Sportsfiskere: Positive tiltag drukner i miljøforringelser

DEBAT: De få positive initiativer, som regeringen har stået for på miljøområdet, drukner i de omfattende forringelser af natur og vandmiljø, skriver Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Af Verner W. Hansen
Formand i Danmarks Sportsfiskerforbund

”Vi har været ambitiøse på naturens vegne”.

Sådan lyder statusmeldingen fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i sit indlæg på Altinget 8. juni med henvisning til de relativt få positive naturinitiativer, som regeringen har gennemført på naturområdet.

Den samlede udvikling på natur- og miljøområdet gennem de seneste to år med Løkke ved roret tegner imidlertid et ganske andet billede, der er alt andet end ambitiøst på naturens og vandmiljøets vegne. Tværtimod drukner de begrænsede positive initiativer blandt andet i de omfattende forringelser af natur og vandmiljø, der fortsat er ved at blive gennemført som led i Fødevare- og landbrugspakken.

”Forhadte vandløb” er stadig i farezonen
Lige nu er kommuner og vandråd eksempelvis i gang med at revurdere, om små vandløb skal tages ud af vandområdeplanernes naturbeskyttelse og indsatser for at opnå god økologisk tilstand. Det sker på trods af, at mange små vandløb med stor naturmæssig værdi i strid med Vandrammedirektivet allerede er taget ud af de danske vandområdeplaner.

I første omgang var det Løkke-regeringens plan, at stort set samtlige af disse små ”forhadte vandløb” skulle tages ud af vandområdeplanerne. Det forhindrede de Konservative i forliget om landbrugspakken. Men det blæser fortsat i vinden, om det politiske resultat af den nuværende proces bliver en yderligere forringelse af naturbeskyttelsen af de små vandløb.

Havmiljøet vil lide overlast
Regeringen er samtidig i fuld gang med at udrulle den vækstplan for dansk akvakultur, der også er et led i Fødevare- og landbrugspakken. Det er en plan, der først og fremmest indebærer en voldsom vækstplan for etablering af nye forurenende havbrug i åbne bure i de indre danske farvande. Det er samtidig en plan, der vil have omfattende negative konsekvenser for det danske vandmiljø og den marine natur som følge af store udledninger af mange tons kvælstof, fosfor og organisk materiale samt medicin og hjælpestoffer direkte til vandmiljøet.

Det kommer så oveni de merudledninger af kvælstof og fosfor til kyst- og havområderne, der er en følge af de lempelser, der allerede er gennemført i forhold til landbrugets udledninger. Samlet set betyder det, at det bliver vanskeligere at opnå målene om god økologisk tilstand i vores kyst- og havområder. Dertil kommer, at etablering af en række nye havbrug i Kattegat indebærer en betydelig risiko for infektion og spredning af lakselus. Det kan udgøre en alvorlig trussel for de vilde danske ørredbestande og kan sætte mange års arbejde med ophjælpning af de vilde ørredbestande over styr.

Fagligheden under pres
At det er så som så med ambitionerne på naturens og vandmiljøets vegne kommer også til udtryk ved hele omorganiseringen af Miljøministeriet og ministeriets styrelser. Det startede med Løkke-regeringens sammenlægning af Fødevareministeriet og Miljøministeriet, og blev senere fulgt op med en række omorganiseringer af de styrelser, der hidtil har varetaget de faglige opgaver på natur- og miljøområdet. Der tegner sig efterhånden her et tydeligt mønster i retning af, at disse omorganiseringer tager sigte på, at styrke landbrugets og akvakulturens erhvervsinteresser på bekostning af det faglige grundlag for natur- og miljøforvaltningen.

Det kommer senest til udtryk ved, at miljø- og fødevareministeren har besluttet at flytte 40-50 medarbejdere fra Miljøstyrelsen til ministeriets departement angiveligt for at styrke departementets kompetencer på de sagsområder, hvor EU-reguleringen af vandmiljø og natur sætter rammer for udvikling af primærerhvervenes konkurrenceevne. Samtidig med at den politiske styring på den måde yderligere er blevet styrket på bekostning af den faglige rådgivning, har der gennem de seneste par år udviklet sig en ubehagelig tendens til, at det efterhånden bliver legitimt at angribe embedsmænd og forskere på deres faglige integritet. Det er en udvikling, som især Bæredygtigt Landbrug har stået for, men som man fra politisk hold bidrager til at forstærke, - eksempelvis når en af Danmarks førende havmiljøforskere udelukkes fra en eksperthøring i Folketinget.

Når regeringen fortsat vil fjerne naturbeskyttelsen af mange små vandløb med stor naturmæssig værdi, når regeringen baner vejen for nye storforurenende havbrug, og når regeringen tilsidesætter faglig viden om natur og miljø i sin stræben på vækst, så kan den altså på ingen måde bryste sig af at være ambitiøs på naturens vegne. Det er måske dygtigt grønt spin, men det står i skærende kontrast til de grønne muligheder, vi kunne og bør gribe ud efter for at skabe et Danmark for fremtiden med en rig og mangfoldig natur.

