Historiker: Styrk demokratiet - afskaf partierne og træk lod i stedet

KRONIK: Et repræsentativt lodtrækningsdemokrati kan være med til at sikre det reelle demokrati, som de politiske partier i dag er en forhindring for, skriver Asser Amdisen.

Af Asser Amdisen
Historiker og i bestyrelsen for Brandbjerg Højskole.

Hvorfor overlader vi ikke bare magten til befolkningen? Rent teknisk er det ikke noget problem at lade en computer udtrække 499 borgere i cpr-registeret og lade dem udgøre parlamentet i en årrække. De ville rimeligvis kunne repræsentere befolkningen mindst lige så godt, som de 179 partiskolede og partiudpegede medlemmer gør i dag. Repræsentativt demokrati er ikke afhængigt af, at vi går en tur i stemmeboksen og sætter et kryds ved en flok mennesker, som er valgt af partierne, og hvis holdninger er styret af partiernes strateger.

Hvis demokrati udelukkende består af muligheden for at stemme om, hvem der skal være statsleder, så har demokratiet på verdensplan det bedre end nogen sinde. Ude i verden vælger befolkninger populære partier som Islamisk Broderskab i Ægypten og præsidenter som Putin i Rusland og Erdogan i Tyrkiet - mænd med bred folkelig opbakning.

Herhjemme stemmes mindst hvert fjerde år, og lovsangen om dansk demokrati lyder højt og klart fra danske struber både herhjemme og ude. Men når man kommer ud i forsamlingshusene og spørger, hvor mange der har været med til opstillingsprocedurerne i en partiforening, så er der interessant nok langt mellem de oprakte fingre. Hvis man endvidere spørger til, hvem der føler, at de har reel indflydelse på valg eller politik, bliver der endnu længere mellem fingrene.

Man kan spørge, om ikke vi er kommet derhen, hvor demokrati er noget, vi snakker om og principielt er tilhængere af, men som vi har glemt hvad er?

I kernen af demokratiet ligger en menneskeforståelse, der handler om, at enhver borger er et autonomt individ, som kan tænke, handle og ytre sig frit. Tilsammen har borgerne fået overladt magten over fællesskabet på enhver måde, som vel at mærke ikke fratager andre individer deres rettigheder eller uafhængighed.

Borgerrettighederne eller de liberale frihedsrettigheder er jo det fundament, demokratiet hviler på. Når man, som det er set både herhjemme og i udlandet, med velmenende politiske tiltag som terrorpakker, burkaforbud (eller burkatvang), forbud mod anderledes seksualitet, retssikkerhedskompromiser eller andet begrænser borgerrettighederne, voldtager man demokratiet og fratager borgerne deres mulighed for at være demokratiske borgere.

Det kan hænde, at det giver mere tryghed og sikkerhed for befolkningen, men prisen er erodering af demokratiet.

De politiske partier er, som de fungerer i dag, organisationer, som lægger sig mellem den autonome borger og den politiske magt. Den reelle magt i samfundet ligger hos dem, der er i stand til at tækkes de formelle eller uformelle magtstrukturer i et parti.

Partier er organisationer med egen logik og egne interesser. Partier ønsker at få større vælgertilslutning og bedre økonomi. I gamle dage var medlemmer og kontingenter det vigtigste, men i dag handler det mere om at få adgang til de lukrative støtteordninger, som følger med valgte medlemmer i byråd, Folketinget og Europa-Parlamentet.

Partierne ønsker, at alt forbliver, som det er. Enhver forandring af demokratiet eller det politiske system ses – med mindre forandringen er stigninger i partitilskud, hævelse af spærregrænserne eller andre partistøtteordninger – som en trussel.

Selv om der stemmes om tingene mange steder i verden, er demokratiet i forfald. Borgerrettighederne nedbrydes for at sikre vores tryghed - angiveligt for at redde demokratiet. Det frie individs faktiske ret til at have indflydelse på politikken indskrænkes af, at organisationer – primært de politiske partier – har tildelt sig selv rollen som gatekeeper mellem befolkningen og magten.

