V: Narkokørsel, fart og farlige mænd – en dødsensfarlig cocktail

DEBAT: Hvis vi skal nå målet om højst 120 trafikdræbte i 2020, er vi nødt til at sætte ind over for særligt narkokørsel, høj fart, uopmærksom kørsel og de farlige unge mandlige bilister, skriver Kristian Pihl Lorentzen (V).

Af Kristian Pihl Lorentzen (V)
Transportordfører og medlem af Færdselssikkerhedskommissionen

Færdselssikkerhedskommissionen er sat i verden for løbende at komme med forslag til initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker.

Arbejdet foregår inden for rammerne af kommissionens nationale handlingsplan for perioden 2013-2020, ”Hver ulykke er én for meget – et fælles ansvar”.

Handlingsplanens klare målsætning er, at vi i 2020 kommer ned på højst 120 trafikdræbte. 

Hvordan går det så med at nå dette mål? I 2017 blev 183 dræbt i trafikken, mens der var i alt 3.097 tilskadekomne.

Det var en lille forbedring i forhold til 2016, hvor der var 211 dræbte og 3.228 tilskadekomne i trafikken. Men tallene er fortsat alt for høje. Ikke mindst i lyset af målet i 2020.

Der er således behov for at fastholde et stærkt politisk fokus på målsætningen og effektive virkemidler, herunder virkningsfulde kampagner i regi af Rådet for Sikker Trafik og andre aktører. 

Dødsensfarligt 
Her er det selvsagt vigtigt at tage afsæt i de konkrete årsager til alvorlige ulykker. Her er der specielt fire hovedårsager, der trænger sig på: Uopmærksomhed, kørsel i påvirket tilstand, for høj fart, samt adfærden hos de helt unge mandlige bilister.

Uopmærksomheden i trafikken er dødsensfarlig. Blot få sekunders opmærksomhed på andet end trafikken kan få fatale følger.

Der hersker ingen tvivl om, at brug af smartphones, ipads og tilsvarende kommunikationsmidler er årsag til mange alvorlige ulykker. Og denne form for uansvarlighed er givetvis langt mere udbredt, end statistikkerne lader forstå.

Jeg er derfor meget tilfreds med, at der tegner sig bred politisk opbakning til at skærpe sanktionen, hvis man bliver noteret for at sende sms, chatte eller se film under kørslen. Fremover vil det udover en bøde også medføre et klip i kørekortet.

Venstre er klar til at se på andre virkemidler, der kan føre til, at folk holder øjne og tanker i trafikken, når de fører et køretøj. Herunder også de tohjulede. 

Kampagner er et effektivt middel
Spirituskørsel har gennem årene medført rigtig mange trafikdrab. Massive kampagner har i de seneste årtier medført en markant holdningsændring i befolkningen.

Spritkørsel hjem fra en fest er ikke længere ”acceptabelt”. Det ser næsten alle på med afsky i vore dage. Til gengæld er der sket en kraftig stigning i antallet af narkobilister, der i nogle politikredse nu overstiger antallet af spritbilister. Jeg ser med meget stor alvor på denne vanvittige udvikling.

Narkopåvirkede førere af et køretøj har ingen realitetssans og tager chancer, blandt andet med dødsensfarlige overhalinger og kørsel med høj fart.

Venstre har bedt om, at problemet med narkokørsel bliver drøftet på førstkommende møde i Færdselssikkerhedskommissionen med det mål, at vi får iværksat de fornødne kampagner og andre tiltag. 

Høj fart er også en hyppig årsag til dødsulykker. Det er ikke altid, at det er selve farten, der er hovedårsagen til en ulykke. Men fysikkens love tilsiger, at skaderne bliver langt mere alvorlige, når der er tale om for høj fart.

Venstre arbejder for, at vi fremover effektiviserer fartkontrollen ved, at der opstilles ubemandede fartkameraer (stærekasser) på de farlige steder i trafikken ledsaget af tydelig skiltning af fartbegrænsningen.

Vi ved fra Sverige, at en sådan strategi redder rigtig mange liv. Målet er ikke at skrabe penge i statskassen, men derimod at redde flere liv.

Der skal selvsagt suppleres med lejlighedsvis fartkontrol andre steder i trafikken, så der ikke udvikler sig ”fri hastighed”.

Jeg glæder mig over, at vi konkret har indledt en konvertering af fotovogne til stærekasser. Vi skal videre ad den vej.

Desuden er vi i fuld gang med at tilpasse fartgrænserne bedre til de konkrete lokale forhold, så de i højere grad opleves som rimelige og relevante. Det styrker i sidste ende trafikmoralen – og dermed også trafiksikkerheden.

Eksempelvis kan det være relevant at sænke farten til 30 eller 40 km/t forbi en skole, mens det kan være relevant af køre 90 km/t på en sikker og overskuelig landevej. Fart med fornuft!

