i foråret 2022.

Klima- og miljøindsatser

Aftaleparterne er enige om at prioritere 247,8 millioner kroner i 2022, 397,3 millioner kroner i 2023, 328,1 millioner kroner i 2024 og 335,7 millioner kroner i 2025 til målrettede klima- og miljøindsatser. 

Udbygning af vedvarende energi

 • Der skal udbydes yderligere 2 GW havvind til etablering inden udgangen af 2030 ud over de allerede besluttede 2 GW i forbindelse med energiø Bornholm og 1 GW ved Hesselø. Beslutningen om placeringen skal ske inden sommeren 2022. Der afsættes 12,8 millioner kroner i 2022, 13,8 millioner kroner i 2023, 13,8 millioner kroner i 2024 og 8,8 millioner kroner i 2025 til dette.
 • Den allerede aftalte energiø i Nordsøen skal også bidrage med grøn strøm - og partierne vil foreslå aftalekredsen, at der hurtigst muligt skal etableres 10 GW havvind i Nordsøen med 2040 som sigtepunkt.
 • Der afsættes 13,0 millioner kroner i 2022, 20,0 millioner kroner i 2023 og 15,0 millioner årligt i 2024-2025 til at understøtte den langsigtede planlægning og udrulning af storskala havvind, hvilket skal det nødvendige datagrundlag for hurtigere beslutninger om ny havvindskapacitet er aftalepartierne.
 • Der afsættes 7,0 millioner kroner årligt i perioden 2022-2025 til etablering af et nyt offentligt privat partnerskab til at fremme sameksistens mellem infrastruktur til gavn for klimaet og hensynet til natur- og biodiversitet.
 • Der afsættes 11,0 millioner kroner til Miljøstyrelsen i 2022, 6,0 millioner kroner i 2022 til Energistyrelsen og 4,0 millioner kroner årligt i 2022-2025 til Nævnenes Hus, hvilket skal gå til en akutpakke til grøn myndighedsbetjening. Formålet er en bedre og hurtigere samlet myndighedsbehandling af sager vedrørende grøn omstilling med fokus på vedvarende energi.

CO2-fangst med videre

 • Der afsættes 4,0 millioner kroner i 2022, 272,5 millioner kroner i 2023, 223,3 millioner kroner i 2024 og 255,9 millioner kroner årligt i 2025-2032 (inkl. administration) til en teknologineutral pulje, der skønnes at reducere CO2-udledningerne med 0,5 millioner tons i 2025 og 2030. Puljen kan understøtte forhandlingerne om en samlet strategi for fangst og lagring af CO2.

Drikkevandsfond

 • Drikkevandsindsatsen styrkes med 50 millioner kroner årligt i 2022-2023, 45 millioner kroner i 2024 og 25 millioner i 2025. Blandt andet oprettes en drikkevandsfond.

Havmiljø

 • Der afsættes ti millioner årligt i 2022-2025 til at etablere marine naturnationalparker i Øresund og Lillebælt.
 • Der afsættes tre millioner årligt årligt i perioden 2022-2025 til Øresundsakvariet.
 • Der etableres en trawlfri zone i Bælthavet, som dækker Lillebælt, Storebælt og Langelandsbælt.
 • Aftalepartierne er desuden enige om at etablere en ophugningsordning for fiskere i Østersøen under EHFF (Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet). Dette drøftes med aftalepartierne bag EHFF.

Stenrev

 • Der afsættes ti millioner årligt i 2022 og 2023 til genetableringen af stenrev i Danmark.

Skovplan

 • Der afsættes ti millioner kroner i 2022 til at udarbejde en såkaldt skovplan, som skal bruges som led i at udvide de danske skove.

Klimabistand

 • Der afsættes yderligere 100 millioner kroner i 2022 til klimabistand.

Styrkelse af Forbrugerombudsmanden

 • Der afsættes syv millioner kroner om året i 2022, 2023, 2024 og 2025 til Forbrugerombudsmanden for at imødegå et stigende antal sager, herunder i forhold til greenwashing.

