Jens Rohde: Vi bliver nødt til at starte et demokratisk oprør

KRONIK: Lars Løkkes regering har været et opgør med helt fundamentale retsstats- og frihedsprincipper, som alle såvel røde som blå partier har bekendt sig til siden Murens fald i 1989, skriver Jens Rohde (R), der efterspørger et demokratisk oprør. 

Af Jens Rohde (R)
Medlem af Europa-Parlamentet

Danmark har et kæmpemæssigt demokratisk underskud. Partierne er ikke repræsentative, fordi medlemmerne flygter andre steder hen.

Folketingsmedlemmerne er opstillet af meget få partimedlemmer. De vælges (endnu) af en stadig stor procentdel af befolkningen, men udpeger fra deres midte en regeringschef, som alene og uden parlamentarisk godkendelse kan sætte sit hold for den udøvende magt.

Den udøvende magt styrer med lukkethed forvaltningen af ikke blot statens institutioner. Den styrer også kommuner og regioner så håndfast, at det ikke giver mening at tale om lokalt selvstyre i Danmark. 

Samtidig kan et flertal i Folketinget forhindre ansvarskontrol af den udøvende magt, hvad der er set talrige eksempler på de senere år. Og kommunalforvaltningen i Danmark går den samme vej. 

Det er tid til et demokratisk oprør.

Hvis repræsentativt demokrati i en moderne verden skal give mening, må vi alle udvise mod til at gøre op med de levn fra fortiden, som svækker gennemsigtighed og folkelig deltagelse i beslutninger og forvaltningen af disse.

Det er ikke gjort med såkaldte borgerforslag, som i virkeligheden blot styrker enkeltsagsdemokratiet, og som har vist sig at være et kæmpe selvmål.

Indtil videre er alle borgerforslag blevet afvist. Det styrker næppe den skrantende tillid mellem borgere og politikere.

Der er behov for et mere strukturelt opgør med de elementer i vort folkestyre, som svækker vort demokrati og ofte har til formål at beskytte især den udøvende magt.

Det kæver nye og mere institutionaliserede rammer for en gennemsigtig demokratisk udøvelse, som må kunne forventes af et moderne demokrati.

I den sammenhæng er Danmark i dag et håbløst levn fra fortiden. Hverken Folketinget eller medier kan kontrollere magthaverne, hvis flertallet ikke ønsker det.

Den danske lov om offentlighed i forvaltningen er et godt eksempel på måske en af de mest pinlige og utidssvarende love vedtaget i landet siden krigen. At den overhovedet hedder lov om offentlighed og ikke lukkeloven, er nærmest en fornærmelse mod folkets intelligens.

Da vi hverken har tokammersystem, offentlige høringer eller en regulær forfatningsdomstol, forstærkes det demokratiske underskud tilmed dobbelt med ”lukkeloven”.

Danmark har fået den stat, som alle liberale i gamle dage ville give deres ånd og levned for at bekæmpe: Staten, hvor målet helliger midlet.

Staten, hvor flertallet kan tyrannisere mindretallet. Staten, hvor der kan lovgives med tilbagevirkende kraft. Staten, hvor vi straffer kollektivt. Staten, hvor straffen udmåles af den udøvende magt. Staten, som skaber ulighed for loven. Staten, som adskiller børn og forældre. Staten, hvor friheden er noget, magthaverne uddeler i forskellig størrelse portioner til forskellige grupper. Væk er enhver tese om, at frihed dur til alt godt.

For nyligt pegede statsminister Lars Løkke Rasmussen i et radioprogram om læren af Irak-krigen på, at han ”har vanskeligt ved at forstå, at Jens Rohde har behov for at gøre op med hele sin fortid”. Dermed rettede han også tre fingre mod sig selv. 

Den stat, han i sin principløshed er ved at skabe, er ikke alene et opgør med min fortid som liberal. Den er et opgør med alle liberale principper, som rækker ud over lommeregnerliberalismen og dermed hele Venstres stolte historie, som begyndte med kampen for gratis lægehjælp og skolegang samt lighed for loven for alle.

Og hvad værre er: Løkkes regering er et opgør med helt fundamentale retsstats- og frihedsprincipper, som alle såvel røde som blå partier har bekendt sig til siden Murens fald i 1989.

At liberale frihedsværdier som individets ret til frihed fra statens overgreb, individuel strafudmåling samt skarp adskillelse mellem den dømmende, udøvende og lovgivende magt er blevet en politisk partikamp, er alment sørgeligt og fortæller, at der også er behov for et dannelsesoprør.

At det så samtidig er såkaldt liberale partier, som har skabt den kamp, er så ganske skæbnens ironi.

George Orwells satiriske roman "Animal Farm", som jeg altid har set som værende en udstilling af kommunismens dobbelte standarder, hvor svinene begynder at opføre sig som og ligne de mennesker, de smed ud fra gården, har denne regering og dets støtteparti gjort til en udstilling af alle ismer, ikke mindst den liberalisme, hvor egoismen trives, og hvor magtarrogancen på forbavsende kort tid blev overført fra ministerbilens sædevarme til kropstemperaturen på ikke mindst statsministeren selv.

Da et smalt flertal med Løkke i spidsen i det danske Folketing besluttede sig for at lukke Irak-kommissionen, udstillede statsministeren og flertallet ikke bare sig selv og deres angst for at blive konfronteret med en krigshistories ubehagelige sandheder.

Flertallet udstillede tillige det principielle problem ved at gå i krig uden en bred forankring i Folketinget, ligesom partierne bag beslutningen udstillede deres manglende historiske forståelse af mindretalsbeskyttelsen og kontrollen med den udøvende magt som et af dansk demokratis fineste og vigtigste ingredienser.

Det må være et grundlæggende vilkår i et demokrati, at et mindretal kan søge og få adgang til de informationer, som er nødvendige for at kontrollere, hvordan tingene foregår, og hvordan de er foregået.

I Danmark er det imidlertid sådan, at hvis et flertal er imod det, kan mindretallet intet stille op.

Naturligvis kan regeringen og støttepartiet med god ret påberåbe sig den danske Grundlov og et folketingsflertals legitime ret til lukning af en kommission, som var blevet oprettet med et lige så smalt flertal. Hvis man påtager sig selvvalgt blindhed, kan det være vanskeligt overhovedet at se forskel. Den – forskellen – er ikke desto mindre afgørende for den tillid til demokratiet og moder stat, som binder os sammen som nation.

Irak-kommissionen fungerede ikke blot som en flertalsbestemt undersøgelse af en tidligere regering. Den var et demokratisk instrument for et daværende mindretals ret til fuld information og fremtidig beskyttelse af regeringsintegriteten i vanskelige dilemmaer.

Og netop dilemmaer kan jeg godt garantere, at vi ikke får færre af i en multipolær verden.

Det burde være uforeneligt med et demokrati, som siden Grundlovens indførelse har haft mindretalsbeskyttelsen som grundvilkår gennem for eksempel en lav spærreprocent, at et flertal kan lukke af for fuld information til det folketing, som er sat i verden for at kontrollere den til enhver tid siddende udøvende magt. Før og efter udøvelsen af denne magt.

Hvis vi ønsker at bevare tiltroen til det liberale og repræsentative demokrati, er der behov for radikalt at genopfriske, hvad vort demokrati indebærer af pligter, hvilke krav om åbenhed og kontrol af og med magthaverne det stiller, samt at sikre en bred enighed om, hvor skillelinjerne går i tredelingen af magten.

I virkeligheden burde enhver demokrat gøre oprør og kræve den danske Grundlov revitaliseret. Det burde aldrig blive et spørgsmål om at være socialist eller liberalist.

Enhver kan se, at demokratiet befinder sig i en krise. Den krise foreslår nogen så afmonteret gennem borgerforslag eller flere folkeafstemninger.

Problemet er blot, at sådanne fremmer enkeltsagsdemokratiet og endnu værre: De fjerner helt og aldeles mindretalsbeskyttelsen i samfundet, fordi de sidste 48 procent, som har stemt modsat de 52 procent, nødvendigvis må efterlades på perronen. Er man i tvivl om det, kan man blot kigge til England. 

Der er behov for en langt mere gennemgribende demokratisk revolution og et opgør med fortidens systemfejl. Det være sig i Danmark, det være sig i EU.

Som føderalist ser jeg gerne et langt stærkere decentralt styre. Hvis vi genindførte et ægte tokammersystem - ikke efter den gamle model fra før 1953 – men to nye kamre med direkte valg, som kunne give regionerne i vort land noget reel beslutningskraft og skabe en modvægt til folketing og regering, ville vi måske nok få en lidt mindre effektiv beslutningsproces i Danmark, men den geografiske balance og noget af det repræsentative demokrati ville kunne genskabes, uden at kommuner og regioner var tvunget til at spise nådens brød af regeringens hænder.

Derudover kunne en ny grundlov definere beslutningskompetencerne mellem stat og kommuner langt mere præcist, ligesom der naturligvis er helt fundamentale principper som lighed for loven, ligestilling mellem mand og kvinde og homoseksuelle og heteroseksuelle, borgernes retsstilling i en digital tidsalder med videre, som naturligt burde finde vej ind i en ny og revitaliseret grundlov.

Derudover bør en forfatning naturligvis have en forfatningsdomstol, som alene har som rolle at sikre borgerne, regionerne og kommunerne mod overgreb fra statsmagten. Og hvorfor nu det?

Den danske digter, Jeppe Aakjær, beskriver det faktisk bedre end nogen anden i sin Jenletale i 1911: ”Dermed være langtfra sagt, at Grundloven er en fuldkommen lov; aa nej, nej! Nøjere beset, hvad er det ikke for en stakkels, stakkels Lov. Enhver Lov vil jo altid være frugten af et Kompromis; aldrig det, der foresvævede de bedste. Højst de næstbedste! Loven er vel altid Retfærdighedens minimum; dens Maximum bærer vi i vort Hjærte…”

Det er ganske tydeligt, at vores maksimum i hjertet defineres mere og mere forskelligt ud fra politiske synspunkter og dagsordener. Derfor må der en retsinstans dedikeret til opgaven til at fortolke retfærdighedens minimum over for dens maksimum. Det har man i Tyskland, og det fungerer.

Det handler i virkeligheden alt sammen om at tage hinanden alvorligt som individer, som mennesker, som danskere.

På samme måde bør vi tage hinanden alvorligt som europæere og gennemføre en europæisk forfatning, som bygger på nøjagtig de samme principper med mere direkte valg og repræsentation, bedre kontrol med magtudøvelsen, mere decentral forankring og en sikring af enhver europæers demokratiske rettigheder. 

Det er ikke så vanskeligt, som nogen ønsker at gøre det til. Principperne og forfatningsmodellerne findes allerede i rigt omfang rundt om i Europa.

Men før vi når dertil, kunne man gøre nogle mere enkle ting til en begyndelse: Og de handler om åbenhed.

I EU-sammenhæng kunne vi som borgere kræve noget så banalt som åbne ministerrådsmøder, så ministre ikke altid kan tage hjem for med Svend Aukens ord at pisse på fællesskabet for derefter at sige, at det lugter.

Det sker nemlig efter stort set hvert et møde, hvor ministre bag lukkede døre er åh så europæiske, men derhjemme udnytter den manglende åbenhed til at skyde med skarpt efter Bruxelles og det, man selv har sagt ja til.

Og i Danmark kunne man først og fremmest skabe en reel offentlighedslov samt sikre en langt mere transparent og hurtigt arbejdende høringsproces af regering og embedsapparat i tilfælde af tvivl om blandt andet ansvar ved ministres lovovertrædelser.

Høringspanelerne kan arbejde relativt hurtigt og under fuld offentlighed. Det vil genskabe mindretalsbeskyttelsen, den enkelte borgers retssikkerhed og ikke mindst tilliden til den udøvende magt i Danmark. Kort sagt til demokratiet og dem, som er dets tjenere. 

Mit spørgsmål til Folketinget er naturligvis det nærliggende: Tør I det?

Men man kunne også vende det om og spørge, om vi som folk tør lade være? Har vi demokratisk råd til at lade være? Tør vi fortsætte ad den vej, som hvert år øger tillidsgrøften mellem beslutningstagere og befolkningen og styrker enkeltsagsdemokratiet på bekostning af helheden?

I Danmark nyder vi fortsat godt af et bredt og dybt forankret demokrati. Men det viser i disse år sine begrænsninger i en verden, som ser markant anderledes ud end i 1953, da danskerne senest reviderede Grundloven. 

I sidste ende er det et spørgsmål om, hvad vi vil overlevere til vores børn. Flertalstyranni eller mindretalsbeskyttelse, tillid eller mistillid, samling eller splittelse om vores demokratiske institutioner?

Vi, der er i disse institutioner i dag, er kun på visit. Og enhver borger skal huske på, at i dag er en beslutning måske hans politiske jackpot, men i morgen kan det være helt omvendt.

Eller som filosoffen Luciano Floridi har skrevet et sted:

”Vi betragter verden med egne øjne. Vi hører musik med egne ører. Det er den eneste musik, der er. Derfor ville det være naturligt, om vi tog et mere modent skridt og betragtede os selv som gæster, der erkender, at der altid vil være andre, som ser på billedet med andre øjne og hører musikken med andre ører. Der har været millioner før os, og der vil komme millioner efter os. Hvordan vil vi efterlade denne verden? Jeg har arvet dette sted fra mine forfædre. Måske gjorde de det godt. Måske ikke. Vores etik bør være at stræbe efter etikken som rejsende og gæster – med vort flag og vores personlige bagage, men altid som gæster. Mennesket som rejsende på jorden. Det ville åbne en ny verden. En ny dimension og gøre vores planet mere sikker.”

Lad os starte et demokratisk oprør og påbegynde en ny rejse for vores efterkommere.

Forrige artikel Knud Vilby: Regeringens ghettoudspil ligner apartheid Knud Vilby: Regeringens ghettoudspil ligner apartheid Næste artikel Jonathan Løw: Tre ting jeg lærte i selskab med toppen af dansk erhvervsliv Jonathan Løw: Tre ting jeg lærte i selskab med toppen af dansk erhvervsliv
 • Anmeld

  Jørgen Arvid Lund Vinding · Socialpædagog

  Vel talt

  Og skulle man måske tilføje - det er ved at være sidste udkald

 • Anmeld

  Vitus Jordan

  Ja

  Helt enig. Folkestyret skal i en meget bedre forfatning.

