Professor: Borgerne har mistet retten til at være syge

DEBAT: Med ressourceforløbsydelsen er retten til at være syg nærmest blevet afskaffet. Det mener professor Kirsten Ketscher.

Af Kirsten Ketscher
Professor, Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked, Københavns Universitet

Det var et alvorligt tilbageslag for borgerens velfærd, da sygedagpengeperioden blev afløst af det såkaldte ressourceforløb, der i praksis går ud på at anbringe borgeren i et fleksjob selv af et nok så minimalt omfang.

Med ressourceforløbsydelsen og det det tilhørende rehabiliteringsteam er der åbnet for at pine og plage den sygdomsramte borger i årevis. Der er mange eksempler på, at ressourceforløb bliver forlænget i tilfælde, hvor forestillingen om en forbedring af borgerens helbred nærmest må karakteriseres som påkaldelse af mirakler.

Mange kommuner nægter at anerkende lægeerklæringer, der dokumenterer, at den pågældende borger ikke har nogen arbejdsevne og er uarbejdsdygtig i ethvert erhverv. Øvelsen går ud på at undgå visitation til førtidspension. Der kan ikke peges på andre grunde end økonomiske.

Men kommunen har hverken ret eller pligt til at anvende den billigste løsning. Borgeren skal have sin ret efter loven, uanset om tildeling af førtidspension vil være en overtrædelse af de mere eller mindre eksplicitte retningslinjer, som er udstedt i mange kommuner. Sådanne afgørelser stadfæstes af Ankestyrelsen, der har anlagt en fortolkningsstil, der kan karakteriseres som myndighedsvenlig.

Domsafgørelser afviser fortolkningslinje
I modsætning hertil er der i den senere tid faldet en række domme, der afviser denne myndighedsvenlige fortolkningslinje. I en sag anlagt af 3F afviste en enstemmig Højesteret i september 2015 at give en beslutning fra Kolding Kommune om sygedagpengeophør tilbagevirkende kraft. Den oprindelige afgørelse var truffet af Falck som ”anden aktør”, hvilket er ulovligt. Kommunens nye afgørelse kunne ikke reparere denne fejl og kunne derfor kun få virkning for fremtiden.

Højesterets dom er egnet til at modvirke, at kommunerne spekulerer i at træffe uholdbare afgørelser. Østre Landsret var med en dissentierende dommer kommet til det modsatte resultat, da borgeren ”ikke havde en berettiget forventning” om at få sine sygedagpenge forlænget, fordi afgørelsen var rigtig, uanset at den var truffet af en forkert aktør(!).

I Vestre Landsrets dom fra december 2015 mod Ankestyrelsen fik en overvægtig kvinde fra Randers Kommune medhold i, at hun havde ret til at få efterbetalt førtidspension fra 2006 til udgangen af 2011. Retten afviste opfattelsen af, at kvinden kunne behandles ud af sin overvægt. Retslægerådet havde udtalt, at der ikke var nogen medicinsk evidens for dette synspunkt. Byretten i Randers mente derimod, at kvinden ved ”en relevant egen indsats eller behandling skulle have haft en realistisk mulighed for et betydeligt vægttab”(!).

I en Vestre Landsret-sag mod Ankestyrelsen fik 3F medhold i, at kommunen ikke kunne stoppe medlemmets sygedagpenge, da hans tilstand stadig var uafklaret. Afgørelsen blev derfor tilsidesat. Byretten i Horsens var kommet til samme resultat. Det var Ankestyrelsen, der ankede sagen til landsretten.

Mange lignende sager på vej
Selvom disse sager stammer fra før ressourceydelsens indtog, er der grund til at forvente, at der er mange tilsvarende sager på vej til domstolssystemet. De ressourceforløb, som svage og udsatte borgere udsættes for, er på kollisionskurs med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 om forbud mod nedværdigende og ydmygende behandling.

F.eks. ”sengepraktik” , hvor borgeren af helbredsmæssige grunde skal ligge i seng det meste af arbejdsdagen for at forsyne kommunen med et alibi, der kan bære tildeling af et minimalt fleksjob.

Udviklingen af velfærdssystemet er gået fra velfærd til jobfærd. Det er ikke længere vigtigt, at borgeren bliver rask, men at den pågældende kan presses ind i et (fleks)job, uanset at det er en ren fiktion, at der er tale om reel arbejdsevne. Og uanset, hvor meget antallet af førtidspensionister falder, får vi intet at vide om borgernes velfærd og velbefindende. Tak for kaffe.

