Her er de 191 love og lovændringer, regeringen vil fremsætte i dette folketingsår

Et nyt folketingsår er skudt i gang, og regeringen har netop fremlagt sit årlige lovkatalog, der danner rammen om regeringens politik. Få et overblik over, hvilke love og lovændringer regeringen vil fremsætte det kommende år.

Med 24 forslag til love og lovændringer står beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til at være den minister, der skal fremsætte flest forslag i dette folketingsår.
Med 24 forslag til love og lovændringer står beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til at være den minister, der skal fremsætte flest forslag i dette folketingsår.Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Cindy Shummontien Green

Selvom valget kan blive udskrevet når som helst, har regeringen traditionen tro fremlagt sit årlige lovprogram for 2022-2023.

Lovprogrammet indeholder blandt andet forslag til frikommuneforsøg i ældreplejen, nulemissionszoner i afgrænsede byområde og juridisk kønsskifte.

I alt planlægger regeringens ministre at fremsætte 191 love og lovændringer, inden Folketinget igen går på sommerferie til juni. Få et overblik over dem alle her.

Beskæftigelsesministeren

 • Skabe et mere klart regelgrundlag til at modgå seksuel chikane på arbejdspladsen (lovændring)
 • Indføre generelle krav om, at arbejdsgivere, som stiller bolig til rådighed for ansatte, skal sikre gode og tidssvarende boligforhold  (lovforslag)
 • Forlænge det midlertidige børnetilskud indtil udgangen af 2023, hvorefter det nye kontanthjælpssystem træder i kraft (lovændring)
 • Implementere aftale mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening om justeringer af Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (lovændring)
 • Skabe hjemmel, så tidligere udsendte veteraners sager med psykiske arbejdsskadesager behandles i Erhvervssygdomsudvalget med deltagelse af særligt sagkyndige tilforordnede (lovændring)
 • Regulere bidragssatsen samt varslingsfrist for retsbaseret udskydelse af orlov (lovændring)
 • Forbedre lønmodtagers arbejdsvilkår (lovforslag)
 • Skabe mere målrettede tilbud for ledige og mulighed for samtaler over video eller telefon (lovændring)
 • Udmønte dele af aftalen om reformpakke for dansk økonomi, aftalen om initiativer på asbestområdet samt anbefalinger fra det midlertidige AMO-udvalg (lovændring)
 • Forlænge retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje til og med 2023 (lovændring)
 • Tildele anciennitet til tidlig pension for perioder under opskoling og ophæve Den Sociale Pensionsfond (lovændring)
 • Forlænge uddannelsesløftet med forhøjet dagpengesats på 110 procent til og med 2023 (lovændring)
 • Indføre midlertidig jobpræmieordning for kontanthjælpsmodtagere (lovforslag)
 • Afskaffe indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg samt justere reglerne med henblik på mere rimelige pensionsberegninger (lovændring)
 • Tilskadekomne skal have forbedret tilknytning til arbejdsmarkedet, hurtigere sagsbehandling i arbejdsskadesager samt lettere adgang til fuld erstatning for ansatte, der udsættes for vold på arbejdet (lovændring)
 • Justere fleksjob og førtidspension (lovændring)
 • Fire udvalgte kommuner skal sættes mest muligt fri for statslig regulering (lovforslag)
 • Udmønte forslaget om 37-timers arbejdspligt fra regeringens udspil ”Danmark kan mere I” (lovændring)
 • Indføre ret til orlov og barselsdagspenge for retlige forældre/medfædre på baggrund af altruistiske surrogataftaler (lovændring)
 • Opfølgning på kritisk gennemgang af sygedagpengereformen (lovændring)
 • Forenkle kontaktforløb og permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats (lovændring)
 • Udmønte aftalen om nyt kontakthjælpssystem med plads til børn (lovændring)
 • Engangskompensation for afskaffelse af grøn check (lovforslag)
 • Revidere den grønlandske lov om arbejdsmiljø, så den får samme standarder som i den gældende danske arbejdsmiljølov (lovændring)

