Dansk Akvakultur: Aarhus-forsker misbruger professortitel

REPLIK: Det er helt legitimt at være imod havbrug og fødevareproduktion i det hele taget. Men det er problematisk, at Stiig Markager fra Aarhus Universitet bruger professortitlen til at legitimere falske og tendentiøse påstande, skriver Brian Thomsen, direktør i Dansk Akvakultur. 

Af Brian Thomsen
Direktør, Dansk Akvakultur

Et demokrati bygger på, at pålidelig og relevant viden er tilgængelig for beslutningstagere, erhvervslivet og den brede offentlighed. Derfor er Dansk Akvakultur taknemmelig for, at offentligt ansatte forskere bidrager til den offentlige debat med videnskabeligt baserede og troværdige synspunkter. Aarhus Universitet har her en særlig forpligtelse, fordi universitetet også leverer forskningsbaseret myndighedsbetjening til Miljø- og Fødevareministeriet.

Derfor er det særligt problematisk, at en af Aarhus Universitets ansatte misbruger sin professortitel til en politisk motiveret skræmmekampagne mod havbrug. Markager har gennem længere tid turneret rundt med det ene falske og tendentiøse udsagn efter det andet, som for eksempel at det var tvivlsomt, om havbrugsfisk kunne sælges. Nu må det snart være på tide, at Markager begynder at beskæftige sig med dokumentation.

Han kunne eksempelvis indlede med at fremlægge det videnskabelige belæg for nedenstående fem påstande, som blandt andet er fremført på et borgermøde i Ebeltoft i november 2016, i P1 Morgen 10. og 13. marts samt i et indlæg på Altinget 22. marts.

Stiig Markager påstår uden at dokumentere
Påstand 1: Regningen for at fjerne kvælstof fra havbrug ved Djursland vil løbe op i over 400 millioner kroner.

Hvor er den videnskabelige dokumentation for denne beregning? 

Påstand 2: Der er ikke miljømæssigt råderum til udledninger af kvælstof og fosfor fra nye havbrug i Kattegat.

De seneste beregninger fra Helcom og fra Markagers kollegaer på DCE, Aarhus Universitet viser, at de danske udledninger af kvælstof til Kattegat ligger flere tusinde tons under det fastsatte loft for maksimale tilførsler. Hvor er den videnskabelig dokumentation for Stiig Markagers påstand?

Påstand 3: Havbrug vil bidrage til algevækst og iltsvind i området omkring Ebeltoft og forringe badevandet og vandkvaliteten kystnært.

Påstanden blev fremført på borgermødet i Ebeltoft, hvor den blev understøttet med foto af kinesiske soldater. Det skræmmer og bekymrer naturligvis borgerne på Djursland. Vi har haft havbrug i Danmark i 25 år uden disse problemer, så hvor er den videnskabelige dokumentation for badevandsforringelserne, algevækst og iltsvind fra de planlagte havbrug på åbent hav?

Påstand 4: De negative miljømæssige effekter af kvælstofudledninger fra havbrug skal ganges med en faktor tre i forhold til kvælstof, der tilføres kystvande med udløb fra åer og vandløb.

Hvor er den videnskabelige dokumentation?

Påstand 5: En minimal negativ effekt af havbrug vil være kritisk for den ”blå turisme”.

Det bekymrer naturligvis også beslutningstagere og den brede offentlighed, men hvor er den videnskabelige dokumentation? Har Markager udført samfundsøkonomiske studier af akvakultur?

De fem påstande har efter vores vurdering bidraget til, at beslutningstagere og den brede offentlighed er blevet misinformeret om de reelle miljømæssige konsekvenser af nye havbrug. Vi betragter sagen med særlig alvor, fordi Aarhus Universitet leverer forskningsbaseret myndighedsrådgivning til Miljø- og Fødevareministeriet. Derfor må vi insistere på, at Stiig Markager nu fremlægger den forskning, som hans udtalelser bygger på. I modsat fald må vi betragte Markagers påstande som udokumenterede og led i en upassende og skadelig skræmmekampagne mod havbrug.

