Justitia: Digitalisering kræver demokratisk sikring af privatlivet

REPLIK: Birgitte Hjelm Poulsen mener, at digitalisering af den offentlige sektor skal ske i et samarbejde med borgerne. Men der er brug for et demokratisk fundament, der sikrer borgernes privatliv i den digitale samfundsudvikling, skriver Birgitte Arent Eiriksson.

Af Birgitte Arent Eiriksson
Vicedirektør i Justitia og medlem af Dataetisk Råd

For nylig skrev jeg en kronik om de dilemmaer, der kan opstå ved digitalisering og automatisering af den offentlige sektor, samt behovet for at placere ansvaret for de overordnede rammer hos Folketinget. Det har fået Birgitte Hjelm Paulsen, chefkonsulent i Odense Kommunes it- og digitaliseringsafdeling, til tasterne, hvor hun argumenterer for en mindre bureaukratisk tilgang til digitalisering.

Det skal ske ved at gøre det lettere for de enkelte myndigheder at udvikle nye digitale løsninger sammen med borgerne. Hvis man lader de bekymrede sætte dagsordenen, vil borgerne nemlig ifølge Birgitte Hjelm Paulsen kunne gå glip af en potentiel bedre service.

Jeg er enig i, at digitale løsninger bedst udvikles i samarbejde med borgerne, men jeg bliver bekymret, når der tages afstand fra behovet for at identificere overordnede rammer for digitaliseringen og automatiseringen af den offentlige sektor. Selvom digitalisering og ny teknologi utvivlsomt vil føre til store samfundsmæssige gevinster, så er det efter min opfattelse helt afgørende, at de nødvendige etiske, retssikkerhedsmæssige og menneskeretlige hensyn inddrages i processen.

I min tidligere kronik foreslog jeg derfor en bred samfundsmæssig debat om digitaliseringsdilemmaerne, og at ansvaret for de overordnede rammer blev placeret hos Folketinget, således at det ikke var op til de enkelte myndigheder at definere hvert deres retssikkerhedsniveau eller etiske og menneskeretlige grænser.  

Big Data bruges til profilering
At der er behov for dette, viser også den seneste sag på beskæftigelsesområdet, hvor det kom som en overraskelse for mange, herunder ikke mindst Datatilsynet og flere folketingsmedlemmer, at et forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats også indeholdt en ny generel ordning om omfattende sammenstilling og samkøring af ledige borgeres data med henblik på intens profilering og forudsigelser om deres risiko for langtidsledighed.

Lovforslaget blev vedtaget i Folketinget uden nærmere drøftelse af ordningen, som alene var omtalt på side 212-213 i det meget omfattende lovforslag. Ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) hang dette sammen med, at selve lovgrundlaget for ordningen stammede fra en beskæftigelsesreform tilbage i 2014. Meget er dog sket siden da.

Databeskyttelsesforordningen har medført en øget datamæssig beskyttelse af borgerne med særlig fokus på blandt andet profilering, og sidste års debat om den såkaldte ”Gladsaxemodel” med profilering af børnefamilier har vist, at den offentlige sektors anvendelse af Big Data til profilering og forudsigelser på individniveau rejser en række spørgsmål om blandt andet databeskyttelse, dataetik og samfundsmæssige værdier.

Derfor er det også et problem, når en tidligere forsøgsordning med profilering af ledige borgere pludselig udvikler sig til en generel ordning skjult i omfattende lovforarbejder. Det er således helt forståeligt, at Datatilsynet nu ønsker at se nærmere på lovforslaget, selvom det allerede er vedtaget, og at der er folketingspolitikere, som i et eller andet omfang føler sig ført bag lyset.

Demokratisk fundament for digital udvikling
Sagen viser med al tydelighed, at der er behov for en ordentlig proces, når myndigheder ønsker at anvende ny teknologi, som er på kant med borgernes ret til privatliv, eller som rejser principielle databeskyttelsesretlige og retssikkerhedsmæssige spørgsmål. Sådanne beslutninger bør ikke bero på knopskydninger hos de enkelte myndigheder.

