L&F: Vi bør kunne skyde ulven, når den truer naturplejen

DEBAT: Ulve er en voldsom stressfaktor for dyr og mennesker på landet. Derfor må lodsejerne have mulighed for at forsvare deres dyr, skriver Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer.

Af Lars Hvidtfeldt
Viceformand i Landbrug & Fødevarer

Intentionerne er gode, når Bernkonventionen og habitatdirektivet beskytter ulven som art på internationalt plan.

Ulven skal kunne leve i Europa, men dens ekspansion til tætbefolkede områder betyder, at der er behov for at genoverveje, hvor og i hvor stort omfang ulven skal nyde beskyttelse. 

Siden vi i 2012 igen fik ulve i Danmark, har vi konstateret, at ulven er et stort problem i et land med så stor befolkningstæthed.

Vi har simpelthen ikke områder, der er store og øde nok til, at ulven kan strejfe rundt uden at komme i konflikt med mennesker og landbrug.

Angreb på husdyr, i særdeleshed får, bliver stadig hyppigere. Dertil kommer, at borgere i de mest berørte områder er bekymrede for deres børns sikkerhed.

Det er ikke en holdbar situation, og i øvrigt en problemstilling som også kendes fra områder i vores nabolande, for eksempel i Slesvig-Holsten og Niedersachsen.

EU skal inddrages i ulvebeskyttelse
Derfor er der behov for en drøftelse på EU-niveau af, hvor det giver mening at have en meget vidtgående beskyttelse af ulven, og hvor der modsat skal ske en regulering af bestanden af hensyn til husdyr og mennesker.

Danmark er med vores store befolkningstæthed og store husdyrhold naturligvis i den sidstnævnte kategori.

Vi mener helt grundlæggende, at ulven hører hjemme i naturområder, hvor der er plads til dyret og ingen eller meget lille risiko for, at den kommer i konflikt med husdyr og mennesker.

En af de store og meget beklagelige konsekvenser af ulvens tilstedeværelse i Danmark er de voldsomme gener, det får for de mange landmænd, der bidrager til at pleje for eksempel enge og heder ved at have får og kødkvæg til at afgræsse arealerne. 

Det er i forvejen ikke specielt lønsomt at være naturplejer, og selv om der er erstatning for mistede dyr som følge af ulveangreb, så dækker den kun, når dyret dokumenteret er dræbt af en ulv.

Forsvinder dyret bare, eller kan man ikke med sikkerhed fastslå, at det er dræbt af en ulv, så er der ingen erstatning. 

Dertil kommer, at der ikke kompenseres for det voldsomme stress, dyrene sættes under som følge af ulvenes tilstedeværelse.

Mange dyreholdere beretter om pressede og angste dyr, og også landmændene selv er dybt bekymrede og evigt årvågne af frygt for ulveangreb.

Mister naturplejerne motivationen på grund af for håbløse vilkår, så står vi jo med en situation, hvor hensynet til ulven reelt giver dårligere natur.

Der er derfor behov for, at vi nationalt får tilpasset den eksisterende ulveforvaltningsplan til den nuværende situation, hvor bestanden er voksende, og problemet dermed stigende.

Skyd ulven i selvforsvar
Ligeledes er det helt uholdbart, at forvaltningsplanen ikke forholder sig til, hvordan man kan handle i nødværge, hvis en ulv angriber ens dyr. 

Vores holdning er helt klar: Det skal naturligvis være enhver lodsejers ret at nedskyde ulve, der angriber husdyr, og det må forvaltningsplanen adressere. 

Både på nationalt og EU-niveau er der altså et meget markant behov for at tænke nyt, set i lyset af at ulvebestanden og udbredelsen er vokset med en hast, som næppe er forudset i lovgivning og konventioner.

Habitatdirektivet er fra 1992 og Bern-konventionen fra 1979, og de er begge baseret på en helt anden tilstand, end vi har i dag.

Det skal danske landmænd og naturplejere ikke betale prisen for.

Forrige artikel Plan Bi: Din og min køkkenhave er alvorligt truet uden bier Plan Bi: Din og min køkkenhave er alvorligt truet uden bier Næste artikel Gjerding: Ulven skal mødes med åbne arme, ikke som jaget vildt Gjerding: Ulven skal mødes med åbne arme, ikke som jaget vildt
 • Anmeld

  Søren Wium-Andersen · cand. scient.

