LA: Magtelitens misforståede omsorg for naturen

DEBAT: Christiansborgs kontrol- og tilsynsregime af natur og miljø skal standses. I stedet skal staten bruge ressourcerne på at fremme mere fri og vild natur på egne arealer, skriver Carsten Bach (LA).

Af Carsten Bach (LA)
Miljøordfører

Det kribler i øjeblikket rigtig meget i fingrene på den snævre gruppe af mennesker, man kunne betegne som magteliten i Danmark. Mennesker med hang til ”politisk korrekthed” og misforstået omsorg for naturens og danskernes ve og vel.

Ja, misforstået omsorg, vel at mærke!

En misforstået omsorg, der er med til at centralisere magten over både privatejede arealer og vores fælles natur på Slotsholmen i København!

Det kribler altså for meget det forkerte sted og for lidt der, hvor der er brug for det - nemlig ude i naturen. Liberal Alliance vil derfor gerne konvertere alt for meget kriblen i fingrene på Christiansborg til mere kriblen i naturen.

Opgør med kontrolregimet
Vi skal have modet til at standse den stigende regulering med det deraf følgende kontrol- og tilsynsregime af vores natur og miljø og i stedet for veksle ressourcerne fra den offentlige administration til egentlige natur- og miljøforbedringer på statslige arealer. 

Naturen bliver jo ikke bedre af de mange tilsyn og kontroller. I stedet skal staten bruge ressourcerne på at fremme mere fri og vild natur på sine egne arealer. Stod det alene til LA, skulle staten fremover heller ikke vogte nidkært over privatejede arealer med streng og overimplementeret regulering og tilsyn. Liberal Alliance vil i stedet flytte flere beslutninger ud lokalt til kommunerne og dermed nærmere borgerne og fjernere Christiansborg.

Vi skriver trods alt 2017 og har et meget veludbygget lokaldemokrati med borgerinddragelse, flere høringsfaser og VVM-redegørelser. Det bør ikke være en statslig styrelse, der fra et skrivebord fjernt fra virkeligheden vogter over arealerne, strandbeskyttelse, fredsskov, søbeskyttelse, naturbeskyttelse eller ej.

Der burde være rum for mere frihed til prioritering for danskerne og de lokalt valgte politikere, der sammen med naturarealerne i dag bliver holdt i et jerngreb af magteliten på Christiansborg.

Men det skal så også være i den lokale beslutningsproces, der tænkes fuld og hel erstatning ind, hvis f.eks. landbrugsarealer inddrages til naturprojekter; herunder reduceret eller slet ingen ejendomsbeskatning på naturbeskyttede arealer.

Plads til fødevareproduktion 
Liberal Alliance ønsker, at der fortsat skal være plads til fødevareproduktion i Danmark. En fødevareproduktion, hvor alle produktionsformer er ligestillet og enten slet ikke støttes af staten eller støttes ensartet. Det vil kunne bringe flere former for landbrugsproduktion i spil, der skal være plads til alle og ikke kun den økologiske produktion. Ud over det traditionelle vidensbaseredelandbrug skal der også være plads til f.eks. reduceret jordbearbejdning, hvor der er gode muligheder for at øge det kriblende liv i muldlaget samt en større kulstofopbygning i jorden.

Og lad mig så slutte af med at sige, at i Liberal Alliance er vi ikke bange for den teknologiske udvikling - heller ikke når det gælder genmodificerede afgrøder. Den teknologiske udvikling er med til at øge arealeffektiviteten og mindske f.eks. kvælstof- og pesticid-påvirkningen på den del af vores land, der er og skal blive ved med at være landbrugsland.

Vi mener nemlig, at den, der har evnen, også har pligten. I Danmark har vi evnen til at drive et højeffektivt produktionslandbrug med en mindre miljøpåvirkning end vores nabolande. Med fælles hjælp og den teknologiske udvikling kan denne miljøpåvirkning helt sikkert blive endnu mindre til glæde for alle, og så der også i fremtiden er plads til alle, plads til både landbrug og natur.

