Ny lejelov afskaffer nyistandsættelse

FORLIG: Regeringen har indgået et bredt forlig med alle Folketingets partier på nær Liberal Alliance og Konservative om en modernisering af lejeloven. Boligministeren har fået opbakning til at droppe nyistandsættelser.
Foto: MBBL
Mads Bang
Boligminister Carsten Hansen (S) kunne onsdag præsentere et bredt forlig om en ny lejelov. Forliget, som både lægger op til en forenkling af lovgivningen og stiller en række nye krav til lejere og udlejere, støttes af en bred kreds af Folketingets partier undtagen Konservative og Liberal Alliance.

"Det er en million menneskers boliger, vi taler om, og det er meget vigtigt, at der er sikkerhed om det her område," siger Carsten Hansen. Han lægger især vægt på, at lovændringerne vil gøre op med store fraflytningsregninger og samtidig forenkle lejeområdet.

Carsten Hansen fremhæver også det historiske element i aftalen, der ifølge ministeren er den største revision af lejelovgivningen siden 1966. Når lovarbejdet er gennemført, vil en ny permanent lejelov afløse den midlertidige lejelov fra 1939, som blev til under det socialdemokratiske koryfæ Staunings ledelse.

Istandsættelser i centrum
Et af de afgørende nye elementer i aftalen er, at muligheden for at aftale nyistandsættelse ved fraflytning afskaffes. I fremtiden vil man kun kunne kræve normalistandsættelse.

Det største oppositionsparti, Venstre, har fra forhandlingernes begyndelse været særdeles kritisk overfor at afskaffe nyistandsættelserne. Men Venstres boligordfører Louise Schack Elholm mener, at aftalen kommer Venstres kritik i møde.

Fakta
 • Obligatorisk ind- og fraflytningssyn
 •  Normalistandsættelse ved fraflytning
 • Vedligeholdelsesreglerne forenkles og moderniseres
 • Reglerne om varsling af omkostningsbestemte lejeforhøjelser og beboerrepræsentationens kompetence forenkles og moderniseres
 • Stærkere sanktioner ved overtrædelse af dusørregler
 • Billigere adgang til forhåndsgodkendelse af huslejen for udlejere af enkelte ejer- og andelsboliger
 • Nye muligheder for nettoprisindeksregulering af lejen.
  1. Nettoprisindeksregulering af den omkostningsbestemte leje
  2. Trappeleje erstattes af mulighed for nettoprisindeksregulering af lejen.
 • Adgang for udlejere af ejer- eller andelsbolig til at opsige lejer med 1 års varsel, hvis udlejer selv skal benytte boligen.
 • Lejeloven og boligreguleringsloven sammenskrives i et to-faset forløb:
  1. Enslydende bestemmelser i de to love sammenskrives, så de kun fremgår af én lov.
  2. Fuldstændig sammenskrivning af de to love.
 • Evaluering af de gennemførte forenklinger
 • Udmøntning af forslag fra organisationernes enighedsliste
 • Gennemsigtighed i huslejenævnene
 • Sommerhuse undtages fra lejelovgivningen

Normalistandsættelse er i løbet af forhandlingerne blevet udvidet, så det også gælder "træ og jern". Netop omfanget af normalistandsættelse har været et stridspunkt i forhandlingerne.

"Vi har sørget for, at al indvendig vedligeholdelse er med. Det er ganske rimeligt, at hvis man kan se lejligheden har været brugt, så skal der males, men hvis man kun lige har flyttet flyttekasserne ind, og man ikke kan se, det har været brugt, så skal der ikke males," siger Louise Schack Elholm. Samtidig skal en evaluering om to år afdække, om boligmassens standard bliver ringere på grund af ændringen.

Det er en million menneskers boliger, vi taler om, og det er meget vigtigt, at der er sikkerhed om det her område.

Carsten Hansen (S)
Boligminister

Boligminister Carsten Hansen er trods indrømmelserne glad for, at det er lykkedes at afskaffe nyistandsættelserne.

"Nu vil det være op til en vurdering om for eksempel radiatorer og lister skal males. Det er en vurdering, og man kan klage over den. Det har man ikke kunnet ved nyistandsættelser," siger Carsten Hansen.

To års arbejde og fem-årigt forlig
Det nye forlig betyder, at lejeloven og boligreguleringsloven over de næste to år skrives sammen i en lov. Det har været et stort ønske fra flere af forligspartierne.

Partierne er blevet enige om, at forliget skal evalueres efter to år og genforhandles om fem år.

