Debat: Hvis lægekonsulenter ikke er underlagt lægeloven, er det absurd

DEBAT: Der er en herskende politisk opfattelse af, at kommunale lægekonsulenter i socialsager ikke står til ansvar over for lægeloven og ikke er forpligtet af lægeløftet. Og det er et problem, skriver Lisbeth Riisager Henriksen og Ulf Harbo.

Af Lisbeth Riisager Henriksen og Ulf Harbo
Hhv. cand.mag. og forfatter samt friskolelærer, kommunalbestyrelsesmedlem (EL) og formand for For Retssikkerhed – Foreningen for erstatning til syge på kontanthjælp

Siden cirka 1990 har der været en praksis om, at lægekonsulenter ikke skal betragtes som værende underlagt lægeloven, der også er kendt som autorisationsloven, som kom, efter at embedsmændene i Sundhedsstyrelsen ændrede fortolkningen af lægeloven*.

Siden 1998 har der været en praksis om, at speciallæger ikke må udtale sig i socialsager om pensionsansøgeres erhvervsevne henholdsvis pensionsberettigelse, hvilket blev indført af daværende socialminister Karen Jespersen (S) sammen med Den Almindelige Danske Lægeforening i en fælleserklæring om lægers opgaver i forbindelse med myndighedernes behandling af aktiverings- og pensionssager. 

Disse to ændringer af lægestandens virke og samarbejde med kommunerne har gjort, at der er blevet et stadig større retsligt limbo for den lægefaglige bistand til syge mennesker i mødet med social- og beskæftigelsessystemet.

De er blevet gidsler i et kommunalt spil om at tilsidesætte deres lægelige diagnoser og nedsatte funktionsevne med hjælp fra lægelige fagpersoner, der dels ansættes ud fra deres faglighed, dels påstås ikke at agere som fuldstændige fagpersoner i denne rolle og ikke at være underlagt lægeloven.

Det er på alle måder selvmodsigende, ligesom det er en retsskandale, at syge menneskers egne læger bliver tildelt en stedmoderlig rolle i dette spil. 

Konsekvenserne er alvorlige
Altinget kunne således i 2012 dokumentere, at konsekvenserne af denne praksis allerede dengang var store retssikkerhedsproblemer.

Med henvisning til en rapport fra Ankestyrelsen fra slutningen af 2011 fastslog de, at brugen af lægekonsulenter i 53 procent af landets kommuner på dette tidspunkt kunne betyde en revurdering af borgernes helbredsmæssige forhold.

Det er jo meget alvorlige konsekvenser sammenholdt med, at lægekonsulenter som sagt ikke menes at være underlagt lægeloven, aldrig møder borgeren og ikke må gå imod behandlende lægers vurderinger.

Det korresponderer med tendensen til, at man i de senere år politisk og i de kommunale forvaltninger har forsøgt at underminere de behandlende lægers autoritet og betydning i socialsager for at spare penge.

Uden sikkerhed for, at syges diagnoser og funktionsnedsættelser bliver retteligt beskrevet og respekteret som sådan, er der ingen retssikkerhed tilbage for dem i dette system.

Denne retsskandale har stået på i årtier, uden at Folketinget har grebet afgørende ind.

Hvilken faglighed har disse læger?
At lægekonsulenter har givet problemer med retssikkerheden i flere årtier, afdækkede vi i en artikel i Den Offentlige fra september 2019.

Her beskrev vi også, at Folketinget i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 på nogle områder erstattede de kommunale lægekonsulenter med regionale lægekonsulenter, også kaldet sundhedskoordinatorer, men at disse ændringer ikke har vist sig vidtrækkende nok til at sikre syge borgere retssikkerhed i en kommunal sagsbehandling.

Siden 2013 er synspunktet om, at kommunale lægekonsulenter ikke står til ansvar over for lægeloven blevet gentaget mange gange.

Eksempelvis af daværende sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), 2. december 2016 i et svar til daværende sundhedsordfører, Peder Hvelplund (EL), som havde bedt ministeren oplyse, om lægekonsulenter er bundet af lægeløftet.

Hun svarede blandt andet, at "(...) lægeløftet alene har betydning for, hvorvidt en person, der har bestået en dansk lægevidenskabelig eksamen, kan meddeles autorisation," og "(...) at de læger, der arbejder som lægekonsulenter for myndigheder, i dén sammenhæng fungerer som administrative medarbejdere og ikke som sundhedspersoner."

De "(...) er derfor ikke bundet af kravet om omhu og samvittighedsfuldhed i autorisationslovens § 17" og ikke omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sundhedspersoner efter sundhedsloven og autorisationsloven.

Og deres dispositioner kan ikke påklages til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, skrev hun. 