Skal vi på længere sigt sikre reelt demokrati, er det helt afgørende, at vi reflekterer over, hvor demokratiet egentligt kommer fra. Vi bliver ganske enkelt nødt til at lære, at borgerrettigheder ikke bare er en luksus, vi kan flage med, når alting er nemt, men fundamentale grundregler for vores fællesskab, som ikke kan gradbøjes eller afsvækkes, selv når vores liv og sikkerhed er truet.

Vi bør også ved samme lejlighed overveje, om den variant af det repræsentative demokrati, hvor vi overlader alle beslutninger til partier, på længere sigt er en holdbar styreform. Hvis man kunne fjerne opfattelsen af politik som et levebrød, kunne almindelige mennesker måske igen få en fornemmelse af, at demokratiet var deres – og ikke mindst deres ansvar.

Vi har en lang og god demokratisk tradition her i landet, men spørgsmålet er, om ikke vi er lige så meget verdens bedste demokrati, som vi er europamestre i fodbold?

Det ville måske også være lidt nemmere at overbevise Putin og Erdogan om, at deres fåmandsvælde er en uskik, hvis ikke vi selv havde overladt magten til en lille gruppe partimedlemmer. Det ville måske være lidt nemmere at overbevise det Islamiske Broderskab om at respektere borgerrettighederne, hvis vi selv stod stærkt på disse rettigheder – også for dem vi ikke deler værdier med.

Så kunne vi danskere (igen) blive en stemme i verden, som forsvarede demokratiet som princip, i stedet for en stemme, som kritiserer resten af verden for ikke at have de samme holdninger som os.

Forrige artikel Jonathan Løw: Det er skræmmende nødvendigt at stole på sine medarbejdere Jonathan Løw: Det er skræmmende nødvendigt at stole på sine medarbejdere Næste artikel Kronik: En skarnsunge siger op Kronik: En skarnsunge siger op
 • Anmeld

  Christian X

  Det vil blot øge uvidenheden i folketinget

  Samfundets øgede kompleksitet fordrer det modsatte - faglig oprustning af de folkevalgte og det korsæt, de får stillet til rådighed.
  Medier ditto.

 • Anmeld

  Henrik Drewniak, · Lektor UCSYD

  nyvalg- genvalg

  Kommentaren handler om flere ting, men jeg hæfter mig ved partkritikken. Jeg er enig i, at der er en mekanisme som er uheldig. Nemlig, at der især i de gamle partier er en tendens til, at genvælge dem som allerede er opstillet og at det er for svært, at få nye tanker og ideer ind. De nye som stiller op- stemmes enten ud eller for at vide, at de må vente til det bliver deres tur. En socialdemokratisk politiker formulerede det overfor undertegnede, som at have respekt for hierakiet. Nye partier som alternativet og især enhedslisten har arbejdet hermed og lavede rotationsordninger og en 7-årsregel. Det er vejen at gå!

 • Anmeld

  Morten Hartmann

  Demokrati vs. Parti-diciplin og topstyring i enkelt partier

  Demokratiet i DK er i de fleste partier blevet for elitært og den enkelte folkevalgtes ret til egen holdning dermed knægtet af partidisciplin og voldsom topstyring.
  Valg til folketinget er mere blevet et fravalg, ved enten ikke at stemme eller ved proteststemme på ydrefløjspartier, selvom det nok kun er enkelt sager man sympatiserer med hos disse partier.
  Er enig med Henrik Drewniak at tvungen rotationsordninger vil fremme demokratiet.
  Lodtrækning er næppe smart, medmindre det alene sker blandt den del af befolkningen som brænder for, at skabe et bedre DK dvs. interessere sig for folkestyre.

 • Anmeld

  Palle R Jensen · Civ.ing. og Opfinder

  Effektivisering af demokratiet

  Der er mange urimeligheder i vort politiske system. Artiklen peger på nogle af dem.
  I lyset af de kommende meget vanskelige men nødvendige ændringer på grund af klima udfordringen, må der mere effektive beslutningsprocesser til.
  Jeg har med støtte fra Folketingets Teknologiråd og Miljøstyrelsens Pulje for Grønne Ildsjæle, udviklet og afprøvet et koncept kaldet: ASPEKTRUM
  Det er en måde at engagere mange mennesker i den politiske beslutningsproces, uafhængig af partierne.
  ASPEKTRUM udnytter moderne teknologi på en ny måde.