"Vi vil gerne have et forlig, som skaber sikkerhed på området, men vi vil også undgå, at vi laver en aftale, som vi aldrig kan ændre. Det skal ikke være sådan, at der går 60 år igen, før vi kan gøre noget," siger Louise Schack Elholm.

Netop sikkerhed om lejernes rettigheder har været et kernepunkt for SF i forhandlingerne. Boligordfører Eigil Andersen mener, at det helt overordnet har været vigtigt at få en aftale, som ikke rejser tvivl om huslejereguleringen.

"Vi har set Venstres Søren Pind og Liberal Alliance, der gerne vil sætte huslejen fri, og nu har vi manet de ting i jorden. Det er meget vigtigt, at vi har skabt sikkerhed for lejerne," siger Eigil Andersen.

Enhedslisten har også måttet give sig for at kunne gå med i en aftale. Blandt andet har partiet accepteret, at en række kompetencer bliver taget fra beboerrepræsentanterne, og at normalistandsættelsen er blevet udvidet.

"Det har været et problem for os, at der bliver givet meget til udlejerne, men der vil blive nogle lettelser for lejerne. Vi lægger vægt på, at der vil blive en lettelse ved fraflytning, og nu kan huslejenævnene også gå ind og vurdere fraflytningsregninger, hvor det tidligere skulle i boligretten," siger boligordfører Lars Dohn (EL).

Både SF og Enhedslisten har arbejdet for at afskaffe muligheden for at hæve huslejen markant ved moderniseringer gennem den såkaldte paragraf 5 stykke 2. Det krav er partierne ikke kommet igennem med, og de har nu accepteret en aftale, der ikke ændrer på det område.

"Vi er stadig imod de moderniseringer, men vi kunne ikke få det igennem," siger Eigil Andersen.

Dansk Folkepartis boligordfører Karina Adsbøl er meget tilfreds med aftalen. Hun peger på en lang række tiltag i forliget, som partiet har lagt vægt på i forhandlingerne. Især den lavere pris på forhåndsgodkendelser i huslejenævnene, skærpede sanktioner ved penge under bordet og friholdelsen af de små udlejere i forhold til flere af de nye krav, glæder ordføreren.

"Vi har også fået taget de små udlejere ud af kravet om vedligeholdelsesplaner," siger Karina Adsbøl. Hun er også meget tilfreds med, at de nye tiltag skal evalueres efter to år.

LA står udenfor
Liberal Alliance valgte onsdag morgen at forlade forhandlingerne og endte altså med at stå udenfor aftalen sammen med De Konservative.

Liberal Alliances boligordfører Ole Birk Olesen fortæller, at det til slut var regeringens krav om at forbyde krav om nyistandsættelse af lejligheder ved fraflytning, som fik partiet til at trække sig.

"Det slår for alvor hovedet på sømmet. Vi kan ikke se nogen grund til at forbyde den type aftaler, og vi er principielt imod at forbyde frivillige aftaler mellem voksne mennesker," siger Ole Birk Olesen.

Han peger på, at der er et marked for nyistandsatte lejligheder, og at udlejere reklamerer med, at lejemål er nyistandsatte. Ole Birk Olesen mener ikke, at boligministerens argumenter om, at der nyistandsættes for meget, holder.

"Der er lejere, der er villige til at bruge deres ressourcer på at leje nyistandsatte lejemål. Det skal Carsten Hansen efter min mening ikke bestemme, om de skal," siger Ole Birk Olesen.

Trods en indædt modvilje mod lejeloven og huslejereguleringen har Liberal Alliance holdt sig inde i forhandlingerne indtil allersidste dag. Ole Birk Olesen mener, at der er for mange nye krav og for lidt forenkling i den nye lov.

"Der er en meget, meget detaljeret lovgivning på lejelområdet, og hvis man gerne vil have en normalisering, så skal man rulle en masse lovgivning tilbage. I stedet laver man mere styring og planøkonomi," siger Ole Birk Olesen.

Aftalen om lejeloven skal behandles i Folketinget efter sommerferien. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carsten Hansen

Selvstændig public affairs-rådgiver, formand Odense Zoo, fhv. minister (S), fhv. MF
vvs-montør

Louise Schack Elholm

MF (V), fhv. kirkeminister, minister for landdistrikter og for nordisk samarbejde
cand.polit. (Københavns Uni. 2006)

Eigil Andersen

journalist (DJH 1976)

0:000:00