  Fåreholdet på Vind Hede er en naturplejebommert

  Lars Hvitfelt skriver: ”Både på nationalt og EU-niveau er der altså et meget markant behov for at tænke nyt.” Ja lad os tænke nyt.
  Det får mig til at foreslå, hvorfor ikke lade kronvildtet passe naturen på fx Vind Hede i Vestjylland? I stedet har styrelsen sat en hegning op til får på et kæmpeareal klods op af den fodermark, hvor Naturstyrelsen fodrer deres kronvildt? På foderpladsen er der obesrveret mere end 1000 stykker kronvildt. Hvorfor ikke lade disse dyr passe heden i stedet for en fåreflok, der går bag et kostbart, vedligeholdelseskrævende og ulvesikkert hegn. Efter min opfattelse er fårehold på Vind Hede en naturplejebommert, som snarest bør afvikles.

 • Anmeld

  Frank Wille · naturven

  Selvmodsigende ævl..

  Der skrives her fra L og F , at ulve bør være i naturarealerne. Ja men hvad er så logikken i, at der sendes tusindvis af får ud i netop de naturarealer, hvor ulvene og deres byttedyr i form af hjorte og gnavere findes. Endvidere nærmest trues der med, at hvis naturplejerne mister motivationen, så giver hensynet til ulven dårligere natur. Sikken da en omgang konstrueret vrøvl. Det forholder sig stik modsat. Fårene ødelægger den natur, som naturplejen angiveligt skal hjælpe, da de æder alt således også det man ønsker at bevare. Stop med at tage naturen som gidsel i denne søgte argumentation, for at få lovgrundlag for at skyde ulve, underforstået også der hvor de ellers skulle være...i statens naturarealer. NEJ til fri jagt på ulve...hvad bliver så det næste.

 • Anmeld

  Flemming Kruse · Naturelsker

  Lars Hvidtfeldt ævler - igen

  Har Lars Hvidtfeldt / L&F mon nogensinde udtrykt noget der understøtter natur ? Aldrig. End ikke på arealer hvor formålet er natur, må naturen stå i vejen for landbrugsinteresser.

 • Anmeld

  Klaus Flemløse

  Et mindre problem....

  Ulve er et mikroproblem i for danske landmænd.

  Hvor mange landmænd mister livet ved ulykke eller ved selvmord pr år ?

  Hvor mange børn bliver myrdet i Danmark pr år?

  Kom tilbage med disse tal og vurder så relevansen af ulve ?


 • Anmeld

  Kim Skouborg

  Sund fornuft

  Selvfølgelig skal landmænd kunne forsvare deres dyr - alt andet giver ingen mening. Hvordan skal ulvene bevare deres naturlige skyhed, hvis der ikke skydes efter dem, når de nærmer sig husdyr og mennesker? Er der virkelig nogen, som tror på, at det er guddommeligt bestemt, at ulve ikke vil udgøre en fare for mennesker? Eller skulle det være en eller form for særlig naturlov?
  Det er helt legitimt at ønske mere og bedre natur - men det starter ikke med ulve. Ulve har brug for meget meget større sammenhængende naturområder end vi har i Danmark, hvis de ikke konstant skal støde på mennesker og husdyr - det ser vi jo allerede tydeligt nu med de få ulve vi har. Jeg synes det er fuldstændig urealistisk at have ulve i Danmark overhovedet, og jeg mener ikke man gør dem nogen tjeneste ved det, men som minimum skal man da kunne sørge for at holde dem effektivt væk fra mennesker og husdyr. Problemet er bare hvor de så skal løbe hen, for få kilometer senere kommer de igen i nærheden af det...? Og selv hvis vi fjernede naturplejedyrene, ville der stadig være alt alt for kort mellem menneskelig bebyggelse på landet i Danmark.
  For mig er det ikke et spørgsmål om for eller imod ulve, men lad dem da leve i fred i store reservater og/eller naturområder, hvor de ikke konstant kommer i kontakt med mennesker - der er jo en grund til at mennesker til alle tider har jaget ulven væk fra de områder vi gerne selv vil bebo. Vestjyderne var der altså trods alt før ulven og er vel også en slags værdifulde medborgere i Danmark...

 • Anmeld

  Annette Kyneb · Cand. Jur.

  L&F's forslag vil i praksis betyde fri jagt på ulve i strid med EU's direktiv om fredning af ulv.