 • Anmeld

  Jens Erik Buur · particulier

  Demokratier

  For det første. Demokrati er den styreform der har eksisteret kortest. Vi har tit tendens til at se på verden på samme måde som H.C. Andersen beskriver i eventyret "Fem fra en ærtebælg" "De blev gule og væggen blev gul og derfor troede de også at hele verden blev gul".
  Ser vi på verden så overgår systemet i Kina alle andre lande; Deres styre er en tro kopi af #Demokratiet# i firmaet A.P.Møller Vi mødes en gang imellem til generalforsamling og bekræfter vi er på rette kurs eller skal foretage nogle småjusteringer, og i den mellemlæggende tid bestemte Hr Møller. Med denne management styring vil Kina om føje år overhale USA.
  Ligger der et iboet destruktions gen i demokrati? Det første registrerede demokrati i Athen gik under i en parodi. Gør vores det samme! Ud over de i artiklen nævnte personer kan jo også tilføjes Hitler, der jo også blev demokratisk valgt. De romerske diktatorer var også demokratisk valgt. Systemet havde blot den svaghed at de efter 7 år selv bestemte om de ville fortsætte. Mange afrikanske og sydamerikanske ledere bliver afsat enten ved kup eller drab, sjældens ved valg.
  Som en af dem der har været med ved opstarten af projekt Hus har jeg været igennem det direkte demokratis lyksaligheder. Som kongresmedlem i Dansk Metal har jeg været gennem det repræsentative demokratis lyksaligheder. Som medlem af Enhedslisten har jeg diskuteret rotationsprincippets lyksaligheder. Alle har de fordele og store ulemper.
  I det gamle Grækenland havde man lodtrækning til parlamentet, Måske skulle man prøve at lave et valgmandsystem i DK på en ca 1000 medlemmer hvor man ved (vægtet)lodtrækning udvalgte de 179 der skulle sidde i folketinget. Det ville give en lidt slingende kurs, men nok mest være til ulempe for journalister, der ikke længere kunne køre på rygmarvfornemmelser.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Medieverdenen fylder for meget til at demokratiet kan have det godt

  Demokratiet ville have godt af en kur til medieverdenen, der begrænsede dens muligheder for 24/7 journalistisk indblanding i et hvilken som helst emne som politikerne bringer til torvs. Både borgerne og politikerne er i dag hindret i nødvendig tid til eftertanke når en ny ide lanceres. Det har ingen af parterne nogen glæde af. Medierne lever af at "hvirvle støv op" af alt hvad der rører sig - uanset relevans. Jeg husker, at for ca, 30 år siden var TV-kanalen i Island lukket om onsdagen. Det havde de det helt godt med. Den moderne medieverdenen forsøger at få os alle placeret "på torvet i det gamle Athen" 24/7. Hr vi brug for det?

 • Anmeld

  Christian X

  Klogere incitamentsstruktur,

  klogere beslutningstagere og klogere medier.

  Nøjes med at nævne:
  Vismandsråd til hvert ressortområde, der også kunne optage de dygtigste pensions lystne resortministre og -departementschefer, så de ikke skal sende danskere i krig eller sælge ud til EU for at få en ”retrætepost”.
  Vismandsråd kunne give en rød, gul og grøn smiley til hvert underemne i nye love. Råd, der også kunne bruges af opposition og medier.

  Palle R Jensen du har ret, har selv foreslået et par toppolitikere det samme med et forventeligt resultat...

 • Anmeld

  J. And

  Tosseri

  Intet kunne da være mere hovedløst, i stedet skulle det forbydes at man kunne blive valgt mere end 3 gange og så var det ud for tid og evighed.
  Lønnen for medlemmerne skulle vedtages ved folketingsvalget og de skulle ikke selv kunne bestemme noget vedr. løn, pension eller nogen andre former for vederlag i forbindelse med posten som folketingsmedlem..

 • Anmeld

  Jens Ole Mortensen

  Diktatur.