Forrige artikel Landskabsarkitekter: Planloven skal værne om det særegne Landskabsarkitekter: Planloven skal værne om det særegne Næste artikel Biolog: Er Naturstyrelsen løbet vild i retningslinjerne for skovdrift? Biolog: Er Naturstyrelsen løbet vild i retningslinjerne for skovdrift?
 • Anmeld

  Birgitte Marcussen · Naturglad

  LA giver naturen fingeren i det åbne land

  JA- naturligvis mener LA, som Bæredygtigt landbrugs talerør, at landbruget overhovedet ikke skal bidrage til at forbedre naturens forhold i DK, selvom det beslaglægger over halvdelen af landet til dyrefoder.

  Og de mener, at det kun er et københavnerfænomen, at der er modstand mod den forarmelse af naturen, som landbruget er hovedansvarlig for.

  Vi, der bor ude i landbrugslandet, døjer dagligt med afdrift af sprøjtegift til vores køkkenhaver, tilsvining og ødelæggelse af vejene fra store landbrugsmaskiner, nattestøj fra udbringning af gylle, jordbearbejdning, såning og høst. Og vi ser i praksis at viber, agerhøns og hare forsvinder, vores drikkevandsboringer forurenes, og at der er stigende iltsvind i de indre farvande især forårsaget af landbrugets udledninger.

  I de sidste årtier drænes masser af vådområder, og fjernes læhegn og adgangsveje ved sammenlægning af marker. Så er man også fri for, at vi kan færdes i det åbne land og se hvor grelt det står til med naturen.

  Men vent bare, de nye generationer har meget ringe forståelse for, at en lille flok storbønder og herremænd fortsat skal have milliarder i støtte, hvis de samtidig fortrænger naturen fra det åbne land og ødelægger vores vandmiljø. En fortsat støtte fra samfundet skal betinges af reelle naturtiltag og reduktion af sprøjtning og udledninger.

  Vi har brug for et ægte bæredygtigt landbrug, som kan brødføde os på højst 2/3 af det nuværende areal. Så får vi også plads til storken igen.

 • Anmeld

  Peter Henriksen

  LA og natur.

  Det er som talt ud af Espen Lundes(undskyld bæredygtigt landbrugs) mund når LÅ agiterer som i denne artikel. Jeg vil blot stærkt minde om at de miljømæssige forbedringer ( eks. vandmiljø), er de største fremskridt været mens staten har haft styr på landmændene med regler som måske godt kunne været bedre men som har været bedre end dårligt.
  Landbruget o.a. kan ikke betroes opgaven med at sikre diversitet, vandkvalitet mv. Det kan kun staten da der i forhold til kommunerne er alt for tætte relationer mellem landbrug og politisk ledelse, se bare på Espen Lundes Families lokal indflydelse, hvor man ikke tager spørgsmål om habilitet særligt alvorligt.
  Det eneste LÅ har en pointe i, er at det jo næsten er en selvfølgelighed at staten går foran med de gode eksempler på egne arealer.

 • Anmeld

  Kjeld Hansen · Journalist og gårdejer

  Langt ude i hampen

  "Liberal Alliance ønsker, at der fortsat skal være plads til fødevareproduktion i Danmark." - det skriver han gudhjælpemig... Manden aner ikke, hvad han snakker om. Danmark er det land i verden, næst efter Bangladesh, der har mest jord uden plov - 62%. Og Danmark er det land i verden, der producerer flest svin i forhold til arealet. Jamen, hvad er det dog for noget sludder, at der ikke skulle være plads. Stort set alle verdens nationer har et landbrug, men Danmark er den eneste nation, hvor landbruget har et helt land. Læs dog lidt på lektierne, Carsten Bach, før du dummer dig igen.

 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  GMO er ikke vejen frem

  Sidste gang Carsten Bach trak sin kæphest GMO frem var der et væld af kommentarer Læs:
  http://www.altinget.dk/energi/artikel/la-lad-os-omfavne-gmo-afgroeder-i-landbruget

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  62% under plov er jo for lidt

  Naturligvis er DK et af de mest opdyrkede lande i verden. Alt andet ville være uforsvarligt, når vores kun 43.000 km2 jo mest netop er meget velegnet som fødevareareal.

  Naturfanatikerne i Danmarks Naturfredningsforening har en mærkværdig opfattelse af, at den smule jord der er Danmark, absolut skal afspejle hele verdens geografi, med savanne, bæverskov, ørken og lokal regnskov. Men netop det vil jo være U-natur.