 • Anmeld

  Peter Trolle Jakobsen · Pensionist

  Skarpt og analytiskt!

  I en tid, hvor man oplever en lukkethed og adfærd, der grænser til korruption, i regering og folketing, er det godt, at Jens Rohde fremfor at angribe symptomerne påpeger dybere årsager til problemerne, nemlig at hele opbygningen af vores demokratiske styreform ikke giver tilstrækkelige muligheder for beskyttelse af mindretal og mangler institutioner, der kan kontrollere flertallets beslutninger.

 • Anmeld

  Ib Heinisch

  Magteliten

  Et godt bud på en anden opbyggelsen af demokratiet er beskrevet i bogen "Magteliten" (tæm eliten, fra magtelite til borgerdemokrati).

 • Anmeld

  Torben Beck Pedersen

  Et langt indlæg, men IKKE et ord for meget...Bravo

  Som almindelig borger der ikke kan smykke sig med universitetsgrader eller noget der minder om, men har fulgt med fra sidelinjen i mange år og efter bedste evne forsøger at forstå, at lytte både til den ene og den anden, være i tvivl, blive bekræftet, blive vred, forarget eller bare opgivende, er det befriende og rørende at læse dette indlæg, der på smukkeste vis, i mine øjne, både åbenbarer det som er sygt og samtidig leverer den behandling der skal til, så jeg som borger igen kan føle mig tryg og have tillid til dem som tager beslutninger på mine vegne... Håbet lever stadig.

 • Anmeld

  Jørgen Lund Christiansen · Vælger bedraget af Jens Rohde

  Rohde en en antidemokratisk Me-first-mand.

  Jens Rohde har ingen demokratisk legitimitet. Han er en simpel stemmetyv og årsag til , jeg ikke er repræsenteret i EU-parlamentet. Jeg stemte ikke radikalt ved seneste EU-valg og er på en række punkter klart uenig i den politik, som Rohde sammen med Ida Auken - stemmetyv fra SF - i samdrægtighed nu står for. Jeg har respekt for, at folk nuancerer synspunkter, men sidder man med et mandat, må det i så fald gå videre til næste person på listen, hvorefter man selv kan søge valg fra et nyt ståsed. At høre Rohde prældike demokrati og ordentlighed er så langt ude. Formentlig og forhåbentlig er manden en god husbond og familiefar, men når det kommer til folkestyre er han en Jens Rohde-first egoist, faktisk en stymper. Vi så det også, da han som Venstremand ved Søren Papes afrejse til København forsøgte at bryde en konstitueringsaftale for at blive borgmester i Viborg. Rohde er ikke en Me-to-person, men en Me-first- mand. Dte bliver ineressant at se, hvilke mentale kropsvridninger, han vil præstere efer et ikke-genvalg til parlamentet.

 • Anmeld

  Vitus Jordan

  Demokratiudvikling

  Indirekte valg bør udfases, hvor det kan lade sig gøre. F.eks. til borgmesterposterne. Ind med folkeafstemninger med kvalificeret flertal f.eks. 60%. Så betyder partiskifter knapt så meget.

 • Anmeld

  Hanne MØller

  Stærkt og visionært udspil om at genopfinde vores demokrati

  Tak Jens Rohde, det var smukt og rigtigt talt om vores fortiden demokratiske underskud , og manglen på politisk anstændighed i dagens magtcentrum. Lad os håbe at flere fra alle fløje besinder sig i stedet for at rende efter nedbrydning af de strukture, hvor vi i dialog og fælles forståelse styrer imod en mere retfærdig fordeling af fælles goder. TAK

 • Anmeld

  John Foley

  Regeringen benytter den "brændte jords" taktik - inden lukketid.

  Mange gode og rigtige betragtninger i artiklen, som jeg er enig i, men hvordan kommer vi videre? En god begyndelse ville være oprettelsen af en forfatningsdomstol og gennemførelse af offentlige høringer. Men sådan som vores demokrati er strikket sammen har det lange udsigter. Uanset hvilken blok man tilhører vil magtens elite forsøge for at bevare det nuværende system, der ikke tillader demokratisk og parlamentarisk kontrol i nævneværdig grad. Mørklægningsloven er blot et af talrige eksempler på magtarrogancen, der udøves fra både blå og rød blok.
  Den såkaldte databeskyttelsesforordning er et andet eksempel, der nu er blevet til en data(u)beskyttelseslov, hvor rergeringen anvender den til det stik modsatte af de intensioner, den oprindeligt var tiltænkt. Dette blot nogle af de alt for mange eksempler på, at vi er på et skråplan, og hvor prisen er befolkningens retsikkerhed og menneskerettigheder. I sandhed en trist tid med vanskelige vilkår for demokratiet.
  Jeg er enig med Jens Rhode, vi bør hurtigst muligt starte et demokratisk oprør.

 • Anmeld

  Ronnie Hofs · dir

  Fantastisk at en etableret politiker har erkendelse ift den farlige og håbløse situation DK er bragt i.

  Endelig et ærligt oplæg, som ikke fejer problemer under gulvtæppet for at sikre magtelitens fortsættelse af overgrebene på borgerne, og immuniteten som stiller borgerne aldeles håbløst.
  SKAT medarbejdere griner af borgerne når de vil have den for en dommer for deres ugerninger, der er dagligt historier om manglende retssikkerhed, embedsværket har udarbejdet i tusindvis af vejledninger og praksis ændringer i SKAT, der er lovgivning ind ad køkken døren, som begrænser og skaber absurde afgørelser i tusindtal.
  Ja Jens Rohde, du har aldeles ret i at ALLE, socialister som liberalister bør samle sig i et opgør med det manglende demokrati som er aldeles ødelæggende for landet.
  Problemet er så, at dem vi har valgt til at bestemme ikke ønsker at afgive den magt de har tilranet sig, så den håbløse situation fortsætter formentlig indtil et ragnarok opstår.
  Lad os alle bede til at det ikke bliver blodigt, men civiliseret.
  Hvordan starter vi processen?

 • Anmeld

  Henrik Stein

  Demokratisk underskud

  Jens Rohde udstrykker på bedste vis, hvad mange af vi andre har tænkt og sagt i årevis! Meget fint!

  Til Jørgen Lund Christensen:
  Forhold dig til INDHOLDET. Hvis du har svært ved det, så forestil dig, at det er skrevet af Jens Peter Anonym, og bedøm det igen. Hvis du stadig har et problem med INDHOLDET, så mener jeg, at det er det dig der har et problem.

  PS: Selv er jeg hverken radikal, Jens Rhode fan eller republikaner!

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Et billede på demokratisk implosion!

  Godt og betydningsfuldt indlæg man kan hente ny næring i.
  Det er enormt glædeligt at Hr Jens Rohde i den grad er blevet politisk voksen – tak for et indlæg hvor ords betydning kobles med de faktuelle demokratiske betingelser!
  Og – ja - deraf afledte mulighed for at twiste egne forstokkede angreb på det nuværende politiske og demokratiske morads!
  Et morads der som beskrevet er dækkende for Danmark og EU og altså! Hvor et demokratisk oprør, står overfor et tosidet system af magtstrukturer! Hvor fællesnævneren nationalt såvel som i EU! Består af og mødes med skjulte dagsordner, middelmådige og historieløse politiske teknokrater samt til tider hel og halv korrupte personager!
  Danmark og Europa er med disses mellemkomst sendt ind på en glidebane der i sidste end fører til opløsning og krig – inden et demokratisk oprør kan finde gehør!
  Og dog! Der tegner sig et håb i de kommende generationer fra årg 80 og frem – men når de at slå igennem?
  Imidlertid, hvem f----- tør lade det siddende folketing og i særdeleshed regeringen – beskæftige sig med selv den mindste ændring af Grundloven? Ikke jeg!
  Ps. Englændernes nej til EU altså tallene 52/48% er ganske vist korrekte men det kan ikke siges ofte nok!
  De 52% er ikke udtryk for enøjede nationalister i den Europæiske forståelse a la Støjberg, Le Peen
  Men derimod en national selvforståelse hvor indgreb i national suverænitet betragtes som et angreb på hver eneste englænder! Og de løbende EU-orienterede angreb på deres og alle medlemslandenes suverænitet – i unions tankens hellige mål - har altså siddet dybt i den engelske folkesjæl over de seneste mange mange år!

 • Anmeld

  Henrik Leo Frid

  Dejligt -

  - Dejligt med et indlæg der indeholder visioner af en grad der virkeligt vil betyde ændringer i vort land. Det er på, høje tid, der bliver råbt "vagt i gevær"
  Hvis der ikke meget snart gøre noget ret drastisk så er jeg bange for hvad der måtte sendes videre til de næste generationer. Jeg vil meget håbe og opfordrer mange flere af de folkevalgte til at støtte Jens Rohde. IKKE at alle nødvendigvis skal være totalt enig med ham. Lad endeligt nuancerende flyde. Men, gør nu noget der ikke kun handler om symptom behandling - også i EU.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Det repræsentative demokratis fallit

  Hatten af for Jens Rhode. Det har helt sikkert forbedret hans performance, at han er blevet radikal.
  Hans tanker ovenfor er en sober analyse af det repræsentative demokratis forfald, der startede, da forsamlingshus-demokratiet døde.
  I dag styres relationerne mellem politikerne og os vælgere af en uhellig alliance mellem toppolitikerne og pressen, hvor vi som vælgere kan se måbende på, hvad der sker i de politiske korridorer, beskrevet af journalister, der som ikke-valgte politikere udtaler sig som sådanne.
  Det er rart dog at se, at mindst én politiker forholder sig for alvor, og med konstruktive forslag til, hvad der kunne være en nødvendighed.
  Det er lang tid siden, jeg har læst et så “rasende” politikerindlæg som dette.
  Lad os bakke op om tanken om en revitalisering af vores demokrati efter idéerne om decentral, mindretalsbeskyttet demokrati, baseret på selvbårne fællesskaber inden for rammerne af et nødvendigt EU.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · Tidl. EU-korrespondent i Bruxelles, DF-folketingskandidat

  Rent hykleri fra Jens Rohde...

  ... i en tid hvor folkevalgte catalanere som Carles Puigdemont trues med 25 års fængsel af en nyfascistisk regeringschef i Spanien og et EU, hvis føderale arrestordrer bliver misbrugt politisk og smadrer danske retsstats-principper.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Demokratiet er blevet kuppet af akademikere med ringe eller ingen erhvervserfaring.......

  ....over 60 % af de valgte på Borgen er akademikere med ringe eller ingen erhvervserfaring - heraf 55 jurister som ikke kender forskel på ret og uret.
  Grundlovens bestemmelser om magtens tredeling bliver systematisk krænket af både lovgivere og dommere som holder hemmelige møder i landsskatteretten hvor de afsiger politiske kendelser mod betaling af SKAT. Kendelser som er uden skyggen af et lovgrundlag og som bruges til at tryne borgernes retssikkerhed samt fortæller andre dommere om hvilken politisk afgørelse som dommerne bør træffe. Landsskatteretten er en grov krænkelse af Grundlovens bestemmelser om magtens tredeling - https://skatteankestyrelsen.dk/om-os/organisation/landsskatteretten/

  100.000 kroner giver SKAT for de politiske ydelser i landsskatteretten og lovgiverne står i kø for at krænke Grundloven for 100.000 kroner om året. Ingen jurister eller politikere kan se problemerne fordi festdeltagerne i krænker festen er urørlige. Dommerne sælger deres dømmekraft sammen med lovgiverne og giver hul i Grundlovens bestemmelser. SKAT tager politiske hensyn så Helle Thorning ikke fik samme straf som Camilla Vest og ægtefælle som fik et år og ni måneders fængsel ved byretten for ganske de samme forhold uden at der var skyggen af et lovgrundlag.

  Retssystemet er ikke længere troværdigt når dommerne sælger deres dømmekraft ved bijobs og Rigspolitiet har født sager med bestikkelse og vennetjenester for millioner uden at ledelsen er blevet fjernet. Anklagemyndigheden er blevet afsløret i at have instrueret politiet i falsk vidneforklaring for at få udskyldige dømt og dommeren i Østre Landsret roste endda anklager og politiet for deres falske vidneforklaringer. Nu er juristerne alle optaget af at dække over ulovlighederne og dommerne optaget af at beskytte dommeren i Østre Landsret.

  Vi har massiv politisk råddenskab på Borgen hvor Grundlovskrænkere holder Grundlovstaler mens de modtager 100.000 kroner om året for at krænke Grundloven fra SKAT. Demokratiet er blevet til en fest for krænkerne fra den politiske adel som ikke kender forskel på ret og uret.

  Når der er råddenskab i toppen af den politiske organisation samtidig med at dommerne sætter bijobs over Grundlovens bestemmelser om magtens tredeling breder denne syge mentalitet sig som pest til resten af organisationen og regimet bliver enevældigt. Bag den finde facade har de politiske familie klaner kuppet magten som de skamrider sammen med det juridiske broderskab.

  Hvorfor skal under 6 millioner indbyggere i Danmark føde på 179 på Borgen når over 17 millioner indbyggere i Holland kan nøjes med blot 150 medlemmer i parlamentet? Hvis Holland havde samme politisk overforbrug som i Holland skulle de ikke være blot 150 medlemmer, men 507 medlemmer.

  Holland kan nøjes med 12 ministre, mens vi lider under 22 ministre. Hvis Holland havde samme politiske overforbrug skulle de ikke være 12 ministre, men 62 ministre.

  Kunne vi ikke nøjes med 99 medlemmer af Folketinget og 12 ministre?

 • Anmeld

  Carsten Ulendorf

  Regeringen svækker det demokratiske fundament

  Jeg er helt enig med Jens Rohde. Demokratiet svækkes i små bidder af regeringen. I første omgang er der kun én ting at gøre ved det: At sætte sit X det rigtige sted. Men det er nok ikke nok, og der er nok heller ikke steder nok at sætte sit X i så fald. Jeg er klar på "barrikaderne". Tak for indlægget Jens.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Danskerne gider ikke demokratiet og den ved den politiske adel.....