Grøn skattereform

 • Aftalepartierne noterer sig, at en grøn skattereform er et væsentligt element i realiseringen af klimamålene, herunder arbejdet med en ensartet CO2-afgift, og at regeringen primo 2022 indkalder til forhandlinger på baggrund af ekspertgruppens første delrapport. 

Digitale initiativer

Aftaleparteerne er enige om at udmønte digitaliseringsfondens midler, der blev afsat på finansloven for 2021, til initiativer, der følger op på og understøtter digitaliseringen af Danmark på baggrund af digitaliseringspartnerskabets anbefalinger. Derudover noterer aftalepartierne sig, at regeringen vil præsentere en samlet digitaliseringsstrategi i 2022. De aftalte initiativer på finansloven for 2022 vil indgå i den samlede digitaliseringsstrategi.

Øvrige initiativer

Udskydelse af renoveringsprojekter i den almene boligsektor

 • Aftalepartierne noterer sig, at der er behov for at dæmpe kapacitetspresset i bygge- og anlægsbranchen, hvorfor der tages initiativ til at udskyde renoveringsprojekter for cirka to millarder kroner i den almene boligsektor. Renoveringsprojekter i udsatte boligområder er ikke omfattet af udskydelsen.

Forlængelse af det midlertidige børnetilskud

 • Det midlertidige børnetilskud forlænges til 1. juli 2022, da et nyt ydelsessystem ikke kan nå at træde i kraft før udgang af 2021. Det midlertidige børnetilskud er et tilskud til børnefamilier i kontanthjælpssystemet, som er berørt af kontanthjælpsloftet eller på integrationsydelsen. Der afsættes i alt 117,7 millioner kroner i 2022, som finansieres af de generelle reserver.

Center for animation, visualisering og digital fortælling

 • Der afsættes 6,4 millioner kroner i 2022 og 9,5 millioner kroner årligt i perioden 2023-2025 til et særskilt tilskud til Center for animation, visualisering og digital fortælling i Viborg, som er en del af VIA University College.

Nationalt center for hovedpine

 • Der afsættes to millioner kroner årligt i perioden 2022-2024 til at videreføre Nationalt Videnscenter for Hovedpine, som er etableret i tilknytning til Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet – Glostrup. Videnscenteret har til formål at understøtte Danmarks position inden for forskning i migræne- og hovedpine.

Analyse af effekt af digitale stopklodser i skattekontrollen

 • Der afsættes en million kroner årligt i 2022-2023 til at igangsætte en analyse af effekten af digitale stopklodser i skattekontrollen. Formålet med analysen er at tilvejebringe et styrket vidensgrundlag i forhold til effekterne af skatteforvaltningens kontrolaktiviteter, herunder påvirkning på de offentlige finanser samt samfundsøkonomien.

Foreningen Digitalt Ansvar

 • Der afsættes en million kroner i 2022 til foreningen Digitalt Ansvar, der er et videnscenter for indsatsen mod digitale krænkelser.

Indsats mod hadforbrydelser

 • Der afsættes 8,2 millioner kroner i 2022 og 8,1 millioner kroner årligt i perioden 2023-2025 til at bekæmpe hadforbrydelser. Midlerne kan for eksempel udmøntes til undervisningsmateriale og øget dokumentation, og udmøntningen drøftes med Justitsministeriet.

Øvrige mindre initiativer på det grønne område

PFOS 

 • Der afsættes tre millioner kroner i 2022 til udvikling og afprøvning af nye teknologier til oprensning af PFOS-forureninger via tilskud til test af relevante teknologier.

Grønne køkkener

 • Der afsættes tre millioner kroner i 2022 til at nedbringe klimabelastningen fra offentlige køkkener og kantiner. Aftalepartierne er blandt andet enige om at styrke AMU-kurser for køkkenprofessionelle, herunder med fokus på plantebaseret mad, samt at udvikle en diplom-efteruddannelse i plantebaseret kost til ernæringsprofessionelle.