Børne- og undervisningsministeren

 • Permanentgøre Team Danmark-ordningen, så elitesportsudøvere får særligt fleksible vilkår til at gennemføre en erhvervsuddannelse (lovændring)
 • Indføre refusion af arbejdsgiveres udgifter til pensionsbidrag, justering af bidrag for 2023, fastsættelse af modelparametre for erhvervsuddannelser samt afskaffelse af færdiggørelsestaxameter på grundforløbet (lovændring)
 • Samfundsengagerende ungdomsorganisationer skal have ret til at udøve oplysende virksomhed over for eleverne på ungdomsuddannelsesinstitutioner mindst én gang årligt samt i forbindelse med folketingsvalg (lovændring)
 • Københavns Kommune skal have mulighed for at udskille Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium som en særskilt kommunal institution samt fastlægge kapacitetsloft på Europaskolens sidste tre klassetrin. (lovændring)
 • Permanentgøre forsøg med internationale udskolingslinjer (lovændring)
 • Udskyde revisionsbestemmelse (lovændring)
 • Udskyde solnedgangsklausuler vedrørende trepartsaftale om styrket og fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (lovændring)
 • Mulighed for at udsætte skolestart (lovændring)
 • Regulere behandlings- og specialundervisningstilbud for anbragte og udsatte børn og uge samt styrke det kommunale myndighedsansvar og tilsynet med de fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler, som har anbragte børn og unge. Derudover skal whistlerblowerordningen præciseres (lovforslag)
 • Sænke klasseloftet i børnehaveklassen og på 1.-2. klassetrin med henholdsvis 26 og 28 elever (lovændring)
 • Flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (lovændring)
 • Udbrede eksisterende velfærdsaftaler på dagstilbuds- og folkeskoleområdet (lovændring)
 • Automatisk opskrivning af børn bosat i forebyggelsesområdet til dagtilbud (lovændring)
 • Forbud mod brug af børn og unge under 18 år som tolke (lovændring)
 • Obligatorisk seksualundervisning og udvidelse af formålsbestemmelse (lovændring)

Erhvervsministeren

 • Skærpe reglerne om markedsføring af lattergas til beruselse og indføre mærkningsordning for retoucherede reklamebilleder samt mulighed for fængselsstraf (lovændring)
 • Udvide ordningen for anlæggelse af grænseoverskridende og nationale gruppesøgsmål og derigennem forhøje forbrugerbeskyttelsen (lovforslag)
 • Ændre den finansielle regulering for at styrke forbrugerbeskyttelsen (lovændring)
 • Indføre af flere krav til Kommunekredit. Derudover skal Finanstilsynet have tilsynsansvar for KommuneKredit (lovforslag)
 • Erhvervsministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri samt transportministeren skal have bemyndigelse til på egne områder at fastsætte regler om EU’s sanktioner over for Rusland og Belarus gælder for Grønland på de områder, som ikke er overtaget af Grønland (lovforslag)
 • Etablere hjemmel, så Nordsøfonden kan deltage i licenser og aktiviteter om lagring af CO2 i Danmark (lovforslag)
 • Indføre statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med anden opvarmningskilde i landdistriktsområder uden for fjernvarmenettet (lovforslag)
 • Gennemføre en række initiativer om governance i finansielle virksomheder samt ændring af reglerne om egnethed og hæderlighed (lovændring)
 • Indføre krav om anmeldelse af visse fusioner under omsætningstærsklerne, indførelse af mulighed for markedsefterforskning, forældelse med mere (lovændring)
 • Implementere mobilitetsdirektivet samt skærpelse af sanktionsmulighederne til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere (lovændring)
 • Justere anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer i Danmark (lovændring)
 • Gennemføre visse ændringsforordninger til EU-forordning 575/2013 (lovændring)
 • Justere krav til den nationale standardiseringsorganisation (lovændring)
 • Gennemføre EU-direktiv om land-for-land rapportering (lovændring) 

Finansministeren

 • Finanslov for finansåret 2023 (lovforslag)
 • Fastsætte udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2026 (lovforslag)
 • Ændringer i lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022-2025 som følge af 2030-planforløb og regeringens forslag til finanslov for 2023 (lovændring)
 • Gennemføre nødvendige tilpasninger til EU-retten i forhold til krav om CVR-nummer for tjenesteudbydere og brokere samt tydeliggørelse af definition af interne it-systeme (lovændring)
 • Fysiske personer, der er fritaget for Digital Post fra offentlige afsendere, skal have ret til at fravige obligatorisk selvbetjening (lov)
 • Tillægsbevilling for finansåret 2022 (lovforslag)
 • Indskrænkning af ’Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors information’ for at undgå overlap med den kommende Datastyringsforordning (lovændring)
 • Finanslov for finansåret 2024 (lovforslag)
 • Fastsætte udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2027 (lovforslag)

