Tidl. ambassadør: Martin Henriksens fædrelandskærlighed gør Danmark til et frilandsmuseum

REPLIK: Martin Henriksens variant af fædrelandskærlighed indebærer en retning, der vil være dybt skadelig for Danmark og føre vores land ind i en blindgyde, skriver tidligere ambassadør Claus von Barnekow.

Af Claus von Barnekow
Tidl. ambassadør, Europarådet, seniorrådgiver, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder 

Martin Henriksens og DF's falske modsætning består: Internationale regler nedfældet i konventioner er uomgængelige, de sikrer staters samarbejde, sameksistens og skaber fælles forståelse. Uanset omstændighedsbestemte problemer, som indre og ydre forhold kan medføre, tjener medlemskab af Europarådet og EU Danmarks eksistensbetingelser.

Martin Henriksen fastholder i sit indlæg, at "Danmark bør udtræde af Europarådet og dermed af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention." Han "ønsker [dermed] at gå længere end det, der på nuværende tidspunkt er partiets politik," tilføjer han.

Han nævner ikke, at Danmark i givet fald med al overvejende sandsynlighed da må udtræde af EU. Det fremgår blandt andet af den tidligere justitsministers besvarelse af spørgsmål i Folketinget herom.

Minimal støtte til dansk udtræden
Martin Henriksen tilkendegiver, at han har overvejet fordele og ulemper ved udtræden af Europarådet. Den formodentlige udtræden af EU må så være en fordel, en sidegevinst i Martin Henriksens konsekvensanalyse.

Men støtten i Folketinget til en udtræden af Europarådet og EU er minimal. Der er ingen almen trængsel ved dørene ud af hverken Europarådet eller EU.

Og hvilke danske virksomheder, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer skulle i øvrigt støtte dette udenforskab? I 2017 aftog EU's indre marked to tredjedele af danske virksomheders eksport. Omkring 550.000 danske arbejdspladser er afhængige af den efterspørgsel.

Hænger en udtræden af EU i øvrigt sammen med partiprogrammet? "Dansk Folkeparti ... vil ikke acceptere, at Danmark afgiver suverænitet. Heraf følger, at Dansk Folkeparti er modstander af Den Europæiske Union," står der at læse.

At man deler suverænitet med FN og Nato (hvor Tyrkiet er medlem), som DF støtter, lades upåagtet. Men under partiets mærkesager tales om "Mere Danmark – mindre EU." Hvordan hænger dette sammen?

Udvisning af kriminelle udlændinge
Martin Henriksen skriver, at "ingen med bare en lille smule forstand kan modbevise min påstand om, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og fortolkningen af konventionen gang på gang forhindrer udlændingestramninger. Der er flere eksempler på, at konventionen har gjort det vanskeligt at udvise dybt kriminelle udlændinge. Bare tænk på Gimi Levakovic og flere af hans familiemedlemmer."

Hertil er at svare, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) opstiller visse gennem ratifikation selvpålagte begrænsninger for en kontraherende stats frihed til at gennemføre enhver lovgivning, der måtte være flertal for i befolkningen og/eller Parlamentet.

Hensigten er at sikre individets rettigheder mod et parlamentsflertals mulige overgreb. Udviklingen op mod og rædslerne fra Anden Verdenskrig er en udslagsgivende årsag til EMRK.

Hvilke stramninger har DF ikke kunnet gennemføre?
På den baggrund må man spørge, hvilke stramninger på udlændingeområdet har DF så ikke kunnet gennemføre, når de 114 stramninger, der er blevet gennemført frem mod 30. april 2019, tages i betragtning?

Svaret findes formentlig her:

"Vi (DF) mener ikke, som i slet ikke, at man skal tage hensyn til kriminelle udlændinges tilknytning til Danmark. Hvis du begår kriminalitet og ikke er dansk statsborger, så er det ud. Det er vores udgangspunkt."

Således udtalte DF's daværende ordfører, Martin Henriksen, kompromisløst og uden kvalificering (fra tyveri af badebolde til overlagt mord) i Information 23. marts 2019. Med andre ord ud over straf en udvisning uden undtagelse og hensyn.

Jo, Danmark udviser
I 2013 fik Martin Henriksen (da medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling) svar på et spørgsmål rettet til de 47 medlemsstater i Europarådets Ministerkomité om "Ret til respekt for privatliv og familieliv" (artikel 8 i EMRK).

Ministerkomitéen fastslog blandt andet, at artikel 8 er ikke blevet betragtet som en absolut hindring til udvisning af udlændinge med permanent opholdstilladelse. Praksis bekræfter det svar.  

Så, jo. Danmark kan udvise og gør det. Martin Henriksen har stillet spørgsmål herom i Folketinget og af den tidligere justitsminister fået oplyst, hvor mange tusinde kriminelle udlændinge, der udvises årligt administrativt eller ved dom.

Og af 50 domme ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende Danmark har Danmark tabt 16. Tre vedrører opholdstilladelse eller udvisning.

Sagen om Gimi Levakovic
Den velkendte dom om den herboende, kroatiske statsborger Gimi Levakovic, en dom, der fortsætter med at trivialisere debatten, var Højesterets. Sagen kom således ikke til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Afgørelsen inddrog EU's opholdsretsdirektiv og EMRK.

Der er skrevet vidt og bredt i medierne om baggrunden for denne afgørelse, herunder procedurefejl begået af anklagemyndigheden.

Martin Henriksen og jeg er enige i, at det drejer sig om politik, altså fordeling af værdier. Disse værdier skal naturligvis kunne drøftes. Det er det, vi gør. Det er afgørende, at det sker på et oplyst grundlag. Martin Henriksen slutter fra enkelttilfælde til helheden.  

Martin Henriksens formulering: "sådan én som undertegnede [det vil sige Martin Henriksen], der ikke har 'evnerne' til at forstå" er en skam. Formuleringen antyder, at jeg skulle have skrevet således, nedladende. Det har jeg ikke.

Der kan ikke tages patent på fædrelandskærlighed
Medlemskab af Europarådet og EU er grundvilkår for en i absolut forstand ressourcesvag og geografisk udsat stat som Danmark, der må arbejde for at varetage sine interesser inden for det internationale samfunds rammer, ikke uden for.

Der kan ikke tages patent på eller henvises til en gudgiven ret til at bestemme indholdet af fædrelandskærlighed. Flertalsdemokraten Martin Henriksens variant af fædrelandskærlighed indebærer for mig at se en retning, der overordnet vil være dybt skadelig for en åben og omverdensafhængig stat som Danmark.

Retningen vil udmøntet føre vores land ind i en blindgyde med isolation til følge. Danmark bliver alene regelmodtager, medvirker ikke til at formulere regler og fratager i praksis sig selv påvirkningsmuligheder. Et lille land lukket om sig selv. Et frilandsmuseum.

Forrige artikel Johanne Schmidt-Nielsen: Ingen er mere sårbare end børn på flugt  Johanne Schmidt-Nielsen: Ingen er mere sårbare end børn på flugt Næste artikel Martin Henriksen: Jo, det er ekstremt at sætte konventioner før fædreland Martin Henriksen: Jo, det er ekstremt at sætte konventioner før fædreland