Betina Kastbjerg
 svarer 
Peter Hummelgaard

Vil ministeren kommentere artiklen ”Masser af profiler: Hash sælges og leveres på Snap­chat”?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Retsudvalget, Spørgsmål 846

Vil ministeren kommentere artiklen ”Masser af profiler: Hash sælges og leveres på Snap­chat” bragt på BT.dk den 9. april 2024, og vil ministeren desuden redegøre for, hvad ministeren agter at gøre for at sætte en stopper for salget af hash på sociale medier?

Svar fra onsdag den 8. maj 2024

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”1. Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet et bidrag fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der bl.a. har oplyst, at NSK løbende moniterer narkotikasituationen i Danmark på nationalt plan, herunder udbud af illegal narkotika via internettet.

Det er ikke muligt for NSK ved et elektronisk udtræk i politiets systemer at opgøre omfanget af narkotika, der udbydes til salg via sociale medier og på SMS. NSK vurderer dog, at der er sket en stigning i udbuddet af narkotika via sociale medier og på SMS i takt med den digitale udvikling, men at langt størstedelen af overdragelsen og betalingen af narkotika i Danmark sker personligt mellem sælger og køber.

NSK er bekendt med, at der udbydes narkotika til salg via sociale medier såsom Facebook, Snapchat, Reddit og WhatsApp eller via SMS-beskeder, der udsendes bredt. NSK vurderer, at de digitale handler eksempelvis aftales på krypterede beskedtjenester, bl.a. Wickr, WhatsApp og Telegram, mens overdragelse og betaling sker personligt mellem køber og sælger eller en repræsentant for sælger. Sådanne handler vedrører typisk mindre mængder af narkotika.

NSK har oplyst, at politiet modtager tips fra borgere via ”Tip Politiet” på www.politi.dk, hvor borgere kan tippe politiet om udbud af narkotika, der sker via sociale medier eller på SMS. De modtagne tips videresendes til den relevante politikreds. Ofte inkluderer disse tips et skærmbillede af udbuddet. Flere tips indeholder også navne eller adresser på formodede gerningspersoner.

NSK har desuden peget på, at det i flere tilfælde er lykkedes politiet at dekryptere kommunikation mellem kriminelle, der har afdækket omfattende handel med narkotika og ført til domfældelse af både bagmænd og købere.

2. Rigspolitiet har derudover indhentet et bidrag fra Københavns Politi, der har oplyst, at politikredsen er bekendt med, at der findes profiler (bude) på sociale medier, der sælger narkotika af forskellig art, samt at personerne bag disse profiler kan levere narkotika på privatadresser eller aftalte steder i det offentlige rum.

Det er Københavns Politis vurdering, at nedlukningen af den organiserede hashhandel i Pusher Street ikke har været årsagen til, at tendensen er opstået, idet denne form for salg af narkotika på sociale medier har fundet sted gennem flere år som følge af den generelle digitale udvikling. Det er imidlertid sandsynligt, at nedlukningen af Pusher Street i et vist omfang vil medføre, at noget af det salg, der foregik i Pusher Street, bl.a. vil blive flyttet over til handel på sociale medier.

Københavns Politi er særligt opmærksomme på salg af narkotika ved brug af ”bude” i nattelivet. Det er Københavns Politis opfattelse, at der over de seneste år er sket en vis sammenblanding af salget af både hård narkotika, såsom kokain, amfetamin mv. og mindre hård narkotika, herunder cannabisprodukter, hvor flere ”bude” nu sælger narkotika af forskellig art. I nattelivet består politikredsens indsats mod salg af narkotika – samtidig med politikredsens generelle patruljering – i en målrettet og civil patruljering, kortvarige og operative efterforskninger samt et bredt samarbejde med relevante aktører i form af bl.a. oplysninger om salg på restaurationer med henblik på at gøre adgangen til narkotika i nattelivet risikofyldt og uattraktivt.

Københavns Politi gennemfører en løbende monitering af kriminalitetsområdet, således at politikredsens indsats tilpasses udviklingen i samfundet. Politikredsen bemærker i den forbindelse, at politiet er til stede i diverse fora på sociale medier med henblik på en monitering af kriminalitetsområdet som et led i den generelle moniteringsindsats på narkotikaområdet.

Københavns Politi har desuden oplyst, at moniteringen af kriminalitetsområdet aktuelt har et særligt fokus på den eventuelle ændring af narkotikamarkedet som følge af nedlukningen af den organiserede hashhandel i Pusher Street.”

Jeg finder det dybt bekymrende, at sociale medier bliver misbrugt af kriminelle, der bruger dem som en forretningsplatform for deres kriminelle aktiviteter. Det er i mine øjne endnu et eksempel på, at udbyderne af sociale medier skal tage mere ansvar for indholdet på deres platforme.

Jeg er meget optaget af, at vi gør, hvad vi kan for at komme narkotikakriminaliteten til livs. Det samme gælder politiet, der forfølger narkotikakriminaliteten, uanset hvor den finder sted – også på nettet og sociale medier. Jeg er derfor også glad for, at politiet har fokus på udviklingen i narkokriminaliteten, herunder eventuelle ændringer i den organiserede hashhandel, der måtte opstå i forlængelse af lukningen af Pusher Street. Jeg vil heller ikke udelukke, at der kan være behov for flere lovgivningsmæssige tiltag på området.

0:000:00