Forsvarsministeren

 • Tilvejebringe Folketingets samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tilslutter sig Forsvarsagenturet og Pesco (beslutningsforslag)
 • Styrke mulighederne for at pågribe personel, der er narkopåvirket i tjenesten (lovændring)
 • Muliggøre fritagelse for at møde til Forsvarets Dag under helt særlige forhold (lovændring)

Indenrigs- og boligministeren

 • Etablere hjemmel til at stille krav om ”betingede” byggetilladelser (lovændring)
 • Ændre værdiansættelsesprincipper for andelsboliger (lovændring)
 • Videreføre udlejers udgifter til månedlige forbrugsmålinger og forsøg med undladelse af beløbsopkrævning ved nævnene samt rettelser som følge af sammenskrivningen af lejelovgivningen (lovændring)
 • Etablere hjemmel til, at kommunerne kan få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret til brug for sager om bopælsregistrering i CPR (lovændring)
 • Hæve bundgrænsen for offentlig partistøtte, så det kun er partier, løsgængere og kandidatlister, som er tæt på at blive valgt, der kan få partistøtte (lovændring)
 • Kommunerne skal have mulighed for at lægge vægt på hensyn til klima i forbindelse med deres planlægning og for opstilling af vindmøller og solceller i herregårdslandskaber. Derudover skal der gives lovhjemmel om Planklagenævnet til at begrænse prøvelsen af en afgørelse til de forhold, der er klaget over (lovændring)
 • Muliggøre juridisk kønsskifte til mindreårige og ophævelse af refleksionsperioden som betingelse for tildeling af nyt personnummer til voksne, som oplever at tilhøre det andet køn (lovændring)
 • Indføre forsøgsordning for udvidet vintercamping på op til fem procent af pladserne på campingpladser, der allerede har tilladelse til vintercamping (lovændring)
 • Indføre tilbudspligt ved kontrolskifte i forbindelse med udmøntningen af aftalen om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger (lovændring)
 • Etablere ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum (lovforslag)
 • Opfølgning på evaluering af planloven for blandt andet at sikre levende byer med varieret boligudbud og udviklingsmuligheder (lovændring)

Justitsministeren

 • Gennemføre undtagelse for belønnings-baseret crowdfunding, ændre Indsamlingsnævnets sammensætning samt øge kontrolmuligheder (lovændring)
 • Udvikle justitsområdet på Færøerne (lovforslag)
 • Lave ændringer som følge af ikraftsættelse af lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf og som følge af ikraftsættelse af ændringsanordning om konkursloven for Færøerne (lovændring)
 • Modernisere gældende lovgivning om offentlige auktioner og auktionsledere (lovforslag)
 • Modernisere gældende lovgivning om handel med brugte genstande og pantelånervirksomhed (lovforslag)
 • Skabe initiativer mod digitale krænkelser, sidestilling af tilsnigelse af samleje med voldtægt og udnyttelse af religiøs afhængighed (lovændring)
 • Beskytte offentligt ansatte i forbindelse med aktindsigt, så navne på offentligt ansatte i højere grad end i dag vil kunne undtages fra retten til aktindsigt (lovændring)
 • Etablere forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter (lovændring)
 • Gennemføre de nødvendige lovgivningsmæssige tiltag for at sikre Styrelsen for Forsyningssikkerheds understøttelse af forsyningssikkerhed af kritiske ressourcer i Danmark (lovforslag)
 • Smidiggøre registreringen af bygninger på fremmed grund og justering af opgavefordelingen mellem Tinglysningsretten og Geodatastyrelsen (lovændring)
 • Sikre overensstemmelse mellem EU-retten og retsplejeloven om blandt andet teletrafik (lovændring)
 • Ændre regler om justitsministerens påtalekompetencer i sager, hvor straffelovens 12. og 13. kapitel er overtrådt (lovændring)
 • Indføre retskrav på erstatning til ofre for terrorhandlinger begået i udlandet og dispensation fra kravet om politianmeldelse i visse tilfælde (lovændring)
 • Opfølgning på evaluering af PET-loven (lovændring)
 • Muliggøre kreditorforfølgning af pensioner for erstatningskrav på baggrund af kriminalitet (lovændring)
 • Forenkle domstolenes og myndighedernes sagsbehandling ved hjælp af digitalisering (lovændring)
 • Udvikle justitsområdet i Grønland og blandt andet udvide det kriminaliserede område for voldtægt i kriminallov for Grønland (lovændring)
 • Fremme offentlige ansattes mulighed for ytringsfrihed (lovforslag)
 • Yderligere effektivisering af straffesagskæden (lovændring)
 • Styrke indsats mod hooligans (lovændring)
 • Gennemføre nødvendige tiltag, som en ny model for straffesagsomkostninger måtte indebære  (lovændring)
 • Gennemføre bandepakke IV (lovændring)
 • Styrke indsatsen i forhold til løsladte terrordømte og radikaliserede personer (lovforslag)
 • Ajourføring af retsplejelov for Færøerne (lovændring)

