Professor og fhv. vandchef: Stop Miljø­styrelsens dispensation til pesticider

DEBAT: Det er urealistisk at tro, at vi vil kunne rense drikkevandet for alle slags stoffer. Derfor må Miljøstyrelsens dispensationspraksis stoppe, forbyde al ikke-erhvervsmæssig brug af giftstoffer og lægge afgifter på pesticider, skriver Erik Arvin og Jens Andersen.

Af Erik Arvin og Jens Andersen
Hhv. professor emeritus ved DTU Miljø/nuværende bestyrelsesformand i Birkerød Vandforsyning og fhv. planchef i Hofor

Den danske undergrund rummer langt de fleste steder så meget grundvand af høj kvalitet, at der burde være nok og godt drikkevand til også de kommende generationer. Grundvandet er dannet gennem mange år, nogle steder drikker vi 1.000 år gammelt grundvand.

De ideelle betingelser har gjort, at vores vandforsyning er baseret på oppumpning af grundvand, der efter en meget simpel behandling ender i vores vandhaner.

Drikkevandskvaliteten har siden 1970'erne været truet af kemiske rensemidler og olie-/benzinstoffer i byerne, nitrat i landdistrikter og af bakterier blandt andet på grund af dårlige bygningskonstruktioner. Disse problemer eksisterer stadigvæk, og i Danske Regioner kæmper man især med fjernelse af rensemidler på industrigrunde, der truer vandboringer.

Men i de senere år tegner målinger af pesticider og deres nedbrydningsprodukter i grundvand, overfladevand og drikkevand et dystert billede. Senest har regionerne påvist en lang række nye pesticider og nedbrydningsprodukter. Der er påvist fund af disse stoffer i 42 procent af vandværksboringer, og i 12 procent er den tilladelige grænseværdi for drikkevand overskredet. Når listen af målte pesticider i nærmeste fremtid øges fra cirka 35 til cirka 300 stoffer, vil billedet sikkert forværres.

Tro ikke, at vi så løser problemerne ved hjælp af et "teknisk fix", det vil sige, at vi jo bare kan rense vandet for giftstoffer. Realistisk set er der mange af disse stoffer, som kun meget vanskeligt lader sig rense. Og det bliver til en helt anden vandpris end hidtil. Med øget rensning stiger materiale- og energiforbruget – i disse tider med klimaændringer, og hvor vi skal være klimaneutrale.

Slut med dispensation
Følsomme områder i indvindingsoplandet til vandforsyning og områder tæt på vandboringer skal beskyttes mod pesticider og nitrat. Og den nuværende godkendelsesordning for pesticider er for dårlig. Som et minimum må der ikke godkendes pesticider, som ikke er testet under danske forhold. Og så skal det være slut med, at Miljøstyrelsen dispenserer for brugen af problematiske pesticider.

Lad os samtidig få forbudt al ikke-erhvervsmæssig anvendelse af giftstofferne. Hvorfor skal der sprøjtes i haver, på offentlige arealer, på erhvervsgrunde og så videre?
Vi må fortsætte og styrke regionernes indsats, herunder oprydning af de mange gamle industrigrunde med kemikalier, og ikke glemme af få renoveret utætte vandboringer og gamle utætte kloakrør, der lækker spildevand til grundvandet.

Et særligt emne er de såkaldte biocider, som indgår i mange produkter eksempelvis træimprægneringsmidler til beskyttelse mod svampe. De har vist sig at udgøre et kæmpe forureningsproblem, så disse stoffer skal udfases hurtigt, og der skal findes bæredygtige løsninger.

Afgift på pesticider
Pesticidforbruget i landbruget skal reduceres drastisk – gennem forpligtende mål. Hvorfor ikke oprette en statslig fond eksempelvis baseret på afgifter på pesticider, der skal forske og udvikle alternative, miljøvenlige behandlingsformer. Og det nye folketing må sikre penge til, at Danmarks Naturfredningsforenings og Landbrug & Fødevarers forslag om at lade omkring 100.000 hektar landbrugsjord udgå af produktionen til sikring af mere natur kan blive til virkelighed.

Endeligt – ønsket om større biodiversitet/mere natur skal gå hånd i hånd med ønsket om at sikre vores drikkevand, det vil sige få skabt områder, hvor der både er bedre natur, og hvor vandet beskyttes. Det kan blandt andet ske gennem udtagning af landbrugsarealer og øget støtte til etablering af økologiske, grundvandsvenlige driftsformer.

Her og nu kan du selv bidrage til processen ved at støtte borgerforslaget på Folketingets hjemmeside "Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer".

Forrige artikel Økologisk Råd: Vi fik ikke et grønt jordskredsvalg Økologisk Råd: Vi fik ikke et grønt jordskredsvalg Næste artikel Danva: Lad politisk lemfældighed med drikkevandet få en ende Danva: Lad politisk lemfældighed med drikkevandet få en ende