  Det lyder spændende, at udvikle demokratiet til et højere niveau,
  Men denne her ide vil give nogle befolkningsgrupper øget indflydelse, men andre vil i realiteten leve i et diktatur. Kan man forestille sig at den psykisk syge skizofreni patient kan varetage sådan en opgave, eller vil man acceptere at druk sutten eller knægten med down syndromet får tungen på vægtskålen ved en afstemning.. Der vil være borgere som er afskåret fra at deltage i et parlamentarisk grundlag. Og de vil i realiteten være afskåret al indflydelse på vores samfund og deres eget liv.. Vi er tilbage til først 1800 tallet. Tosser, kvinder fattiglemmer og brune , skal selvfølgelig ikke have indflydelse.
  Det undrer mig at Asser Amdisen ikke har overvejet det aspekt . Og det er, også lidt skræmmende.
  ´Tyrkiet og Erdogan´Tyrkiet, Putin og Rusland vil i realiteten have større respekt for befolknings meninger , end det som her er foreslået.
  Dette her. tror jeg vil ende i noget som jeg finder ret usympatisk.

 • Anmeld

  Jens Ole Mortensen

  Og desuden

  Er der slet ingen garanti for at 499 udvalgte ved lodtrækning, vil være et repræsentativt udsnit af befolkningen. Der kan meget vel opstå situationer hvor minoriteter vil få et flertal. Det kan være radikale muslimer eller højreradikale. For at male fanden på væggen.
  Det usandsynlige sker også.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Flere folkeafstemninger

  Vejen til et bedre demokrati er såre enkel: Giv vælgerne mere magt. Indfør fakultativt referendum som i Schweiz. Partierne kunne iøvrigt demokratisere sig selv: I nogle lande, bl.a. Frankrig, leder partierne ikke kun deres medlemmer, men deres vælgere, få direkte indflydelse på beslutninger og valg af kandidater. Når Retsforbundet i gamle dage holdt opstillingsmøder, inviterede man alle partiets vælgere med.

 • Anmeld

  Jens Ole Mortensen

  Systemer og ideologier.

  Jeg tror egentligt ikke at det er et spørgsmål hvilken system eller ideologi vi vælger.
  Vejen til frihed ligger i os selv og vores , skal vi kalde det, folkesjæl.
  Vi er slet ikke så individuelle som vi selv tror. For det første er vores demokratiske indflydelse afhængig af vores status og økonomi. Og det kan vel opfattes som et demokratisk problem.
  Men den dagsorden er ikke vedtaget i folketinget. Det sidder dybt i os . Og var det ikke penge og høje uddannelser ville vi finde andre parametre at måle os på. Som i Orwell´General Napoleon.
  Banal pointe, men ikke desto mindre sand.
  jeg syntes om Jens Erik Buur´historie om at alt ser gult ud for de gule,
  men jeg var for længst blevet afhentet og forsvundet for omverdenen, hvis jeg var kineser. Måske har jeg , rationelt set ikke en ski´ at skulle have sagt, fordi jeg kan sætte et kryds hvert 4 år. Og min ytringsfrihed er vel også under pres i disse tider, hvor der tales for at censurerer internet medier. og der lægges pres på sociale medier, fra regeringers side, for censur, men jeg ser det som et rædselsscenarie at miste rettigheder som stemmeret og ytringsfrihed.
  Men jeg er opmærksom på at befolkninger i flere muslimske og afrikanske lande. Ser vores styreform som et redselsscenarie.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Som jeg har skrevet herinde mange gange:


  En abstraktion, som et parti korrumperes, da individerne må gå på kompromis med hvad de selv mener, eller jegløst overtager "partiets" mening uden selvstændig tænkning!
  Særinteresserne overtager dermed magten, og partierne er selv en sådan.

  Sunde individer kender derimod sine holdninger og danner dem i frihed!

  Kunsten er selvfølgelig igen at få de dygtigste til at regere!

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  Endnu et hedeslag

  Amdisens indlæg må være sidste nyt fra Alternativets ideværksted. Det ligner i hvert fald. Her anvises der dog ikke andre alternativer end den sunde, ukorrupte folkesjæl, der formodes at være fri af fordomme, egoisme, nid og lyst til at skabe syndebukke. Mon Amdisen kan formås at oplyse om, hvor han finder et sådant folk?
  Angrebet på partierne falder fint i tråd med tidens voksende anti-parlamentarisme. UKIP, Berlusconi og Trump har mange proselytter - også her til lands. Snart er de vel mange nok til at kunne danne - ikke et parti, men en bevægelse.
  Bevægelser har vi haft rigeligt af i de sidste 40-50 år: Fremskridtspartiet, CD, Dansk Frikadelleparti og senest Nye Tarvelige. Hvad er det, der kendetegner bevægelser? En stærk leder, og en passiv "medlemsskare".

