Debat

Marianne Stidsen og K-politiker: Efter tre år tør politikerne stadig ikke at evaluere samtykkeloven

På trods af en voksende bevidsthed om samtykkelovens retssikkerhedsmæssige implikationer er der en markant politisk tøven med at evaluere og genbesøge loven, skriver Marianne Stidsen og Dina Raabjerg.

Den politiske tøven i forhold til samtykkeloven kan skyldes mange forhold. Den blev enstemmigt vedtaget som et progressivt skridt i kampen mod seksuel vold, og enhver ændring af loven kan opfattes som en tilbagetrækning fra denne vigtige sociale kamp, skriver Marianne Stidsen og Dina Raabjerg.
Den politiske tøven i forhold til samtykkeloven kan skyldes mange forhold. Den blev enstemmigt vedtaget som et progressivt skridt i kampen mod seksuel vold, og enhver ændring af loven kan opfattes som en tilbagetrækning fra denne vigtige sociale kamp, skriver Marianne Stidsen og Dina Raabjerg.Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
Marianne Stidsen
Dina Myrup Raabjerg
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Samtykkeloven blev for tre år siden indført for at beskytte ofre for seksuelle overgreb, men den har siden rejst alvorlige spørgsmål om den anklagedes retssikkerhed. Blandt andet har Landsforeningen for Forsvarsadvokater i 2023 været ude og kritisere loven for i realiteten at medføre omvendt bevisbyrde.

En i realiteten omvendelse af bevisbyrden er problematisk, da den kan underminere retten til en fair rettergang, som er en hjørnesten i ethvert demokratisk samfund. Et princip, som indgår i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Erkendelsen af et muligt problem synes at vokse sig langsomt men sikkert frem. Også i den politiske bevidsthed. Imidlertid er det, som om man politisk gør alt for at sno sig udenom, når det handler om at genbesøge loven.

Samtykkelovens tilblivelse

Samtykkeloven blev vedtaget af et enigt folketing i december 2020. Loven ændrede definitionen af voldtægt til at fokusere på manglende samtykke, hvor det tidligere var baseret på anvendelse af tvang, trusler eller offerets manglende evne til at modsætte sig.

Vi står nu i en situation, hvor flere begynder at råbe vagt i gevær over for lovens konsekvenser og retten til en retfærdig rettergang. 

Marianne Stidsen, Dina Raabjerg

Optakten til loven var drevet af et ønske om bedre at beskytte ofre for voldtægt, da den tidligere lovgivning krævede bevis for vold eller trusler om vold.

Og en gennemgang af domme viste, at der var for meget fokus på, om offeret kæmpede imod eller sagde fra, og ikke nok på ofrets reaktioner som at stivne og være ude af stand til at råbe eller kæmpe imod. Herudover viste tal fra Justitsministeriet, at kun få voldtægter blev anmeldt.

Forud for vedtagelsen anbefalede Straffelovrådet, at man ikke vedtog en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. 10 ud af rådets 11 medlemmer anbefalede i stedet en lov baseret på "frivillighed".

Rådet var bekymret for, at en samtykkebaseret lovgivning ville kriminalisere en seksuel adfærd, som mange ville anse som naturlig og sædvanlig. Og de var bekymrede for, at begrebet "samtykke" kunne underminere princippet om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist.

Og det er lige præcis der, hvor vi er nu, hvor samtykkeloven har treårs fødselsdag. Der er nu sager, hvor domme er fældet med formuleringen "det kan ikke afvises, at der ikke har været et udtrykkeligt samtykke." Og dette repræsenterer netop en fundamental ændring, hvor bevisbyrden synes vendt om.

Læs også

Herudover kan foreningen Ord Mod Ord fremvise sag på sag, hvor der er faldet dom alene baseret på ofrets forklaring og helt uden inddragelse af tekniske beviser.

Dette viser, at loven har ændret retsvirkningerne, hvilket rejser alvorlige bekymringer om retssikkerheden.

Politiske barrierer

På trods af en voksende bevidsthed om lovens retssikkerhedsmæssige implikationer er der en markant politisk tøven med at evaluere og genbesøge loven.

Det oplever Foreningen Ord mod Ord blandt andet på den måde, at man har svært ved få politikerne til blot at læse de mange konkrete domme, man har samlet, og som tydeligt viser et skred i retspraksis.

Vi håber, at der i 2024 kommer en grundig evaluering af loven, og at man herunder gennemgår alle de domme, man vurderer, ikke ville have ført til domsfældelse under den gamle lovgivning.

Marianne Stidsen, Dina Raabjerg

Den politiske tøven kan skyldes mange forhold. Først og fremmest er der hele lovens symbolske værdi. Samtykkeloven blev enstemmigt vedtaget som et progressivt skridt i kampen mod seksuel vold, og enhver ændring af loven kan opfattes som en tilbagetrækning fra denne vigtige sociale kamp.

Desuden blev politikerne advaret om potentielle retssikkerhedsmæssige konsekvenser før lovens vedtagelse. Denne forudgående viden skaber en yderligere hindring for politisk handling, da en åben anerkendelse af lovens problemer kan ses som en indrømmelse af en fejltagelse. Det er en vanskelig position, da en politisk indrømmelse af fejl kan tilføre skade til både den enkelte politiker og til hele partier.

Læg dertil, at en række magtfulde organisationer kæmpede for samtykkeloven. Eksempelvis Amnesty International, Dansk Kvindesamfund, Sex & Samfund, Kvinderådet og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre; organisationer, hvor de fleste får den største del af deres finansiering af offentlige kasser.

Endelig bør nævnes juridisk præcedens og retsudvikling. Efter implementeringen af en ny lov dannes der en retspraksis. Ændring af loven kan skabe retslig usikkerhed og underminere gyldigheden af tidligere domme baseret på den gældende lov.

Tilliden til retssystemet

Uagtet disse politiske interesser står vi nu i en situation, hvor flere begynder at råbe vagt i gevær over for lovens konsekvenser og retten til en retfærdig rettergang. Herunder retten til at blive anset for uskyldig, indtil skyld er bevist. Og det kan i sidste ende underminere offentlighedens tillid til retssystemet.

Når domme fældes på et grundlag, hvor det ser ud til, at anklagede skal bevise deres uskyld, snarere end at anklageren skal bevise deres skyld, skabes der en opfattelse af et retssystem, der er skævt og uretfærdigt.

Læs også

Lovgivningen bør være dynamisk og skal kunne tilpasse sig, når nye informationer og erfaringer indikerer problemer. For at opretholde et retfærdigt samfund, hvor tilliden til retssystemet står stærkt, må politikere og samfundet tage ansvar for kontinuerligt at evaluere og om nødvendigt revidere lovgivningen.

Af hensyn til både tilliden til retssystemet, de anklagede og de politiske konsekvenser ved intet at gøre, ser vi det derfor som afgørende, at der snarest kommer en reel åben og ærlig diskussion om samtykkelovens konsekvenser. Og gerne, inden der kommer en situation, hvor det risikerer at går ud over de ofre for voldtægt, hvis retssikkerhed man i første gang har ønsket at forbedre med loven.

Vi håber derfor, at der i 2024 kommer en grundig evaluering af loven, og at man herunder gennemgår alle de domme, man vurderer, ikke ville have ført til domsfældelse under den gamle lovgivning.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Marianne Stidsen

Forfatter og debattør, fhv. lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Uni.
mag.art. og dr.phil.

Dina Myrup Raabjerg

MF (K)
cand.oecon. (Aalborg Uni. 1996)

0:000:00