Rådet for Grøn Omstilling

 • Der afsættes tre millioner kroner i 2022 til Rådet for Grøn Omstilling, der er en uafhængig miljøorganisation, som arbejder for en bæredygtig omstilling af samfundet ved at påvirke beslutningstagere og gennemføre informationskampagner, der kan understøtte borgere og virksomheder i at træffe bæredygtige valg.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 • Der afsættes tre millioner kroner årligt i perioden 2022-2024 til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi med henblik på at støtte centrets arbejde med at formidle viden om vedvarende energi både nationalt og internationalt samt udviklingsopgaver i samarbejde med små og mellemstore virksomheder.

Pulje til certificering af CO2-opgørelse og klimamærkning

 • Der afsættes fem millioner kroner årligt i 2022-2025 til at understøtte, at små- og mellemstore virksomheder kan få certificeret deres opgørelse af eget klimatryk (inkl. scope 1, 2 og 3), for eksempel via relevant klimamærkning. Puljen udmøntes efter en ansøgningsrunde.

Pulje til støtte af lokale energifællesskaber

Der afsættes fem millioner kroner årligt i 2022-2025 til at støtte af lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling. Puljen udmøntes efter en ansøgningsrunde.

Pulje til etablering af byhaver på tagterrasser i de større byer

 • Der afsættes 3,5 millioner kroner årligt i perioden 2022-2025 til at understøtte etablering af byhaver på tagterrasser i de større byer. Puljen udmøntes ved en ansøgningsrunde.

Øvrige mindre initiativer på kulturområdet

Udviklingstilskud til Danmarks Tekniske Museum

 • Der afsættes fem millioner kroner årligt i perioden i 2022-2025 til et udviklingstilskud til Danmarks Tekniske Museum, i forbindelse med at museet planlægger at flytte ind i Svanemølleværket i København i 2026.

CPH STAGE

 • Der afsættes fem millioner kroner årligt i 2022-2025 til CPH STAGE for at understøtte, at flere teatre fra hele landet kan vise forestillinger ved CPH STAGE samt højne kvaliteten af aktiviteter og arrangementer, der udbreder og styrker samarbejdet i dansk scenekunst.

Applaus

 • Der afsættes fem millioner kroner årligt i 2022-2025, som supplerer allerede afsatte udlodningsmidler på tre millioner i 2022, til Applaus til en fortsættelse af analysearbejdet på scenekunstområdet samt en udvidelse af Applaus’ aktiviteter med henblik på at understøtte publikumsudvikling på tværs af flere kulturområder.

Ekstraordinært tilskud til Den Blå Planet

 • Der afsættes et ekstraordinært tilskud på 11,5 millioner kroner i 2022 til Den Blå Planet.

Kulturens Analyseinstitut

 • Der afsættes fire millioner kroner i 2022 og 8,0 millioner kroner årligt i perioden 2023-2025 til etablering af Kulturens Analyseinstitut, som skal understøtte mere viden om kulturbranchens forhold og kulturens betydning for borgernes trivsel, blandt andet med afsæt i evidens- og forskningsbaserede undersøgelser. Kulturens Analyse- institut etableres som et uafhængigt institut. De nærmere rammer for etablering og formål med Kulturens Analyseinstitut drøftes med aftalepartierne i første kvartal 2022.

Kattegatcentret

 • Der afsættes en millioner kroner årligt til 2022-2025 til Kattegatcentret. Midlerne supplerer allerede afsatte midler på forslaget til finanslov for 2022 på 1,0 millioner kroner årligt i 2022-2023.

E-sport Danmark

 • Der afsættes to millioner kroner i 2022 til E-sport Danmark med henblik på at yde tilskud til foreningens arbejde og projekter, herunder for eksempel uddannelse af E-sport dommere og trænere.

Tilskud til Dansk Skoleskak

 • Der afsættes to millioner kroner årligt i perioden 2022-2025 til Dansk Skoleskaks arbejde med børn og unges læring og uddannelse. Midlerne er en videreførelse af det statslige tilskud til organisationen, som ellers stod til at udløbe ved udgangen af 2021.

Tilskud til danske museer

 • Der afsættes en millioner kroner årligt i perioden 2022-2025 til ARoS i Aarhus og 1,0 millioner kroner årligt i perioden 2022-2025 til Den Gamle By i Aarhus.

