Dansk Akvakultur: Havbruget har akut brug for svar fra miljøministeren

DEBAT: Miljøministeren skal afklare væsentlige spørgsmål, der gør havbrugsvirksomhederne usikre. Tag livtag med den manglende sagsbehandling for placeringstilladelser, mener Dansk Akvakultur.

Af Brian Thomsen
Direktør, Dansk Akvakultur

Den 26. september offentliggjorde miljøminister Lea Wermelin (S) kommissoriet for den kommende undersøgelse af placeringstilladelser for havbrug.

Dansk Akvakultur hilser miljøministerens beslutning velkommen og ser frem til at få afklaret flere væsentlige spørgsmål, der i årevis har skabt usikkerhed for havbrugsvirksomhederne.

Først og fremmest er det et problem med den manglende sagsbehandling af havbrugenes ansøgninger om placeringstilladelser. 

Den manglende sagsbehandling er sket, på trods af at alle havbrug har ansøgt rettidigt om miljøgodkendelser i 2014, da reguleringen af havbrugenes miljøgodkendelser overgik fra fiskeriloven til miljøbeskyttelsesloven. 

Havbrugskommissoriet må undersøge den vejledning, som Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen har ydet til havbrugene omkring placeringstilladelserne. 

Sagsbehandlingen har medført stor usikkerhed og økonomiske omkostninger for alle havbrug, som endnu ikke har fået færdigbehandlet deres ansøgninger. Dette er ikke rimeligt. Dansk Akvakultur ønsker ligesom miljøministeren en afklaring.

Uklarheder om habitatdirektivet
Dansk Akvakultur ser også frem til, at undersøgelsen vil afklare de ubesvarede spørgsmål i forhold til habitatdirektivet. 

I havbrugskommissoriet nævnes det, at der skal angives en nærmere årsag til, at habitatdirektivet ikke er blevet iagttaget i forbindelse med placeringstilladelser til eksisterende havbrug.

Her er det væsentligt at fremhæve, at der fra myndighedernes side ikke tidligere er stillet krav om, at placeringstilladelser skal vurderes efter habitatreglerne.

Derudover findes der ikke i habitatdirektivet, eller i fiskerilovens implementering heraf, et krav om, at den samme aktivitet skal vurderes dobbelt på grund af overgangen til miljøbeskyttelsesloven.

Gør grundlaget for forvaltning offentligt
Behandlingen af placeringstilladelserne kompliceres yderligere af, at Miljøstyrelsen har meddelt havbrugene, at der kan stilles spørgsmålstegn ved gyldigheden af de eksisterende placeringstilladelser med udgangspunkt i et ikke offentliggjort notat fra Kammeradvokaten.

I praksis betyder det, at havbrug nu reguleres og administreres efter notater, som ikke er offentligt tilgængelige for erhvervet. 

Denne fremgangsmåde har tidligere været anvendt af Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til ansøgninger om miljøgodkendelser af havbrug, hvor ansøgninger og sagsbehandling af VVM-redegørelse i 2015 blev afvist eller stillet i bero af Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen med henvisning til et notat fra Kammeradvokaten om Helcom-forpligtelser. 

Miljø- og Fødevareministeriet ville ikke fremlægge forvaltningsgrundlaget på trods af mange anmodninger om aktindsigt fra Dansk Akvakultur. 

Denne praksis har i flere år skabt yderligere usikkerhed og påført unødvendige omkostninger til VVM-redegørelser og lignende for akvakulturerhvervet, når Miljø- og Fødevareministeriet på denne måde beslutter at administrere erhvervet på et juridisk grundlag, som virksomhederne ikke kan få kendskab til.

Interne evalueringer offentliggjort på Facebook
Miljø- og Fødevareministeriets praksis med ikke at ville fremlægge forvaltningsgrundlaget for havbrug i forhold til placeringstilladelser og Helcom står i klar kontrast til, at ministeriets interne notater fra havbrugskommissoriet har kunnet læses på private facebooksider med tilknytning til Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Det drejer sig blandt andet om notater fra møder mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen om evalueringer af havbrug i forbindelse med havbrugskommissoriet.