Forrige artikel Lokalpolitiker til Ida Auken: Drop fordømmende retorik om vandløb Lokalpolitiker til Ida Auken: Drop fordømmende retorik om vandløb Næste artikel Landskabsarkitekter: Drop liberaliseringen af landzonereglerne Landskabsarkitekter: Drop liberaliseringen af landzonereglerne
 • Anmeld

  Leif Richter

  ET USMAGELIGT ANGREB

  Formanden for lobbyorganisationen Dansk Akvakultur, Ivan Bundgård Sørensen, fastslår i lobbyisternes seneste nyhedbrev, at "vi som branche i stigende omfang (skal) tage del i den offentlige debat omkring etablering af de nye havbrug på havet". Han skriver også, at "vor kommunikation skal hvile på et stærkt fagligt og juridisk grundlag, som tager udgangspunkt i anerkendt videnskabelig forskning og viden".

  På den baggrund er det opsigtvækkende at læse lobbyist-direktør Brian Thomsens angreb på professor Stiig Markager. Et angreb, som er tæt på at overgår de angreb, som rabiate Bæredygtig Landbrug benytter sig af. Det eneste, der mangler, er vel kun at lobbyist-direktøren også kræver Stiig Markager fyret og truer med at stævne ham med krav om erstatning.

  Angrebet er også opsigtsvækkende, når det tages i betragtning, hvordan Brian Thomsen og Dansk Akvakultur i årevis har ført sig frem med udokumenterede reklamepåstande for havbrug. Havbrug, der år efter år totalt urenset lukker hundrede af tons kvælstof og fosfor, fækalier og urin og fiskelort og kobber og antibiotika ud i de indre danske farvande. De kalde det for bæredygtig opdræt. Og det forsøger Dansk Akvakultur i øjeblikket at få Folketinget til at gi' lov til mere af, så foreningens tre danske havbrugsmedlemmer og japanske Musholm kan komme til at svine endnu mere for at opfede deres hormonmanipulerede burørreder i i net, der smurt ind i miljøgift.

  Hvis Brian Thomsen vil gøre sig håb om at blive taget alvorligt, så må han som hovedparten af den danske befolkning begynde at tænke på beskyttelse af havmiljøet. Ikke ødelæggelse. Til en start kunne han tage ved lære af Ivan Bundgaard Sørensen og tage udgangspunkt i videnskabelig forskning og viden og straks stoppe med de usmagelige Bæredygtig Landbrug-metoder.

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Et usmageligt modangreb

  Leif Richter gør sig skyldig i naiv tiltro til en biolog på Aarhus Universitet, der har vist større evner som lobbyist på egen hånd end som forsker.
  Problemet er kombinationen og sammenblandingen af Stiig Markagers deltagelse i myndighedsbetjeningen og hans udfoldelse som privat lobbyist uden universitetets opbakning.
  Dette forvirrer politikerne, offentligheden og altså Leif Richter.
  En professor formodes at kunne dokumentere sine påstande.

 • Anmeld

  Leif Richter

  ENDNU ET USMAGELIGT ANGREB

  Ekstern faglig rådgiver ved Bæredygtig Landbrug, Poul Vejby-Sørensen, kalder mig naiv, fordi jeg påpeger, at lobbyist-direktør Brian Thomsen fra Dansk Akvakultur bruger samme usmagelige angrebsmetoder, som Bæredygtig Landbrug er berygtet for. Tak for det.

  Men jeg må afvise, at jeg er forvirret. Derimod står gerne ved, at jeg stoler mere på hvad en uddannet cand.scient. i biologi og lic.scient. (ph.d) i akvatisk økologi fremfører end lobbyist-direktør, der har som mål at skabe flere og større storforurenende havbrug og dermed udlede endnu større mængder af miljøødelæggende stoffer til det danske havmiljø.

 • Anmeld

  Lars P. Sørensen

  Gå dog efter bolden!!

