Her er regeringens lovforslag på uddannelsesområdet

LOVKATALOG: Altinget | Forskning & Innovation bringer her er en oversigt over regeringens planlagte lovforslag på uddannelsesområdet i dette folketingsår.
Foto: ft.dk
Susie Lund

Børne- og Undervisningsministeriet

Ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) (Okt II)
Forslaget vedrører indførelse af en ny fællesfaglig naturfagsprøve i fagene fysik/kemi, geografi og biologi i 9. klasse som erstatning for den eksisterende bundne prøve i fysik/kemi. Prøven vil blive tilrettelagt som en gruppeprøve. Lovforslaget følger op på anbefalinger fra Arbejdsgruppen om alternative prøveformer og regeringens beslutning om at genindføre gruppeprøver.

Ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af kommunal pligt til at udarbejde en plan for sprogvurdering m.v.) (Okt II)
Forslaget ophæver kommunalbestyrelsens pligt til at udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for arbejdet med sprogvurderinger og sprogstimulering for børn i dagtilbudsalderen og i indskolingen. Forslaget er et led i regeringens forenklingsindsats og indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013.

Ændring af forskellige institutions- og uddannelseslove m.v. (Adgang til delegation af kompetence og fastsættelse af klageadgang m.v.) (Nov I)
Lovforslaget indebærer blandt andet, at børne- og undervisningsministeren får adgang til at delegere kompetence til en anden statslig myndighed og i forbindelse hermed afskære klageadgangen over de afgørelser, som myndigheden træffer i medfør af delegationen. Lovforslaget følger op på den ressortafgræsning af undervisningsområdet, der har fundet sted mellem henholdsvis Ministeriet for Børn og Undervisning og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Ændring af lovgivningen om de frie skoler (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) (Nov I)
Forslaget indebærer især en omlægning af tilskuddene til de frie skoler med henblik på inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning. Forslaget skal ses i sammenhæng med den generelle lovgivning om inklusion fra folketingsåret 2011/12.

Ændring af lov om folkeskolen (Kvalifikationskrav til lærerpersonalet m.v. i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder) (Nov II)
Forslaget indebærer blandt andet, at der fastsættes kvalifikationskrav til lærerpersonalet, der varetager specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Forslaget skal ses i sammenhæng med aftalerne om kommunernes økonomi for 2012 og 2013.

Ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (Finansieringsomlægning) (Nov II)
Forslaget indebærer en finansieringsomlægning af Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), således at arbejdsgiverne fremover afholder udgifterne til skolepraktikydelse (pr. 1. januar 2013) og til VEU-godtgørelse (pr. 1. januar 2014). Arbejdsgiverne vil hermed fremover løfte en større del af udgifterne ved de erhvervsrettede grund- og voksenuddannelser. Forslaget omfatter også en afvikling af den nuværende præmie- og bonusordning for praktikpladsaftaler. Afviklingen skal ses i lyset af, at virkningen af ordningen er aftaget samtidig med, at den er administrativ tung og dyr. Forslaget indebærer endelig, at AER ændrer navn til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Forslaget indgår i forslaget til finanslov for 2013.

Lovgivning vedrørende opfølgning på ungepakke II (Nov II)
Der er gennemført en evaluering af ungepakke II, der er afsluttet i september 2012. Der kan på baggrund af evalueringen og prioriteringerne på finansloven for 2013 blive tale om lovgivning på området.

Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Opfølgning på revisionsbestemmelse) (Dec I)

Forslaget indebærer justeringer af uddannelsens rammer blandt andet med henblik på at opnå en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse og styrkelse af kommunernes styrings- og prioriteringsmuligheder. Forslaget følger op på gennemførte evalueringer samt en revisionsbestemmelse i loven.

Ændring af lov om folkeskolen (Internationale grundskoletilbud i kommunalt regi) (Dec I)

Forslaget giver kommunerne mulighed for at oprette dels internationale linjer på eksisterende folkeskoler og dels fritstående kommunale internationale grundskoler. Forslaget har blandt andet til formål at give kommunerne mulighed for at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Forslaget skal ses i sammenhæng med aftalerne om kommunernes økonomi for 2012 og 2013.

Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om folkeskolen (Europaskole) (Jan I)
Forslaget indebærer, at børne- og undervisningsministeren kan godkende, at Københavns Kommune i tilknytning til Sankt Annæ Gymnasium opretter og driver en Europaskole. Forslaget indebærer endvidere, at Ministeriet for Børn og Undervisning kan give tilskud til Europaskolens gymnasiedel svarende til et tilskud, der gives til stx på andre gymnasier, herunder tilskud til specialpædagogisk støtte. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Opfølgning på analyse af fordelingsudvalgenes rolle og praksis) (Jan I)
Regionsrådenes fordelingsudvalg koordinerer fordelingen af elever og kursister mellem de enkelte institutioner. Der er på baggrund af aftalen mellem regeringen og EL om udmøntning af et fleksibelt klasseloft på 28 i klasserne i de gymnasiale uddannelser igangsat en analyse af fordelingsudvalgenes rolle og praksis. Der vil på denne baggrund kunne blive behov for lovændringer på området.

Lov om en fleksuddannelse (Feb II)
Lovforslaget indebærer, at der oprettes en fleksibel ungdomsuddannelse, der kombinerer undervisningselementer fra eksisterende uddannelser. Uddannelsen vil henvende sig til unge, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Uddannelsen skal være et selvstændigt uddannelsestilbud, som fører frem til erhvervskompetence. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Opfølgning på AMU- kulegravning m.v.) (Feb II)
Forslaget vedrører blandt andet initiativer som opfølgning på AMU-kulegravningen, herunder skærpet mulighed for at kunne tilbagekalde godkendelse til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og mulighed for at kunne fastsætte vilkår for udbudsgodkendelser i forbindelse med tilsyn. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Ændring af en række love på uddannelsesområdet (Harmonisering af klageadgangen på de gymnasiale uddannelser med andre uddannelser samt justering af uddannelserne som led i udviklingsplan) (Feb II)
Lovforslaget indebærer, at klageadgangen på det gymnasiale uddannelsesområde bliver harmoniseret med andre uddannelsesområder, således at klageadgangen til ministeriet bliver begrænset til retlige spørgsmål. Forslaget indeholder endvidere justeringer som led i en samlet udviklingsplan for de gymnasiale uddannelser, herunder ændringer af Rådet for de Gymnasiale Uddannelser.

Lovgivning vedrørende reform af folkeskolen (Mar II)

Lovgivningen vedrører en reform af folkeskolen. Reformen skal bidrage til forbedringer af alle elevers faglige niveau med særlig fokus på dansk og matematik. Lovforslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen og ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Ny læreruddannelse) (Okt I)
Forslaget vedrører den nye læreruddannelse, der fremover forudsættes reguleret i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Forslaget betyder en afregulering af læreruddannelsen, således at professionshøjskolerne får større frihedsgrader til at udvikle uddannelsen, men samtidig en forpligtelse til at sikre den regionale og nationale forsyning af lærere med fag og fagkombinationer, der efterspørges i folkeskolen. Lovens tilsynsbestemmelse foreslås i den forbindelse udvidet. Forslaget udmønter den politiske aftale om en reform af læreruddannelsen fra juni 2012.

Ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse med internationale uddannelsessamarbejder) (Okt II)
Forslaget indarbejder to tekstanmærkninger på finansloven for 2012 i lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde. Forslaget giver også mulighed for at stille bolig til rådighed for ansatte, som via et dansk universitet sendes til udlandet i forbindelse med internationale samarbejder, herunder Det Danske Uni- versitetscenter i Beijing.

Ændring af forskellige uddannelsesinstitutionslove og lov om energipolitiske foranstaltninger (Hjemmel til sammenlægning og spaltning af institutioner m.v.) (Okt II)
Lovforslaget giver hjemmel til, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter anmodning fra institutionerne kan godkende sammenlægninger og spalt- ninger af institutioner på ministerens område.

Lovgivning om ankenævnet for statens uddannelsesstøtteordninger [2 lovforslag] (Nov II)
Lovgivningen vedrører en opdatering og konsolidering af ankenævnets kompetencer og virksomhed i forhold til den udvikling, der er sket på nævnets sagsområder.

Ændring af SU-loven (Justering af udlandstipendieordningen) (Nov II)
Forslaget vedrører en forenkling af udlandsstipendieordningen ved indførelse af enklere regler for godkendelse af SU og udlandsstipendium til hele kandidatuddannelsen i udlandet. Forslaget fremsættes blandt andet på baggrund af en evaluering af udlandsstipendieordningen.

Lovgivning om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner [2 lovforslag] (Feb I)
Lovgivningen vedrører indførelse af et nyt fælles akkrediteringssystem for alle de videregående uddannelser. Lovforslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Lovgivning vedrørende tidligere færdiggørelse af uddannelserne (Mar II)
Lovgivningen vedrører en række ændringer af gældende lovgivning med henblik på at give unge en tilskyndelse til dels tidligere at komme i gang med en uddannelse dels til at færdiggøre uddannelsen tidligere. Lovgivningen følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Altinget logoForskning
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget forskning kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00