Forrige artikel S: Ansvarlige i VW-skandale stilles til regnskab S: Ansvarlige i VW-skandale stilles til regnskab Næste artikel Grønbæk: Hvor blev forebyggelsen af? Grønbæk: Hvor blev forebyggelsen af?
 • Anmeld

  Claus Sønderkøge

  Demokratiet dør

  Demokrati og borgernærhed mister sin mening med lovgivning som ikke accepterer fagfolks viden og udsagn. Incitamenter er udmærkede men når det er sådanne som reelt tager beslutningskompetancen fra de folkevalgte bliver demokrati en narrehat.

  I dag er der oplysninger fremme om at der på medicinområdet nu skal gennemføres lignende regler hvor experters mening skal stilles op mod økonomi.

  Indgreb mod de som har hjælp behov fra velfærdssamfundet sker nu dagligt. De som ikke har hjælp behov får al opmærksomheden. Den seneste finanslovsforhandling omkring pensionisters boligydelser og spekulanternes fradrag viser hvordan det sker.

  Der skæres i dag hos alle som har hjælp behov. Der er ikke behov for demokrati til at træffe velfærdssamfundets prioriteringer længere.

 • Anmeld

  Ella Hilker

  Retten til fri og ferie forsvinder også under ressourceforløb

  Der er ingen ret til pause/ferie til syge mennesker.
  Det betyder at syge borgere i et flere års ressourceforløb, ikke kan tage med deres børn på en ferie i flere år.
  Den syge borgers feriepenge modregnes desuden i udbetaling af ressourceforløbet. Ydmygelser er en hindring for at komme sig.

 • Anmeld

  Camilla Frandsen

  Afmelding af sygedagpenge

  Der er jo mange kommuner hvor at næsten alle forlængelses sager om sygedagpenge ikke bliver forlænget fx Herlev kommune ligger med en afvisnings på 97 % på alle ansøgninger vedr. forlængelse af sygedagpenge. Tal alle kan hente på Danmarks statistik, allerede der må nogle der sidder med det overordnede ansvar for sådanne kommuner jo gribe ind.

  Desværre får sådanne kommune bare lov til at fortsætte deres hetz og er også en af dem der gladeligt har endt syge borgere i sengepraktik. Samtidig kan borgerne klage det ryger så videre til ankestyrelsen, med en ventetid på 6 mdr, i den periode bliver rigtig mange forværret i deres sygdom eller der træder flere til under de såkaldte ressource forløb eller jobafklaringsforløb. Hvilket den nuværende sundhedsminister har udtalt ikke er lovligt eller meningen, men at formidle det videre ud til kommunerne glipper og det går så ud over de ramte borgere.

 • Anmeld

  arne lund

  Ridefogedsamfundet

  Venstre har altid været på nakken af dem, der ikke knoklede den fulde arbejdstid - og helst lidt mere til. Var folk arbejdsløse el. lign., så var det deres egen skyld, og så måtte de forsørge sig selv, evt. med families eller venners hjælp. Det var ikke noget der kom samfundet ved.
  Venstre hylder nattevægterstaten, hvor de, der ikke kan klare sig selv under arbejdsløshed, sygdom eller andet, må hente hjælp hos Frelsens Hær, hattedamer, privatfilantropiske fonde.
  Venstre har aldrig lagt skjul på, at målet er at afvikle velfærdssamfundet. Husk lige på hvad Claus Hjorth sagde, da Fogh-regeringen tiltrådte i 2001: Den offentlige sektor skal skrumpe 5 pct. hvert år. Så er der tid til i ro og mag, at omstille samfundet til en stedse større privat sektor.
  Det protesterede centrum-venstre mod dengang. I dag har Socialdemokratiet taget Venstres politik til sig, jvfr. Camilla Frandsen, der henviser til den ærkesocialdemo-kratiske Herlev Kommunes afvisning af næsten alle ansøgninger om forlængelse af
  sygedagpengene. Kommunen kunne godt administrere til fordel for de sygemeldte, men når det ikke sker, kan det kun være fordi, at Thomas Gyldals parti har taget Venstres politik til sig.
  Hvad ellers?