Unge mænd skal påvirkes til bedre kørsel
Afslutningsvis et par ord om de unge mandlige bilister, der kører hensynsløs med hovedet under armen. Denne kategori er klart overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne, selvom langt fra alle unge mænd kører hensynsløst.

Udover politikontrol og mærkbare sanktioner skal vi sætte ind med effektive kampagner og event, der kan få de dumdristige og kåde ungersvende til at tænke sig om en ekstra gang.

Jeg vil i den forbindelse fremhæve Drivers Event på Sjællandsringen ved Roskilde som et lysende og succesfuldt eksempel på, at man faktisk kan påvirke de farlige unge bilister med anskuelighedsundervisning i fysikkens love og konsekvenserne ved alvorlige trafikulykker. Lad os få mere af den slags landet over.

Tilsvarende vil jeg sende en venlig tanke til motorsporten, der også bidrager til, at unge mænds dyrkning af hestekræfter, fart og spænding sker under ordnede og sikre forhold frem for som dødsensfarlig boulevardræs.

Jeg forventer mig også en positiv effekt af den iværksatte forsøgsordning med kørekort til 17-årige på betingelse af, at der er en erfaren bilist med i bilen det første år.

Vi ved fra blandt andet Tyskland, at denne effektive overførsel i bilen af erfaringer og holdninger medfører færre alvorlige ulykker blandt de unge. 

Konklusion: Vi skal holde fast i målet om maksimalt 120 trafikdræbte i 2020. Men det kræver et stærkt fokus blandt os politikere og alle andre, der arbejder med trafiksikkerhed i det daglige. Herunder skal der være styrket fokus på uopmærksomhed, narkokørsel, høj fart og de farlige unge mandlige bilister.

Forrige artikel Rådet for Sikker Trafik: Flere biler betyder ikke flere ulykker, Ole Birk Rådet for Sikker Trafik: Flere biler betyder ikke flere ulykker, Ole Birk Næste artikel Ingeniør: Kejserens nye letbane Ingeniør: Kejserens nye letbane
 • Anmeld

  Sten Holm

  "Effektivisering" af fartkontrol...en helt forkert vej

  Jeg forstår ikke, at man kan kalde det en effektivisering af fartkontrollen, at opsætte stærekasser i stedet for fotovogne. Jo, hvis effektiviseringen går ud på at tage færre af de bilister som overtræder hastigheden på vejene. Men det er vel næppe det ordføreren mener med effektvisering...? Med effektivisering menes der vel at kontrollen skal udføres mere effektivt???
  En mere effektiv kontrol kan efter min mening ikke gøres ved at nedskære antallet af fotovogne og istedet bytte dem med faste målesteder. Der går kun ganske kort tid, så ved alle hvor der ikke må køres for hurtigt (stærekasse) og hvor der godt kan køres for hurtigt (før og efter stærekasser). Med alle de mobilapps, elektroniske enheder som markedsføres aggressivt, så vil disse stærekasser blot komme til at stå som et hærværksemne, især i betragtning af at de placeres i 140cm højde...i forhold til i f.eks. Sverige (som der jo sammenlignes med), hvor stærekasserne er placeret i flere meters højde.
  Alle apps, elektroniske enheder, GPS'er osv. vil blot få placeringen indkodet, så alle ved hvor der er "fri hastighed"...altså stærekassefri zone...
  For jo, naturligvis vil stærekasserne få farten ned lige de få hundrede meter hvor de er placeret. Men hvad med de 500m eller mere før og efter stærekassen? Er det mindre farligt at overskride hastigheden der eller?
  En effektiv hastighedskontrol, hvis det er det ordføreren og ministeren ønsker, kan efter min mening kun udføres hvis man ikke er sikker på hvor der måles. Der skal være en vis for for uforudsigelighed i kontrollen, eller er den ikke særlig effektiv. Det handler jo, som ordføreren selv og ministeren er inde på, ikke om at få millioner af kroner ind i bøder...men bilisterne afgør altså helt frivilligt om man kører for hurtigt og risikerer en bøde, hvis man gør det.
  I Tyskland er disse mobilapps og elektroniske enheder som advarer imod fartkontrol strengt forbudt at bruge!!! Hvis man bliver stoppet med sådan en enhed eller app på telefonen får man en bøde...i Danmark er de alle tilladt, og også af den grund er det svært at sammenligne effekten af stærekasser contra fotovogn.
  Desuden er der langt flere mobile fartkontroller i Tyskland end i Danmark pr. vejkilometer. Der er en helt anden trafikkultur i Tyskland end i f.eks. Danmark.
  De planlagte stærekasser vil uden tvivl blive et oplagt hærværksemne også, så de i en stor del af tiden vil være ude af drift...og hvor er effektiviteten så?
  Hvis man ønsker "stærekasser - læs faste målesteder" kunne man jo "øremærke" de 20 fotovogne til af agere stærekasse og placere dem på de strækninger som man ønsker målt på intensivt. Det ville være en gratis måde at indføre "stærekasser" på, man ville undgå hærværk, da fotovognene jo er bemandede. Denne manøvre ville være "gratis", da man jo allerede har mandskab og udstyr.
  Men at bruge et stort millionbeløb på at nedgradere et velfungerende hastighedskontrolsystem istedet for at bruge det eksisterende system mere effektivt og proaktivt virker for mig ret uhensigtsmæssigt.
  Og hvis ministeren og flertallet i trafikpolitikken mener der kommer for mange penge ind i bødekassen, ja så kunne Folketinget jo beslutte at alle hastighedsbøder skulle gå 1:1 til trafiksikkerhed. Jeg er ret sikker på af f.eks. Rådet for sikker trafik kunne bruge de ca. 600 mio. kroner der kommer ind i bøder til nogen meget fornuftige trafiksikkerhedstiltag.

