Blev han advaret? Sådan så minkforløbet ud fra Mogens Jensens stol ifølge redegørelsen

VIDEN: Burde den nu afgående fødevareminister eller andre ministre selv have opdaget, at det ikke var lovligt at beordre alle mink aflivet? Her er de gange, hvor Mogens Jensen og andre ministre modtog faresignaler ifølge ministeriets udlægning.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) måtte onsdag trække sig fra sin post efter et forløb, som af juraeksperter er blevet kaldt alt fra beklageligt og kritisabelt til chokerende og uden fortilfælde.

Men på vej ud af døren sendte Jensen en direkte kritik af regeringens embedsværk generelt og af sin egen departementschef specifikt. Embedsmændene har svigtet deres pligt til at rådgive ministrene, og det er hovedforklaringen på, at minkavlere på ulovlig vis blev beordret til at aflive deres mink, måtte man forstå.

Men hvilke chancer havde ministeren selv haft undervejs for at opdage, at det ikke var lovligt at beordre raske mink slået ihjel uden for de såkaldte smittezoner?

Altinget har nærlæst Miljø- og Fødevareministeriets redegørelse for forløbet om den manglende lovhjemmel. På den baggrund får du her overblikket over de situationer, hvor Mogens Jensen eller andre af regeringens ministre ifølge redegørelsen blev orienteret om, at der var tvivl om lovgrundlaget for den beslutning, regeringen traf 3. november og meldte ud på et pressemøde 4. november.

I redegørelsen nævnes ingen eksempler på mundtlig orientering af ministrene, hverken per telefon eller ansigt til ansigt.

22. september får Mogens Jensen i et bilag oplyst, at det vil kræve en lovændring at beordre alle mink i Danmark aflivet. 

Sagen er en skriftlig orientering fra embedsværket til ministeren om, hvilke tiltag der er sat i værk for at bremse smitte blandt mink. Den kommer på et tidspunkt, hvor der ikke er planer om at aflive alle mink. 
 
I et af bilagene til sagen bliver det beskrevet, hvad omkostningerne vil være ved forskellige scenarier, blandt andet et scenarie hvor man afliver alle mink. 

Der står ifølge redegørelsen blandt andet, “at aflivning af alle danske besætninger (…) ikke vil kunne kræves aflivet mod erstatning på det foreliggende hjemmelsgrundlag, og at iværksættelse af scenariet derfor vil kræve en lovændring”. 

1. oktober får seks ministre et sted i et skriftligt materiale til brug for et møde i regeringens Udvalg for covid-19 oplyst, at der ikke er styr på lovgrundlaget for at aflive alle mink.

I udvalget sidder sundhedsminister Magnus Heunicke (S), justitsminister Nick Hækkerup (S), finansminister Nicolai Wammen (S), udenrigsminister Jeppe Kofod (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S) og kulturminister Joy Mogensen (S).

Et sted i det skriftlige materiale står der blandt andet, at hvis smitten fortsætter med at stige blandt mink, "vil mere vidtgående tiltag, som for eksempel aflivning af alle mink i Danmark (...) kunne overvejes". 

Derefter skriver embedsværket, hvad sådan et tiltag vil skønnes at koste, og tilføjer: 

"MFVM (Miljø- og Fødevareministeriet, red.) vurderer endvidere, at et sådant tiltag forudsætter ændret lovgivning på området. […] MFVM, JM og SUM forbereder den tekniske afklaring af det fornødne lovgrundlag, såfremt der sidenhen måtte træffes beslutning om aflivning af alle minkbesætninger i et geografisk område eller i hele landet."

Diskussionen på mødet er ifølge redegørelsen fokuseret på, hvordan regeringen vil håndtere smitten blandt mink. Og det bliver besluttet, at man vil aflive mink i de besætninger, som er smittet, som er under mistanke for smitte, eller som er placeret inden for de såkaldte risikozoner, det vil sige inden for en radius af 7,8 kilometer fra en smittet eller mistænkt smittet minkfarm.

Beslutningen ved dette møde indebærer altså alene aflivning af mink, hvor lovgrundlaget er på plads. 

Det bliver besluttet, at ministrene skal have et nyt oplæg fra embedsværket, hvis myndighederne senere vurderer, at der er behov for flere tiltag. Spørgsmålet om lovligheden af at aflive mink uden for smittezonerne bliver ikke diskuteret på mødet, og ifølge redegørelsen følger embedsværket ikke op med en afklaring på baggrund af dette møde.

26. oktober besvarer Mogens Jensen skriftligt et folketingsspørgsmål, hvor han berører spørgsmålet om lovhjemmel.

Spørgsmålet er stillet af René Christensen (DF), som beder om en kommentar om lovhjemlen til aflivning af mink.

Ministeren forklarer, hvilke love der ligger til grund for, at man kan aflive mink i smittede besætninger eller inden for smittezonerne. Men der står ikke noget i svaret om, hvorvidt det vil være lovligt at aflive raske mink uden for smittezonerne.

Tirsdag 3. november får regeringens topministre skriftligt materiale til det møde i Koordinationsudvalget samme dag, hvor de ender med at beslutte at aflive alle mink i Danmark. Aftenen før er regeringen blevet orienteret om fundet af muteret virus i mink.

Spørgsmålet om lovligheden af at beordre alle mink aflivet bliver ikke nævnt i mødematerialet, altså det spørgsmål, som hele minkskandalen handler om. Men der bliver i sagen rejst andre spørgsmål om lovhjemmel, for eksempel om det vil være lovligt at nedlægge hele erhvervet eller lægge det i dvale.