Selv forsøgsordninger udviklet i samarbejde med en gruppe borgere kan udvikle sig til generelle ordninger uden større refleksion, og det er som regel de udsatte og sårbare borgere, der ender med at blive genstand for øget overvågning og kontrol.

Derfor må jeg også holde fast i min tidligere pointe om, at de overordnede rammer for den digitale samfundsudvikling hører hjemme hos Folketinget, som kan sikre det demokratiske fundament for beslutningerne, og at vi skal turde lytte til alle stemmer i den samfundsmæssige debat – bekymrede eller ej.

Forrige artikel Rådgivende ingeniører: Vi savner, at politikere diskuterer rammer og retning for digitalisering Rådgivende ingeniører: Vi savner, at politikere diskuterer rammer og retning for digitalisering Næste artikel Rasmus Nordqvist: EU skal indføre digitale menneskerettigheder Rasmus Nordqvist: EU skal indføre digitale menneskerettigheder
 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Rasense tvangsudskrevet datamalkeko for Singularity Universitys hjernevaskede kultmedlemmer....

  Vi bliver kuppet: Ledende politikere dyrker ideologi, som vil afskaffe demokratiet.

  "Det har fået Birgitte Hjelm Paulsen, chefkonsulent i Odense Kommunes it- og digitaliseringsafdeling, til tasterne, hvor hun argumenterer for en mindre bureaukratisk tilgang til digitalisering."

  Birgitte Hjelm Paulsen er vel ikke en af de mange topembedsmænd, som har været på pilgrims/opdragelsesrejse til Singularity University? For hendes udtalelse er symptomatisk for det skjulte kup, som vores demokrati i disse år udsættes for.

  Jeg forstår ikke, at der ikke i medierne er lydt et ramaskrig, og at der ikke sættes mere fokus på, at en pæn del af vore ministre (måske endda dem alle?), og en stor del af vore topembedsfolk, gennem den seneste regeringsperiode har tilsluttet sig Singularity University-kulten fra Silicon Valley, og at dette har givet sig særdeles tydelige udtryk i den førte politik. Der digitaliseres over hals og hoved. Vore private data tvangsindsamles, og udnyttes skruppelløst af både det offentlige system og det private erhvervsliv. Der oprettes Disruptionråd og Dataetiske råd. Topembedsfolk og politikere rejser på skatteyderbetalte ugelange ture til Silicon Valley for at møde guruerne. Og Singularity Universitys koryfæer har gentagne gange været inviteret til for store beløb at holde oplæg om denne digitale religion. For en religion er det - en religion, som ligefrem bogstaveligt lover sammensmeltning af menneske og maskine, og derved helt bogstaveligt udødelighed.

  Det lyder vanvittigt, men mange af KL's topfolk har været på skatteyderbetalte studierejser hos Singularity University, og ideologien kommer også til udtryk i KL's visionsrapport "Kommuners teknologispring" fra 2018. Og også Disruptionrådet har omfavnet Singularity University med forskellige arrangementer.

  Denne ideologi har altså i det skjulte været styrende for samfundsudviklingen gennem flere år, og for mange af vore beslutningstagere og vores regerings digitaliserings- og vækstplaner.

  Og hvorfor er det et problem? Det er det, fordi Singularity Universitys ideologi, som det med flammende engagement og omfattende beviser dokumenteres i Mads Vestergaards nye bog "Digital Totalitarisme", er en direkte totalitær ideologi, som arbejder mod at overflødiggøre demokrati og menneskerettigheder, og erstatte disse begreber med teknokrati og elitestyre. Demokrati ses som en forældet styreform, som er alt for langsommelig. Lovgivning og regulering ses som barrierer for den rette udvikling, som masserne er for dumme til at kunne forstå. Menneskerettigheder, som retten til privatliv, ses som forhindringer for udviklingen,

  Ansvar for en bedre verden, for retfærdighed og sociale forhold er ikke en del af ideologien, så der er frit slag for de kvikkeste/hurtigste til at bruge den krævede deregulering til at berige sig selv.

  Vestergaard dokumenterer ideologiens ligheder (der er også forskelle) med andre totalitære ideologier såsom Hitlers forestillinger om den uafvendelige march mod det ariske overmenneske, eller Stalins forestillinger om uafvendelig udvikling mod det klasseløse samfund.

