Dansk Akvakultur: Jo, havbrug løser en del af fødevareudfordringen

DEBAT: Det er uhørt og ærgerligt for en sober debat, at Greenpeace sætter spørgsmålstegn ved sundheden af opdrætsfisk. Fisk fra danske havbrug er gode produkter, der overholder kravene til fødevaresikkerhed, skriver Dansk Akvakultur og inviterer Greenpeace med på havbrug.

Af Brian Thomsen
Direktør, Dansk Akvakultur

Mogens Eckeskog fra Greenpeace fremfører 1. juni flere misforståelser om havbrug. Før vi kommer til de konkrete påstande, er det værd at hæfte sig ved, at det ikke kun er os – opdrætserhvervet – der kan se det fornuftige i at øge produktionen af sunde fisk fra akvakultur. Toneangivende internationale organisationer mener det samme. Her tre eksempler:

  1. FN’s fødevare- og landbrugsorganisation konkluderer, at det stigende behov for fisk primært vil blive dækket af øget produktion i akvakultur.
  2. Europa-Parlamentet har udgivet en ny betænkning, der understreger behovet for vækst i europæisk akvakultur.
  3. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg konkluderer, at 65 procent af EU’s behov for ”seafood”-produkter dækkes via import, og at det svækker vores fremtidige fødevaresikkerhed og koster tabte arbejdspladser. Derfor bør den europæiske produktion af fisk fra akvakultur øges.

Og så tilbage til Mogens Eckeskog og Greenpeace.

Mogens Eckeskog har ret i, at vi også skal udvikle fiskeriet. Løsningen på den globale udfordring med at levere nok fisk i fremtiden er naturligvis at øge produktionen i både fiskeri og akvakultur.

Havbrug er en miljø- og ressourceeffektiv animalsk produktion med et lavt klimaaftryk. Det er et biologisk faktum, og det skyldes ikke mindst, at fisk er vekselvarme dyr, og at de lever i vand. Derfor bruger de mindre energi til ”vedligehold”, og de omsætter en større del af energien til protein.

Havbrug er en del af løsningen
Mogens Eckeskog har også ret i, at danske havbrug ikke er hele løsningen, men de er en del af løsningen. Danmark kan heller ikke løse den globale klimaudfordring, men vi kan yde vores bidrag.

Det er uhørt og ærgerligt for en sober debat, at Mogens Eckeskog sætter spørgsmålstegn ved sundheden af opdrætsfisk. Fisk fra danske havbrug er sunde og gode produkter, og de overholder alle krav til fødevaresikkerhed. De sælges både i Danmark og til kunder i og uden for EU.

Mogens Eckeskog anerkender tilsyneladende ikke, at akvakultur bidrager til at lette presset på de vilde fiskebestande, da der indgår fisk herfra til produktion af foder.

Faktum er, at langt de fleste vilde fisk anvendes til konsum. En lille andel anvendes til produktion af fiskemel og -olie, der indgår i fiskefoder. I Danmark anvender vi kun råvarer fra regulerede fiskerier. Vi er blevet bedre til at udnytte restprodukter fra forarbejdningsindustrien, og i 2025 forventes de at udgøre op mod 40 procent af råvaregrundlaget.

Dertil kommer, at marine råvarer i stigende grad suppleres med alternative råvarer. EU-Kommissionen konkluderer da også, at akvakultur bidrager til at lette presset på de vilde fiskebestande. 

Lokalt havmiljø bliver kun svagt påvirket
Der er ikke problemer med parasitter i danske havbrug – en anden påstand fra Eckeskog. Københavns Universitet har lavet en række undersøgelser, der dokumenterer frihed for parasitter i danske havbrug. En analyse fra DTU-Vet, DTU-Aqua og KU-SUND konkluderer tilsvarende, at der ikke er problemer med lakselus.

Vi benægter ikke, at havbrug udleder næringsstoffer. Vores pointe er, at videnskabeligt veldokumenterede undersøgelser af miljøeffekter fra danske havbrug viser, at havmiljøet bliver svagt påvirket lokalt omkring havbrugene. De omkringliggende havområder vurderes at være upåvirkede af havbrugsdriften.

Havbunden under danske havbrug bliver undersøgt hvert år, og der er lavet modelberegninger af havbrugenes påvirkning af havbunden. Resultaterne stemmer overens.

Under havbrugene bliver havbunden påvirket, når bestanden af fisk er størst ud på efteråret, men påvirkningen forsvinder, når produktionen ophører om vinteren. Længere fra havbrugene er påvirkningen uden betydning for havbunden.

Åben invitation til Greenpeace
Lovændring L 169 baner ikke vejen for flere havbrug, som Eckeskog fremfører. Den ekstra mængde på 43 tons er kun beregnet på eksisterende havbrug.

Dansk Akvakultur anerkender, at Greenpeace kan have andre holdninger til fødevareproduktion. Derfor vil vi gerne benytte lejligheden til at invitere Greenpeace til et møde, meget gerne på et havbrug, så vi kan drøfte fordele og ulemper ved en moderne fødevareproduktion på havet. 

Forrige artikel Asbjørn Børsting: Bioøkonomi er nøglen til ny vækst og beskæftigelse Asbjørn Børsting: Bioøkonomi er nøglen til ny vækst og beskæftigelse Næste artikel Maria Gjerding til Ellemann: Beskyt naturen og giv den mere plads Maria Gjerding til Ellemann: Beskyt naturen og giv den mere plads