Debat

Ornitologer efterlyser politisk planlægning: Naturhensyn skal ikke misbruges til blokering af energiprojekter

Den danske regering vil udhule den fælleseuropæiske naturbeskyttelse af hensyn til vedvarende energiprojekter. Det er en unødvendig konflikt, for det eneste, der mangler, er en seriøs planlægning, som efterlyst af både forskere og grønne organisationer i årevis, skriver Hans Meltofte.

Foto: Henrik Haaning Nielsen
Hans Meltofte
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Ved Rådsmødet i EU 2. december fremsatte den danske delegation forslaget 'Coexistence between renewable energy and biodiversity'. Sagt helt kort handler det om, at beskyttelsen af Danmarks internationalt vigtige Natura 2000-områder skal svækkes, så der kan opføres vindmøller med videre i dem.

Hermed åbner Dan Jørgensen (S) og den øvrige regering op for en ødelæggende konflikt, som de selv har forværret ved at sidde på hænderne år efter år.

På trods af talrige henstillinger fra både forskere og grønne organisationer har man nemlig nægtet at gennemføre den kortlægning af naturinteresser versus vedvarende energi, som kunne løse konflikten. En sådan kortlægning kan ikke alene udpege vigtige områder for natur og biodiversitet, men nok så vigtigt udpege områder, hvor det fra et natursynspunkt er mindre problematisk eller ligefrem helt problemfrit af opføre energianlæg.

Uretmæssig brug af naturhensyn
Problemerne er især åbenlyse i relation til de flere millioner havfugle, der er helt afhængige af de danske farvande som raste-, fælde- og overvintringsområder, og som det er et af Danmarks største ansvar at beskytte. De relativt lavvandede og oftest isfrie danske farvande huser nemlig nogle af verdens største kendte forekomster af havfugle, der uden for yngletiden kommer hertil fra yngleområder så langt væk fra som Grønland i vest til langt ind i Sibirien i øst.

På trods af talrige henstillinger fra både forskere og grønne organisationer har man nemlig nægtet at gennemføre den kortlægning af naturinteresser versus vedvarende energi, som kunne løse konflikten.

Hans Meltofte

Heldigvis er flere arter tolerante over for havvindmøller, men en række arter holder sig op til ti-15 kilometer væk fra møllerne, så de fortrænges fra hundreder af kvadratkilometer vigtige raste- og fourageringsområder.

Med den meget store udbygning med vedvarende energi, som er så vigtig for at begrænse klimaændringerne, vil det givetvis få et omfang, der kan påvirke bestandenes trivsel, hvis ikke energianlæggene placeres hensynsfuldt.

Der er givetvis plads til masser af vedvarende energi i de danske farvande, som kan etableres uden konflikter med naturinteresserne, hvis det planlægges ordentligt. Og endnu bedre, så vil en seriøs kortlægning gøre det muligt for de naturbevarende organisationer at afvise påstande fra grupper i samfundet, der uretmæssigt bruger naturhensyn som løftestang for at modsætte sig vindmøller i nabolaget. Det gælder i øvrigt både anlæg på land og på havet.

Meningsløs blokering af vindmøllepark
Og så bør de naturbevarende organisationer være parate til at acceptere, at mindre væsentlige natur- og biodiversitetshensyn må vige af hensyn til den grønne omstilling. Vi kan ikke igen og igen flage med, at vi går varmt ind for vedvarende energi, hvis vi samtidig modsætter os solcelle- og vindmølleprojekter, der kun har mindre konsekvenser for natur og biodiversitet.

Vi kan ikke igen og igen flage med, at vi går varmt ind for vedvarende energi, hvis vi samtidig modsætter os solcelle- og vindmølleprojekter, der kun har mindre konsekvenser for natur og biodiversitet.

Hans Meltofte

Det var således helt meningsløst fra et fuglebeskyttelsessynspunkt, at Miljø- og Fødevareankenævnet afviste en vindmøllepark i Nordjylland blandt andet af hensyn til rørhøg og blå kærhøg, som normalt flyver i nogle få meters højde under fouragering og dermed er uden for risiko for at blive ramt af møllevinger. Her var det bare ikke de naturbevarende organisationer, der fejlede, men Miljø- og Fødevareankenævnet, der burde have foretaget et faktatjek.

I de fleste tilfælde vil kollisioner mellem fugle og vindmøller ikke være noget væsentligt problem, idet adskillige undersøgelser har vist, at fugle er gode til at flyve uden om vindmøller. Men det betyder ikke, at man kan sætte vindmøller op på fugletrækkets knudepunkter, ved siden af en overnatningsplads for havørne eller midt i et område med en truet gåsebestand ved Tjele Langsø, som heldigvis da også blev afvist.

Det er her, EU’s Natura 2000-områder har trukket en streg i sandet for de rastende og overvintrende vandfugles vedkommende. Her er det no go, hvis Danmarks skal leve op til sit meget store internationale ansvar.

I stedet for at forsøge at undergrave de Natura 2000-områder, som i årtier har været et bolværk mod skiftende regeringers, kommuners og privates naturødelæggelser, bør regeringen arbejde for en seriøs planlægning, som har været efterlyst både fra forskere og grønne organisationer i årevis.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00