Værdidiplomati, mere Nato og helt ind i hjertet af EU: Her er regeringens nye udenrigsstrategi

Regeringen vil tættere på EU, styrke Nato og øge engagementet i FN – og samtidig skal USA forblive en afgørende partner for Danmark. Det fremgår af den nye udenrigspolitiske strategi, som Altinget giver dig overblikket over her. 

Den udenrigspolitiske strategi skulle oprindeligt være præsenteret i august 2021, men evakueringen i Afghanistan betød, at den måtte udskydes. 
Den udenrigspolitiske strategi skulle oprindeligt være præsenteret i august 2021, men evakueringen i Afghanistan betød, at den måtte udskydes. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Mads Mose Vikkelsø

Værdier danner rammen om Danmarks nye udenrigspolitiske strategi, som regeringen netop har præsenteret mandag eftermiddag.

"De forandringer, vi kæmper for i Danmark, kræver også, at vi kæmper for danske interesser og værdier i verden," skriver udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i strategien.

I den nye strategi lægges der blandt andet vægt på at styrke det danske bånd til EU, FN og Nato gennem en række fokusområder.

"Forsvaret for danskernes tryghed, velfærd og sammenhængskraft stopper ikke ved landets grænser. Det kræver globalt engagement. Og de forandringer, vi skaber herhjemme, skal deles med verden," fortsætter udenrigsministeren.

I strategien er der fem diplomatiske fokusområder. Du får et overblik her.

1. Værdidiplomati

Regeringen vil på en række områder arbejde for et EU, der skal skabe flere "borgernære resultater", ruste NATO til fremtiden og give Danmark en større stemme i FN. Samtidig slår regeringen fast, at USA stadig er en afgørende partner for Danmark.

Danmark i hjertet af et EU
Regeringen vil styrke vores indsats for at fremme danske interesser og værdier i EU, der er afgørende for at sikre Danmarks velstand, tryghed og velfærd. Man vil ifølge regeringen gå i forreste række for at fastholde retsstatsprincippet, demokrati, ligestilling og respekten for menneskerettigheder som grundstenene i EU-samarbejdet.

Derudover vil man arbejde for en markant sanktionspolitik i EU for at slå hårdt ned på menneskerettighedskrænkelser, undertrykkelse af demokrati og brud på internationale spilleregler.

Et stærkere NATO
Regeringen vil styrke NATO både politisk og militært frem mod 2030. Forsvaret skal være gearet til fremtidens udfordringer og have de rette kapaciteter til også fremover at fastholde Danmark i kernen af NATO.

Verdens tillidsmand i FN
Regeringen vil øge det danske engagement i FN. Den vil arbejde for, at Danmark vælges ind i FN’s Sikkerhedsråd i 2025-26. En plads her skal give Danmark direkte indflydelse på håndteringen af konflikter, der har stor betydning for Europa og Danmark. Danmark vil være hele "verdens tillidsmand" i Sikkerhedsrådet.

Regeringen vil støtte reformer, der skal sikre, at FN fortsat kan udfylde og udvikle sin rolle som stedet, hvor verden finder sammen om at definere grundlæggende rettigheder, regler for fredeligt samarbejde og ambitioner for bæredygtig udvikling.

USA – en afgørende partner
Der lægges vægt på, at Danmark har et "stærkt værdifællesskab" med USA, og der er ifølge regeringen behov for globalt amerikansk lederskab. Det er sammen med USA, EU og vores øvrige partnere, at Danmark skal håndtere presset på de internationale forpligtende fællesskaber.

Danmark og USA står sammen om fælles værdier om fred, sikkerhed og frihed. Derfor er det vigtigt for regeringen, at vi har en tidssvarende arbejdsdeling med USA. Vi skal stå side om side med USA i flere af verdens brændpunkter.

Derudover lægges der vægt på, at USA er en vigtig spiller i klimakampen og at der er grundlag for et stærkt klimasamarbejde med Danmark som frontløber.

 

2. Tryghedsdiplomati

Regeringen vil blandt andet stemple Danmark ind i kampen for nedrustning og øget våbenkontrol. Der skal sættes ind mod ustabilitet og militant islamisme ved at slå hårdt ned på terrorgrupper, forebygge konflikter og arbejde for at fremme en bæredygtig og demokratisk udvikling i vores sydlige nærområder.

Rigsfællesskabet
Regeringen ønsker et stadigt tættere samarbejde og fællesskab mellem de tre rigsdele. Et samarbejde, der baseret på ligeværd, respekt, tillid og gensidig inddragelse.

Indsatsen mod spionage
Regeringen vil styrke Danmarks kapacitet til at imødegå fremmede staters ulovlige aktiviteter og sikre håndfast handling, når det afdækkes.