 • Anmeld

  M.S. Carstens

  Om kommunale sagsbehandlere*/ledere

  kan man vist efterhånden sige, at de er blevet en klan af mafialignende omfang.
  Der sparkes nedad og sagsbehandles som om den enkelte sagsbehandler får løn efter hvor mange afslag der gives og for hvor meget den eller de til sammen kan jagte og køre et menneske psykisk i sænk. Ja, flere endda til på randen af selvmord.
  Der hersker i dag en mistænkeliggørelse af klienterne af uanede dimensioner på nær sagt alle bevilligende kommunale kontorer og de kan trække sagsbehandlingen (uanset max-behandlingstid) i det uendelige uden at der kan sanktioneres. Skaderne, såvel psykiske som økonomiske er helt for klientens egen regning.
  Og skulle klienten så endelig efter års opslidende sagsbehandling få ret, så kan man være sikker på, at sagen er blevet så uigennemskuelig eller forældet, at en stor del af eventuel tilbagebetaling ikke lader sig udregne og at klienten er endnu mere medtaget sygdom handicap end før, da det under sådanne omstændigheder ikke kan lade sig gøre, at klienten skaber tålelige forhold for sig/oparbejder mestringsteknikker.

  Og, som der står skrevet i artiklen, så er ankestyrelsen en ringe trøst, for det første med 6 + måneders sagsbehandling, så kan kommunen efter 12 +måneders genbehandling komme med en lignende eller helt misforstået afgørelse, som så igen kan indberettes til ankestyrelsen, ......

  Sagsbehandlere*:
  også kaldet hæmoridevridere,
  for, at om der så "bare" er tale om en hæmoride, ville de bede om at få den udleveret, så de ved selvsyn kunne vende vrangen ud af den, for at overbevise sig om, at det virkelig er en hæmoride.

 • Anmeld

  M.S. Carstens

  I øvrigt tak

  til Kirsten Ketscher
  for en god og saglig artikel, der virkelig berører mange i samfundet.
  Jeg håber vore politikkere læser med?

 • Anmeld

  Søren Jørgensen

  Second opinion

  En sådan er ikke lig med en kommunal konsulent/ekspert/ansat. Det er helt fint at kommunen gerne vil have en sådan, men den bør afgives af en praktiserende læge/sygehuslæge som har undersøgt og snakket med patienten. Det er ikke iorden at kommunerne forelægges adskellige diagnoser og derefter vælger "light case scenario", oftest for at sylte/afprøve hvor langt de kan gå. Ofte med den undskyldning at de jo er nødt til at "teste" den hyppigt ændrede nye lovgivning. Fy Fy skamme.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen.

  Sygdom.

  Ja, nu vil man have at syge borgere skal ud i arbejde, måske to minutter om dagen, medbringende en seng.
  Aldrig har jeg hørt noget så sygt. Jeg mener simpelthen at samfundet gør nar af disse mennesker.
  Jeg forstår ikke, nu har vi fået alle disse såkaldte flygtninge til landet. Man vil så gerne have dem ud på arbejdsmarkedet, så jeg forstår ikke at de ikke kan afløse de syge danskere, nen er det ikke snarere sådan, at udgifterne til disse er så store, at der ikke er RÅD til at give syge danskere den hjælp, som de har behov for. Forstå det, hvem der kan. Jeg kan i hvert fald ikke.

 • Anmeld

  Kirsten Christensen

  Syges muligheder?

  Min søn på 53 er bekymret for fremtiden på grund af den hævede pensionsalder og de meget ringe fortidspensionsmuligheder. Han har som håndværker haft hårdt fysisk arbejde siden han var 18. Har måttet tage smertestillende medicin i mange år pga. en kronisk gigtlidelse. Desuden har han diabetes og er begyndt at få nyreproblemer. Af gode grunde kan han ikke se sig selv på arbejdsmarkedet når/hvis han bliver 70 år.
  Efterhånden er vilkårene for syge mennesker så urimelige at det nærmest er uanstændigt.