I Koordinationsudvalget sidder statsminister Mette Frederiksen (S), finansminister Nicolai Wammen (S), udenrigsminister Jeppe Kofod (S), justitsminister Nick Hækkerup (S) og skatteminister Morten Bødskov (S). Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var også fødevareminister Mogens Jensen (S) med til mødet 3. november.

Der står blandt andet et sted i materialet, at Justitsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet er ved at afklare lovgrundlaget for at nedlægge erhvervet midlertidigt eller varigt.

Det bemærkes også et sted, "at iværksættelse af en nødplan for aflivning af mink (...) vurderes at ville forudsætte fravigelse fra en række gældende regler og retningslinjer på miljø- og dyreområdet".

Ministrene og deres rådgivere, typisk departementscheferne, drøfter på mødet en masse spørgsmål i relation til håndteringen af virus blandt mink. De drøfter blandt andet lovhjemmel for erstatning til minkavlerne og hjemmel til midlertidig lukning af erhvervet.

Regeringen beslutter på mødet at aflive alle mink. Det bliver ifølge redegørelsen ikke diskuteret på mødet, om lige netop dette er lovligt.

Dagen efter mødet, onsdag 4. november, fortæller Mette Frederiksen, Mogens Jensen og andre ministre på et pressemøde, at alle mink skal aflives. Der står intet sted i pressematerialet til Mogens Jensen, at der mangler lovgrundlag for at føre beslutningen ud i livet.

Fredag 6. november får minkavlerne direkte instrukser.

Lørdag 7. november – tre dage efter pressemødet - får Mogens Jensen en sag fra sit embedsværk, hvor det et sted fremgår, at der mangler lovhjemmel for at aflive alle mink. 

Det er midt på eftermiddagen, da ministeren får en såkaldt orienteringssag om ”aflivningsstrategi for mink og brev til minkavlerne”.

I sagen er der blandt andet et notat fra Fødevarestyrelsen om "ny aflivningsstrategi".

Under overskriften ”Aflivning af mink i resten af Danmark” bliver ministeren orienteret om, at styrelsen instruerer minkavlere i at gå i gang med aflivningen straks.

Og som en tilføjelse oplyser embedsværket: ”Der har ikke tidligere været en aflivningsstrategi for raske besætninger uden for zoner, hvorfor ovenstående er nyt og derfor mangler juridisk afklaring".

Her bliver Mogens Jensen tilsyneladende også for første gang orienteret om, at embedsfolkene arbejder på et nyt lovforslag, som man forventer at kunne behandle i folketingssalen tirsdagen efter. Oplysningen falder altså ifølge redegørelsen som en tilføjelse til Fødevarestyrelsens orientering om dens aflivningsstrategi.

Mogens Jensen godkender sagen om eftermiddagen.

Kort efter - samme lørdag klokken 16 - er Mogens Jensen til pressemøde om de sundhedsmæssige aspekter af coronasmitte blandt mink. I materialet fra embedsværket til ministerens brug ved pressemødet står der ikke noget om, at der mangler lovhjemmel for at aflive alle mink.

Om eftermiddagen - tidspunktet er ikke oplyst - samme lørdag 7. november får Mogens Jensen en sag fra sine embedsfolk, hvor det tydeligt fremgår, at der skal en lovændring til, før alle mink kan aflives.

I sagen er der talepinde, han kan bruge, når han skal kontakte alle partiers relevante ordførere om et nyt lovforslag til hastebehandling, står der.

Embedsværket anbefaler blandt andet Mogens Jensen at sige følgende til ordførerne:

”Der vil givetvis være mange minkfarmere uden for zonerne, der selv tager fat på aflivningen. Men vi er nødt til at have hjemmel til at aflive dyr også på de farme, hvor det ikke måtte være tilfældet. Sagen er, at aflivningen indtil videre er sket med hjemmel i Lov om Hold af Dyr, der giver hjemmel til at aflive dyr i forbindelse med sygdomsudbrud på ramte farme og i en sikkerhedszone omkring ramte farme. Men der er ikke hjemmel til at aflive uden for sikkerhedszonerne, og den er vi nødt til hurtigt at etablere for at få aflivet alle mink i Danmark, så vi kan leve op til regeringsbeslutningen og sundhedsmyndighedernes anbefaling."

Dagen efter, søndag 8. november, ringer Mogens Jensen rundt til alle ordførerne. 

I løbet af eftermiddagen begynder sagen at blive omtalt i medierne.

Statsminister Mette Frederiksen får søndag aften 8. november en såkaldt notits om hastelovforslaget, der skal give lovgrundlag for at aflive alle mink.

Dette er første gang i ministeriets redegørelse, at statsministeren bliver nævnt direkte som modtager af oplysninger om problemet med manglende lovhjemmel.

Om aftenen mandag 9. november får Mogens Jensen forelagt et revideret brev til minkavlerne. Det skal gøre det tydeligt, at det er frivilligt, om man vil aflive raske mink uden for smittezonerne.

Ministeren godkender brevet om aftenen, men det bliver af tekniske årsager først udsendt næste morgen 10. november.


 

Forrige artikel Derfor er Skats system til ejendomsvurderinger stadig ramt af forsinkelser og problemer Derfor er Skats system til ejendomsvurderinger stadig ramt af forsinkelser og problemer Næste artikel I embedsværket har især fire aktører et forklaringsproblem efter minkskandale I embedsværket har især fire aktører et forklaringsproblem efter minkskandale
Hvem skal være Sundhedsministeriets nye departementschef ?

Hvem skal være Sundhedsministeriets nye departementschef ?

ANALYSE: Der er fuld gang i spekulationerne om, hvem der skal erstatte Sundheds- og Ældreministeriets departementschef, Per Okkels. Region Hovedstadens øverste embedsmand er favorit. Aktørerne frygter en karriere-rytter, der mentalt stadig sidder i Stats- eller Finansministeriet.