Derimod er lægekonsulenter "underlagt forvaltningslovens regler for saglighed og faglighed i deres virke", skrev hun.

Man fristes til at spørge: Hvilken faglighed, når disse læger i deres virke ikke er underlagt lægeloven?  

Er de ikke etisk forpligtet af lægeløftet?
Til gengæld var det selvmodsigende, at hun samtidig mente, at "lægekonsulenter – i det omfang de udfærdiger erklæringer på baggrund af egen undersøgelse af borgeren – [er] forpligtet til at udvise omhu og uhildethed efter autorisationslovens § 20, stk. 1, derved at vedkommende er objektiv og ikke lader sig påvirke af mod- eller velvilje over for patienten."

Hun havde jo lige forklaret, at hun slet ikke mener, at de i denne sammenhæng arbejder som sundhedspersoner. 

Endvidere er det i øvrigt ulovligt for kommunale lægekonsulenter og andet sundhedsfagligt personale på jobcentre at have konsultationer med borgere, jævnfør sagen med lægen Preben Joffe på Jobcenter Lærkevej i København og sagen med sygeplejersker på jobcentret i Skive Kommune. 

Men er det virkelig sandt, at kommunale lægekonsulenter ikke står til ansvar over for lægeloven og ikke er etisk forpligtet på lægeløftet?

Det synspunkt vil vi gerne udfordre.

Sæt hensyn til helbred over kommunal økonomi
Læger har i bogstavelig forstand indflydelse på folks helbred og redder liv hver eneste dag.

Derfor er det vigtigt at værne om lægestanden og lægernes integritet og faglighed, så vi kan have tillid til, at de altid gør deres bedste for at hjælpe syge mennesker, altid er objektive og upartiske og altid sætter disse menneskers helbred og sundhed over hensynet til den kommunale økonomi.

Det indbefatter, at vi skal værne om deres autorisation, deres faglige ansvar som beskrevet i lægeloven og deres etisk-moralske forpligtelser som beskrevet i lægeløftet og Lægeforeningens lægeetiske principper.

Kun derved kan man også værne om syge borgeres retssikkerhed i systemet. 

Derfor mener vi, at læger altid er læger og altid er bundet af lægeloven, lægeløftet og de lægeetiske forpligtelser, uagtet om de er ansat i sundhedsvæsnet, på privathospitaler eller som lægekonsulenter i en kommune.

*Rettelse – 22. november 2019, klokken 9.30: Det fremgik tidligere, at forståelsen og praksissen om, at lægekonsulenter ikke er underlagt lægeloven, stammer fra 1998, selvom det er fra omkring 1990.

Forrige artikel Professor: Vi får ikke bugt med multisygdom gennem fokus på adfærd Professor: Vi får ikke bugt med multisygdom gennem fokus på adfærd Næste artikel Lægeformand: Politikerne skal turde tage debatten om alkohol Lægeformand: Politikerne skal turde tage debatten om alkohol
 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Ufrivillig databacongris og datamalkeko for overvågningskapitalisterne og deres 5. kolonne i forvaltningstoppen.

  Der må være en skjult dagsorden...

  "lægekonsulenter ikke skal betragtes som værende underlagt lægeloven også kendt som autorisationsloven."
  "lægekonsulenter ikke skal betragtes som værende underlagt lægeloven også kendt som autorisationsloven".
  "De "(...) er derfor ikke bundet af kravet om omhu og samvittighedsfuldhed i autorisationslovens § 17" og ikke omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sundhedspersoner efter sundhedsloven og autorisationsloven."

  Det er jo så hovedrystende, at der simpelthen ikke kan være en begrundelse, som tåler dagens lys - der må være en skjult dagsorden.

  Har vi nogensinde fået en begrundelse for, at det skal være sådan? Hvordan e det blevet forklaret? Er der tale om et dekret fra oven, fra Gud selv, som man ikke kan kræve en forklaring fra? Hvad svarer díverse ministre, når de spørges om begrundelsen for den regel/praksis?

  Lægerne udtaler sig vel i deres egenskab af læger. Ellers kunne man jo ligeså godt sætte en tilfældig sagsbehandler til at give en vurdering. Det strider mod al fornuft og retsbevidsthed, at læger tilsyneladende har lov at være ligeså skruppelløse, sjuskede og bestukne af kommunen, som de har lyst til - de kan ikke stilles til ansvar.

  Nå jo: "Derimod er lægekonsulenter "underlagt forvaltningslovens regler for saglighed og faglighed i deres virke","

  Hvad indebærer det så? Bliver borgeren, der er kommet i klemme, oplyst om dette, og guidet i, hvordan man så fører sådan en sag?