  Danmarks 43.000 km2 skal og bør naturligvis opdyrkes i verdens interesse, og det bliver vi jo ikke "naturfattige" af. Vi kan jo køre en times tid op i Sverige til ødemarkerne der, og ned i "Holstensk Schweitz" lige syn for, og nyde al den uberørte natur vi vil, vel at mærke på vanskeligt dyrkbare arealer.

  Det er som om DN og andre "naturfreaks" udsyn stopper ved Øresundsbron og Kruså - ligesom i øvrigt Dansk Folkeparti¨s udsyn også stopper der. Mærkværdigt.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Økologi

  Et samfund, der forbyder brugen af pesticider, kunstgødning og GMO til produktion af fødevarer og andre produkter det vælger at kalde økologiske, er et samfund, der hverken interesserer sig for økologi, natur eller vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

  Carsten Bach, det ville være glædeligt om du ville arbejde for at pesticider, kunstgødning, GMO og andre af de teknologier vi gennem århundreder har udviklet for at kunne producere økologisk af hensyn til natur og folkesundhed nu også bliver anvendt med dette formål for øje, frem for at blive misbrugt af enkeltindivider og interesseorganisationer, der lader hånt om det øvrige samfunds interesser. Jeg vil gerne stille dig to spørgsmål.

  Hvad har du tænkt dig at stille op overfor de massive hindringer, der de sidste 40 år er blevet lagt i vejen for at pesticider, GMO og anden kemi igen kan bringes i anvendelse til produktion af økologiske fødevarer?

  Hvordan vil du forhindre at ny teknologi bliver misbrugt til øget produktion og forbrug fremfor at blive anvendt til naturbevarelse under uændret eller gerne mindsket produktion og forbrug?

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger.

  Langt ude,,,, på landet !

  @Carsten Bach, miljøordfører for LA.
  ,,,,"jerngreb af magteliten"?...."kontrolregimet"...Hvem er det monstro, du som folketingsmedlem taler om ??
  Artiklens holdninger stritter i så mange forskellige forvirrende retninger, at jeg vil håbe, du som ansvarligt folketingsmedlem vil læse lidt mere på lektien så du kan tage dine vurderinger på et mere afklaret grundlag.
  ....
  At udledningen af pesticider i vores fjorde og have er faldet, er heldigvis sket, fordi Staten har et overordnet ansvar. Miljøbeskyttelsen og lovgivningen er absolut en statslig forpligtelse. Opgaven er STOR og svær. Man er langt fra nået i mål endnu.
  Vi ser stadig bundvendinger og myriader af gopler samt muslinge- og fiskekvælninger i fjordene om sommeren. Der er mikroskopiske plastikpartikler i havene og i fiskenes maver osv osv.
  Vi ser pløjninger helt op til vejkanterne og læhegnene, gravhøjene er så småt ved at blive pløjer væk. Der sløjfes læhegn og sammenlægges marker, så der er plads til de store maskiner. Den naturlige fauna, insekter, fugle- og dyrelivet har det svært i den såkaldte natur.
  Debatten om brug af antibiotika i svinestaldene har været hektisk. Burhønsenes velfærd og helbredstilstand har været diskuteret indgående.
  Genmodificering og teknologisk udvikling ...Beslutningerne nærmere borgeren ??
  *Har lokalpolitikerne den nødvendige pondus og faglige indsigt?
  Sikke nogle rivegilder og økonomiske magtkampe, der ville opstå, hvis man lokalt skulle i gang med at prioritere uden at have en "overordnet, ensartet miljøfærdselslov", der forhåbentligt er udformet og forvaltes jfr faglig og informeret viden.
  ....
  Som ganske almindelig borger og vælger vil jeg bestemt betakke mig for, at vores lokale politikere skal have det overordnede ansvar for værnet af miljøet....
  bland andet fordi:...
  *For mindre end en måned siden sprøjtede kommunale gartnere meget grundigt med ukrudtsforebyggende RoundUp 10 meter fra en lokal vandboring på et kommunalt, grønt område. Kommunal, lokal beslutning? JO. Det var personalebesparende at sprøjte med gift for ukrudtet !!
  *Vi vil have RENT drikkevand !
  Vi borgere kan godt tænke, har øjnene med os, .... og vi kan agere.... netop fordi der er en overordnet, statskontrolleret miljølovgivning, som ikke skal og kan prioriteres / manipuleres lokalt.
  Den skal alene forvaltes lokalt efter gældende, overordnede lovgivning vedr. miljøbeskyttelse.