Ekstraordinært tilskud til kulturregion Østjysk Vestbånd

 • Der afsættes 2,5 millioner kroner årligt i 2022-2025 til kulturregion Østjysk Vækstbånd. Tilskuddet skal udmøntes til fremme af børns møde med musik og kunst og regionens musikskoler.

Øvrige mindre initiativer vedrørende folkeoplysning

Lex.dk

 • Der afsættes 7,8 millioner kroner i 2022 og 10,0 millioner kroner årligt i 2023-2025 til Lex.dk, som indeholder en række opslagsværker, herunder Den Store Danske og Trap Danmark. En forudsætning for udbetaling af tilskuddet er, at indholdet stilles gratis til rådighed, og at midlerne ikke benyttes til kommerciel brug. 
 • I 2022 finansieres en del af tilførslen af en eksisterende bevilling til opdatering og ajourføring af Den Store Danske på 5,2 millioner kroner i 2022, som afsat på forslaget til finansloven for 2022.

Tilskud til Folkeuniversitet

Der afsættes syv millioner kroner årligt i perioden 2022-2024 som et ekstraordinært driftstilskud til Folkeuniversitetsvirksomhed. Midlerne fordeles med afsæt i folkeuniversitetsbekendtgørelsen.

Lektoratsordningen

 • Der afsættes 2,1 millioner kroner i 2022, 5,8 millioner kroner i 2023, 6,9 millioner kroner i 2024 og 7,5 millioner kroner i 2025 til at videreføre bevillingen til Lektoratsordningen, der har til formål at udbrede kendskabet til dansk sprog, litteratur og samfundsforhold i udlandet.

Øget driftsbevilling til Kvinderådet

 • Der afsættes 0,8 millioner kroner årligt i perioden 2022-2024 til at hæve bevillingen til Kvinderådet til indsatsen for at forbedre kvinders rettigheder og vilkår.

Øvrige mindre initiativer vedrørende inklusion

Ny LGBT+ handlingsplan

 • Der afsættes 6,2 millioner kroner årligt i perioden 2022-2025 til en ny LGBT+ handlingsplan. En samlet handlingsplan skal indeholde initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer. Den endelige udmøntning af handlingsplanen aftales med aftalepartierne.

Børn som pårørende

 • Der afsættes fem millioner kroner årligt i perioden 2023-2025 til at styrke hjælpen til børn og unge, som er pårørende til forældre med somatisk sygdom, psykiske lidelse eller i familier med vold. Den nærmere anvendelse drøftes mellem aftalepartierne.

BROEN

 • Der afsættes 1,7 millioner kroner årligt i perioden 2022-2024 til BROENs arbejde med at støtte socialt udsatte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter.

Sabaah

 • Der afsættes 0,7 millioner kroner i 2022 og 1,2 millioner kroner i 2023 til Sabaah og foreningens indsats med at forbedre vilkårene for LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund. Dette sker gennem driftsstøtte til Sabaah, der bidrager til at sikre alle minoritetsetniske LGBTI-personer samt deres pårørende har lige adgang til rådgivning.

Ligeværds socialfaglige rådgivning

 • Der afsættes 1,1 millioner kroner årligt i perioden 2022-2024 til Foreningsfællesskabet Ligeværds arbejde med at skabe bedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov. Midlerne skal gå til ansættelse og løbende efteruddannelse af rådgiverne.

ULF-linjen

 • Der afsættes 1,6 millioner kroner årligt i 2022-2024 til at forhøje bevillingen til ULF-linjen, som skal gå til fortsat drift af rådgivningen til udviklingshæmmede.

Døvefilm

 • Der afsættes 0,5 millioner kroner årligt i perioden 2022-2024 til at øge støtten til Døvefilm, så den fortsatte produktion af udsendelser på tegnsprog sikres.