  Man brokker sig gerne, men så længe danskerne har større problemer med overvægt end sult accepterer man regimet så længere det ikke går ud over en selv. Medierne tier om Grundlovskrænkelser og illusionen om demokratiets fortræffeligheder forsætter med partisoldaterne som er skolet lige siden ungdommen eller er politisk indavl fra familieklanerne i dansk politik.

  Danskerne tager demokratiet som en selvfølge og så længe alle trofast møder op og stemmer på mere af det samme kan misbrugsfesten fortsætte. Medierne sørger for at de politiske danse- eller sang- talenter får medieomtale som sikrer genvalget. Det er blevet et Sidney Lee-demokrati hvor optræden betyder mere end indhold.

 • Anmeld

  Søren Birch

  Hvor går en reformator så hen?

  I et regime som det danske, hvor flertallet kan tyrannisere mindretallet, hvor går så det mindretal af reforminteresserede borgere da hen, tænker jeg? Skal vi stemme på endnu et parti, der ikke reelt repræsenterer borgerne, eller hvad?

 • Anmeld

  Carsten Ulendorf

  Vi må ikke miste troen på, at vi har en handlingsmulighed

  Hvis man sætter sig tilbage og siger: "Det hjælper jo ikke". "Vi kan ikke gøre noget". Så er vi først for alvor på ski.....
  Vi bliver nødt til at kæmpe for det, som vi synes er rigtigt. Ligegyldigt om det så bare handler om at købe de rigtige æg, spise mindre kød eller hvad ved jeg.
  De store omvæltninger i vores samfund skal komme nedefra, fordi politikere som hovedregel bliver utrygge, når de skal ændre grundvilkårene. Bare se hvordan de klynger sig til kapitalismen og økonomisk vækst, selvom vel nok alle kan se, at disse begreber burde fornyes eller udskiftes. Selvom vi ikke har et alternativ endnu, kan vi jo godt søge med åbne øjne efter nye midler og måder.
  Så kom nu bare ... op på mærkerne. Din indsats og min indsats er vigtig - ligegyldigt hvor lille den måtte synes.

 • Anmeld

  Kim Bjørnstrup · Adm. Direktør og forfatter

  Luk forbuds Danmark

  Uanset det er lidt sent, at Rohde vågner op til dåd , så må jeg alligevel erklære mig enig i hans analyse. Hjemvendt efter 20 år i Schweitz har jeg mange gange måbet over, den behandling man får af myndighederne i Danmark nu til dags.
  -Man ignorer borger initiativerne,
  -Borgerne skal betale deres skat før skatte året er omme, så man reelt skal lave to selvangivelser,
  - Når man retter henvendelse til kommunen, får man en automatisk meddelelse om, at det tilstræbes, at man får svar indenfor 3 uger, selv får man en absolut svarfrist på 14 dage
  -Man kan ikke fratrække sine revisor og advokatudgifter, selv om man får ret
  Jeg kan blive ved i en uendelighed, men det er ihvertfald en sørgelig udvikling, der vidner om, hvorledes staten betragter sine borgere. Vi er til for staten og ikke omvendt.
  Når jeg foreslår, at man ser på Schweitz som et godt forbillede, så får jeg oftest beskeden: bare fordi det virker i Schweitz, så kan man ikke regne med at det virker i DK. Det vil jeg gerne garantere for at det gør.

 • Anmeld

  nanna bock

  Formidabelt..

  En fornøjelse at læse .. tak

 • Anmeld

  Rune Frederiksen

  Demokratisk underskud

  Danmark har godtnok et kæmpemæssigt demokratisk underskud. Men det har mere at gøre med ting som EU, international konventioner, og aktivistiske domstole. Han taler om lukkethed og uigennemsigtighed på den danske side. Men hvor han selv kommer fra i EU, er alle disse uvæsner blot mange gange værre. Og dog er en meget stor del af magten lagt der.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Et oprør mod det nuværende Sidney Lee-regime kræver engagement.....

  At vi får færre akademikere med ringe eller ingen erhvervserfaring på Borgen, men flere borgere med mindst 5 års erhvervserfaring valgt i stedet. Nye folkevalgte som ikke blot vælter fra fredagsbaren på universitetet og ind på Borgen, men folk som har bidraget med skatter og afgifter til det samfund som har uddannet specialister i afrikanske forhold, ballethistorie, oldgræsk og performanceteori i stedet for læger og ingeniører. Menneske som vil sikre det danske velfærdssamfund - så ret og pligt bliver taget alvorligt. Et samfund hvor juristerne ikke kan hæve fratrædelsesgodtgørelse uden at fratræde og hvor dårligere ledere ikke modtager bonus for en ringe indsats. Et demokrati hvor ingen suger sig fast hele livet og hvor familie klanerne fratages magten ved at alle folkevalgte på Borgen helt automatisk sættes på maksimale dagpenge efter 10 år med folketingsgage.

  Hvem vil være med til at lave et politisk oprør og få genskabt det repræsentative demokrati som alt for længe har været ramt af politisk indavl? De politiske forskelle i dansk politik er jo ikke store - det handler kun om hvilke personer som skal malke kassen endnu en gang. Nu har Lars Løkke-partiet malket i denne valg periode og Mette Frederiksen og venner savler allerede over udsigten til det bliver deres tur til at fylde lommerne. Hvorfor ikke komme af med akademikerne som ikke bidrager med god ledelse og i stedet får nye mennesker ind som har både erhvervserfaring og livserfaring uden den politisk indoktrinering som kun handler og magt samt personlige fordele.

 • Anmeld

  mogens elgaard · pensionist

  Grundlæggende fejl

  Jens Rohde siger det selv i indledningen :

  Helt grundlæggende er der tale om meget få mennesker, der via partiorganisationene opstiller de kandidater, vi alle kan stemme på.
  Her er hovedfejlen - men hvad gør vi ved det ? Hvad gør vi ved, at så mange er politiske analfabeter ?
  Det er ikke bare systemernes fejl - det begynder hos os alle !

 • Anmeld

  Knud Pedersen

  Jens Rohdes velplacerede opråb

  Jeg må absolut give Jens Rohde ret i sine betragtninger og konklusioner.

  Netop derfor er jeg hermed desværre nødt til at udtrykke min direkte og udtalte mistillid til såvel Lars Løkke Rasmussen ligesom til de politikere, der ud fra det her udredte og dokumenterede, bevidst
  eller ubevidst, har støttet de kræfter, der bevidst har søgt at undergrave såvel de demokratiske regler og normer, som essensen af det åbne Deltagende folkestyre.

  Eksempler og aspekterne er utallige - et eksempel herpå er bl.a. reformen af førtidspension og efterløn fra juni 2012, der på de væsentlige punkter er baseret på Arbejdsmarkedskommissionens 2009 rapport, der faktuelt og dokumenterbart er manipuleret i en grad de færreste kan forestille sig - og mange elementer i disse forhold er baseret på forskning, der er efter lovens bogstav at betragte som værende af ganske tvivlsom videnskabelig uafhængighed, validitet og evidens - hvorved ganske mange folketingsmedlemmer, der ikke har gransket den 284 siders rapport, sandsynligvis er blevet misledt - og rapporten har et ganske andet sigte end det, der udtrykkes heri, hvis man kikker godt efter.

  Faktisk er den problematik, der udspiller sig i Struer helt efter bogen ud fra kommissionens strategi og anbefalinger i rapporten - kommissionen har tilmed udtalt heri, at: "En risiko ved den ny model er, at kommunerne får større tilskyndelse til at få borgere på langvarig offentlig forsørgelse til at flytte til en anden kommune. For at mindske tilskyndelsen til dette, kan det overvejes om ”fraflytter-kommunen” bør finansiere dele af forsørgelsesudgiften i en periode efter borgeren er flyttet."

  For dem, der har et problem med:

  - det, der er foregået i Aarhus Kommune, Vibeke Jensen, om Cafe Kaffegal
  - om "jobcenter Lærkevej"
  - om fleksjob og førtidspension reform
  - om skjulte dagsordner og magtfulde skjulte netværk i det danske samfund, der aftaler og styrer love og regler om sundhed
  - om manipuleringer i rapporter og lovgrundlag bl.a. om forskellige funktionelle diagnoser
  - om forsikringsselskabers skjulte dagsorden
  - om nepotisme
  - om Lars Løkke Rasmussen’s dokumenterede magtmisbrug som en del af det spil

  er der en fyldig og dokumenteret udredning, som de kan læse - forholde sig til, og gøre op med sig selv, hvor vidt de kan se andre konklusioner.

  En omfattende og dybdegående research for nærmere at afdække mange kritisable forhold - om kroniske lidelser og diagnoser, Funktionelle Lidelser, fleksjob og førtidspensions reform, jobcentre og rehabiliteringsteams og mane andre dybt kritisable forhold - hvordan de er opstået og hvem der står bag disse forhold.

  Undersøgelserne har afdækket, at der faktuelt er tale om en række forhold, hvor jeg vurderer at en række love og regler er misligholdt, desuden strider en række forhold mod de grundliggende demokratiske principper, regler og normer.

  Udredningen tager udgangspunkt i det juridiske - hvor vidt love og regler er overtrådt - det udgangspunkt folketingsmedlemmer vil forholde sig til - også er det dokumenteret med udgangspunkt i 281 bilag, der naturligvis også er fremlagt, og på nogle af de sidste sider i dokumentet, er der indsat oversigt over de samlede udredninger, ligeså oversigt over den store mængde bilag jeg har udredt ud fra og fremlægger, ligesom hvor du kan læse og downloade disse fra. Det er alt sammen forklaret i dokumentet.

  Forhold, der går på tværs af en række af ministeriernes ressortområder.

  Du kan læse Tillægget og rapporten på https://www.academia.edu/36174350/Corruption_in_Denmark

 • Anmeld

  Peter Ole Kvint · omnilog

  Demokrati?

  Det centrale politiske problem er at vi er med i EU.
  Når vi er med i EU, så kræver EU at vi føre en politik som er langt til højre for befolkningen. Og som står i misforhold til den politiske erfaring om at mere fordeling giver mere til alle.
  Den politiske løsning på dette er topstyring af de politiske partier. Hvilket helt tager magten over politikken, så det hele ender i et mafia-vælde. Hvilket medfører et oprør.

 • Anmeld

  Jørgen Winther Rasmussen · Direktør

  Kan ikke siges bedre

  Sjældent - eller rettere aldrig - har jeg læst en mere relevant og velanbragt kronik fra en politiker!

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Demokrati er kun en metode, BLANDT FLERE, til at sikre frihed.


  Frihed for individet, i kulturen, åndeligt og tankemæssigt.

  Som grundlag for friheden er det nødvendigt med:

  Retssikkerhed for den enkelte. Rep. demokrati er en undertrykkelse af den enkeltes eget jeg.

  Økonomisk sikkerhed.

  Friheden er intet værd uden de 2 sidste.

  Derudover må mennesker,dyr,planter og jorden sikres mod overgreb og udbytning.Det som hele vores eksistens hviler på.

  ÅND - FRIHED
  RET - LIGHED
  ØKONOMI- BRODERSKAB -aftaleforhold mellem producenter og forbrugere.
  Ovenstående åndelige overbygning hviler rent fysisk på,
  menneske
  dyr - nuværende dyrehold bevirker nu og på sigt dødelige infektioner i os.
  planter- kunstgødning gør at vi ikke kan reproducere os selv.
  jord - bestråling vil betyde nedbrydning og opløsning af den mineralske jord.


  Det ultimative demokrati er lig med det ultimative tyranni.
  Magten og pengene må/skal skilles ad – igen-, hvis vores samfund fortsat skal give mening og ikke fortsætte ind i en parodisk tragedieforestilling.

  Det er en måde at magten igen kan bringes i de bedste hænder, og det jo det , det burde dreje sig om!

  Vor tid, er behersket af den negative side af Judas´ånd. Vi klynger os i vores personlighed og liv , som Judas til pengene , men som han erfarede, kan viogså opleve, at vi tager fejl, og på en vis måde som ham må gribe det hele an forfra på en ny måde. Han smed og spredte pengene på jorden, og ypperstepræsterne tog og brugte pengene , ikke for sig selv, men frikøbte jorden.

  Kongerne regerede i “gamle” dage ved hjælp af et guldæble med et hjerte af guld, som symbol på at de håndterede jordiske goder ikke til fordel for sig selv.

  Idag regeres ved hjælp af et jernæble, der er spist ind til skroget af JERNKONGER´s magt- og pengebegær, og det i almenvældets misbrugte navn.

  I gamle dage var enevældet så rigt at det havde råd til hofnarre.

  Idag er vi så fattige i det demokratiske diktatur at diktaturet er nødt til at propagandere for sig selv med propagandaministre og hæve dets status til en religion og ethvert diktattur er for en politiker demokrati, når det blot er ham, der er diktator, og med en narresut stukket i munden at vi selv vælger vore undertrykkere!

  Det er vores tredje syndefald efter Adam og Newton, som også indbefattede et æble.

 • Anmeld

  lillian larsen

  finanspagt

  man kunne også starte med at bruge grundloven som den er, §42 stk 1 modvirker blokpolitiken, ved at 1/3 af de tilstedeværende kan forlange en lov til folkeafstemning, det sker så aldrig fordi de benytter sig af en grundlovsstridig praksis med at cleare hinanden ud af salen ved afstemninger, der er sjældent flere end det minimum der kræves. Så de personer, vi betaler i dyre domme for at stemme på vore vegne, er slet ikke tilstede!!-derfor fik vi ikke en folkeafstemning om hvorvidt vi ville med i den -afgjort-suverænitetsafgivende finanspagt, som er den, der er skyld i 2% nedskæringerne, der har ført til kvalitets forringelser inden for offentlig social-og sundhedsvæsen, skoler og arbejdsmiljø. Betingelsen for at genvinde velfærden er at komme ud af den pagt, som kun EURO landene er forpligtet af.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Med ovenstående kan vises at de forskellige -ismer har deres berettigelse, når blot de placeres rigtigt ind i menneskets åndelige overbygning:


  Ånd- liberalisme - FRIHED
  Ret- socialisme - LIGHED
  Erhverv- konservatisme - BRODERSKAB

  Problemet, som ismerne virker idag og har misforstået deres rolle::

  Liberalister
  ønsker frihed i erhvervslivet, hvilket fører til kaos og udbytning af mennesker. I erhvervslivet hører kunaftaleforhold til mellem mennesker, producenter og deres teknologi. Liberalismen hører kun til i ånds- og kulturlivet.Frihed i retslivet skaber ulighed for loven. Den med flest penge får ret.