Ydermere har konklusioner fra Miljøministeriets kontrolbesøg hos havbrug været tilgængelige på disse private facebooksider, inden de er blevet sendt til virksomhederne. Denne fremgangsmåde har skabt usikkerhed for havbrugsvirksomhederne om hele kommissoriets formål.

De interne rapporter fra Miljø- og Fødevareministeriet er offentliggjort på Facebook og ikke af anerkendte medier, som kan påberåbe sig kildebeskyttelse. Det burde således være til at finde ud af, hvad hensigten, kilden og årsagen til denne form for "alternativ" aktindsigt har været.

Behov for gennemgang af sagsbehandling
Det fremgår af havbrugskommissoriet, at ansøgningsprocedurerne for miljøgodkendelse af havbrug er en del af undersøgelsen. 

Dansk Akvakultur vil derfor opfordre miljøministeren til at bede Kammeradvokaten om at gennemgå sagsbehandling af ansøgninger om nye miljøgodkendelser af havbrug og VVM- redegørelser. 

Der er fremsendt juridiske notater fra Dansk Akvakultur til denne del af havbrugskommissoriet, som kan indgå i Kammeradvokatens undersøgelse.

Andre aktiviteter, for eksempel sportsfiskeri efter laks i ferskvand, kræver også en habitatvurdering. Laks i ferskvand er både rødlistet og en habitatart, og laksefiskeriet skal derfor habitatvurderes i forhold til konsekvenserne for bevarelse af habitatarter og -områder.

Fiskeristyrelsen, som er en del Miljø- og Fødevareministeriet, skal godkende disse habitatvurderinger hvert år inden udstedelse af tilladelser til laksefiskeri i ferskvand til foreninger tilknyttet Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Da baggrunden for havbrugskommissoriet netop er Danmarks Sportsfiskerforbunds klager over habitatvurderinger for havbrug, vil Dansk Akvakultur opfordre miljøministeren og Kammeradvokaten til, at de habitatvurderinger, som hvert år er grundlaget for godkendelserne af laksefiskeriet, inddrages i arbejdet med havbrugenes placeringstilladelser og habitatvurderinger. 

Dansk Akvakultur beder om, at habitat- og miljøforvaltningen foregår efter samme principper både for havbrug og for andre aktiviteter.

Inddragelse af interessenter er nødvendig
Alle havbrug har haft den opfattelse, at placeringstilladelserne var i orden, og at der i 2014 var ansøgt rettidigt om nye miljøgodkendelser. 

Akvakulturerhvervet har et ønske om at sameksistere positivt med natur, miljø, turisme og andre erhvervsinteresser. Vi vil gerne bidrage til, at havbrugskommissoriet gennemføres som et konstruktivt samarbejde mellem havbrugene og de relevante myndigheder. 

Vi håber, at miljøministeren vil inddrage akvakulturerhvervet. Dansk Akvakultur vil også gerne komme med forslag til en effektiv og ensartet kontrolprocedure af havbrug og miljøforhold. 

Vi mener, at havbrugserhvervet kan bidrage med en miljø- og klimavenlig fødevareproduktion af sunde fiskeprodukter, beskæftigelse, økonomi og erhvervsaktivitet i landdistrikterne.

Dansk Akvakultur er også klar til at drøfte alternative miljø- og klimaforbedringer, hvis loven om marine virkemidler, som ellers var vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, ikke bliver realiseret.

Forrige artikel L&F: Politikerne må erkende, at natur koster penge på finansloven L&F: Politikerne må erkende, at natur koster penge på finansloven Næste artikel Verdens Skove til styrelse: Drop bort­forklaringer og tag ansvar for naturen Verdens Skove til styrelse: Drop bort­forklaringer og tag ansvar for naturen