Debat

Professor: Lad os diskutere brugerbestyrelserne i offentlige institutioner

Der er langt igen til opfyldelsen af idealerne om aktivt medborgerskab. Derfor er det værd at diskutere, om brugerbestyrelserne i offentlige institutioner skal have større indflydelse, skriver Bjarne Ibsen.

Meget tyder på, at engagementet er størst i de nære sammenhænge, der har konkret betydning for den enkelte borger.
Eksempelvis den klasse i skolen eller stue i børnehaven, som barnet går i, skriver Bjarne Ibsen.
Meget tyder på, at engagementet er størst i de nære sammenhænge, der har konkret betydning for den enkelte borger. Eksempelvis den klasse i skolen eller stue i børnehaven, som barnet går i, skriver Bjarne Ibsen.Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Bjarne Ibsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der er gode grunde til, at velfærdsinstitutioner søger at imødekomme den enkelte borgers behov og ønsker.

Problemerne og behovene er forskellige, og forskning viser, at det giver større kvalitet og tilfredshed, når den offentlige service udformes i dialog med den enkelte borger og dennes familie. Denne form for individuel samskabelse giver imidlertid ikke indflydelse på den enkelte institutions mål, organisering og ledelse.

Da velfærdsstaten for alvor udvikledes igennem 1960’erne og 1970’erne var der en udbredt tro på, at velfærdsydelser, der er organiseret af det offentlige og bygger på en stærk faglighed, giver den bedste velfærd.

Temadebat

Bliver slutbrugerne inddraget for meget eller for lidt i det politiske arbejde?

Hvor lægger man snittet, når man inddrager slutbrugerne i det politiske arbejde? Inddrager man på borgerens eller dagsordenens præmisser? Det sætter Altinget Civilsamfund til debat hos en række aktører.    

Om Altingets temadebatter
Altingets temadebatter sætter spot på et aktuelt nicheemne.

Alle indlæg er udelukkende alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Har du lyst til at bidrage til debatten? Så er du velkommen til at skrive til Katja Gregers Brock på [email protected]

Men hurtigt indså man, at de offentlige velfærdsydelser havde svært ved at imødekomme borgernes forskellige behov. Den folkevalgte styring af institutionerne ikke fungerede godt nok.

Derfor opstod ønsket om at demokratisere og kvalificere den offentlige service ved at give borgerne mere indflydelse på de velfærdsinstitutioner, de er brugere af. Idealerne er derfor udtrykt i begrebet aktivt medborgerskab, der kan realiseres på to måder:

Ved borgerinddragelse, hvor borgerne har indflydelse på de offentlige institutioner, og ved demokratisk selvstyre, hvor borgerne selv står for offentligt finansierede velfærdsopgaver.

Vanskeligt reelt at inddrage borgerne 

Borgerinddragelse finder sted i offentlige høringer, brugerbestyrelser, brugerråd og samskabelse med borgere og civilsamfundet.

Høringer omfatter borgerafstemninger, borgermøder, borgerhøringer og borgerpaneler, hvor borgerne kan forholde sig til forslag til politiske beslutninger. Brugerbestyrelse blev indført i Folkeskolen i 1989 og på daginstitutionsområdet i 1993, hvor både forældre og medarbejdere er repræsenteret.

Man indså hurtigt, at de offentlige velfærdsydelser havde svært ved at imødekomme borgernes forskellige behov

Bjarne Ibsen
Professor, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU

Lovgivningen og kommunalbestyrelsen sætter dog store grænser for, hvad brugerbestyrelsen har indflydelse på. Undersøgelserne viser, at forældredeltagelsen er forholdsvis lav. 

Brugerråd er ligeledes lovpligtige inden for ældreområdet, handicapområdet og plejehjemsområdet. Mange kommuner har lignende råd på andre områder, selvom de ikke er lovpligtige eksempelvis beskæftigelsesråd, integrationsråd, frivilligråd samt lokalråd. Brugerråd er primært talsmandsorganer for brugere og pårørende og har ikke som brugerbestyrelser indflydelse på institutionernes drift.