  Socialister:
  Lighed hører kun til i retslivet. Ikke i tænkningen, sådan at alle må tænke ens, som i det gamle Øst. Heller ikke i det økonomiske liv, så alle har lige lidt eller meget, fordi behov og og ønsker er forskellige.Men i retslivet bør der herske den ultimative lighed, så individet ikke undergraves.

  Konservatisme:
  Gode aftaleforhold for erhvervslivet mellem producenter, deres teknologi, og forbrugerne. Problemet er når konservativitismen sniger sig ind i åndslivet og "fryser" tankegangen og adfærden til erhvervslivets egne egoistiske fordel, som det er sket idag:

  Hvor alle mennesker igen er på vej til at blive slaver af det erhvervsliv, der skulle tjene friheden i ånden og ligheden i retten.


  HUSK:
  Der findes vigtige spørgsmål, som ikke står i noget partis program, som derfor ikke vil blive gennemført, endsige komme til orde ad politisk vej.

  De politiske partier har derfor ikke megen legitimitet.

  Før i tiden var det vigtigste motiv i menneskelig omgang lyste til at drive det vidt og gøre det ligeså godt som de bedste.

  I et demokratisk samfund er det lysten til at trække de bedste ned og ikke at ville gøre det bedre end de, der gør der dårligst, der er det vigtigste handlingsmotiv.

  Derfor er en massebevægelse altid reaktionær; massen er altid bagefter den enkelte personlighed.

  Derfor bør de politiske partiers tid være forbi.

 • Anmeld

  Erik Bresler

  Manden har jo ret!

  Til berigtigelse af Hr Jens Rohdes påstand,
  citat "Der er behov for et mere strukturelt opgør med de elementer i vort folkestyre, som svækker vort demokrati og ofte har til formål at beskytte især den udøvende magt." citat slut, kan undertegnede tilføje følgende veldokumenterede og nedstemmende beretning.

  Begyndelsen kunne have været da en hr Frederiksen under flere taler for grupper af jobkonsulenter fremlagde en opdigtet historie om ledige han angav havde nægtet at modtage arbejde til en månedsløn på 25.000 kr. "Det må vi gøre noget ved" hævdede han. Eller kort: Claus Hjort Frederiksen beskyldte uden dokumentation alle ledige for brud på dagpengeloven ved ikke at ville tage anvist arbejde.
  Om det er åbenbaret hr Frederiksen ved selvransagelse, under indflydelse af formodent lovlige substanser, ved studier i hans omgangskreds, eller måske er tilvisket ham fra spindoktorer står hen i det uvisse.
  Fem måneder efter hr Frederiksens skamløse hadetaler mod ledige udførte fire medarbejdere, plus en kommunal tilsynsmyndighed, noget som meget vel kunne være en aftalt nederdrægtighed, men også kunne være helt tilfældigt.

  Uanset baggrund endte deres "fælles" bestræbelser med undertegnedes økonomi led dokumenterbar skade. De immaterielle skader er, uanset hvor omfattende de måtte være, endnu ikke opgjort.
  Aktivering af undertegnede var overladt til et aktiverings-aktieselskab der valgte et nærliggende center der varetog den 28 dages praktikperiode.
  En dag efter afsluttet praktikperiode sendte aktiverings-aktieselskabets medarbejder et ubehjælpsomt notat til den statslige enhed Jobcentret, hvor der på notatets mest fremtrædende plads var anført at undertegnede under praktik på et selvejende center, ifølge notatet, var "passiv" hvilket, hvis det var sandt, er et brud på Dagpengelovens regel om deltagelse i aktivering. Notatet angiver tillige at centeret eller dets medarbejder havde angivet nogenlunde enslydende forklaring.
  Centrets medarbejder der "ansatte" og forestod aktivering nægtede konsekvent at give et kort referat af aktiveringsforløbet efter notatet´s indhold var gjort ham bekendt, hvilket uundgåeligt havde dementeret notatets væsentligste indhold.
  Samme medarbejder er ophav til flere fantasifulde forsøg på at forhale det uundgåelige dementi hvor det mest spektakulære var en email med trussel om afsløring af oplysninger han angav ville kunne skade min sag.
  Efter henvendelse til centrets chef gående ud på at han måtte være forberedt på offentligt at forsvare de påstande som aktiverings-aktieselskabet i notatet angiver som kommende fra centret, fremsendte samme medarbejder en email der var et fuldstændigt dementi på notatets mest fremtrædende påstande.
  Citat: At du naturligvis har arbejdet med i arbejdstiden siger sig selv. Citat slut.

  Med et formodentligt retsgyldigt dementi der indikere at det af aktieselskabet til Jobcentret fremsendte notat´s mest fremtrædende angivelser var i strid med straffelovens Kapittel 17, hvor lignende, hvis ikke identiske forhold beskrives som strafbare med bøder og eller fængsel helt op til 6 år.

  Dette faktum mente undertegnede at være saglig grund til fornyet henvendelse til Jobcenteret i den tro at centrets chef ville være overordentlig interesseret i at høre at det firma Jobcentret havde overdraget ansvaret for min aktivering tilsyneladende ikke kendte forskel på sandt og falsk, og at han måske endda havde mulighed for at rette urigtige påstande i omtalte notat før dets videresendtes.
  Men nej Jobcentrets chef der tidligere brugte over en time på at fortælle at han var forhindret i at gribe ind, afviste at svare på min fornyede henvendelse efter Arbejdsmarkedsstyrelsen havde oplyst at det netop var var til Jobcentret jeg skulle henvende mig efter at være belastet med falske anklager.
  Også Jobcentrets tilsynsmyndighed, Kommunens Borgmester afviste at svare på min henvendelse idet kommunens chefjurist i modstrid med alm. forvaltningsretslige princpper og god forvaltningsskik, oplyste at hverken Jobcenter eller borgmester ville svare på min henvendelse og heller ikke svarer på fremtidige henvendelser.

  Hvad undertegnede ikke kan dokumentere er at to af aktiverings aktieselskabets medarbejder hver for sig aflagde et uanmeldt besøg på centret mens aktiveringen foregik og at de, ligesom ingen af centrets medarbejdere eller andre, ikke på noget tidspunkt ytrede nogen utilfredshed med min deltagelse.

  Ingen af de der aktivt medvirkede til det der til forveksling ligner et eklatant straffelovsbrud har på noget tidspunkt, under eller efter, henvendt sig til undertegnede og forsøgt at undskylde eller udbedre tab deres skamløse gerninger har forvoldt.

 • Anmeld

  Jørn Seierø

  Vi må ha åbenhed i forvaltning

  Jeg er enig i analysen om det lukkede system der foster mere og mere frustration hos vælgerne der mangler simpelhen åbenhed i forvaltningen og når dertil kommer at vore medier savner kvalitet og energi til at grave dybt og længe i problemerne så er vi som befolkning lost
  Oprigtige politikere burde stille sig som opgave at få afskaffet “ lukkeloven “ og vælgerne burde kun stemme på partier der er parat til at gøre det

 • Anmeld

  Christian X

  Vi er midt i et demokratisk oprør mod Jens Rohdes værdier

  mod den kulturradikale epoke, der har udvandet gamle dyder og bærende værdier, som familen, dannelse, faglighed og ordentlighed.

  Vi oplever en tiltrængt konservativ bølge. Når historien skrives, vil den kulturradikale epoke være en naiv parantes sammen med 68'er generationen.

 • Anmeld

  Peter spøhr · Borger

  Tid til revolution

  Et oprør eller opgør med den herskende politiske praksis er i høj grad tiltænkt. Forfriskende og sandt indlæg. Big up herfra.

 • Anmeld

  Finn Baggesen · lærer

  Smukt udenom det virkelige problem.

  Med et groende mindretal, der bliver et flertal i dette århundrede, vil der ske det, at dette flertal på demokratisk vis afskaffer demokratiet og i stedet indfører den muslimske stat med sharialovgivning. Hvad vil du gøre ved det,Jens Rohde? Vil du forhindre det med dit oprør?Nej vel. Vil du håbe på en borgerkrig løser problemet "på demokratisk vis"? Nej vel. Så hvad gør vi?

 • Anmeld

  Janne Gensch Degn · Borger

  Spændende indlæg.

  Tak for et spændende og super analytisk indlæg, Jens Rohde. Jeg er enig i dine betragtninger, bortset fra EU, som også udgør en væsentlig problematik i forhold til demokratiet.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist og fotograf

  Forbavsende god artikel

  Forbavsende godt indlæg af en politiker, som er etableret.
  Det kan altså lade sig gøre, uden der går råddenskab i det.
  Tak, Jens Rohde.
  Også meget positivt med alle indlæggene til artiklen. Der er alligevel flere end man skulle havde troet, som har øjne og ører med sig og har set skriften på væggen.

 • Anmeld

  Jan Dal · Lønmodtager

  Godt brølet, Rhode

  - ingen yderligere kommentarer nødvendige..

 • Anmeld

  Søren Berg · Pensionist

  Fremadskuende tanker

  Tak, Jens Rohde, for dine tanker som er inspirerende og kreative.
  Jeg kan dog ikke rigtigt forbinde dem med dit nuværende politiske ståsted i et parti, der har fostret politiske narrehatte som Samuelsen, Ammitzbøl og en tid næret superopportunisten Mette Bock ved sin barm.
  For slet ikke at tale om Margrethe "sådan er det jo" Vestager.
  Find et nyt ståsted, der ikke er baseret i de såkaldt ansvarlige partier, du har jo selv analyseret hvor uansvarlige de er.
  God vind fremover.

 • Anmeld

  Pia

  Du har noget vigtigt foran dig

  Kære Jens - go for it - du kan ikke råbe højt nok👍

 • Anmeld

  Børge Hansen

  Hvor går man hen?

  Vel skrevet Jens Rohde!
  Det spørgsmål, der presser sig på er, hvor man som bekymret borger og tilskuer vender sig hen. Alternativet har startet en diskussion om indretningen af det politiske landskab og måden vi griber hele problemløsningen an. Det er et velrettet spark men ikke nok. Et sammenrend af utilfredse giver ikke et sammenhængende svar på problemerne. Der er nok ingen vej uden om de etablerede partier og de fora, de henter dere indput fra. Der er brug for, at flere melder sig ind i partiforeningerne, og der er med til at påvirke politikudviklingen. Når medlemsbasen bliver tilstrækkelig stor, bliver indflydelsen på politikken større.

 • Anmeld

  Leif Larsen · CEO

  Nej

  Hellere et opgør end et oprør.

  Støtter du de voldeligeantifascister, Jens?

 • Anmeld

  T R

  2 fremragende artikler på 1 dag - What?

  Har lige læst Paula L fremragende (og noget kortere) artikel om nutidens danske politikers propaganda og falder så over denne her.

  2 artikler der for det første ikke handler om det gennem fortærskede Muslim bashing emne der præger 85%-90% af debatten idag, men som samtidig er uhyre relevante og reflekterende i den tid vi lever i idag.

  Som andre foroven vil jeg også kvittere for den ligefremhed, modige og præcise fremstilling på et område fra en folkevalgt man ellers kan forestille sig normalt vil få særdeles indskrænkede karriere muligheder sidenhen i det politiske system - netop en af Rohde's pointer.

  Jeg har stemt Radikale engang og det er sådan noget der kan få mig til at stemme Radikal igen - såfremt Rohde' synspunkter her ikke bare er for hans egen regning og at han ingen indflydelse får på de synspunkter når han kommer tilbage til Folketinget. Mao. er det Radikal politik det her Rohde? Hvis det er så har i en ekstra stemme til næste valg!

 • Anmeld

  Flemming Jansen · lektor, freelance journalist.

  Fortjent skulderklap til Rohde

  Jeg har med stor interesse læst de tanker, Jens Rohde har gjort sig om den demokratiske krise i Danmark og i EU. De fortjener at blive fulgt op af en seriøs og grundig debat med henblik på et opgør med tingenes nuværende tilstand, hvor vælgernes tillid til de valgte politikere er på et lavpunkt. Desværre tror jeg ikke på, at politikerne selv tager affære. Det har de færreste formatet til. Det må komme nedefra som et pres fra folkedybet.

 • Anmeld

  Knud Pedersen

  Vi taler så meget om ytringsfriheden - men der er ingen, som bruger den - til andet end at rakke ned på andre - ikke til det oprindelige formål, nemlig at stille de ansvarlige magthavere til ansvar.

  En læser udtalte i anden anledning om mine udredninger på min egen facebook side om netop de anliggender Jens Rohde bringer op: "Jeg håber sådan, at nogle politikere vil sætte sig ind i det, nedsætte et udvalg eller lign., som kunne kulegrave alt det her." - og herom er jeg ganske enig, også det jeg gennem nogen tid har forsøgt på at få til at ske, med de utallige henvendelser jeg har sendt til politikerne personligt.

  Om denne problematik, synes jeg at et par af læserne af Jens Rohde's kronik og opråb "Vi bliver nødt til at starte et demokratisk oprør" er kommet med en god pointe:

  Flemming Jansen • lektor, freelance journalist.
  "Fortjent skulderklap til Rohde Jeg har med stor interesse læst de tanker, Jens Rohde har gjort sig om den demokratiske krise i Danmark og i EU. De fortjener at blive fulgt op af en seriøs og grundig debat med henblik på et opgør med tingenes nuværende tilstand, hvor vælgernes tillid til de valgte politikere er på et lavpunkt. Desværre tror jeg ikke på, at politikerne selv tager affære. Det har de færreste formatet til. Det må komme nedefra som et pres fra folkedybet."

  ligesom en anden læser TR bl.a. udtalte, at:

  "Som andre foroven vil jeg også kvittere for den ligefremhed, modige og præcise fremstilling på et område fra en folkevalgt man ellers kan forestille sig normalt vil få særdeles indskrænkede karriere muligheder sidenhen i det politiske system - netop en af Rohde's pointer."