Kirkeministeren

 • Udvide og forenkle samarbejdsmuligheder og øget transparens og fleksibilitet i den lokale økonomistyring samt ophævelse af lov om forsøg i folkekirken (lovændring)
 • Revidere trossamfundsloven med nye bestemmelser, der tydeliggør de anerkendte trossamfund og vielsesforretters forpligtelse til at anerkende dansk ægteskabslovgivning (lovændring)

Klima-, energi- og forsyningsministeren

 • Overføre CO2-kvoter til statsstøttede CO2-fangstenheder og undtagelse af opvarmet vand fra geotermiske anlæg fra prisreguleringen (lovændring)
 • Indføre investeringsstøtte til forsøgsvindmøller, udbud af støtte til anvendelse af kemiske brændstoffer eller produkter fra elektricitet (power-to-x), anvendelsesområdet for VE-ordningerne, tilsyn med elproducerende anlæg på havet og adgang til negativt pristillæg (lovændring)
 • Indføre geografisk differentierede forbrugstariffer og lokal kollektiv tarifering, direkte linjer, forbud mod nye kulkraftværker, regler om VE-egenforbrugere, interne elektricitetsforbindelser, modregning af statslige organers elafgiftsbesparelser med videre (lovændring)
 • Give bemyndigelse til, at klima-, energi- og forsyningsministen kan afholde udbud om fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2 til brug for udmøntning af puljer (lovændring)
 • Indføre regulering af blandt andet brint, omorganisering af Energinet og CO2-lagring (lovændring)
 • Justering af blandt andet den økonomisk regulering af vandsektoren og styrkelse af takstkontrol (lovændring)
 • Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald (lovændring)
 • Godkende ændringer af rørledningen, forbud mod rutinemæssig afbrænding af kulbrinter, gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse samt afvikling og ændring af klagebestemmelse (lovændring)
 • Implementere EU-ændringsdirektiv om universalopladere til blandt andet mobiltelefoner (lovændring)
 • Indføre hjemmel til udbetaling af støtte og opkrævning af betaling af udbud af havvindmølleparker (lovændring)

Kulturministeren

 • Forlænge beskikkelsesperiode for DR’s bestyrelse, modernisering af Public Service-pulje og ændringer mediestøtten (lovændring)
 • Skabe ny styringsstruktur for de kunstneriske uddannelser (lovændring)
 • Indføre kulturbidrag fra streamingtjenester, der skal anvendes til at producere dansksprogede film (lovforslag)
 • Udmønte en politisk fastsat ramme for Kulturens Analyseinstitut (lovforslag)
 • Gennemføre EU-direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked (lovændring)

Miljøministeren

 • Etablere kommunal mulighed for at skabe nulemissionszoner i afgrænsede byområder og indførelse af absolut kumulation for overtrædelser af miljøzonereguleringen (lovændring)
 • Etablere hjemmel til at fastsætte regler om at reducere drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold (lovændring)
 • Indføre udvidet producentansvar for emballage (lovforslag)
 • Gennemføre EU’s drikkevandsdirektiv (lovændring)
 • Muliggøre indførelse af blandt andet arealkrav for jagt og til etablering af hjortevildtforvaltningsområder (lovændring)

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

 • Oprette fond med statslig tilskudsordning, der skal fremme plantebaserede fødevarer (lovforslag)
 • Etablere ny hovedlov for administration af landbrugsstøtten, der skal samle landdistriktsfondsloven, dele af skovloven samt dele af landbrugsstøtteloven (lovforslag)
 • Modernisere strafbestemmelseren og straffeniveauet (lovændring)