  Tankevækkende at PVS nu også blander sig i denne debat, man skulle ellers tro at landbruget havde interesse i at afholde dansk akvakultur fra at øge forureningen af vores farvande, men måske drejer det sig mere om personangrebet på Markager end på den reelle problemstilling, hvilket i så fald siger en del om prioriteterne hos PVS og BL.

  Mht. problemerne med udvidelsen af akvakultur i DK, så burde det vel egentlig være hos erhvervet bevisbyrden skulle ligge. Kan man bevise at man med udvidelsen ikke vil øge forureningen og kan man bevise at udvidelsen ikke vil få negative konsekvenser for vore kystnære områder?

  Kunne man bevise eller blot sandsynliggøre at de mange ekstra tons kvælstof, fosfor og andet skrammel ikke ville få negative konsekvenser for miljøet, så var der vel næppe behov for så voldsomt et personangreb på en af de mest kompetente personligheder vi har på området!

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  "Personangreb"?

  Hvis LarsP. Sørensen mener, det er et "personangeb" at. be' en professor om dokumentation for hans påstande, så siger han implicit, at der noget galt med professoren.

 • Anmeld

  Jan Gruwier Larsen · Biolog

  Jeg var der selv..

  Jeg var tilstede på omtalte møde i Ebeltoft. De såkaldte påstande var glimrende dokumenteret og argumenteret, og der et uangribeligt teoretisk grundlag. Umidelbart tror jeg at Stig Markager snarere i forsigtighed undervurderer den økologiske effekt af havbrugene. Angående omkostninger ved rensning, så er er det blot antal kilo kvælstof ganget med pris pr. kilo.

 • Anmeld

  Henrik Seider · Ingeniør

  Populistiske lobbyister

  Jeg takker for at kompetente og faktuelle personligheder som Leif Richter m.fl. fortsat undsiger kortsigtede egoistisk tænkende lobbyister. I modsat fald ville Danmark være et plørehul og denne tilstand har intet selvstændigt tænkende menneske interesse i at overbringe til næste generationer. Har man smagt friske vildtfangede fisk og medicinpumpede havbrugfisk forstår man forskellen mellem en god fransk økologisk rødvin og en kemikalie-glögg fra den lokale discountbutik. Selvfølgelig forstår jeg godt lobbyisternes kapitalistiske tankegang og deres politiske interesse. Det største regeringsparti er økonomisk viklet ind i både sagen om fiskekvoter og havbrugene. Tankegangen er bare ikke holdbar og bæredygtig. Læg til at andre brancher for længst har overhalet fiskeriet og det konventionelle landbrug, hvilke i deres sidste krampetrækninger forsøger at stadfæste deres historiske betydning. Analogt med f.eks. Rusland som bortset fra deres atomvåben økonomisk er mindre end Italien. Man puster sig op og forgriber sig desperat på fagligheden. Konklusionen må være, at disse lobbyister er bange for eksperterne - ellers ville de ikke have behov for (usagligt) at angribe dem.

 • Anmeld

  Klavs Henriksen

  Beviser

  Kommentaren ville være væsentligt bedre hvis BT havde falsificeret påstandeme, i stedet for blot at hævde at SM omgåes sandheden lemfældigt.

 • Anmeld

  Thorkild Hansen · Pensionist

  Branchedirektør Brian Thomsen manipulerer offentligheden

  Dansk Akvakulturs direktør slår om sig med urigtige og populistiske oplysninger
  Sagen om de stærkt forurenende havbrugs indvirkning på havmiljøet