 • Anmeld

  Jette Jensen

  Måtte ikke engang komme i fleksjob eller få førtidspension

  Siden 1994 har jeg døjet med rygsmerter efter en snescooterulykke i mit hjemby. Gennem årene er det blivet bare være og være. Nogen gange var det ikke til at holde, smerterne. Jeg har haft fast arbejde og vikarjob i mit hjemby, 8 timer dagligt. Jeg kan ikke bære og løfte tunge ting. Jeg fik smerter når jeg var på arbejde. Efter vi flyttede hertil er jeg blivet sendt til jobtræning/ prøvning, praktik o.s.v.... Efter vi er flyttet hertil er mine smerter blivet i nu mere være. Kan ikke klare 8 timer længere på arbejde. Engang foreslog min gamle læge om vi skal snakke sammen med min sagsbehandler om jeg kan komme i fleksjob eller førtidspension. Nej, det måtte jeg ikke! Og, da min læge bliv pensioneret fik jeg ny læge. Og, hun foreslog også det. Denne gang måtte jeg heller ikke det! Jeg kan jo ikke klare ret meget mere på grund af min ryg. Min gamle kollega i et rengøringsfirma ( der hvor jeg har været i praktik ), hun har det ligesom mig med ryggen. Hun kom i fleksjob for et par år siden. Hvad med mig?! Hvorfor måtte jeg ikke komme i fleksjob eller få førtidspension?! Jeg følte mig forskelsbehandlet, og føler mig stadigvæk det!!! Regler og regler. Politikere der hele tiden laver om, og sagsbehandlerne må følge reglerne!!! De skulle selv få lov til at komme i jobtræning/ prøvning og praktik, og blive behandlet på denne måde. Prøve at arbejde selvom man ikke kan klare ret meget mere og har meget smerte. De skulle de prøve!!! De kan rende og hoppe, kan de!!!!!!

 • Anmeld

  Carina

  Regler skal overholdes, det er reglerne den er galt med

  Nu er det ikke kun lægeligt det skal dokumenteres om en person har en arbejdsprøvning. Samt er lægerne jo sjældent inde i lovgivningen så de kan jo ikke afgøre om den sygemeldte er berette til fleksjob eller førtidspension.

  Dog kan det undre, at ankestyrelsen mener at der skal så meget afklaring til og at det kan tage så langtid hver gang at finde en afklaringssted. Samt at det skal være så svært, at opfylde betingelserne for fleksjob, førtidspension eller få forlænget sine sygedagpenge.

  Politikerne bør se på lovgivningen igen. Samt bør ankestyrelsen nok tjekke flere tilfældige sager igennem.

 • Anmeld

  Peter

  Jeg er førtidspensionist og reelt set en svindler som endnu ikke er blevet fanget

  Ja du studser måske over min overskrift om at jeg er førtidspensionist og er en svindler som bare ikke er fanget endnu.
  JA sådan opfatter jeg mit liv som førtidspensionist pga. den massive hetz der er imod de svageste i vor samfund, og jeg er hver evig eneste dag taknemmelig for min pension som jeg fik før 2009, for jeg ville næppe have overlevet at blive holdt for nar i systemet indtil jeg blev 40 år og måske stadig ikke være kommet nærmere en førtidspension eller erstatning for mine skader.
  Ærligt talt er jeg en hædermand, og har aldrig fået en fartbøde og jeg overholder loven efter bedste evner.

  Mit liv er idag således at Jeg ikke tør skrive offentligt på bla. Facebook om mit "lige gyldige" kedelige liv, af frygt for at kommune læser med. Ja jeg har tør ikke engang dele et billede fra mit hjem fordi jeg frygter nogen får ondt i røven over det ene eller andet. Med andre ord er jeg ikke rigtigt del af det moderne fælleskab og samfundet som sådan.
  Og jeg tør heller ikke bevæge mig ud på arbejdes markedet da man reelt set bare venter på at slå tvivl vedr. min arbejdes evne for at spare penge for der mangler jo ikke lige frem dårlige historier i medierne som næsten dagligt bekræfter min opfattelse af hvad folk risikere eller bliver udsat for.
  Men ærligt talt har jeg ikke alverden af "mental" energi i forvejen pga. psykisk sygdom og mit liv er et rod, men det er der nok ingen forståelse for når man en skønne dag med et "spion" kamera filmer mig grave lidt have eller en sjælden gang har et lille fiktivt smil på læben.
  Hvis man giver en lille finger så tager de hele kroppen.