  Det er altså denne ideologi, som sigter mod afskaffelse af demokrati og menneskerettigheder, som en stor del af vore ledende politikere, topembedsfolk, toperhvervsfolk og også topforskere i forskellige grader, baseret på handlinger og politiske udspil, i det skjulte ser ud til at bekende sig til, og som de i ly af mørklægning og lukkede kontordøre er ved at luske igennem. Der er brugt rigtigt mange offentlige penge på konsulenter, kurser og rejser knyttet til Singularity University, Og på Singularity University-inspirerede it-projekter, såsom Nationalt Genom Center. Projekterne gennemføres ofte med lusk og mørklægning, som kun ved ihærdig indsats af græsrødder og journalister kommer for dagens lys - for befolkningen anses for for dumme til at forstå nødvendigheden af projekterne.

  Hvordan kan det gå til, at vores land i flere år er blevet ledet af politikere og topembedsmænd, som faktisk - baseret på deres begejstring for Singularity University - ser ud til at gå ind for en udvikling mod demokratiets afskaffelse, og ekspert/elitestyres overtagelse?

  Hvordan kan de tillade sig at bruge skatteyderpenge til at oplære embedsstanden og politikerne i at afskaffe demokratiet - helt uden at borgerne overhovedet hører om det? Er det overhovedet lovligt at anvende skatteborgernes midler til at fremme formål og ideologier, som går ind for afskaffelse/overflødiggørelse af demokrati, og som har ligheder med udviklingen af flere af historiens andre totalitære ideologier?

  Mads Vestergaard har samlet alle beviserne for denne udvikling og dette kup mod vores demokrati fra vore ledende beslutningstageres side i sin bog.

  BOGENS AFSLØRINGER BØR FÅ KONSEKVENSER FOR DE ANSVARLIGE POLITIKERE OG TOPEMBEDSFOLK, SOM IKKE UDADTIL HAR ERKLÆRET SIG SOM EGENTLIGE "KULTMEDLEMMER", MEN SOM I PRAKSIS AD BAGVEJEN HAR GIVET SINGULARITY UNIVERSITY ØKONOMISK STØTTE OG FODFÆSTE I DANMARK, OG SOM LADER DENNE IDEOLOGI VÆRE STYRENDE FOR DE POLITISKE VISIONER OM GRÆNSELØS OG HOVEDLØS DIGITALISERING, .

  KAN VI OVERHOVEDET HAVE LEDENDE POLITIKERE, SOM PÅ OVERFLADEN GÅR IND FOR DEMOKRATI, MEN SOM I DET SKJULTE, OG FOR SKATTEYDERPENGE, ARBEJDER FOR AT AFSKAFFE DETTE?

  BOGEN BØR VÆRE PLIGTLÆSNING FOR ALLE, SOM MENER, AT DANMARK SKAL FORBLIVE ET DEMOKRATI, BASERET PÅ LIGE MENNESKERETTIGHEDER, FOR DET ER RYSTENDE FAKTA, VESTERGAARD FREMLÆGGER OM DEN IDEOLOGI, SOM I DET SKJULTE HAR STYRET VORES
  SAMFUND DE SENERE ÅR.

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Rasende tvangsudskrevet datamalkeko for Singularity Universitys hjernevaskede kultmedlemmer....

  Rettelse: Vi bliver kuppet: Ledende politikere dyrker ideologi, som vil afskaffe demokratiet.

  "har tilsluttet sig Singularity University-kulten "

  Dette skal ikke forstås bogstaveligt - jeg ved slet ikke, hvordan man tilslutter sig kulten. Det skal forstås på den måde, at disse ledere og beslutningstagere har været på talrige kurser og rejser til Singularity University i USA, og har deltaget i kurser/arrangementer med disse herhjemme, og at de efterfølgende har fremført kultens tanker og i forskellige sammenhænge, og nærmest ordret anvender kultens sprogbrug, Og at de har udtrykt begejstring for kultens tænkning, og arbejder for, at denne skal gennemføres i forskellige sammenhænge herhjemme.