  Direktør Brian Thomsen, Dansk Akvakultur skriver i en artikel i Jyllands Posten 3. marts 2017, at kritikken af regeringens initiativ med at understøtte etablering af nye havbrug er faktuelt forkert og udtryk for populisme. Kritikken er rejst af en række organisationer med interesse i havmiljø og kystvande, Danmarks Naturfredningsforening samt private borgergrupper, hvis bekymring deles af borgmestrene i Syd - og Norddjurs Kommuner.
  I havbrugsgruppen Ebeltoft finder vi det dybt problematisk med akvakulturbranchen uredelige omgang med fakta. Men det er endnu værre, at venstres fiskeriordfører Thomas Danielsen følger direktørens udtalelser op og forsøger at bilde offentligheden ind, at havbrug ligefrem er en slags miljøbeskyttende tiltag. Det er helt ude i hampen.
  Dansk Akvakultur skyder sig selv i foden, netop fordi branchedirektørens egen artikel indeholder en række påstande, som er urigtige, populistiske og ikke underbygget af faktuelle oplysninger. Direktørens vildledning af befolkningen i dette alvorlige miljøspørgsmål stiller akvakulturbranchen i et meget dårligt lys.
  De groveste, udokumenterede påstande, som fremgår af artiklen, lyder: ”Havbrug er en af de mest miljø-og klimavenlige animalske produktioner” ……………….”de nye havbrug vil ikke vil have indvirkning på miljøet hverken lokalt eller regionalt.”
  At disse påstande ikke er rigtige, underbygges af studier og udtalelser fra uvildige eksperter bla. professor Stig Markager fra Aarhus Universitet og af fakta vedrørende to planlagte havbrug ved Djursland. Hvis Havbrugene etableres, vil det resultere i udledning af ca. 300 tons kvælstof, ca. 36 tons fosfor, medicinrester, tungmetaller og ca. 3.500 tons organisk materiale årligt. Udledningen sker direkte i kystvandet, som har en stor bestand af vildfisk, og kun få km fra kystlandets attraktive badestrande.
  Til sammenligning udleder Djurslands godt 80.000 indbyggere og alle landbaserede erhverv inklusive landbruget årligt 1.040 tons kvælstof og 13,7 tons fosfor med renset spildevand.
  Brian Thomasen undlader også at forklare læserne, at det bærende element i gennemførelse af regeringens ”Strategi for bæredygtig udvikling af akvakulturen 2014-2020” er et lovforslag, som bl.a. afskaffer det grundfæstede princip i dansk miljølovgivning om, at forurening skal renses ved kilden.
  Vedtages lovforslaget, åbnes mulighed for at etablere nye havbrug og forurene kystvandene med udledning af meget store mængder kvælstof, fosfor, medicinrester og organisk materiale. Nye havbrug kan etableres, hvis der samtidig etableres kompenserende virkemidler, fx muslingeanlæg. Disse anlæg forudsættes ifølge lovforslaget ”helt eller delvist” at kunne kompensere for havbrugets forurening. Problemet er, at der ikke foreligger dokumentation for, at disse kompenserende virkemidler virker i åbent havmiljø, hvilket miljøminister Esben Lunde Larsen hårdt presset måtte indrømme i Folketingets hastesamråd onsdag den 15. marts. Dertil kommer, at et kompenserende muslingeanlæg kan placeres i et havområde langt fra havbrug, hvor forureningen sker. Det betyder, at der kan forventes givet tilladelse til udledning af næringsstoffer direkte i kystvandet fra havbrug fx ved Djurslands kyster og badestrande – med omfattende lokal forurening til følge, hvis blot man teoretisk kan eftervise en delvist kompenserende effekt fra et muslingeanlæg fx i Limfjorden. Djursland risikerer derfor at tabe langt flere arbejdspladser i turisterhvervet end de få arbejdsplader havbrugene kan skabe.
  Brian Thomsen skriver videre: ”I mange kystnære vandområder kan der ikke udledes flere næringsstoffer uden at konflikte med miljømålene.” Men han undlader at oplyse, at den nye lov tillader at udlede næringsstoffer og forurene i kystnære vandområder lokalt, hvis blot de overordnede miljømål for de indre danske farvande samlet set ”ikke kompromitteres.”
  Der er også tale om urigtige oplysninger og vildledning af læserne, når Brian Thomsen påstår:
  ”…. ved at koble opdræt af muslinger/ tang kan vi producere flere fisk i disse sårbare vandområder uden at øge udledningen af næringsstoffer.”