Læs også

Høringer, brugerbestyrelser og brugerråd går først og fremmest ud på at give borgerne mere direkte indflydelse på politiske beslutninger og kommunale institutioner. 

I nyere tid har der imidlertid også været en stærk politisk interesse for at inddrage borgere og foreninger i at udvikle og hjælpe med at gennemføre velfærdsopgaver.

Fortalere for samskabelse lægger vægt på, at det bygger på ligeværdighed mellem de samarbejdende parter. Flere studier har imidlertid vist, at det i praksis er vanskeligt, og det i nogle tilfælde strider mod principper for myndighedsudøvelse i den offentlige sektor.

Mere indflydelse i selvejende institutioner 

Demokratisk selvstyre er en mere vidtgående form for borgerindflydelse, hvor borgerne – i selvejende institutioner eller foreninger – selv har ansvaret for de forskellige velfærdsopgaver.

Selvejende institutioner finder vi på undervisningsområdet (frie grundskoler, efterskoler og højskoler), det sociale område (daginstitutioner, plejehjem og særinstitutioner) samt fritids- og kulturområdet (faciliteter og kulturhuse).

Fortalere for samskabelse lægger vægt på, at det bygger på ligeværdighed mellem de samarbejdende parter

Bjarne Ibsen
Professor, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU

Præmisserne for selvejende institutioner er, at institutionen opfylder en række krav fra det offentlige for at være berettiget til offentlig støtte.

En del af finansieringen dækkes af brugerne; men den enkelte institution har en betydelig selvbestemmelse med ansvaret for blandt andet mål, økonomi, lokaler og personale.

Den mest vidtgående form for demokratisk selvstyre finder vi i den kommunale støtte til folkeoplysning. Den gives blandt andet til fritidsforeninger og aftenskoler, og frivilligt socialt arbejde, der primært gives til sociale foreninger.

I sammenligning med selvejende institutioner udgør den kommunale støtte en lille del af finansieringen, men til gengæld kan den enkelte forening selv bestemme, hvordan midlerne anvendes hvis den fungerer efter demokratiske principper.

Selvom medlemmernes engagement halter i mange selvejende institutioner og foreninger, så er den reelle indflydelse betydeligt større end i de offentlige institutioner. Dels er mulighederne for at få indflydelse betydeligt større, dels involverer medlemmerne sig i meget højere grad i de daglige aktiviteter i form af frivilligt arbejde.

Læs også

Langt til aktivt medborgerskab

Der er gode argumenter for, at der er forskelle mellem samfundsområder på brugernes indflydelse. Blandt andet at brugerindflydelsen må afhænge af, hvor stor en del af udgiften, de offentlige kasser dækker.

Om den offentlige service har betydning for en bredere del af befolkningen, for eksempel lokalplaner. Eller om den primært har en værdi for brugerne for eksempel en daginstitution eller et plejehjem.

Vi mangler imidlertid undersøgelser af, hvor meget og hvordan borgere på forskellige samfundsområder engagerer sig

Bjarne Ibsen
Professor, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU

Vi mangler imidlertid undersøgelser af, hvor meget og hvordan borgere på forskellige samfundsområder engagerer sig i såvel offentlige som selvejende institutioner og foreninger.

Og hvilken betydning brugerindflydelsen har for kvaliteten og tilfredsheden. 

Meget tyder på, at engagementet er størst i de nære sammenhænge, der har konkret betydning for den enkelte borger, eksempelvis den klasse i skolen eller stue i børnehaven, som barnet går i.

Men det ser også ud til, at engagementet afhænger af muligheden for at få indflydelse og på hvad. Der er efter alt at dømme langt igen til opfyldelsen af idealerne om aktivt medborgerskab.

Derfor er det værd at diskutere, om brugerbestyrelserne i offentlige institutioner skal have større indflydelse. Og om en større del af den offentlige velfærd kunne varetages i selvejende institutioner og foreninger, der bygger på demokratisk selvstyre.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bjarne Ibsen

Professor Emeritus, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Syddansk Universitet
cand.mag. i samfundsfag og idræt (Aarhus Uni. og DHL 1982), ph.d. i statskundskab (Aarhus Uni. 1992)

0:000:00