  Og disse kommentarer indeholder netop den konklusion, jeg også er nået frem til, nemlig, at:

  Desværre tror jeg ikke på, at politikerne selv tager affære. Det har de færreste formatet til. Det må komme nedefra som et pres fra folkedybet - bl.a. fordi en folkevalgt vil få særdeles indskrænkede karriere muligheder sidenhen i det politiske system.

  Dette betyder dog ikke, at vi ikke som borgere skal fortsætte med at gøre anskrig over for de individuelle ansvarlige politikere og ministerier - MEN, borgerne er nødt til samtidig at starte det demokratiske oprør nedefra - et pres fra folkedybet, som politikerne til sidst ikke tør sidde overhørig - bl.a. af den grund, at det ellers vil få indskrænkende karriere muligheder som politiker sidenhen, hvis politikeren ikke gør det folket vil.

  Alt tyder på, at det er den måde ændringer vil kunne blive en realitet - simpel nødværge for at politikeren kan beholde sin taburet, beklageligt nok, men realiteternes verden.

  Vi taler så meget om ytringsfriheden - men der er ingen, som bruger den - til andet end at rakke ned på andre - ikke til det oprindelige formål, nemlig at stille de ansvarlige magthavere til ansvar.

  Netop det formål ytringsfriheden blev indført for at give borgerne muligheden til, den gang i enevældens Danmark - der befinder vi os i øvrigt stadig - ikke grundet enevælden, derimod grundet folkets ugidelighed og magelighed - og fordi folk hellere vil sidde i sit hjørne og klynke, frem for at tage hænderne op af lommen.

  Derfor, som Erik Clausen ganske rigtigt udtrykte det: "Let røven og sig din mening" https://www.avisen.dk/Pages/Guests/Mobile/2015/ShowArticle.aspx?ArticleID=309922&deck=A - vel at mærke ikke blot som vrede kommentarer i en facebook gruppe, men direkte til de ansvarlige og i direkte tale - høfligt, men tvetydigt og bestemt.

  Det var vare lige det, jeg ville sige

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Rhodes roderi

  En temmelig rodet kronik, men gennemsyret af konservatisme: Foragt for det direkte demokrati og dermed vælgerne. Genoprettelse af et tokammersystem. Og så selvfølgelig hyldest til EU-staten. Næste gang, Rohde skifter parti, bør han overveje Det Konservative Folkeparti. Men det er måske ikke reaktionært nok?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  En festlig styrkelse af demokratiet som TV koncept......

  Nu de 179 på Borgen har beskåret DR med 20 % og forbudt let TV underholdning for dem som betaler gildet skal vi jo nok have flere tunge udsendelse hvor akademikerne er sjove sammen med udvalgte politikere på Borgen som svarere på morsomme spørgsmål og til sidst vinder en kurv med koncertbilletter. De 179 på Borgen skærer ned med lige så stor glæde som de giver sig selv 40 % mere i partistøtte. Når der skæres andre steder kan der brændes endnu mere af til festen for den politiske adel på Borgen som altid har sparet en krone på dem selv. Dem i Elitens Union er helt i samme selvoptagne klasse.

  Jeg vil derfor foreslå et nyt TV koncept som med garanti vil trække mange seere til alle udsendelser og for at glæde akademikerne kan vi give projektet et engelsk navn: The 99 Political Chair Challenge - et dansk tv koncept for styrkelse af demokratiet. Med underteksten : Opgøret med den politiske adel.

  Kunne ikke være god underholdning at se familie klanerne på Borgen sætte deres stol til rådighed for demokratiet så vi fik reduceret antallet af politikere på Borgen og på den måde fik et øget arbejdsudbud med disse højt kvalificerede mennesker som i alt for mange år har siddet fast på Borgen? Det ville styrke demokratiet at få ryddet op i festen på Borgen som ALDRIG før har bidraget med besparelser selvom de har beskåret alle andre. Det er på tide den politiske adel på Borgen tager deres egen medicin. 99 valgte på Borgen er langt bedre end 179 - for mange kokke.....

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Og vi kunne starte med at lave en stoleleg til 12 ministre.......

  Hvor de 22 ministre med innovation, ælde og søskenderelationer konkurrerede som blot 12 stole til ministrer.

  Det ville da være god TV underholdning at se de politiske rævekager blive reduceret fra 22 til 12.........og det ville igen øde arbejdsudbuddet. Samt give millioner i besparelse. Samt flere koncertbillet til salg til borgerne.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller · Demokrat

  Konference

  Skal vi ikke tage Jens Rhode på ordet og lave en “upolitisk” konference om demokratiets sande tilstand, sådan helt uden autoriserede politikere, men bare mellem os, der finder det nødvendigt at organisere et oprør fra neden.
  Som nævnt længere oppe i strengen kan vi ikke forvente, at politikerne selv kan ændre forholdene, så vi må som vælgere tage os af det selv.

  Hvad må vi have afklaret?

  Hvilken slags demokrati ønsker vi i virkeligheden, hvis den form, vi møder i dag, ikke slår til?

  Er det et liberalt demokrati, hvor friheden står højest på dagsordenen?

  Er det et socialistisk, hvor ligheden står højest på dagsordnen?

  Eller er vi ude i en helt ny form for demokrati, hvor vi skal opfinde et demokrati i et klasseløst samfund med en veluddannet befolkning, der er i stand til at styre fællesskabet frigjort fra den nuværende partistruktur og med en anden form for repræsentativitet?

  Konferencen kunne munde ud i nedsættelse af en grundlovgivende forsamling, der når forberedelserne var tilstrækkelige, kunne samles på Amalienborg slotsplads med ønske om at sende en deputation til dronningen med krav om en ny forfatning byggende på principperne om en anden tyngde i vælgernes indflydelse på statens styring.

  Er der nogen, der vil være med til at organisere en sådan konference?
  Så sig til nedenfor eller på kwissendorf@gmail.com

 • Anmeld

  Peter Nielsen

  Oprør!

  Borgerne gør allerede oprør, men i skide politikere, vil jo ikke give os det valg, der afgør om vi kan få lov til at følge Britterne ud af diktaturet EU.

 • Anmeld

  Helge Smith

  Men, Jens Rohde dog. Vi er i FULD GANG!

  Borgertinget i Folketinget er jo netop det parti der skal sikre en grundlovssændring. Vi skal have delt magten, så vi kan få et borgerdrevet andetkammer der skal vurdere lovene, inden de træder i kraft. Det kan godt betyde tab af privilegier i den absolutte økonomiske og politiske elite mod et til gengæld meget mere afbalanceret og roligt samfund.
  Kom bare ind i debatten! Vi har både en hjemmeside og en facebookgruppe og vi er i fuld gang med at samle støtteerklæringer.

  www.borgertinget.dk

 • Anmeld

  Ronnie Hofs · dir

  jeg er med på at lave en konference

  Til Kurt Wissendorf
  Godt initiativ, vi mangler i den grad at gennemføre et arbejde der for det første samler op på de største problemer i det nuværende system, dernæst at få opsamlet kommentarer hertil, derefter at katorisere/samle til overskrifter og blive enige om løsninger og indhold, organisering og sponsering samt tidsplan.
  Udgangspunktet er her, at løsningerne kommer til at sige sig selv når der er enighed om hvad problemerne er. Det er her vores politikere fejler, for de kører deres eget løb uden at samle borgernes problemer op til en plan på kort og lang sigt. Det er derfor"kæden" er hoppet af og de fleste borgere tier stille i afmagt.

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Styret tilbage til folket

  Et klokkeklart eksempel på det demokratiske problem i Danmark er ja_til_eu_partiernes overimplementering af EU lovgivning. Dette er sket i mange år bag triple lukkede døre, og i dag foretages de fleste EU lovovergreb på embedsniveau helt uden indsigt endsige indflydelse fra danske vælgere. Det er en fornærmelse i et land, hvor vi tidligere var stolte af vores suveræne demokrati. Nun heisst es jemahl jawohl Mutti.

 • Anmeld

  Finn Pedersen

  Klar tale

  Det er befriende klar tale, en klar øjenåbner og nogle klare bud på de nødvendige forbedringer og reformer der er tiltrængt i et mere og mere lukket op topstyret demokrati. Godt gået, - tak Jens

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Hegnspælene har vist slået rod Rohde

  "Som føderalist ser jeg gerne et langt stærkere decentralt styre", skriver Jens Rohde

  Som vegetar spiser jeg gerne en stor, saftig og letstegt engelsk bøf.

  Mange kommentatorer deler Jens' indignationer og æder hans usympatiske bedrag råt. De fleste af hans eksempler har udspring i vores grundlovsstridige magtoverdragelse til EU, og det ved han godt. Det har nemlig skabt en del knas i administrationen.

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Eftertanke tak

  ...men vores allerstørste demokratiske problem er, at vælgerne lader sig trække ved næsen rundt i manegen, illustreret på bedste vis ved nærværende kommentarer af gode, naive danske vælgere. Ved de ikke hvad en føderalist med ønsker om en EU hær plus yderligere centralisering og magtoverdragelse til Bureauet står for ? Hvis Jens Rohde får magt, som agtet, vil alle de kriser og konflikter, som EU har fostret indtil nu være en tur i legoland i forhold til de problemer vore næste generationer skal kæmpe med.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Konference

  Ronnie Hofs send venligst en mail!

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · ufrivillig dataslave for datadiktatorer

  Hørt!

  Og lige i plet. Men jeg kan frygte, at hvis man faktisk forsøger at ændre Grundloven til noget bedre, så vil de herskende magtpolitikere i stedet benytte lejligheden til - som med den såkaldte "databeskyttelseslov", som skulle give borgerne flere rettigheder mod overvågning og privatlivstyveri - at stramme grebet om magten yderligere, og gøre det endnu sværere at få reelt nye magthavere (hertil regner jeg ikke socialdemokraterne) og en reelt ny politiske linje ind .

  Hvordan får man skabt et mere reelt demokratisk styre , når de magthavende og demokratisk valgte politikere slet ikke tænker demokratisk, men mørklægger mere og mere, overvåger befolkningen mere og mere intenst, og bliver mere og mere totalitært tænkende og handlende?

 • Anmeld

  HC Molbech · Folketingskandidat

  Dagens liberale

  Jeg blev medlem af VU i 90'erne fordi jeg var liberal af den gamle skole. Jeg er i dag folketingskandidat for Alternativet fordi jeg stadig er liberal af den gamle skole, og helt enig med Jens. Vi har virkelig brug for et liberalt opgør. Det kan ingen af de såkaldte liberale partier levere i dag.

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Debattør

  Uvilje mod at give Rohde ret

  Der var engang.....før Rohde fandt ud af at han aldrig ville blive formand i Venstre.......at jeg ikke mistænkte ham for at ville ødelægge demokratiet i Danmark, ved at outsource vor ret til at bestemme selv, til Jean Claude Juncher og Angela Merkel.

  Jeg er positiv overfor indholdet i artiklen, men mener desværre at Rohde forsøger at dække over - samt skjule at Det Radikale Venstres overordnede mål, er at gøre Danmark til en EU provins, hvor det lokale demokrati, er helt uden betydning for vor hverdag. Allerede nu er ca 73 % af vor lovgivning EU afhængig.

  Det Radikale har med deres akademiske tilgang til demokratiet, samt deres overvægt af sympatisører på de førende danske mediers ledelsesgange, bl.a. forsinket fornuftig og logisk lovgivning på indvandrer området.

  Marianne Jelved er suverænt den dansker der har mishandlet danskhed og vor unikke sammenhængskraft, allermest.

  Derfor rigtig surt da Rohde meldte sig under hendes faner.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Parti-beduinerne i dansk politik er et problem for demokratiet.........

  De mennesker som bliver valgt for et parti og så skifter parti i valgperioden skamrider demokratiet. At man kan blive klogere og ændre politisk holdning skal vi ikke kimse af, men at skifte parti og svigte dem som stemte på en er manglende respekt for vælgerne. Hvis man forlader sit parti nedlægger man sit mandat og kan så genopstille for et nyt parti ved næste valg.

  Vi ser at partibeduinerne skifter parti som det passer dem og specielt Det Radikale Venstre er partibeduinernes parti som lukker alt ind midt i valgperioden samt er leverandører til nye radikale kopier i versionerne light og ultra.

  Partibeduinerne er tit typer med ringe eller ingen erhvervserfaring som har suget sig fast i dansk politik hvor de er dygtige til at komme i medierne. Medierne elsker partibeduinerne som giver brændstof til kritik af de partier som beduinerne forlader. De elitære medier lader kun de sikre af sikre politikere komme til orde i stedet for ikke-akademikere som har politik og holdninger som de ønsker at ændre dansk politik med. Jeg ønsker et nyt parti som vil værne om velfærdssamfundet samt sætte ret og pligt i højsædet. Et parti som kun opstiller mennesker med mindst 5 års erhvervserfaring og som ikke optager partibeduiner midt i valgperioden.

  Partibeduinernes visioner som altid omfatter dem selv, bringer sjældent nye tanker til festen og man kunne fristes til at gentage myndighedernes råd til nytårsaften - gå aldrig tilbage til en fuser........

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  @ Greta Jensen

  Jeg har nu kæmpet mig igennem Jens Rohde's artikel. Fine meninger (?), men en skrækkelig (skjult) dagsorden. Jeg kom også gennem mange kommentarer, igennem artiklen endnu engang med endnu flere kommentarer........
  Jeg oplever, at alle synspunkter er i spil. Jeg har indtryk af, at Jens faktisk intet har udrettet, så jeg synes, at GRETA's kommentar er den bedste blandt alle! Tak for den.
  Hvad gør vi nu?

  Hvorfor er De Radikales parti kun på 5%?

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller. · Demokrat

  Fordi intet parti er svaret!

  Poul B.
  Intet enkelt parti har svaret.
  Derfor.
  Skal der gøres noget ved det, er der kun en græsrodsbevægelse, der kan gøre noget ved det!
  Undskyld udtrykket “græsrod”.
  Men det er der vi er.
  Det repræsentative demokrati er i dag forsumpet i en ufrugtbar diskussion om alt mulig, UNDTAGEN en stillingtagen til om det aktuelle repræsentative demokrati faktisk er repræsentativt!!,
  Er du interesseret i at diskutere dette, så giv mig et hint på adressen
  Kwissendorf@gmail.com

 • Anmeld

  Helge Smith

  Til Jens Rohde og andre frusterede – her er løsningen.

