Her er Produktivitetskommissionens anbefalinger

DOKUMENTATION: Produktivitetskommissionen fremlagde mandag sin sidste rapport med anbefalinger til, hvordan Danmark forbedrer sin produktivitet. Få overblik over anbefalingerne her.
Produktivitetskommissionen blev nedsat i 2012. Mandag afleverede de den sidste rapport med anbefalinger til, hvordan Danmark kan øge sin produktivitet.
Produktivitetskommissionen blev nedsat i 2012. Mandag afleverede de den sidste rapport med anbefalinger til, hvordan Danmark kan øge sin produktivitet. Foto: Produktivitetskommissionen.dk
Anne Justesen

Produktivitetskomissionens formand Peter Birch Sørensen præsenterede mandag kommissionens syvende og sidste rapport, som samler op på, hvordan Danmark kan løse sit produktivitetsproblem. 

Kommissionen blev nedsat af regeringen i 2012 og fik til opgave at undersøge årsagerne til den dårlige produktivitetsudvikling samt komme med anbefalinger til, hvordan Danmark kan styrke sin produktivitet.

Den sidste slutrapport samler sammen på anbefalingerne fra de tidligere sidste seks delrapporter og kommer med 25 hovedanbefalinger til, hvordan Danmark kan forbedre sin produktivtet.

Anbefalingerne er fordelt på tre hovedområder, hvor kommissionen vurderer, at der er særlig stort potentiale for øget produktivtet.

"Produktivitetskommissionen anbefaler at sætte ind på tre områder: Styrk konkurrence, dynamik og internationalisering i erhvervslivet. Styrk kvaliteten af uddannelserne og deres værdi for arbejdsmarkedet. Og skab gode rammer for nye løsninger og effektivitet i det offentlige," siger kommissionens formand, Peter Birch Sørensen, i en pressemeddelelse.   

Kommissionens 25 hovedanbefalinger 

Styrk konkurrence, dynamik og internationalisering 

 • Fjern regulering, der afskærmer hjemmemarkedet og begrænser konkurrencen
 • Styrk mobiliteten af varer, serviceydelser, investeringer, viden og arbejdskraft over landegrænserne
 • Begræns brugen af konkurrence-, kunde- og jobklausuler gennem skærpet lovgivning
 • Prioriter de offentlige udgifter med blik for, hvordan de påvirker produktivteten 
 • Brug skattepolitikken til at styrke produktivteten, blandt andet ved at omlægge fra skatter på indkomst til skatter på ejendom og ved at fjerne overbeskatning af aktiv erhvervsindkomst  
 • Invester kun i infrastruktur, når det er samfundsøkonomisk rentabelt
 • Brug betaling til at reducere trængslen i trafikken
 • Sørg for, at energi- og klimapolitikken fremmer omkostningseffektivitet I energiproduktion og – distribution

Styrk kvaliteten af uddannelserne og deres værdi for arbejdsmarkedet

 • Giv de videregående uddannelsesinstitutioner langt stærkere tilskyndelser til at levere uddannelser med høj studieintensitet og efterfølgende høj beskæftigelse og løn
 • Giv de videregående uddannelsesinstitutioner bedre mulighed for at ubyde kortere og mere praktisk orienterede uddannelser, der afspejler  arbejdsmarkedets behov
 • Giv de uddannelsessøgende væsentligt stærkere økonomiske tilskyndelser til at vælge uddannelser med gode beskæftigelses- og indtjeningsmuligheder
 • Giv de uddannelsessøgende adgang til sammenlignelige nøgletal for uddannelsernes kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet
 • Evaluér gymnasiereformen og efterfølgende – når erhvervsuddannelsesreformen er gennemført – ungdomsuddannelserne under et. Vurdér på den baggrund, om der er behov for en gennemgribende reform af ungdomsuddannelserne
 • Fortsæt med at styrke det faglige niveau i folkeskolen, herunder især i dansk og matematik, ved at styrk læreruddannelsen og skabe gennemsigtighed om skolernes resultater i form af blandt andet eksamensresultater og elevernes videre uddannelse.
Fakta

Hvad er Produktivitetskommissionen? 
Kommissionen blev nedsat af regeringen i 2012. Opgaven har været at analysere, hvordan Danmark bliver mere produktiv. 

Kommissionen skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Danmarks produktivitet i de kommende år kan styrkes. Det gælder både erhvervsliv og i den offentlige sektor. 

Det spørgsmål har kommissionen søgt at besvare gennem seks delrapporter samt den sidste slutrapport, der samler trådene fra delrapporterne.  

Kommissionen består af otte uafhængige medlemmer samt professor i økonomi, Peter Birch Sørensen, der er formand. 

 Skab gode rammer for nye løsninger og effektivitet i det offentlige

 • Arbejd systematisk med afbureaukratisering og regelforenkling
 • Indgå brede og fleksible offentlige overenskomster
 • Mål på og styr efter resultater for borgerne
 • Øg fokus på tydelig ledelse, motivation og trivsel
 • Skab bedre sammenhænge mellem medarbejdernes kompetencer, præstationer og løn
 • Skab konkurrence om alle offentlige opgaver, der egner sig til det
 • Gør det attraktivt at byde på offentlige opgaver
 • inddrag private virksomheder, medarbejdere og brugere i at udvikle og nytænke den offentlige opgaveløsning
 • Inddrag den økonomiske styring, så den fremmer langsigtet planlægning og effektiv udnyttelse af udgiftsrammen
 • Indret afregningsordninger mellem myndigheder, så de understøtter samarbejde og tilskynder til en effektiv arbejdsdeling

Udover de 25 hovedanbefalinger er der mere end 100 konkrete forslag. 

Læs hele rapporten her

Dokumentation

Kommissionens opgave er:

 • Kortlægge årsagerne til den relativt lave danske produktivitetsvækst siden midten af 1990’erne. Kommissionen skal tage udgangspunkt i eksisterende viden og supplere med nye analyser. 
 • Udpege de væsentligste drivkræfter bag produktivitetsudviklingen og kortlægge de største barrierer, herunder særskilt belyse virksomhedernes anvendelse af viden og uddannelse, samt allokeringen af disse ressourcer i økonomien. 
 • Belyse sammenhængen mellem virksomhedernes/erhvervslivets produktivitet, omkostninger og konkurrenceevne 
 • Komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i den private sektor, herunder både i industrien, byggeriet og serviceerhvervene. 
 • Bidrage med ny viden om produktiviteten i den offentlige sektor og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke den, herunder i kommuner, regioner og staten. Målet er, at resurserne skal anvendes mere effektivt i den offentlige sektor, fx gennem modernisering, digitalisering og bedre organisering.  
 • Vurdere effekterne af anbefalingerne og inddrage relevante internationale erfaringer. 

 Kilde: Produktivitetskommmissions Kommissorium


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Peter Birch Sørensen

Professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
lic.polit. (Københavns Uni. 1985), cand.polit. (Københavns Uni. 1980)

0:000:00