KL: Kommunalt forsyningsejerskab sikrer borgernes stemme

DEBAT: De kommunalt ejede forsyningsselskaber sikrer effektive løsninger og kan effektivere ligesom det private. Selskabsmodellen sørger for, at det er folkevalgte politikere, der træffer beslutningerne, som påvirker velfærden, skriver Jørn Pedersen (V).

Af Jørn Pedersen (V)
Formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg

En vigtig pointe, der ikke altid fylder nok i debatten om ejerskabet i forsyningssektoren, er, at selskaberne løser en lang række vigtige kommunale opgaver. Og det er ikke dem alle, der er snævert knyttet op på at levere vand, el eller varme.

Lad mig bruge kommunernes klimatilpasningsstrategier som eksempel. Her kan det være vigtigt, at vand ledes væk på overfladen, for eksempel på vejene.

Veje kan i situationer med meget voldsom regn bruges til at lede regnvandet væk, i stedet for at det skal løbe igennem kloakker, der ikke kan følge med. Lidt firkantet sagt er dilemmaet her, om det er biler eller boliger, som skal udsættes for vandet.

Beslutninger af den karakter hører i min optik til i kommunalbestyrelsen, der har den demokratiske legitimitet til at træffe den type beslutninger. Beslutningerne kan så fastlægges i en ejerstrategi og den løbende dialog med selskabet.

Modellen med kommunen som ejer er borgernes og virksomhedernes sikkerhed for, at det er folkevalgte, som sidder med styrepinden, når der skal træffes beslutninger, som påvirker velfærden. Der løber en demokratisk åre fra kommunalbestyrelsen ud i selskabet, som sikrer borgernes stemme.

Det er vigtigt, fordi det er spildevandsselskaberne, som finansierer en stor del af de omlægninger, der skal føre kommunens klimastrategier ud i livet.

Samarbejdet mellem selskaber og kommuner fungerer
Det er min oplevelse, at der landet over er rigtig gode samarbejder mellem kommuner og selskaber. Blandt andet fordi der arbejdes systematisk med at opbygge gode relationer mellem kommuner og selskaber, som sikrer, at de politiske mål fremstår tydelige, samtidig med at der skabes rum til, at bestyrelserne kan drive selskaberne effektivt og rentabelt.

Alligevel kan jeg læse, at Axcelfuture 15. januar her i Altinget hiver en gammel hest af stalden og hævder, at vandforbrugerne betaler unødvendigt for klimatilpasning. Det er ikke noget, jeg kan nikke genkendende til.

En evaluering fra Miljø- og Fødevareministeriet i 2017 af 104 kommunale klimatilpasningsprojekter konkluderede, at de samlede udgifter til sikring mod skybrud var 1,1 milliarder kroner.

Til sammenligning anslår ministeriet, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasning ved den billigst mulige traditionelle løsning ved kloakering og bassiner med tilsvarende serviceniveau ville have været 4,4 milliarder kroner.

Sammenfald mellem ejernes og borgernes interesser i at undgå oversvømmelser fra skybrud har således givet en investeringsbesparelse på 3,3 milliarder kroner.

Kommunalt ejede selskaber effektiviserer på livet løs
Og det bringer mig til en af de myter, som trives i debatten om ejerskabet i forsyningssektoren: at de kommunalt ejede forsyninger ikke drives effektivt nok. Senest ligeledes fremført af Axcelfuture her i Altinget.

Det er en påstand, som kan tilbagevises. Lad os igen tage vandsektoren som eksempel. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgav i 2015 rapporten "Udviklingen i prislofterne i vandsektoren". Her fremgår det, at vandselskaberne har nedbragt deres driftsomkostninger med 1,4 milliarder kroner fra 2010-2014. Målet var 1,1 milliarder kroner. Altså en overpræstation på 300 millioner kroner.

Hvordan er det gået til? Her spiller reguleringen en vigtig rolle, idet der er et tosidet pres på de kommunalt ejede forsyningsselskaber: 1. fra statens priskontrol og 2. fra forbrugerne, der ønsker lave priser. Tilsammen giver det sunde incitamenter til at lande på fornuftige priser, samtidig med at kvaliteten nu og i fremtiden sikres.