  Med udgangspunkt i ”Tæm eliten” har vi stiftet Borgetinget. Borgertinget har som mål at komme i Folketinget for derfra at rejse krav om en Grundlovsændring. Vi ønsker et ligeværdigt kammer til Folketinget.
  Andetkammeret skal bestå af tilfældigt udvalgte borgere. Man må ikke på nogen måde kunne kvalificere sig på forhånd. Disse 300 mennesker skal vurdere lovene ud fra deres egne forudsætninger og efter bedste evne vurdere, om de tjener almenvellet.
  I dag er ca. 40% af Folketingets medlemmer DJØF´er og alle tjener mindst 1,1 million kr, når de skattefrie tillæg omregnes. Flere af medlemmerne har været interesserede i magt og politik fra de var ganske unge.
  I et gennemsnitligt besat andetkammer vil ca. 2% være DJØF´er og medlemmerne vil gennemsnitligt tjene mindre end det halve af folketingsmedlemmerne. Langt de fleste har andre interesser end magt og politik og de vil vurdere lovene efter helt andre værdier end politikerne. Et flertal i andetkammeret skal kunne blokere love, så de ikke kan træde i kraft.
  Andetkammeret skal ligeledes kunne indlede undersøgelser, et folketingsflertal ønsker at blokere og de vil kunne drage ministre til ansvar og evt. få dem afsat, hvis de bryder ministeransvarlighedsloven.
  Men vi mangler stillere og vi har altid brug for begavede mennesker der vil argumentere for projektet i diverse fora. Du kan læse meget mere om borgertinget på

  www.borgertinget.dk

  og her kan du også skrive en stillererklæring. Så er du allerede med ti lat rette op på samfundets almene tilstand.

 • Anmeld

  Helge Smith

  Til Jens Rohde og andre frusterede – her er løsningen.

  Med udgangspunkt i ”Tæm eliten” har vi stiftet Borgetinget. Borgertinget har som mål at komme i Folketinget for derfra at rejse krav om en Grundlovsændring. Vi ønsker et ligeværdigt kammer til Folketinget.
  Andetkammeret skal bestå af tilfældigt udvalgte borgere. Man må ikke på nogen måde kunne kvalificere sig på forhånd. Disse 300 mennesker skal vurdere lovene ud fra deres egne forudsætninger og efter bedste evne vurdere, om de tjener almenvellet.
  I dag er ca. 40% af Folketingets medlemmer DJØF´er og alle tjener mindst 1,1 million kr, når de skattefrie tillæg omregnes. Flere af medlemmerne har været interesserede i magt og politik fra de var ganske unge.
  I et gennemsnitligt besat andetkammer vil ca. 2% være DJØF´er og medlemmerne vil gennemsnitligt tjene mindre end det halve af folketingsmedlemmerne. Langt de fleste har andre interesser end magt og politik og de vil vurdere lovene efter helt andre værdier end politikerne. Et flertal i andetkammeret skal kunne blokere love, så de ikke kan træde i kraft.
  Andetkammeret skal ligeledes kunne indlede undersøgelser, et folketingsflertal ønsker at blokere og de vil kunne drage ministre til ansvar og evt. få dem afsat, hvis de bryder ministeransvarlighedsloven.
  Men vi mangler stillere og vi har altid brug for begavede mennesker der vil argumentere for projektet i diverse fora. Du kan læse meget mere om borgertinget på

  www.borgertinget.dk

  og her kan du også skrive en stillererklæring. Så er du allerede med ti lat rette op på samfundets almene tilstand.

 • Anmeld

  Ronnie Hofs · dir

  Borgertinget er socialistisk indstillet, vil beskatte i en uendelighed

  Til Helge Schmidt
  Umiddelbart lyder din løsning med et ekstra kammer der skal holde folketinget i ørene som en del af hele løsningen, men samtidig er der beskrivelse på jeres hjemmeside om, at udplyndringen af STATEN skal stoppes.
  Jeg mener at BORGERNE i dag udplyndres.
  Indkomst 56 PCT, biler 180 PCT, moms på alt, også afgifter, hertil afgifter på alt, straf told på import plus gebyrer, el koster 15 øre at producere, vi betaler 250øre, plus nettakst der også indeholder skat, varme er beskattet, vand er beskattet, senest med 800-1200 kr MERE år hus PR år pga skats egne regler, og det bliver ved i en uendelighed.
  Pengene ødsles væk. De samlede skatter er ca 1200 mill, sygehus mv koster 40, skole 40, veje 40, militær 120, sosu 40. Resten er til FT, ministerier, styrelser, og alt det andet som vi ikke behøver en tiendedel af.
  Alle budgetter er gennem årene forøget, for ellers skulle pengene tilbage til borgerne, hvis der bruges mindre, og næste års budget ville blive mindre. Alt i alt et KÆMPE overforbrug.
  Vi har brug for at få alle problemer som Borgernes oplever dokumenteret, kategoriseret, og belyst i en grad der gør at vi kan blive enige om hvilke problemer vi har. Løsningerne kommer til at give sig selv når enighed om hvilke problemer der findes er klarlagt.
  Det er derfor for letkøbt at gå med en løsning som kun dækker få problemer, vi har brug for en fuldstændig opgave løsning, med situation/problemer, afklaring af hvad problemerne koster os, forslag til løsninger, tidsplan, organisering og opdragsgiver, økonomi og forventede resultater.

 • Anmeld

  Helge Smith

  Især til Ronnie Hofs

  Vi sidder ikke med alle svarene. Faktisk har vi ingen andre svar end, at borgerne skal være aktivt med til at udvikle samfundet og at det skal ske i en ramme som Folketingets politikere ikke kan anfægte.

  Borgertinget tager ikke stilling til skatteprocenter, privatiseringer elelr andet. Visse ting er nævnt som eksempler der kunne arbejdes med i et etableret Andetkammer, men vi sælger ikke holdninger. Borgertinget er ikke et politisk parti. Vi vil lade BORGEREN selv bestemme, hvad der er bedst og at dømme efter kommetarerne på denne side, vil det blive vidtfavnende.

 • Anmeld

  T R

  Borgertinget

  Helt klart interessant og meget i forlængelse af det Rohde snakker om med et 2-kammer system omend i ikke kommer ind på andre af de områder han også fremfører (mm. jeg har misforstået noget):

  - En uafhængig forfatnings domstol hvor grundloven (den nye) matches op med ny lovgivning hvis der er tvivl om grundlovs stridig lovgivning. Hertil offentlige åbne høringer med mulighed for indkaldelse af eksperter og fagfolk på de givne områder.
  - Langt bedre decentral fordeling af magten (årlige budget) imellem stat og regioner/kommuner som Rohde rettelig mener reelt i dag sidder hos staten. (Personlig synes jeg her man burde skæve til et land som Schweiz der med stor succes netop har en hel anden magt fordeling imellem stat og kommuner/Katoner hvoraf sidst nævnte trods alt hovedsageligt er dem der udfører de fleste offentlige opgaver).
  - Respekt for armslængde princip i 3-delingen og dens institutioner og åbenhed overfor den almene borger fra Folketinget.

  Jeg er vild med ideen om at et AndetTing skal være politisk uafhængigt (formentligt modsat Rohde her hvis tanke her lyder til at AndetTinget skal fyldes med politikere fra kommuner/regioner - i så fald det eneste jeg er uenig med ham i) og bestå af almindelige borgere. Dog følger der nogle praktiske problemer med ideen om de 300 random borgere. Skal de sidde i en hel folketingsvalg periode eller i kortere tid (sidder de eks. i for kort tid kan man forestille at en regering taktisk vil kunne sende samme lovforslag til Andettinget senere i en valgperiode med nyt Andetting såfremt det var nedstemt første gang)? Skal der være kommunikation/debat imellem dem ved hver lov forslag - i så fald hvordan skulle det foregå?

 • Anmeld

  Ronnie Hofs

  Vi trænger til en diskussion om hvordan et retfærdigt, billigt og effektivt system skal indrettes

  Om vi skal have den ene løsning eller den anden løsning, afhænger jo af, hvilke problemer der skal løses. Når 1 menneske foreslår 1 løsning, er det ud fra de problemer dette menneske mener bliver løst med denne løsning. Når 5 millioner mennesker har hver deres løsning, ud fra ikke kendte problemer som de ser i deres egen virkelighed, men ikke er det kommunikerede udgangspunkt, ja så vil hver person stemme for deres egen løsning, og opgaven er totalt fragmenteret.
  Det kan godt være at et to kammer system kan være en løsning ud fra et problem der hedder at folketinget gør forkerte ting i forhold til borgerne og derfor skal overvåges af et borgerpanel.
  Men en løsning kunne også være, at vi decentraliserer magten, og at borgerne stemmer om hvad kommunen vil gennemføre angående sygehusvæsen i kommunen, vejene, skolerne, det hele. Et sådant system har fungeret rigtig godt i Schweiz, hvor omkostningerne er langt nede til det fælles, fordi decentraliseringen kommer til at holde et skarpt øje med omkostningerne.
  Hvad ved jeg, det er ikke sikkert vi skal ende ud i et Schweizist system, pointen er bare at problemerne skal frem først, før den rigtige løsning kan vælges for os.
  Så længe de egentlige problemer ikke er udgangspunktet for løsninger, kan vi alle blive kørt rundt i manegen med halvgjorte løsninger der ikke løser problemerne, og derved bliver problemerne ved med at eksistere.
  For at få kæden på, for vi er jo mange der mener at kæden er hoppet af, bliver vi nødt til at få samlet op på og dokumenteret, hvad vi ønsker løst. Så kan vi vælge et effektivt system til løsningen bagefter.
  Kan vi samles i en bevægelse der kan hedde Danmark For Dig, som samler op på alle problemerne, og her ud fra foreslår løsninger der kan implementeres gennem tid?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Lotteri demokrati løser ikke problemerne med den politske adel......

  Engagement, indsigt og erhvervserfaring samt viljen til at lytte til vælgerne får man ikke ved at trække lod om endnu flere pladser uden indflydelse i demokratiet Taleret har alle, men indflydelse har kun de få akademikere som har kuppet magten på Borgen og i Elitens Union. Når man skærer ned med grønthøsteren overalt og samtidig giver sig selv 40 % mere i partistøtte er det blevet en akademisk fest som skader demokratiet. Demokratiet er en svær størrelse som før et blevet overtaget af magtfuldkomne som ikke havde skyggen af respekt for demokratiet.

  Vi har en Grundlov som kræver adskillelse mellem den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt, men lovgiverne og DJØF regimet har sat Grundlovens bestemmelser ud af kraft ved lade disse typer holde hemmelige møder i landsskatteretten hvor lovgivere og dommere mod betaling fra SKAT afsiger politiske kendelser. Det vil et lotteri demokrati ikke kunne ændre.

  De nuværende partier opstiller kun skolede partisoldater som helst skal være akademikere uden hensyn til at disse typer sjældent har erhvervserfaring og når først de har suget sig fast på Borgen bliver de der hele livet. At komme igennem nåleøjet og opnå opstilling med reel mulighed for valg er svært om ikke umuligt. Og alle nye partier er blot genbrug af overskudskandidater fra tidligere partier.

  Der er behov for nye partier med nye kandidater med erhvervserfaring som vil værne om vores velfærdssamfund med krav om ret og pligt samt rydde op i elitens paradis som ikke kan se forskel på ret og uret.

  Det er ledelsen i vores samfund som skaber problemerne for de mange som gerne loyalt betjener borgerne som offentlige ansatte. Men de typer som hæver fratrædelsesgodtgørelse uden at fratræde skal fjernes fra ledelsen af samfundet. Der er behov for oprydning så vi får genskabt respekten for lov og orden samt Grundlovens bestemmelser om magtens tredeling. Det er blevet en lukket misbrugsfest for DJØF regimet og når vi ser anklagemyndigheden instruere politiet i falsk vidneforklaring i Østre Landsret for at få uskyldige dømt er regimet sygt. Landsdommeren roste endda anklageren og politiet. Tibet sagen havde heller ingen ledelsesmæssige konsekvenser. Fadøls festen i SKAT som kostede mindst 12.4000 millioner havde heller ingen ledelsesmæssige konsekvenser. Et lotteri demokratiet vil ikke ændre på dette. Det er mentaliteten på Borgen som skal ændres og have konsekvenser for dem som svigter.

  Danskerne tager demokratiet for givet og accepterer at den politiske adel sætter egne behov for samfundets behov. Lighed for loven er ikke længere gældende og det er ikke et demokrati værdigt. Den politiske adel skal straffes når de krænker Grundloven og svigter dermed deres demokratiske opgave. Ret og pligt, lov og orden er fundamentalt for et velfungerende demokrati. Vi har i stedet et lukket demokratur hvor nepotisme og misbrug er styret af politiske klaner. Vort demokrati er blevet kuppet af en politisk adel som er svær at fjerne igen.

 • Anmeld

  Helge Smith

  Andetkammeret.

  I denne diskussionen om det borgerdrevne Andetting er der kommet mange gode tanker frem. Frustrationerne over den nuværende situation blomstrer dog stadigvæk og dem kan vi uden videre fylde tykke bøger med.

  Tanken om Andettinget stammer fra ”Tæm eliten – fra magtelite til borgerdemokrati” af Andreas Møller Mulvad, Anton Grau Larsen og Christoph Houman Elelrsgaard, forskere på CBS. Mit eget engagement stamemr fra min egen undersøgelse af dialogen mellem toppolitikere og borgere. I de sidste 20 år er den døet ud og det er i øvrigt et internatioanlt fænomen. Da jeg læste bogen blev jeg klar over, at dette kunne blive svaret.

  Der er ikke bygget en ideologi op om tankerne bag Andetkammeret. Folketinget er ene om at kunne lave love, udskrive skat og udskrive folkeafstemninger. Folketinget er ideologisk styret, hvorimod Andetkammeret netop skal være et spejl på samfundet, derfor de 300 medlemmer. Det burde kunne sikre en noge lunde lige fordeling af social status. Reglerne for deltagelse i Andetkammeret burde sikre uafhængighed, upåvirkelighed og ubestikkelighed, om ikke andet, fordi der ikke kan identificeres indflydelsesrige grupperinger i Andetkammeret. I øvrigt skal de 25 ældste udskiiftes med 25 nye hver tredje måned.