Pulje til ordblinde og læse- og skrivesvage

 • Der afsættes ti millioner kroner i 2022 til en ansøgningspulje, der har til formål at fastholde beskæftigede personer med ordblindhed og/eller læse- og skriveudfordringer på arbejdsmarkedet samt at hjælpe ledige personer med ordblindhed og/eller læse- og skriveudfordringer tættere på arbejdsmarkedet. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Ret til tegnsprog

 • Der afsættes 2,5 millioner kroner årligt i 2022-2024 til, at Danske Døves Landsforbund (DDL) kan drive en række sociale projekter til gavn for døve borgere i Danmark.

Driftstilskud til LGBT+ Danmark

 • Der afsættes 2,5 millioner kroner årligt i perioden 2022-2024 til at videreføre støtten til LGBT+ Danmark til indsatsen med blandt andet at støtte, rådgive og skabe netværksmuligheder for LGBT+-personer.

Jobbanken

 • Der afsættes 6,7 millioner kroner i 2023 til at forhøje bevillingen til Jobbanken for at understøtte virksomhedens formål med at integrere/reintegrere psykisk sårbare førtidspensionister på arbejdsmarkedet.

Finn Nørgaard-foreningen

 • Der afsættes 1,5 millioner kroner årligt i perioden 2022-2024 til driftsstøtte til Finn Nørgaard-foreningens arbejde med at modvirke radikalisering blandt udsatte børn og unge.

Home-Start

 • Der afsættes to millioner kroner årligt i perioden 2022-2025 til foreningen Home-Starts arbejde med praktisk hjælp og støtte med videre til småbørnsfamilier.

Corona-vinterpakke

Sygehusvæsenets robusthed over vinteren

 • Der afsættes én milliard kroner til at fastholde sundhedspersonale og styrke aktiviteten på sygehusene. Pengene skal bruges på midlertidige initiativer og udmøntes af landets fem regioner.

Forlængelse af ordning om ingen modregning i pension ved covid-19-relateret ekstraindtægt

 • Aftale om ingen modregning i pension for ekstraindtægter i relation til covid-19, der blev indgået i februar 2021 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten og Nye Borgerlige, forlænges til og med 2022.
 • Der afsættes to millioner kroner i 2022 til ydelsesmæssige merudgifter samt administration af ordningen. Partierne bag aftalen vil få mulighed for at tilslutte sig forlængelsen.

Nedbringelse af sagspukkel for sundhedspersonale fra tredjelande

 • Der afsættes 11,3 millioner kroner i 2022 og 11,8 millioner kroner i 2023 til at nedbringe sagspuklen for ansøgninger fra sundhedspersonale fra tredjelande.

Finansiering

Udmøntning af centrale reserver med videre

 • Aftalepartierne er enige om at udmønte de centrale reserver, der er afsat til finansloven for 2022, samt tekniske ændringer til finanslovforslaget, herunder 16. fase af Statens Indkøbsprogram.

Afskaffelse af håndværksdelen i BoligJobordningen

 • Håndværksdelen i BoligJobordningen afskaffes permanent - det betyder, at det fortsat vil være muligt at trække serviceydelser som rengøring og børnepasning fra i skat.
 • Afskaffelsen træder i kraft med virkning fra 1. april 2022, hvilket skønnes at indebære et umiddelbart merprovenu på 450 millioner kroner i 2022. Efter tilbageløb og adfærd skønnes merprovenuet at udgøre 260 millioner kroner i 2022 - og fra 2023 skønnes det umiddelbare merprovenu at udgøre 600 millioner kroner og 370 millioner kroner efter tilbageløb og adfærd.
 • Aftalepartierne er enige om, at provenuet i 2022 fra afskaffelse af ordningen ikke udmøntes i lyset af konjunktursituationen.

Covid-19-indsatsen i kommuner og regioner

 • Aftalepartierne noterer sig, at regeringen også for 2022 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere covid-19-indsatsen i kommuner og regioner, herunder til rengøring. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023, når der foreligger et overblik over mer- og mindreudgifter i 2022. 

Læs hele finansloven for 2022 her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Nicolai Wammen

Finansminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2001)

Sofie Carsten Nielsen

Underdirektør, DI Biosolutions
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2002), MA i europæisk politik og administration (Brügge, Belgien, 2001)

Pia Olsen Dyhr

Partiformand (SF), MF
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2010)

0:000:00