Og man kan jo spørge sig selv: Mon en effektivisering på 300 millioner i forhold til det aftalte var kommet forbrugerne til gode i forholdet 1:1 i et privat selskab?

Forrige artikel Fjernvarmeformand til politikerne: Vågn op, og kom i arbejdstøjet! Fjernvarmeformand til politikerne: Vågn op, og kom i arbejdstøjet! Næste artikel DI: Fjernvarmen skal op på dupperne og effektivisere for milliardbeløb DI: Fjernvarmen skal op på dupperne og effektivisere for milliardbeløb
 • Anmeld

  Henning Bo Madsen · Aktiv i NOAH og Alliancen for Community Power i Danmark

  Demokrati bør styrkes - ikke afvikles

  Det er ren logik. Hvis forsyningsselskaber ejes af aktionærer eller kapitalfonde - danske eller udenlandske, så vil i det mindste store dele af mulig gevinst ved "effektiviseringer" gå til ejerne. Man skal i øvrigt være opmærksom på at effektiviseringer ofte fås ved at fyre eller presse ansatte. Så kan samfundet få udgifter til understøttelse og nedslidte mennesker.
  I forbrugerejede andelsselskaber eller kommunalt ejede selskaber går gevinster ved effektivisering til forbrugerne.
  Salg af forsyningsselskaber til kommercielle ejere er samtidig afvikling af demokrati. Det bør regering, embedsværk, erhvervsorganisationer o.a. også være opmærksom på og fortælle borgerne.
  Demokratiet i kommunalt ejede forsyningsselskaber bør dog forbedres via f.eks. flere bestyrelsesmedlemmer valgt direkte af forbrugerne og ved årlige "brugerforsamlinger". Ved kommunalvalg er der jo mange andre temaer, som prioriteres højere af politikere og vælgere.

 • Anmeld

  Anders Dyrelund · Energiplanlægger og markedschef for energi

  Fælleseje i vores forsyningssektor er et kæmpe aktiv

  Ja, der er mange fordele ved kommunalt ejerskab af forsyningssektoren suppleret med direkte forbrugerejerskab. De nævnte fordele i vandsektoren er mindst lige så indlysende og dokumenterede indenfor energisektoren.
  David Gibson har i debatindlæg i Altinget den 18. januar også nogle generelle og interessante pointer om det tillidsbaseret ejerskab, hvor forbrugerne ejer de naturlige monopoler direkte eller indirekte via vores demokrati.
  Det er et gode, som de færreste nok tænker over i hverdagen. Det gjorde jeg heller ikke, men efter at have arbejdet i mange lande og været vært for mange udenlandske delegationer er jeg ikke i tvivl.
  Jeg vil endda fremhæve, at den danske model for ejerskab har givet os endnu flere fordele for samfundet og forbrugerne.
  1) Vi har verdens mest effektive forsyningssektor, hvor vi udnytter samspillet mellem el, gas, fjernvarme og affald. Især kommunerne har kunnet se på tværs af sektorer og taget ansvar for byernes infrastruktur. Det har betydet, at man lokalt har fundet frem til de bedste løsninger i et åbent samarbejde uden hemmeligheder
  2) Vi har de selskaber, som er bedst til at udnytte markedskræfterne og konkurrenceudsætte ydelser, hvor der er et marked for energi, udstyr, entrepriser, rådgivning og ikke mindst finansiering for at effektivisere til glæde for forbrugerne, og de har det største incitament på grund af den lokale forankring
  3) Vi har verdens mest innovative fjernvarmesektor - tænk bare på præisolerede fjernvarmerør, storskala solvarme og damvarmelagre. Især de små forbrugerejede selskaber har været aktive ildsjæle i jagten på lavere priser
  4) Vores rådgivere og leverandører indenfor forsyningssektoren er relativt set dominerende i verden set i forhold til Danmarks lille størrelse. Det skyldes primært, at vores tillidsbaserede selskaber har udliciteret rådgivningsydelser og stillet sig til rådighed for rådgivere og industrien som et udstillingsvindue frem for at holde på hemmeligheder og kræve fortrolighedsklausuler.

  Ja, der er mange fordele, som vores politikere bør tænke over. Det er nok af eksempler, når man ser sig omkring i verden.