  Jeg vil anbefale alle dels at læse bogen og dels at gå ind på Borgertingets hjememside og læse uddybende kommentarer. Jeg vil dog fremfor alt opfordre til at støtte opstillingen tio næste valg, så vi kan komme videre. Danskerne har en tendens til at snakke et hvilket som helst emne ihjel og selv om dialog er det helt bærende element i et demokrati (jf. Hal Kock), skal det dog medføre handling, hvis dialogen ikke skal blive meningsløs.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Lotteri demokratiet giver ikke et engegeret demokrati......

  Der er ganske få mennesker som har holdninger og meninger til den demokratiske udvikling. Fordi danskerne ikke gider engagere sig i demokratiet har akademikerne kunne overtage demokratiet som de har formet til egen fordel. Der er skabt en demokratisk elite som sammen med en juridisk elite har taget magten ved at have total dominans. Fordi medierne også har svigtet det repræsentative demokrati er der blevet skabt en ny elite som ikke lytter til resten af befolkningen.

  Borgerforslag er også en narresut som den politiske elite kan nedstemme som det passer dem. Og mon ikke snart vi ser nye borgerforslag som kræver mindre skat og større sociale ydelser? Eller mere solskin?

  Engagerede borgere med erhvervserfaring som kan få retfærdighed ind i juristernes paradis samt sætte ret og uret er påkrævet. Men det kræver at danskerne gider tage demokratiet alvorligt. De nuværende partier har jo få procents forskel i de vigtige politiske samfundsspørgsmål, men viljen til at rette op på svigt og misbrug er meget lille når det vedrører den politiske adels egne venner. Det er milliarder og atter milliarder som hældes direkte i havet i stedet for at have gavnet samfundet. Offentlige ledere med politiske relationer får endda bonus for en ringe indsats. Men stiller store krav til de svageste i samfundet og ingen krav til ledererne i det offentlige. Samtidig har man opbygget et omfordelings regime hvor borgerne bliver flået og så kan ansøge om at få deres egne skattepenge retur som tilskud. Et kæmpe apparat lever godt af at brænde 29 millioner af på administration af 45 millioner til de hjemløse. DJØF regimet kender ikke længere forskel på ret og uret. Det hjælper et lotteri demokrati ikke på.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Om der tales om oprør elle opgør

  Er ligegyldigt, -slutresultatet: En ny politisk fremtid og dagsorden i Danmark skal implementeres/igangsættes ud fra de værktøjer og virkemidler vi som borgere har til rådighed. Hvor vores stemmeafgivelse i et historisk perspektiv er det stærkeste kort på hånden.

  Men da der med garanti ikke vil være lydhørhed fra samtlige folketingsmedlemmernes side, i relation til et dynamisk borgerkrav om en radikal forandring i den politiske struktur og hverdag. Men tværtimod vil blive mødt med en arrogance der fx blev udstillet med mellemkomst af Hr. Søren Pind i relation til fx det 1. borgerforslag – hvor han talte om pjat, unødvendigt brug af penge og tid etc. – ja gudhjælpemig mig – pludselig var manden blevet omkostningsorienteret!?

  Er det således bydende nødvendigt at tænke alternativt, ud over stemmeafgivelsen! Og nej - ikke med militaristiske virkemidler! :)
  Måske heller ikke som mange nationer før os! Ved at ignorere en given afstemning – om end det kunne være – én af de sejlivede, hvis vi kunne liste en sådan ignorance ind i valgdeltagelsen og den efterfølgende stemmeopgørelse ville være så tæt på nul som muligt!
  Modsat vil det selvfølgelig indebære en risiko for at de ca 70 tilkendegivelser (Jeg selv inkl.) der er i denne streng vil få en over tuden – og så er emigration jo eneste udvej! Altså ud på de støvede veje, eller over Atlanten i en gummibåd sammen med alle de andre migranter!?

  Nå men www.borgertinget.dk er jo også en charmerende og virkelighedstro mulighed! Med endog - ret præcise mål for en revision af det politiske miljø og beslutningsprocesser. Virkelig en mulighed til overvejelse asap!

  Imidlertid stiller jeg mig kritisk overfor borgertinget.dks hjemmesides indledende videoer.
  Skattespecialisten skal gå direkte i kødet på facts – historien kender vi alt for godt! Hertil, konspirations teorier, alternativt topstyrede politiske hensigter og drømme er dybt irrelevant.
  Hvis man vil ud over stepperne med et dynamisk knock out af det politiske system, skal man holde sigtet og fakta rent!
  Dertil bryder jeg mig absolut ikke om det militaristiske/våben element i en anden video!
  Men med nytænkning og en fast vilje til at råbe (Særlige) relevante generationer fra årg 80 og frem op! Samt omgående at opstille kriterier for www.borgertinget.dks placering i et P2P (peer – to – peer) netværk vil der efter mit skøn komme power på ønsket om radikale ændringer!?
  Hvilket - vil kunne rumme de variabler og problemstillinger alle (især) nye politiske strømninger ender ind i!?
  Tænk blot på landsbytossernes paradis i Nye borgerlige samt DF

  Endelig henstår, at udvikle en strategi for at tumle og bekæmpe EU dels i medie -manipulationen! Dels i helt konkrete tiltag i og omkring valgstrukturen samt organisering af denne ! For sidenhen at rulle selve Maastricht grundlaget tilbage til en decentral samarbejdes struktur!

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Søren Pind væmmes over borgerne og deres forslag.....

  Men der er også borgere som væmmes over Søren Pind.....

  Den politiske adel har det nemt med danske vælgere som de væmmes over.

  Den politiske adel føler sig hævet over folket - ganske som adelen altid har gjort. De arver de politiske poster fra mor eller far eller bliver forfremmet fra juridiske ridefogeder til den politiske adel.

 • Anmeld

  Helge Smith

  Andetkammeret del 2.

  Nu begynder der at komme substans på diskussionen.
  Jeg er personlig ansvarlig for de videoer der er lagt ud og det kan godt være, at jeg ikke rammer nogen målgrupper med det, massekommunikation er ikke min stærke side. Jeg så da meget gerne dygtige folk overtage og styre kommunikationen
  til udvalgte målgrupper. Bare sig til!
  Desuden er jeg 71 år, jeg får aldrig selv glæde af et Andetkammer. Men jeg ser, at grænseværdierne for sprøjtning på marker hæves dramatisk, jeg ser målrettede angreb på den regeringskritiske presse, jeg ser omfattende militærindkøb uden dialog med borgerne og mange andre ting og det samlede billede er et demokrati der lige så stille siver mellem fingrene på os. Den tendens ser vi alle vegne, men i Danmark kan vi med Andetkammeret gøre noget ved det.

  Andetkammeret er forudsætningsløst på en hver måde. Man skal naturligvis forberedes til medlemskabet, men udgangspunktet er, at en hver er ekspert i sit eget liv. Hvis vi begynder at selektere, opnår vi netop ikke den mangfoldighed der er så afgørende for det afbalancerede samfund.

  Måske kan det bedst illustreres med nogle eksempler:
  1 1980´erne solgte regeringen DSB Gods til Danske Vognmænd, hvad der betød i titusindvis af lastbiler på vejene og følgevirkninger af det.
  Hvad mon et Andetkammer ville have sagt til planerne om et salg?

  For få år siden solgte regeringen en del af D.O.N.G. til Goldman Sachs.
  Hvad mon et Andetkammer ville have sagt til planerne om et salg?

  Nu taler regeringen om at privatisere S-togene.
  Hvad mon et Andetkammer ville sige til planerne om et salg?

  Jeg ved ikke, hvor vi kommer hen med et samfund, hvor vi, som borgere, har den samme magt som den vi giver videre til vores politikere, men jeg mener at kunne se, at det ville give en anden balance end i dag og den i højere grad ville følge den almindelige borgers ønske. Er det ikke det, man kalder demokrati?

  P.S. I øvrigt er kampen mellem den politiske og den økonomiske elite mindst 700 år gammel og eliten har vundet ethvert oprør. Fra middelalderen kender vi til mindst 40 blodige oprør, Louis Pio blev landsforvist, frodi han forsøgte et opgør med eliten og for 100 år siden blev københavnske arbejdere drevet rundt i gaderne hele natten, jagtet af politiet efter arbejderne havde forsøgt at storme Børsen.
  Man skal ikke undervurdere elitens vilje til at fastholde magten. En målrettet organisering og solidaritet overfor idéen er eneste mulige vej frem til et opgør, hvor de 99% kontrollerer den ene procent. Men vi skal VÆLGE at gøre det, også selv om vi ikke er enige i hvert eneste komma. Der findes ikke i dag et alternativ til Borgertinget og det ville være dumt at skabe nogen. Hvorfor sprede kræfterne?

  Lad os nu GØRE noget. Der er blevet tøvet længe nok.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Og nu et Andet kammer?...hvor skal vi hen? Og hvad sker der ellers i landene nord for Middelhavet?

  som vi ikke kan kontrollere? Forestiller I jer virkeligt, at 'tingene' i Europa fortsætter som VI selv vil det i de næste ca. 30 år?
  Obs: Der er valg i Ungarn i dag søndag! Læg nøje mærke til det hele drejer sig om der`. Og en hel ny æra er undervejs når borgertallet i Afrika, som nu er ca. 1,1 milliarder stiger til et borgertal > 3, 2 milliarder. Jamen, jamen, jeg skal ikke opleve det, men det skal de fleste af jer! Alternativet til Borgertinget er på vej! " Tre milliarder mennesker på kloden er langt bedre end 9-10 milliarder, MEN det er der INGEN, der tager sig af! Har jeg ret?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Magten ligger i Folketinget og hos det juridiske hof...............

  ...som i disse år skaber stadig større sociale skel og forringer velfærdssamfundet. Der er skabt et akademisk snobkultur hvor det at aldrig at have haft et ærligt arbejde er en politisk styrke hos de politiske familie klaner. At hæve eftervederlag som borgmester når man indtræder som valgt i Folketinget anser den politiske adel som helt i orden. Man har et helt grotesk forhold til hvad som er ret og uret i de politiske partier. Og det er alle partierne - selv folkesocialisterne som rager til sig. 40 % mere i partistøtte vil man ikke fortælle hvad man har brugt til og at valgte kører bil med kokain i blodet lader heller ikke til at ryste dem på Borgen. Vi har brug for politikere som har været ude i borgernes virkelig som ansatte eller som har skabt virksomheder med ansatte. Borgere med holdninger og meninger som kender forskel på ret og uret. Borgere som kan få de DJØF ansatte bogholdere og skriverkarle til at makke ret uden at lyve som kron-juristerne i justitsministeriet.

  Akademikerne som i dag koster mere i uddannelse end Folkeskolen har nydt de gratis uddannelser som ingen efterspørger, men læger og ingeniører mangler vi stadig. Rettidig omhu er ikke et begreb som Borgen nogensinde har fattet. Og hvis Elitens Union skal lukke en milliard ind fra Afrika får samfundet brug for flere læger.

  Der er behov for nye politikere i Folketinget som kan og vil sikre, at begrebet rettidig omhu bliver tillagt betydning og det lader ikke til at det begreb har samme ringe interesse på de højere læreanstalter som begreber som retfærdighed og respekt for at tilbagebetale de gratis uddannelser til samfundet. Den lille korruption som vi i disse år ser sprede sig fra Folketinget til Rigspolitiet og den juridiske elite kræver vi tager opgøret med dette. Nepotismen har nået både Folketingets formand som har en ægtefælle som statsrevisor og udenrigsministeren som har en søster udnævnt til minister. Medierne tier og den politiske adel fortsætter nepotisme festen.

  Et lotteri om deltagelse i et borgerting frygter den politiske adel lige så meget som de nedstemte borgerforslag. Kun et nyt jordskredsvalg kan gøre en forskel og genskabe respekten for demokratiet. Men danskerne gider ikke tage kampen op. Og medierne dækker hellere den politiske adel end dem som ønsker et regime skift.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Den politiske viljes forbandelse.

  Hvordan får man styr på de ustyrlige, altså dem der maltrakterer folkestyrets principper og regler. Det er jo tydeligt at der gennem årene er udviklet en praksis i de politiske lag som desværre også nyder anerkendelse i juridiske kredse, gående ud på, at Grundloven må vige for den politiske vilje. Som et eksempel, kan man på folketingets hjemmeside læse: "Statsministeren kan udskrive valg, før de fire år er gået. Det er en stor fordel for regeringen. Så kan statsministeren nemlig udskrive valg på det tidspunkt, der er bedst for hans parti". Det lyder jo smart men det er slet ikke dét der står i Grundloven og det er desuden helt udelukket, at det er udtænkt af grundlovsgiverne. Der står derimod i Grundloven, at Folketingets medlemmer vælges for fire år og det er naturligvis ikke meningen, at statsministeren skal kunne fyre Folketinget, blot fordi opinionstallene er gunstige. Grundloven stiller rigtigt nok, et opløsningsinstrument til rådighed for regeringen, der skal gøre det muligt, når landets ve og vel står på spil, at opløse et genstridigt folketing. Som Monrad udtrykte det; opløsningsinstrumentet er ikke et angrebs- men et forsvarsvåben.

  Tillad et antal eksempler mere på lovgivers overskridelse af Grundlovens mandat til Folketinget, når det drejer sig om samfundets generelle tilrettelæggelse.

  Bl.a. er det bestemt; at de der ikke kan ernære sig selv, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at indordne sig de pligter loven påbyder. Sådan står der i Grundloven men hvordan stemmer det med de generelle ydelser som børnecheck, efterløn m.v. Her er ingen krav til modtagerne om noget som helst. Ingen behovsprøvning og ingen krav om modydelser. Værsgo og forsyn jer, rig som fattig - noget der gennem årene har lænset statskassen for gigantiske beløb og som ikke ville ikke være sket, hvis man havde respekteret Grundloven.