Ministeren for ligestilling

 • Skabe klare rammer for myndighedsindsatsen, bistand og støtte til personer udsat for menneskehandel (lovforslag)

Skatteministeren

 • Indføre lagerbeskatning for selskabers ejendomsavancer og fastholdelse af loft over investorfradraget (lovændring)
 • Forhøje energiafgiften på fossile brændsler for erhverv og omlægning af pesticidafgiften (lovændring)
 • Ændre fradragsretten for private lønforsikringer, forhøjelse af det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter samt nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger (lovændring)
 • Styrke gældsinddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige (lovændring)
 • Ændre momsfritagelsen for forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, så meddelelse af licens til ophavsrettigheder ikke længere kan sælges uden moms af andre end den oprindelige forfatter eller kunstner (lovændring)
 • Gennemføre dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig (lovforslag)
 • Indføre begrænset skattepligt ved udøvelse af visse aktiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone (lovændring)
 • Gennemføre dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Algeriet (lovforslag)
 • Gennemfør sanktionstiltag omfattet af tredje etape af regeringens reform af skattekontrollen (lovændring)
 • Midlertidig justering af beskatning af elbiler og pluginhybridbiler samt midlertidig skattefritagelse af arbejdsgiverbetalt el til opladning på arbejdspladsen (lovændring)
 • Indføre fritagelse for tinglysningsafgift ved udskiftning af olie- og gasfyr (lovændring)
 • Indføre vejafgift for lastbiler og lastvogne (lovforslag)
 • Forlænge virkningen af ejendomsvurderingen for 2020 af ejerboliger, forenkle ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025 og udvide antallet af dommere i Landsskatteretten (lovændring)
 • Forhøje det maksimale beskæftigelsesfradrag samt det forhøjet fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed (lovændring)
 • Gennemføre ændringen i EU’s momsdirektiv (lovændring)
 • Ændre status for visse unoterede aktier, underskud ved skattefri fusion af fonde og efterbeskatning af ubenyttede hensættelser, uddelingsforpligtelsen ved fondes anvendelse af realisationsprincippet, betalingsfrist for aktiesparekontoskatten med videre (lovændring)
 • Ændre reglerne for afgiftsberigtigelse for autocampere, stramme reglerne vedrørende registrerede virksomheders sikkerhedsstillelse, stramme reglerne vedrørende registrerede virksomheders månedsangivelse, ændre reglerne om prøvemærker, ændre reglerne om kompetence til opkrævning af visse underholdsbidrag med mere (lovændring)
 • Indførelse af nye regler om ejendomsskat, heriblandt permanent skatterabat i ejendomsværdiskat og grundskyld af ejerboliger ejet af fysiske personer (lovforslag)
 • Overflytte opkrævningen af grundskyld af ejerboliger ejet af fysiske personer til Skatteforvaltningen samt afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne med mere (lovændring).

Social- og ældreministeren

 • Indføre Barnets lov for blandt andet at styrke reglerne på børneområdet (lovforslag)
 • Lave ændringer som følge af implementering af Barnets lov (lovændring)
 • Skabe hurtigere og mere fleksibel hjælp (gennem kortere sagsbehandlingstid) til mennesker med hastigt fremadskridende sygdomme (lovændring)
 • Forlænge forsøg med et socialt frikort og indførelse af kontrol med sociale frikort (lovændring)
 • Udvide varslingsordningen ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service (lovændring)
 • Omlægge indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber (lovændring)
 • Indføre forældreskab ved altruistiske surrogataftaler, medfaderskab som retligt forældreskab, smidiggørelse af stedbarnsadoption (lovændring)
 • Lave ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af børneloven og lov om børns forsørgelse (lovændring)
 • Etablere hjemmel til flere frikommuneforsøg på ældreområdet (lovændring)
 • Skabe bedre ramme for helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer (lovforslag)
 • Ophæve aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten (lovændring)
 • Indføre Ældrelov, der skal sikre mere tid til omsorg og plejen for de ældre (lovforslag)
 • Indføre specialeplanlægning på det specialiserede socialområde (lovændring)