  Et havbrug vil under alle omstændigheder øge udledningen af næringsstoffer lokalt, hvor det placeres. Risikoen for lokal forurening undgås ikke ved at etablere et kompenserende muslingeanlæg i et havområde fjernt fra produktionsstedet, heller ikke hvis det var muligt at etablere det i nærmere tilknytning til forurenende havbrug. Her vil strømforholdene i de fleste tilfælde være ugunstige for drift af kompensationsanlæg.
  Et typisk muslingeanlæg vil have en udstrækning på ikke mindre end 111 hektar havområde, hvis det ud fra teorien bag forslaget helt eller delvist skal kompensere for et typisk havbrug med en udstrækning på 24 hektar. Der er med andre ord tale om enormt store fysiske anlæg i kystvandene, og alene de ansøgte anlæg ved Djurslands kyster vil lægge beslag på et havareal i størrelsesordenen 300 – 400 hektar incl. de kompenserende muslingeanlæg. Størrelsen af de kompenserende anlæg bygger på data fra muslingeanlæg i Skive Fjord. Problemet er, at muslingeanlæggenes effekt i Skive Fjord ifølge eksperterne bag disse ikke kan overføres til anlæg i åbent hav, hvor man må forvente at skulle tredoble arealerne (ca. 10 kvadratkilometer) - endda uden sikkerhed for, at det virker.
  Havbrugsgruppen Ebeltoft
  Thorkild Hansen

 • Anmeld

  Bente andersen

  Aarhus universitet og problemet Stig markager

  Det er meget problematisk at forskere i ytringfrihedens navn kan udtale sig personligt samtidig med at de angiver ansættelsessted og titel. Det kan universitetet ikke forhindre folk som Stig markager i at gøre ej heller når det er personlige meninger Stig markager udtrykker. At han i hans ageren miskrediterer andre reelle forskere er så en hel anden sag. Jeg har konkret i en anden sag fået det svar fra Aarhus universitet hvor Stig markager var ude med personlige meninger uden forskningsmæsdig belæg at universitetet ikke kan forhindre dette.

 • Anmeld

  Niels Skovbo · selvstændig

  Bente Andersen bedes dokumentere sine påstande

  Det er i anstændighedens navn ikke ordentlig at fremføre en kritik af professor Markager for at komme med "personlige meninger uden forsknings mæssig belæg". Hvis du har belæg for et sådan postulat, så må du kunne dokumentere dette. Du bedes også personligt kunne redegøre for, at Markarger udtaller sig "personligt" når han optræder i offentlige sammenhænge. Bla. som indbudt forsker til et debatmøde med over 300 deltagere. Man kunne få den opfattelse, at du qua dit medlemskab og tilknytning til Bæredygtig Landbrug, er ude i et ærinde med at miskreditere Stig Markager. Det er en antagelse, men Bente Andersen vil naturligvis fremføre beviser for sine personlige angreb på en professor.

 • Anmeld

  bente andersen

  Niels Skovbo og hans underlødige kommentarer

  Selvfølgelig har jeg belæg og bevis for det jeg skriver. Du kan jo kontakte rektor for Aahus Universitet

 • Anmeld

  Niels Skovbo · selvstændig

  Et offentlig forum bør vises respekt

  Kære Bente Andersen, i anstændighedens navn bør du dokumentere dine påstande. Det er naturligvis ikke ok, at miskreditere en anden person ved navns nævnelse, hvis det blot er med kommentaren citat: "At han i hans ageren miskrediterer andre reelle forskere er så en hel anden sag. Jeg har konkret i en anden sag fået det svar fra Aarhus universitet hvor Stig markager var ude med personlige meninger uden forskningsmæsdig belæg at universitetet ikke kan forhindre dette." På intet tidspunkt redegør du for hvad han har udtalt sig om uden dokumentation, på intet tidspunkt har du en kilde eller andet der kan understøtte dit synspunkt og påstand. Det ville svare til at jeg beskyldte dig for alt mellem himmel og jord, UDEN at redegør for hvor jeg måtte have den viden fra, eller med nogen som helst form for dokumentation. Det er simpelthen ikke moralsk i orden med en sådan debatkultur. Det kan du ikke være bekendt.