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Arne: Problemet er at partier korrumperer og bliver korrumperet,


  det bliver sunde enkeltpersoner ikke!

  Vi skulle istedet have et parlament med 49 medlemmer, som sammensatte den dygtigste regering- kun af mennesker udefra til lav løn, så det ikke er pga lønnen , men pga idealerne at man bliver "tjener" , minister, for folket!

 • Anmeld

  Jens Erik Buur · particulier

  kun af mennesker udefra til lav løn

  Skrevet af en der ikke kender til livets realiteter. Hvis det ikke kun skal være tosser fra Christiania der skal sidde i regering men folk fra flere dele af landet, så bør man nødvendigvis honoreres, ikke nødvendigvis under betegnelsen løn, men have dækket omkostninger til rejse og dobbelt husførelse. Personer der har en indtægt over 600.000 har som regel også familieomkostninger der svarer dertil. Ellers kan parlament kun bestå af hjemløse og folk på overførselsindkomster. Selv Enhedslisten måtte afvige sine lønprincipper for at få Frank Aaen ind i partiet.

 • Anmeld

  Carsten Thrane · Cand. IT., folkeskolelærer

  Asser er en kontrær vrøvlemaskine

  Asser bliver vor tids Amdi Petersen

  Brandbjerg dyrker det kontrære og lever af det kontrære.
  Desto mere man kan være bagvendt ifht det almindeligt etablerede på Brandbjerg desto bedre. En usund pædagogisk linie.
  Brandbjerg forsøger sig også med spirituelle elementer i undervisningen.
  Det er en nyreligiøs tilgang til undervisning, som ikke bør kunne finde sted på en statsstøttet undervisningsinstitution.
  Asser(AA) ved jo godt, at hvis man følger det han skriver så får vi anarki og junglelov omgående.
  Der er nok en grund til, at Asser tidligere har mistet et forstanderjob på en højskole. Asser bør ikke have med uddannelse af unge at gøre.
  Assers fascination af Struensee kommer nok af, at AA ønsker at omstyrte vores samfund og gøre det til et anarki omgående.
  Asser vil sikkert gerne gøre Brandbjerg til det nye Tvind.

  Hvis Asser hellere vil bo i Rusland deller Tyrkiet så flyt nu.
  Asser brokkede sig også over at politiet jagtede LTF.
  Uforståeligt at et forlag gider spilde papir til den slags gakgak.
  Bogen kan sikkert bruges som optændingspapir i en brændeovn nu telefonbøgerne er gået af mode.

  Hvis AA havde det mindste forstand på folkestyre så stillede AA jo nok op for Alternativet omgående, men det har AA jo ikke. AA kan kun stå på sidelinien og udspyde det ene ubegrundede postulat efter det.

 • Anmeld

  Carsten Thrane · Cand. IT., folkeskolelærer

  AA er også direktør på Georg Stage

  Der står i bio præsentationen at AA er historiker og bestyrelsesmedlem på Brandbjerg
  Men såvidt jeg ved er han også direktør på skoleskibet Georg Stage, det bør vil tilføjes, da det vel er hans primære beskæftigelse.
  Går Georg Stages bestyrelse ind for at AA prædiker anarki som en anden Amdi.

  Bio skal vel opdateres.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Asser udstiller dobbeltmoralen: Vi udbreder terror og destruerer andre lande i demokraties navn,


  fordi vi har tilladt at abstrakte partier med dets særinteresser har kapret styringen af vores land, som derfor selv er blevet til et absolut pseudodemikrati, hvor borgerne er fire til at vælge ca. 1 gang hver 1400 dag!

  Erdogan gør f.eks mere i udviklingen af det tyrkiske folks levestandard end politikerne herhjemmme.

Bankgebyrers himmelflugt dræner foreningers pengekasser

Bankgebyrers himmelflugt dræner foreningers pengekasser

PRISSTIGNINGER: Gebyrer på foreningskonti har taget himmelflugten, og foreninger skal nu betale op til 5.000 kr. for at oprette en bankkonto. Det viser en prisundersøgelse, som Altinget har lavet. Jyske Bank er blandt de allerdyreste.