  I dag er ulven helt klart beskyttet som en truet dyreart!
  Der er ingen tvivl om ud fra EU-reglerne og dansk lovgivning, at ulven er beskyttet som em truet dyreart i Danmark.Men loven giver samtidig mulighed for at regulere , hvis en problemulv er til fare for MENNESKER. 
Det kræver en reguleringstilladelse fra naturstyrelsen, hvis en problemulv må skydes. 
Strafferammen for at skyde en ulv uden at have indhentet og fået en reguleringstilladelse er op til 2 års fængsel og frakendelse af jagttegn.
  L&F's forslag om, at det også skal være muligt at skyde en ulv, som angriber ens DYR, vil være klart i strid med EU's beskyttelsesregler.
  Lars Hvidtfeldt er medlem af ULVEGRUPPEN under VILTFORVALTNINGSRÅDET, og her har han for L&F skriftligt foreslået, at det skal være lovligt ejeren at skyde en ulv, der befinder sig 50 m fra et ulvesikret hegn eller 300 m fra beboelse.
  Hvordan vil det overhovedet kunne BEVISES ?
  Jeg er iøvrigt enig med Søren Wium-Andersen ovenfor i, at der skal tænkes nyt om naturpleje af det offentliges arealer.

 • Anmeld

  Lene Houmann Holm

  Naturpleje

  Ift Miljøstyrelsen bruges der forskellige former for naturpleje; afslåning og afgræsning. Miljøstyrelsen skriver som følger:
  “Græsning
  Både kvæg, får og heste kan anvendes i bekæmpelsen af invasive planter.
  Det vil være mest effektivt og bedst for dyrene at blive bundet ud så tidligt som muligt i græsningssæsonen. Så har planterne ikke vokset sig store og er derfor nemmere at græsse ned.

  Græsningstrykket bruges i daglig tale som en betegnelse for antallet af græssende dyr pr. arealenhed. Man beregner ca. 2 får eller 0,5 ungkreatur eller hest pr. ha hede, når formålet er en høj artsdiversitet. Skal der bekæmpes landskabsukrudt, skal græsningstrykket nok være højere. Ved næringsrige enge kan der anvendes mellem 10 og 20 får eller 4-5 ungkreaturer eller 3-5 heste pr. ha.

  Anvender man græssende dyr i bekæmpelsen af landskabsukrudt, er det vigtigt at holde et lavt græsningstryk på arealet, hvis der forekommer mange giftige planter som kæmpe-bjørneklo.”

  Kunne det ikke lade sig gøre at blande får og heste?
  Miljøstyrelsen skriver:
  “Ulve jager som oftest helt unge, ældre, syge eller svagelige rådyr og krondyr. På den måde luger ulve ud i vildtbestandene, så kun de stærkeste dyr overlever. Ulve spiser også gerne ådsler, påkørte dyr og andre rovdyrs byttedyr. Ulve kan også finde på at dræbe husdyr som for eksempel får, lam, geder eller kalve. Tyske undersøgelser viser, at husdyr udgør en meget lille andel af ulvens fødevalg (i alt 0,6 procent). Der er yderst få kendte eksempler på, at ulve har angrebet større husdyr som heste, køer og æsler.”

  At der skulle indføres en zone for lovlig nedskydning af ulv, er for mig helt hen i hegnet..... hvem skal afgøre om afstanden er overholdt? Det vil efter min bedste overbevisning blive ord mod ord og dermed stor risiko for at Danmark mister er dyreart.

  Endvidere vil jeg lige nævne at det indimellem forekommer at dyrene der er sat ud for at afgræsse naturområder faktisk angriber mennesker.

 • Anmeld

  Ellen Daugaard Jepsen

  Krondyr fylder mere end ulv

  Så længe vi har plads til de tusindvis af krondyr (der som bekendt er betydelig større end ulv), så går det nu nok med pladsen. Ulven fylder faktisk ikke ret meget her ude i de store skov- og hedeområder. Landmændene må lave ordentlige hegn, hvis de vil sikre deres husdyr. Og så kunne man vel begynde at overveje om, det er SÅ vigtigt at pleje naturen med får, ude i ulvezonerne?!

Vandplaner: Wermelin lover tæt inddragelse af aktører

Vandplaner: Wermelin lover tæt inddragelse af aktører

MILJØ: Miljøminister Lea Wermelin erklærer sig ”meget optaget af" at sikre tæt inddragelse af aktørerne i de kommende vandområdeplaner. Mere inddragelse er bydende nødvendigt, lyder det fra landbruget og sportsfiskerne.