  Lægekonsulenters ansvarsløshed, som den ene gang efter den anden bringer borgere i dyb klemme, er endnu en af de skampletter på Danmark som retssamfund, som hober sig op i disse år. Det er svært at forestille sig, at andet end korruption (ønske fra kommunens side om at gennemtvinge usaglige afvisninger af borgerens rettigheder) kan ligge bag.

 • Anmeld

  Peter Hansen · Menneske

  Prisen for administrative ansatte lægekonsulenter

  Tak, for et særdeles vigtigt debatindlæg.

  https://www.k10.dk/showthread.php?t=30036

  Med venlig hilsen

  Bilag

  ""Lægekonsulenten er en administrativ medar-
  bejder ansat af kommunen og er hermed under-
  lagt borgmesterens øverste ledelsesansvar. Læ-
  gekonsulenten har bl.a. til opgave at bistå myn-
  digheden med at klarlægge indholdet af andre
  lægers udtalelser. Lægekonsulenten kan desuden
  pege på, hvilke helbredsmæssige oplysninger
  der mangler. Lægekonsulenten må ikke efterprø-
  ve andre lægers oplysninger ved at undersøge
  borgeren selv. Lægekonsulenten kan også bistå
  kommunen med at afdække eventuelle skånebe-
  hov, der skal tages hensyn til ved borgerens
  eventuelle tilbagevenden til arbejdsmarkedet""

 • Anmeld

  Peter Hansen · Menneske

  Kommune til syg borger: Vi mangler at forsøge elektrochok

  https://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article4716230.ece

  "Det er kommunens egne lægekonsulenter dog ikke enige i. Uden at have mødt Pia Jakobsen og uden særlig uddannelse inden for psykiatri vurderer de nemlig, at Pias arbejdsevne måske kan forbedres, hvis man for eksempel forsøger sig med elektrochok.

  - Jeg er vred. For det første er lægekonsulenterne ikke uddannet inden for psykiatri.

  - For det andet forstår jeg ikke, hvordan de kan udtale sig om den slags og foreslå elektrochok, uden at de har mødt mig, siger Pia Jakobsen."

  Med venlig hilsen

 • Anmeld

  Pia Rasmussen · Medborger

  Kommunalt støttede snubletråde til syge, tilskadekomne og handicappede

  Tusind tak til Lisbeth Riisager og Ulf Harbo for beskrivelse af en af de mange fastindlagte snubletråde i ”hjælpen” til syge, handicappede og tilskadekomne borgere.

  Som en læser bemærker, ”så må der være en skjult dagsorden”, men den er ikke mere ”skjult” end at både Rød og Blå Legestue i Folketinget er klar over problematikken og ingen vil rette op på skandalen? Måske er det blot et udtryk for, at der er bred enighed om, at gruppen af syge, tilskadekomne eller medmennesker med nedsat funktionsevne ikke fortjener at blive omfattet af retssikkerhed?

  Amnesty International i Danmark kontakter mig løbende med anmodning om hjælp til deres arbejde. Jeg underkender på ingen måde deres arbejde, men hvor ville det være befriende, hvis man også fejede for egen dør og greb denne skandalebold, f.eks. med rapport fra Advokatrådet i hånden om den manglende retssikkerhed i den offentlige forvaltning helt tilbage fra april 2015.

  I vores sundhedsvæsen var der i 2018 ca. 200.000 såkaldte utilsigtede hændelser, hvoraf mange nok skyldes stor travlhed. Kan læger i en travl hverdag altid skelne mellem, hvornår de er underlagt lægeløfte, lægeloven, lægeetiske retningslinier og andre skærende bånd, og hvornår de er frikøbt af disse begrænsende bånd mod ussel mammon fra f.eks. de skatteborgerfinansierede kommuner eller de brugerbetalte forsikringsselskaber, og bare kan ekstemporere frit fra leveren uden konsekvenser for egen eksistens?

  Og kan vi som alm. bruger af det fællesskabsbetalte offentlige sundhedsystem være trygge ved, at lægen foran os, har styr på, hvornår det er den ene kasket eller den anden kasket, der trykker?

  Få nu stoppet det vanvittige misbrug af lægestanden, hvor en læge betales for at modsige en anden lægekollegas seriøse arbejde og tidligere observationer af en patient. Det kan da heller ikke være tilfredsstillende for lægerne imellem aldrig at vide, om en ”købt kollega” vil søge med al vold og magt at modsige ens tidligere lægefaglige observationer og konklusioner på baggrund af kendskab til patienten?

  Hvor blev den faglige stolthed af? Røg den ud med badevandet, da man lagde snubletråde ud for syge og sårbare medmennesker? Og er demokrati og retssikkerhed bare noget vi leger, når det drejer sig om de syge, tilskadekomne og folk med nedsat funktionsevne?

  Det er et symbol på ondsindet foragt for medmennesker og en skamplet på Danmark, det der foregår her!