Kontrol med udenlandske investeringer
Danmark skal styrke kontrollen af udenlandske økonomiske aktiviteter med ny lovgivning om screening af visse udenlandske investeringer. Aktiviteter der kan være en trussel mod national sikkerhed og offentlig orden.

Robuste forsyningskæder
Regeringen vil arbejde for at mindske EU’s afhængighed af tredjelande inden for samfundskritiske sektorer og teknologier. Danmarks skal ikke være afhængig af enkelte lande, men skal kunne trække på en bredere vifte af troværdige partnere – både i EU og resten af verden.

 

3. Klimadiplomati

Regeringen erklærer "krig" mod kul og presser på for en grøn omstilling væk fra fossile brændstoffer. Man vil sikre, at de globale klimaambitioner omsættes til konkret handling.

Grønne strategiske partnerskaber
Regeringen vil arbejde for at indgå nye grønne strategiske partnerskaber med Sydafrika og Vietnam og for at styrke eksisterende grønne strategiske partnerskaber med Kina, Indien, Indonesien, Japan, Mexico og Sydkorea.

EU skal levere på klimamål
Danmark presse på for en ambitiøs klimaregulering i alle væsentlige sektorer, for at nå EU’s 2030-mål om mindst 55% reduktion og kommer på ret kurs i forhold til klimaneutralitet senest i 2050. En ambitiøs klimapolitik, der bl.a. fremmer vedvarende energi og energieffektivisering, vil være en drivkraft for udvikling, opskalering og eksport af grønne danske løsninger.

Man vil arbejde målrettet for, at EU opbygger alliancer med de store udledere og udbygger sin alliancedannelse med de afrikanske lande og samtidig understøtter indsatser for grøn omstilling og klimatilpasning.

 

4. Migrationsdiplomati

Regeringen vil omlægge udviklingsbistanden, så Danmark markant øger nærområdeindsatsen – særligt i Afrika. Samtidig vil man forebygge irregulær migration ved at intensivere Danmark og EU’s indsatser langs de væsentligste migrationsruter til Europa.

Relationer til Nordafrika
Regeringen vil opbygge et langt tættere bånd til Nordafrika – både bilateralt og gennem EU. Et samarbejde, der står mål med, hvor vigtige de nordafrikanske lande er for danske interesser, ikke mindst i kampen mod terror og i håndteringen af migrations- og flygtningepresset.

Indsatsen i nærområderne
Gennem en markant omlægning af dansk udviklingsbistand vil man styrke indsatsen for at adressere de grundlæggende årsager til irregulær migration og fordrivelse, afbøde humanitære kriser og opbygge kapacitet hos myndigheder langs migrationsruterne. Indsatserne vil fokusere på udvalgte lande langs de centrale migrationsruter mod EU, i Nordafrika, i Afrikas Horn, Sahel, Mellemøsten og i Afghanistan.

Indsatsen for hjemsendelse
Regeringen vil styrke indsatsen for hjemsendelse af udenlandske statsborgere uden lovligt ophold i Danmark. Man vil intensivere indsatsen i FN for at opbygge en alliance af lande, der insisterer på, at alle skal leve op til hensigtserklæringen i FN’s globale migrationsaftale fra 2018 om, at alle lande skal tage egne statsborgere uden lovligt ophold tilbage.

 

5. Økonomisk diplomati

Regeringen vil arbejde for, at EU’s indre marked og eksterne handelspolitik fremmer dansk eksport og løfter den grønne omstilling sikrer ordentlige vilkår for alle.

Grøn eksport
Man vil gøre en særlig indsats for, at dansk eksport af grønne teknologiløsninger og projektrådgivning styrkes. Derudover vil regeringen styrke samspillet med udviklingsbistanden for at fremme danske virksomheders muligheder for at bringe kommercielle og bæredygtige løsninger i spil i udviklingslande.

Et retfærdigt indre marked
Regeringen vil gå foran for at bekæmpe social dumping. Derudover skriver de, at man vil værne om den danske arbejdsmarkedsmodel og sikre ordentlige vilkår for alle.

Ansvarlig digitalisering
Regeringen vil også styrke det digitale indre marked. Både for at danske digitale virksomheder kan skalere deres forretning og for at fremme en digital økonomi i EU, hvor digitaliseringen bidrager til at adressere langsigtede samfundsudfordringer, og hvor en etisk, ansvarlig og sikker digitalisering går hånd i hånd med vækst, jobskabelse og innovation.

 

Du kan læse hele strategien her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jeppe Kofod

Selvstændig rådgiver i Kofod Global, fhv. udenrigsminister, MF og MEP (S)
BA.scient.soc. (Roskilde Uni. 2004), MA i public administration (Harvard 2007)

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

Trine Bramsen

MF (S), fhv. forsvarsminister, transportminister og minister for ligestilling
cand.scient.soc. (Roskilde Uni. 2007)

0:000:00