Søren Egge Rasmussen
 svarer 
Jacob Jensen

Hvordan er de offentlige tilskud til landbrugets fonde ikke ulovlig statsstøtte og i strid med EU's statsstøtteregler?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Miljø- og Fødevareudvalget, Spørgsmål 475

Landbrugets fonde administreres af Landbrug & Fødevarer, der modtager betydelige støt­te fra staten. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i samtlige bestyrelser er repræsentan­ter for landbrugserhvervet. Vil ministeren redegøre for, hvordan de offentlige tilskud til landbrugets fonde ikke er ulovlig statsstøtte og i strid med EU's statsstøtteregler? En væsentlig del af midlerne til afgiftspromillefondene tilgår SEGES, som ejes af Landbrug & Fødevarer. Vil ministeren redegøre for, hvordan forskningsmidler kan gå direkte til og administreres af en erhvervsorganisation – og hvordan det ikke er at betragte som ulovligt statsstøtte i henhold til EU's statsstøtteregler?

Svar fra torsdag den 14. marts 2024

Indledningsvist kan det oplyses, at landbrugets fonde er ledet af bestyrelser, og det er bestyrelserne, der varetager administrationen af fondsmidlerne.

Til brug for besvarelsen har jeg indhentet bidrag fra Landbrugsstyrelsen, der oplyser følgende:

”Bestyrelserne i landbrugets fonde giver tilsagn eller afslag til ansøgere baseret på offentlig tilgængelige strategier og tildelingskriterier. Dertil har bestyrelserne bl.a. ansvar for at iagttage reglerne om ligebehandling i forvaltningsloven. Bestyrelserne betjenes af sekretariater, der stilles til rådighed af Landbrug & Fødevarer, med undtagelse af Mælkeafgiftsfonden, der betjenes af et sekretariat, der stilles til rådighed af Mejeriforeningen. Landbrugets fonde administreres således af sekretariater, som refererer til og står til ansvar over for bestyrelserne i de respektive fonde.

Sekretariaterne i landbrugets fonde har ikke beslutningskompetence i forhold til afslag eller tilsagn eller andre beslutninger i fondene. Sekretariaterne skal alene betjene bestyrelserne, herunder bistå med at udarbejde budgetter, regnskaber og bistå bestyrelserne med at udvikle strategier, målsætninger, opfølgninger.

”Landbrugets fonde er godkendt i henhold til Europa-Kommissionens regler om statsstøtte. Landbrugets fonde giver tilsagn om støtte i henhold til bekendtgørelse nr. 988 af 28. juni 2023 om støtte til fordel for primær jordbrugsproduktion og forarbejdning af landbrugsprodukter omfattet af EU’s statsstøtteregler og finansieret af landbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. (aktivitetsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen er en udmøntning af Europa-Kommissionens godkendelse af den støtte, som fondene yder på jordbrugsområdet i henhold til statsstøttegodkendelsen. Når ansøgere modtager støtte fra landbrugets fonde i henhold til bestemmelserne i aktivitetsbekendtgørelsen, sker dette i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler, og der er dermed tale om lovlig statsstøtte.

Fondsbestyrelserne er ansvarlige for, at fondsmidlerne forvaltes inden for rammerne af EU’s statsstøtteregler.

Dette følger af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 2198 af 26. november 2021 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet (administrationsbekendtgørelsen).

Fondsmidlerne tildeles i årlige ansøgningsrunder, der er åbne for alle, der opfylder betingelserne til ansøger, herunder fx at ansøger skal være en juridisk enhed. Derudover skal ansøgere opfylde en række særlige krav i forhold til støtte til forsknings- og udviklingsprojekter.

Kravene er beskrevet i EU’s statsstøtteregler og Landbrugsstyrelsens vejledning om definitionen af en forsknings- og videnformidlingsinstitution. SEGES modtager midler fra landbrugets fonde som en forsknings- og videnformidlingsinstitution, og SEGES er derfor også underlagt disse krav på lige fod med andre ansøgere.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00