  Ærligt talt føler jeg mig ikke som et frit menneske, men nok nærmere forfulgt. Ja det lyder tosset, men sådan er min virkelighed i Dagens Danmark. Jo mindre info jeg giver stat/kommune jo mindre chance er der for at blive røvrendt. Dette gælder også hos lægen hvor kommunen jo kan kigge med hvis de har lyst. I øvrigt en manøvre hvor de har det med at læse folks journaler som vinden blæser fordi de har en økonomisk interesse i ethvert ord som kan gradbøjes.
  Jeg beder fuldt bevist min læge om at skrive så lidt som muligt, eller helt undlader at taler om at jeg har det skidt.

  Egentligt har jeg gjort alt rigtigt.. Jeg har flere uddannelser, og arbejdet i både ind og udland. Ja jeg er sågar en højt dekoreret "helt", men det er bare fine ord og af 0,- kr værdi når det kommer til stykket.
  Ja man fodre mig sågar med min egen hale da man lystigt modregner mine løbende erstatning i min pension som jeg skulle have brugt på at få et så normalt liv som muligt som invalid.
  Oven i hatten straffes jeg hvis jeg flytter sammen med en så stjæler man endnu mere. Bliver jeg gift så modregnes dele af konens løn sørme også. Alt i alt tjener jeg alt for lidt til at betale top skat, men når man ligger alt sammen så betaler jeg faktisk mere skat end en Direktør % medsigt.

  Ærligt talt hvem vil dog gifte sig med en af Danmarks helte når de kan få et rigere liv på den anden side af hækken med en sund og rask nabo som ikke har nogen men samt et rigere liv da der ingen modregning er i hans/hendes løn.

  Glemte jeg at sige at min hobby er at købe/sælge aktier for at supplere min pension. De penge modregner de også en del af i min pension, iselv om at jeg betaler fuld skat af et overskud og det er mig som løber hele risikoen ved at investere mine spare penge.

  I bund og grund bliver jeg røvrendt økonomisk uanset hvad jeg laver og bliver fattigere år for år.
  Men jeg kan da se frem til at min løbende erstatning udløber som 62årig og jeg bliver højst sandsynligt tvunget tidligere på pension for at de kan spare penge. ;-(
  Det er skandaløst.

  Ærligt talt synes jeg man burde gøre det attraktivt for folk at gifte sig med en invalid. Det vil være billigere for staten på lang sigt.
  Yderligere synes jeg man bør give en statslig garanti for at hvis en førtidspensionist våger sig ud på arbejdes markedet for at bidrage at man har en garanti for at man ikke skal risikere at miste sin pension uanset hvad. Ærligt talt hvad har samfundet dog at tabe ved at give en sådan garanti. ;-(

  Ps. Jo længere kommune og stat holder sig væk, jo bedre er en førtidspensionists liv.!

 • Anmeld

  Carina

  Førtidspension er for folk uden arbejdsevne og der bør begrænset arbejdsevne tælle med

  Man skal selvfølgelig bidrage til samfundet, hvis det er muligt.

  I stedet for ingen arbejdsevne, bør der være en minimum timeantal og vilkår, hvor borger fortsat kan få førtidspension uden de ender på 0 timer.

  Men dem der kan arbejde skal selvfølgelig yde deres i samfundet.

  Sagerne skal ikke trække i langdrag. Det er umenneskelig og økonomisk ufornuftigt.

  Men førtidspension er da for folk der ikke kan arbejde og for at de kan leve. Man kan da ikke få ondt af folk der kan arbejde, men ikke vil. Kan de skulle de have fleksjob i stedet.


  Der udover kommer man i jobafklaringsforløb, hvis man ikke kan få forlænget sine sygedagpenge og på ressourceforløbsydelse

 • Anmeld

  Palle · Jord betong arbejder

  Staten betaler jo bonus til kommunen hvis de stopper ansøgning på førtidspension

  Kommunen tjener kassen ved at afvise førtidspension til dem der ansøger om førtidspension og afklaring det rigtig mange penge en syg borger trækker hjem til kommunen kassen det noget svineri fra politikerne side kommunen skal tjæne på de dårligste stillet sygdom handicap kommunen får vel et tilskud på et par.hundre tusen kr med sagsbehandler og ejendomme jobcenter osv.så der mange penge på de syge handicappede

 • Anmeld

  Kirsten Hansen · Efterlønner

  Ren bestikkelse.


  Så længe kommunerne bliver belønnet med et pænt beløb pr borger der får afslag på førtidspension, lige så længe vil de bruge alle kneb for at få de penge. Det er jo sådan set sagen i en nøddeskal .