Forrige artikel Ida Auken: Lars Løkkes klimakamp buldrer tomt Ida Auken: Lars Løkkes klimakamp buldrer tomt Næste artikel EL: To år med Løkkes kyniske naturafvikling EL: To år med Løkkes kyniske naturafvikling
 • Anmeld

  Kjeld Hansen · journalist og gårdejer

  Du må ikke lyve, Esben!

  ”Regeringerne har haft travlt de sidste to år, og vi kan glæde os over markante præstationer på naturområdet”, skriver miljøminister Esben Lunde Larsen (V) i et debatindlæg 8. juni 2017 på altinget.dk. Lunde Larsen puster sig op med fanfaren ”Vi har været ambitiøse på naturens vegne” og serverer så en stribe faktuelle usandheder:
  ”De smukke traner er i fremgang, havørnene og de røde glenter er genindvandret, mens søer og vandløb kan fremvise flere planter og dyr. Det viser, at indsatser for naturen gavner, men resultaterne kommer ikke af sig selv. Derfor har regeringen taget markante initiativer til forbedring af naturen de sidste par år og vil også gøre det i den kommende tid.”
  Esben Lunde Larsen, der er erklæret kristen af den seriøse type, gør sig her skyldig i en stribe blatante overtrædelse af det ottende bud i Dekalogen: Du må ikke lyve.
  Her er dokumentationen:
  Fremgangen for de smukke traner begyndte i 1990’erne, og havørnen genindvandrede i 1995, da den 17-årige Esben begyndte i 1. g på Vestjysk Gymnasium i Tarm. Rød glentes genindvandring begyndte allerede i 1970’erne, før Esben overhovedet blev født i Skjern i 1978.
  At søer og vandløb kan fremvise flere planter og dyr i dag end tidligere, viser ganske rigtigt, at indsatser for naturen gavner, men resultaterne skyldes modige politikeres beslutninger for mere end 30 år siden. Derimod har de Venstre-ledede regeringer i de seneste år truffet flere beslutninger, der ikke bare vil stoppe den positive udvikling, men med stor sandsynlighed forringer miljøtilstanden i vandløb, søer, fjorde og havområder.
  Kampagnen mod de dyrkningsfrie 50.000 hektar randzoner er et eksempel. Landbrugspakken med en markant forøgelse af landbrugets forurening med kvælstof og fosfor af alle vandområder er et andet, loven om flere forurenende havbrug er et tredje og lempelserne af grænseværdierne for sprøjtemidler i grundvandet er et fjerde.
  Så skriver Lunde Larsen om Natura-2000 og vandplanerne:
  ”Regeringen har i april 2016 truffet beslutning om indsatser i vores værdifulde Natura 2000-områder. Der er afsat 1,8 milliarder kroner over de næste seks år til f.eks. at forbedre heder, enge, overdrev og moser. Desuden gennemføres fiskeriregulering til beskyttelse af havnatur som boblerev og stenrev, ligesom nye stenrev vil forbedre forholdene for f.eks. torsk og brunalger i fjord og hav. Derudover har regeringen udpeget seks nye områder i Kattegat, som vil blive beskyttet gennem regulering af fiskeri og råstofindvinding mv.
  Regeringen har med vandområdeplanerne afsat 2,7 milliarder kroner til blandt andet etablering af nye vådområder og privat skovrejsning, som skal reducere kvælstoftilførslen til kystvandområder, og som vil bidrage med gevinster for naturen. Derudover fjernes spærringer og gennemføres naturforbedringer i en række vandløb for at forbedre forholdene for fisk, planter og smådyr.”
  Imidlertid undlader Lunde Larsen fuldstændigt at nævne, at alle disse tiltag – der alle er hensigtserklæringer om en fremtidig indsats – udelukkende skyldes frygten for EU. Siden 2001 har de skiftende regeringer trukket opfyldelsen af EU-direktiverne i langdrag i et så massivt omfang, at EU-kommissionen flere gange har måtte true med sanktioner.
  Lige nu er kommuner og vandråd eksempelvis i gang med at revurdere, om små vandløb skal tages ud af vandområdeplanernes naturbeskyttelse og indsatser for at opnå god økologisk tilstand. Det sker på trods af, at mange små vandløb med stor naturmæssig værdi i strid med Vandrammedirektivet allerede er taget ud af de danske vandområdeplaner.
  Og sådan kan man blive ved og ved og ved. Usandheder, direkte løgne og udspekuleret propaganda fylder efterhånden hele det mediemæssige råderum som miljø- og fødevareministeren er blevet tildelt. Det er ikke for ingenting, at Esben Lunde Larsen i dag må tåle dumpekarakteren ”regeringens mindst respekterede minister” – kun jævnbyrdig med den håbløse ældreminister Thyra Frank.
  Har vi ikke fortjent bedre?