 • Anmeld

  Ronnie Hofs · Dir

  Kriminalisering af trafikken... Et godt sted at revse borgerne :(

  Dræbte og sårede i trafikken er traumatisk og bør tages hånd om.
  Narko i trafikken har været udenfor fokus og skal naturligvis forebygges med kampagner. Der dør 250 unge mennesker af stoffer om året, så her er et endnu større potentiale for at redde liv!!
  Opdragelse i trafikken bør ligeledes være et fokus område med kampagner, hvor vi alle opdateres med hvordan trafikken kan glide smertefrit - det er lige så vigtigt som narko kampagner.
  Men at fart skal være kriminelt er desværre et udtryk for den overvældende revselse, som bureaukrater, ministerier, styrelser og direktorater oppuster til at kunne skabe beskæftigelse på for borgernes egne penge !!!
  Mange mange mennesker kører i hele deres levetid uden at lave andet end parkeringsbuler !!! Men kører de 5-10 km for stærkt ved 50 km/t vanker der en bøde og klip og hvad har vi, og er det om aftenen ved et vejarbejde, er der samtidig ingen mening med bøden.
  Vi skal ikke revse hinanden unødigt, og fart er unødig revselse!!!
  Kører man for stærkt i forhold til forholdene er man ansvarspådragende for sine omgivelser, men ikke hvis der er god plads, gode oversigtsforhold, mindre trafik osv.
  Jeg foreslår, at vi vender bøtten !!
  Alle skilte skal være vejledende, og går det galt, skal der være bøde og klip alt efter hvor alvorligt det er endt. På denne måde er vi ikke dømte på forhånd, men kun hvis der sker noget forkert !!!
  Mange betjente frigives til at fange tyveknægte og sørge for trygheden i Danmark, som vi har stor mangel på, og vi får friheden tilbage på vores egne veje. Friheden til at køre MC uden at frygte for at miste kørekortet på den korteste tur.
  Men vi fortsætter vel med at blande os i alle andres forhold, som vi er bedst til :( :(
  Er vi frie eller er vi bundet op på så mange regler at vi ikke kan bevæge os??


 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Har KPL overhovedet analyseret årsagerne ?

  For ca 5 år siden slog vi bundrekord i antal trafikdræbte. Siden er tallet steget svagt, hvis man kan tale om en tendens, men det er antallet af trafikanter også.
  Hvem dør i trafikken ? Ja der er f.eks. højresvingende lastbiler og cyklister.
  Hvor kører folk galt ? Der gør de ofte, hvor vejene ikke er udbygget til behovet - til trods for at danske bilister årligt gøder statskassen med 4 gange det beløb der tilføre veje og broer.

  For mig som borger, synes årsagen at være euforiske politikere, der er uopmærksomme på det job de har stillet op for at varetage, som laver paniklovgivning i al for høj fart.

  Ud over dermed at være skyld i mange af ulykkerne, så er det et enormt beløb man belaster borgerne med i tabt tid på tilstoppede veje.

  Må jeg iøvrigt erindre om at Søren Pape i ministerbilen, samt en bil med 2 DF folketingspolitikere for nylig var involveret i et harmonikasammenstød på den fynske motorvej.
  Skal vi spørge dem, hvad årsagen var ? Var de skrupelløse på narko, uopmærksomme med mobilen, var de unge bag rattet, eller holdt de simpelthen ikke deres bremseafstand fordi de gerne ville undgå spild af deres tid som alle andre ?