Sundhedsministeren

 • Skærpe straffen ved ulovlige omskæringer af drengebørn, indføre fælles visitation til den kommunale hjemmesygepleje og akutfunktioner, ændre sundhedspersoners rapporteringspligt i forbindelse med utilsigtede hændelser og ophæve Styrelsen for Patientklagers pligt til at udgive en årsberetning (lovændring)
 • Muliggøre forudgående fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop (lovændring)
 • Styrke understøttelsen af de offentlige vaccinationsprogrammer (lovændring)
 • Skabe bedre rammer for sundhedsforskning, sikre mere information og selvbestemmelse til patienter og forsøgspersoner, Nationalt Forsøgsoverblik samt Sundhedsdatastyrelsens overvågnings- og analysefunktion (lovændring)
 • Indføre forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker og udvide jordemødres forbeholdte virksomhedsområde (lovændring)
 • Indføre en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, særligt vederlag til læger i områder med lægemangel samt nye regler for uddannelsesforløbet i speciallægeuddannelsen (lovændring)
 • Gøre det nemmere for forældre at have digital adgang til børns helbredsoplysninger (lovændring)

Transportministeren

 • Etablere hjemmel til, at kommunalbestyrelserne kan bestemme udrulning af kabler til elektroniske kommunikationsnet (lovændring)
 • Undtage hegningspligt i områder med udsatte dyr samt ophævelse af særlige regler om sluttet optog (lovændring)
 • Fastlægge Danmarks tid efter UTC-tiden (lovforslag)
 • Revidere reglerne på jernbaneområdet (lovændring)
 • Indføre ledsaget øvelseskørsel som led i ny køreuddannelse (lovændring)
 • Fastlægge nye rammer for den fremtidige postbefordring og dens finansiering samt placering af brevkasser (lovændring)
 • Udvikle og optimere arealanvendelsen i Københavns Lufthavn (lovforslag)
 • Skabe nem adgang for ejere af elektriske køretøjer til at etablere ladepunkter (lovændring)
 • Implementere EU-direktivsændringer om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (lovændring)
 • Forenkle processen ved kommunal ekspropriation samt etablering af nyt Klagenævn for ekspropriation og taksation (lovforslag)

Uddannelses- og forskningsministeren

 • Muliggøre, at studerende kan modtage et statsregulerede beløb, som erkendtlighed fra private eller offentlige arbejdsgiver under ulønnet praktik og ulønnede projektorienterede forløb
 • Begrænse ikke-statslige større raketopsendelser og opsendelser af andre rumgenstande
 • Muliggøre virtuel udveksling ved videregående uddannelser
 • Ændre optagelsessystemet til de videregående uddannelser, så det understøtter et bedre match mellem ansøger og uddannelse

Udlændinge- og integrationsministeren

 • Sikre kompensation til naboerne omkring Udrejsecenter Kærshovedgård, som oplever utryghed som følge af naboskabet til centret (lovforslag)
 • Indskrænke retten til at drive virksomhed i visse tilfælde ved overtrædelse af reglerne om beskæftigelse af udlændinge samt ophævelse af muligheden for forlængelse af opholdstilladelse for greencardhavere (lovændring)
 • Lov om indfødsretsmeddelse I (lovforslag)
 • Udmønte aftalen om styrket international rekruttering (lovændring)
 • Ændre udvisningsreglerne samt indsætte reglerne om udvisning af udlændinge omfattet af EU-reglerne (lovændring)
 • Ændre reglerne om frihedsberøvelse og varetægtsfængsling, hjælp til hjemrejse og hjemrejsestøtte, ophævelse af Brexit-borgerloven samt ændring af revisionsbestemmelse (lovændring)
 • Inkludere læretid/praktik ved beregningen af beskæftigelseskravet samt justering af reglen om tidsbegrænset opholdstilladelse ti unge under uddannelse eller i fuldtidsbeskæftigelse (lovædring)
 • Udvide kontrollen ved udlændingemyndighedernes behandling af sager samt gennemførelse af EU-interoperabilitetsforordningerne og EU-dom
 • Indføre egenbetaling for udvalgte tolkeydelser for udlændige, der har opholdt sig i landet i tre år (lovændring)
 • Øge kontrollen med terrordømte og radikaliserede udlændinge uden lovligt ophold i Danmark samt udlændinge, der ønsker at repatriere
 • Lov om indfødsretsmeddelse II (lovforslag)

Læs hele regeringens lovprogram her.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

Peter Hummelgaard

Justitsminister, MF (S)
cand.jur. (Københavns Uni. 2012)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024