 • Anmeld

  Preben Von Skjoeth · Politisk rådgiver Frie Danske Lastbilvognmænd, FDL

  IKKE KUN DE UNGE, DER BLÆSER PÅ FORNUFT

  Jeg er - et stykke af vejen - enig med Kr. Pihl Lorentzen. Men jeg synes, det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det ikke kun er specielt de unge trafikanters adfærd, den er gal med.

  Nu ved jeg af gode grunde ikke, hvor mange kilometer, Kr. P. Lorentzen årligt kører, men jeg oplever dagligt, masser af "voksne" bilister, både mænd og kvinder, som i den grad blæser på fart, og på hvor tæt, de kører bag forankørende.

  Der overhales inden om, de kører kilometer efter kilometer i yderste vognbane, blinker med lygerne for at bane sig vej frem. Og der sker ikke en hujende dyt med dem, fordi der kan gå dage, ja uger, mellem at man ser/møder/passerer en politibil eller MC-betjent.

  Der skal mere probate midler til, og for min skyld må man gerne tidoble bøderne, give ekstra klip i kortet eller inddrage bilerne. Jeg er bedøvende ligeglad med, om en straf frarøver en sælger jobbet, eller om kvinden, der smører creme i ansigtet under kørslen, kommer for sent til et vigtigt møde om en nyansættelse.

  Vi skal bare have stoppet det utiltalende tyranni, som lande- og motorvejenes selvbestaltede herskere har tiltvunget sig. Om jeg aldrig selv har brudt loven? Jo Det har jeg. Har i mine 65 år som bilist indkasseret i alt tre fartbøder. Samlet udgift 2000 kr. Og det er faktisk alt for billigt sluppet for at dumme sig.

  Så Færdselssikkerhedskommissionen kan roligt lægge op til stramninger, der for alvor kan mærkes.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Holdningsændring påkrævet !

  Begynd med fornuftig opdragelse langt tidligere.
  Når børn begynder at cykle, skal de lære mere om farerne i trafikken.
  Og i skolen bør det være obligatorisk at lære børn fra starten, at det ødelægger både indlæring i skolen og sikkerhed i trafikken at kigge på mobilen hele tiden.
  Hvis ikke vi kan overbevise børn og unge om farerne, så hjælper lovgivning ikke ret meget. Hvor tit er man ikke lige ved at blive "påkørt" på fortovet af unge med mobilen i fuld gang ?

  Men hvad hjælper det hele, hvis der er en bilindustri, som bare vil tjene penge på alle de nye elektroniske lækkerrier i nye biler ?
  Touchscreens med et hav af muligheder, lige fra de mere fornuftige som GPS, til alle de mere underholdningsprægede.

  Jamen skal man som regel ikke SE på skærmen for at ramme rigtigt på den ?

  EU-lovgivningen er åbenbart for slap til at forbyde visse former for gadgets nær ved førerpladsen.
  I øvrigt synes jeg ikke forbud mod fartkontrol-info er smart. De fleste af os voksne mennesker kører "efter forholdene", men det er da en ekstra sikkerhed at blive mindet om en kommende fartbegrænsning, uanset om den kommer med eller uden et kamera..
  Forresten ser jeg nogle gange at der er lavet fartbegrænsning , som er helt ude i hampen, fx ved lidt vejarbejde, hvor vejbanen på motorvejen er indsnævret med 5 - 10 cm, og farten så er nedsat til 50-60. DET medfører disrespekt for skiltningen. I stedet burde man skilte med den nye vejbredde.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Meget enig i foregående kommentar fra Preben

  Bare op med bøderne og klippene i kortet.
  Jeg har også fået 3 fartbøder siden 1968.

  Men den ene gjorde mig gal. Politiet havde på Gl.Køge landevej placeret en fotovogn midt mellem to lysregulerede vejkryds. Jeg blev målt til 63, dvs 3 over det tilladte. Men målingen foregik dels på et sted, hvor hastigheden var naturligt begrænset af traiflysene, så den aldrig kunne blive farlig, og dels blev min hastighed målt under acceleration, så den alene af den grund viste 5-6 km/t for meget.
  Placer dog de fotovogne, hvor det har en effekt og ikke bare er til gene for lovlydige bilister.

 • Anmeld

  Christian X

  For 117 gang

  kommer man kørende og må blokere bremsen, fordi en aggressiv ung mandlig indvandrer, der ikke ser sin vigepligt, men til gengæld giver mig fingeren, fordi jeg kom for tæt på ham... Og så fræser han videre i slalom overhalinger af de forankørende med en hastighed på mindst 40% over det tilladte...

Regering vil forlænge postaftale midlertidigt

Regering vil forlænge postaftale midlertidigt

UDSKUDT: Regeringen vil forlænge den nuværende postaftale midlertidigt, selvom aftalen løber ud ved årets udgang. Blå partier og Radikale er utilfredse med, at der først nu er blevet indkaldt til drøftelser.