  En anden bunden opgave til lovgiver er denne: Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse. Og hvad er status her - at man ikke tilnærmelsesvis lever op til kravet. Det er lovgivers pligt, at tilrettelægge samfundsordenen på en sådan måde, at alle arbejdsduelige kan leve af selvforsørgelse og - slippe for offentlig hjælp. Men det kan ikke lade sig gøre at leve op til dét krav i Grundloven når politikerne bruger så mange penge at ikke engang de enorme skatter der opkræves slår til men må suppleres med gældsætning. Man skaber ikke privat beskæftigelse og selvforsørgelse når skattetrykket, grundet alt for højt offentligt forbrug, er i ubalance med den omgivende verdens. Når beskæftigelsen på trods af dette er ganske høj i perioder, skyldes det aldrig bevidst politsk styring med det for øje, at den private sektor sikres betingelser der gør at den kan opsluge arbejdsudbuddet. Snarere er det udefra kommende gunstige omstændigheder, som eksempelvis ekstra stor udenlandsk efterspørgsel, der står bag de få lykkelige perioder med ”fuld” beskæftigelse.

  Men - der er også problemer på en stribe andre område. Her er i flæng nogle eksempler.

  Folketingsmedlemmer er alene bundet af deres overbevisning - netop fordi de skal være ukrænkelige og ubestikkelige. De må simpelthen ikke tage imod "anvisninger" fra nogen som helst. Hvordan ser det så ud her - ikke for godt. Man har indrettet sig med et clearingsystem i Folketinget for at undgå, at et forslag falder hvis et medlem der er for, skulle få forfald. Så udebliver blot et medlem af den modsatte opfattelse. Hvad er dette, andet end et bedrag? Eller man stemmer blankt, selv om man ér for eller - ér imod. Man generer sig heller ikke for, i fuld offentlighed at erklære, at man ikke tænker at stemme for et forslag man i øvrigt er for - hvis man ikke får det og det som modydelse. Korrumperet og afskyeligt er det.

  Man tillader sig, at beskatte danskeres ejendomme og indkomster, beliggende i og tjent i andre lande, dette på trods af at Grundlovens mandat til lovgiver naturligvis ophører på den side af landets grænser der vender - indad.

  Man eksproprierer uhæmmet og ulovligt - har t.o.m. udstedt generalfuldmagt til kommunerne, så folketingsmedlemmer der måtte være imod et projekt, ikke kan benytte sig af Grundlovens § 73, stk. 2.
  Grundloven tildeler domstolene den dømmende magt. Alligevel kan staten dømmes, af både EU- og Menneskerettighedsdomstolen.

  Og hvad blev der af folkestyret? Hvad er vores valgret til Folketinget værd, når danskerne ikke kan ændre et komma i bestående EU-lovgivning, i det mindste ikke uden at få alle andre medlemslande til, at gøre det samme, hvilket er en illusion.

  Listen på den politiske viljes forulempning af borgernes grundlovssikrede rettigheder og garantier kan gøres endnu længere. Vi har brug for en modstandsbevægelse til beskyttelse mod angreb og måske også en "folkets domstol" der kan slå i bordet og banke fornuft og anstændighed ind i hovederne på forulemperne.

 • Anmeld

  Henrik Stein

  Intet nyt under solen

  Et godt sted at få ideer til principperne i, hvordan man opbygger et demokrati fra bunden er at se på hvordan verdens ældste fungerende demokrati i sin tid blev opbygget. Vi skal ikke tro at vi i dag er de eneste der kan tænke. Husk på da man for over to hundrede år siden forfattede The Constitution of The United States havde man med sig i bagagen fra Europa mange af de samme problemer som hele Jens Rohedes øjeåbner handler om, problemer og uretfærdigheder man forsøgte at undgå at gentage. Iøvrigt tror jeg, at det var der Jens Rohde fik iden til sit skrift.

 • Anmeld

  Helge Smith

  Nå, det var så det. Alle syntes at noget var galt og alle var enige om ikke at blive enige om noget.

  Min påstand er, at det netop er derfor, situationen er som den er og det kan vi - måske - blive enige om. Det er helt ufarligt. Selv om vi er enige om det, risikerer vi ikke at være nødt til at træffe beslutninger eller at handle.

 • Anmeld

  Carsten Legaard · Uden for partierne, men med i samtalen

  1:1500 del demokrati

  For den vælger, der stemmer til Folketingsvalg en gang hvert fjerde år, eller så, synes den demokratiske ret at være en 1:1500 dels ret.
  Een dag ud af cirka 1500 bliver hans eller hendes stemme hørt og takt med.
  Resten af tiden er den forvaltet eller spildt.
  Ikke fordi det repræsentative demokrati er dårligt, men fordi dets forudsætning – den demokratiske samtale i hverdagen, i vælgerforeningerne, på tværs af vælgerforeningerne, i fagforeningerne, i håndværksforeningerne osv. osv. – denne demokratiske samtale er forstummet.
  Vi råber ad hinanden i nutidens danske hverdag, men vi hører ikke hvad hverandre råber.
  Vi giver hinanden f-fingeren, i trafik såvel i sociale medier.
  Vi klistrer etiketter på hinanden, og er man blå, så er naturligvis alt hvad de røde siger løgn. Vice versa.
  Faktisk er dette et større problem for demokratiet end magthavernes tiltagende isolering fra almindelige mennesker og deres hverdag. For hvis vi alle insisterede på den demokratiske samtale og tog den alvorligt, så ville ingen magthavere kunne udøve magten med tvang og tys-tys- og lukkelov.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Begræns politikernes magt.

  Demokratiet er løbet løbsk, næret af dumhed og manglende evne hos flertallet af borgerne, til at tage hensyn til andet end egne interesser.

  Det tror jeg ikke tidens tænkere, for et par hundrede år siden, havde forestillet sig kunne ske. For, så ville forfatningerne være mere restriktive overfor lovgivers ret til, ubegrænset gældsætning og skatteudskrivning.

  Også Grundlovens givere, glemte et par regler. Hvorfor medtog de ikke en bestemmelse, der forbød staten at gældsætte sig og dermed tvinge borgerne ind i en tvungen kautionsforpligtelse? Og, hvorfor fik vi borgere ingen beskyttelse mod den ubegrænsede ret til udskrivning af skatter, som er tildelt Folketinget?

  Man sikrede os beskyttelse af ejendomsretten, ytringsfriheden, valgretten og den personlige frihed m.m., men man sikrede os ikke mod hæmningsløse politiske flertals udplyndring, af den enkelte borger.

  Det skal vi ændre på. Vi skal have et tillæg til Grundloven, der forbyder offentlig gældsætning og sætter et loft over hvor meget den enkelte må bøffes for i skat og - af hvilke objekter.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Akademikerne har kuppet det repræsenstative demokrati......

  Og forvandlet det til en amerikansk version hvor to partier skiftes til at have magten og fylde egne lommer. Alle nye partier er celledeling fra Det Radikale Venstre som Jens Rohde også har taget ophold i. Forskellen på magtpartierne er, at de taler meget og handler meget lidt. Store samfundsproblemer får lov at blive større i årtier mens partierne taler om problemerne uden at gøre noget. Forhandlinger trækker ud i årevis som med burka loven som kommer til at skabe flere problemer end der findes burka klædte. De forhandlinger stod på i meget længere tid end da partierne skulle give sig selv 40 % mere i partistøtte. Aldrig er noget blevet vedtaget så hurtigt.

  De 179 på Borgen sparer på selv den mindste ting mens de ALDRIG sparer på sig selv. Politiker korruption stortrives og alle jagter selv de mindste gratis glæder. Selv folketingets boliger blive lejet ud til støtterne fra partiet. fordi medlemmet fra det tidligere arbejderparti ikke selv bruger boligen. Nu er den mand blevet kvotefiskernes fjende nummer et som jagter at statsministeren fik en gratis sommerbolig stillet til rådighed. De røde kan godt se råddenskaben i den blå lejr, men ikke hos sig selv.

  98 % af statens budget ligger fast og de sidste 2 % er det som de 179 bruger al deres tid på. Fremmede fra fjerne lande kommer til landet og får retskrav på danskerne boliger som de indretter som i hjemlandet hvilket ikke burde kræve akademisk viden at kunne forudse. Mange bidrager positivt, men for mange har slet ikke forstået hvad myndighederne forventer af dem fordi myndighederne ikke aner det selv. Et mindretal har taget deres klan mentalitet med sig til landet og de unge drenge har nemt med at sikre sig en del af hash markedet og danner bander som kæmper om magten i de politisk tildelte boligområder hvor brandbiler og ambulancer bliver stenet lige som i de stener myndighederne i deres hjemlande. Politiet kender alt til de kriminelle familier som terroriserer området men politikerne gør intet for at løse problemet, men mistænkelig gør i stedet alle i boligområdet, Bande advokaterne kræver deres kriminelle guldfugle løsladt og deler huer og trøjer ud til bandelederne for at sikre bande advokaterne kan sende store honorarer til statskassen når de sikrer at deres kriminelle guldfugle ikke bliver sendt retur til deres hjemland. Boligselskaberne har sammen med myndighederne skabt en masse nye jobs som lever af at fastholde problemerne i boligområderne hvor der er sket et etnisk udrensning af danskere. Danskere med 45 års medlemskab af en boligforening er blevet andenrangsborgere i eget land og hjemløse danskere kan end ikke drømme om samme retskrav på en bolig.

  Det som mangler i danske demokrati er mennesker som ikke blot er væltet fra fredagsbaren på universitetet og ind på Borgen, men mennesker med erhvervserfaring som kan og vil sætte DJØF regimet på plads og skabe løsninger som gavner alle i samfundet i stedet for DJØF regimet som kun fastholder problemerne. DJØF ansatte er sjældent dem med visioner eller brugbare ideer - de er blot bogholdere og skrivekarle som tænker på at fylde egne lommer - og det er de dygtige til når de fratræder uden at fratræde. Det er blevet et regime som belønner svigt og dårlige resultater. Aldrig har vi haft så mange DJØF ansatte hos myndighederne og aldrig har sagsbehandlingstiderne været længere og mere groteske.

  Alle taler om enten mere eller mindre i skat og glemmer at SKAT brændte mindst 12.400 millioner af på en fadøls fest uden det fik skyggen af konsekvenser for ledelsen i SKAT eller de skatteministre som havde ansvaret. Jeg mener vi skal bruge skatten klogere og såfremt vi kan skabe resultater kan skatten blive nedsat når vi kan sørge for at alle hjemløse danskere har en varm seng at sove i når frosten hærger.

  Det er resultaterne som tæller og ikke de tomme løfter som de 179 fylder os med. Og hvilke resultater har de givet os de senere år? Er der blevet flere bander og skyderier i gader eller er situationen blot blevet værre. Vi har fået flere bande advokater som er blevet millionærer og at dommerne straffer kriminelle efter deres "kulturelle"/religiøse baggrund - så hvis du er kristen får du to år i fængsel og hvis de er med anden religiøs baggrund slipper du med en advarsel - din baggrund taget i betragtning.

  Danskerne er desværre så ligeglade med deres demokrati at de ikke gider gøre oprør og få fjernet de nuværende politikere som gennem årtier har vist de ikke magter opgaven. Danskerne tager ikke demokratiet alvorligt. Det er den politiske adel som sammen med det juridiske hof skamrider demokratiet og borgerne med deres manglende fokus. Desværre giver medierne kun taletid til den politiske adel og deres juridiske hof. Det er ikke kun i Ungarn demokratiet lider under udemokratiske metoder.

 • Anmeld

  Kim Bjørnstrup · Adm. Direktør, Assistance HR Partners AS og forfatter

  Amnesty International påpeger en alamerende tendens til nye forbud i DK

  I Radio 247 her til morgen oplyste Amnesty International, at de ser en voldsom stigning i indførelse af nye forbud i Danmark. Det er godt nok pinligt , at det sker under en borgerlig liberal regering.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Men ikke pinligt, at dommerstanden nægter at udvise dømte kriminelle....

  ....menneskesmuglere til straf i Rumænien fordi cellerne er får små og grå? Eller at Højesteret nægter at udvise en morddømt bandeleder med tidligere udvisningsdomme? Eller at dommeren tager særlige hensyn til kulturelle/religiøse baggrunde når straf skal udmåles? Eller at kriminelle fra udlandet nægter at udrejse fra Danmark? Men komme ulovligt til landet og begår voldtægt eller grove kriminelle handlinger og så nægter at udrejse af landet? Eller at "uvildige" dommere holder hemmelige møder i landsskatteretten sammen med lovgivere som afsiger politiske kendelser mod betaling fra SKAT? At kriminelle får forbud mod at komme i de områder hvor de før har begået kriminelle handlinger ser jeg ikke som en krænkelse af de kriminelles rettigheder, men som en rimelig straf for kriminelle handlinger. Desværre har mange mere fokus på de kriminelles rettigheder end på borgernes sikkerhed.

  Der er givet ophold til mennesker fra en kultur som ikke har skyggen af respekt for vores demokratisk samfund som danner bander som terroriserer hele byområder og som griner af de straffe som de får for grove forbrydelser - kun udvisning frygter de, men en hær af velmenende modsætter sig at de fjernes fra vores lande. Den holdning bifalder jeg ikke. Vi skal ikke føde på kriminelle fra fjerne lande.

  Vi har givet fremmede fra fjerne lande bolig, underhold og uddannelse som belønnes med foragt og kriminelle handlinger - den slags ser jeg gerne sendt retur til deres religiøse paradis, selvom Amnesty International og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol modsætter sig dette. Disse organisationer som sætter kriminelles rettigheder over borgernes sikkerhed er helt ude af trit med virkeligheden.

 • Anmeld

  Hans Lottrup · Adjunkt

  Danmarks Macron?

  Ville ikke udelukke en stemme på Integritetspartiet

 • Anmeld

  Kim Bjørnstrup · Adm. Direktør, Assistance HR Partners AS og forfatter

  Rettelse: Institut for menneskerettigheder ikke Amnesty International

  Beklager at jeg tidligere skrev Amnesty International, det var Institut for menneskerettigheder.

 • Anmeld

  Helge Smith

  Der bliver skrevet side op og side ned ...

  og hvor vil I egentlig hen med det? Skal I bare af med frustrationerne eller er der NOGEN der har et ralistisk og sammenhængende forslag til, hvad der kan gøres ved det alt sammen?

  For lige nu virker det nærmest som en snakkeklub.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Helge Smith

  Se i din indboks på borgerret :)

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Vi som tør omtale problemerne.......

  Skammer os ikke over det. Vi kan ikke gøre noget såfremt danskerne ikke ønsker at forandre tingenes tilstand og intet tyder på danskerne gider ændre demokratiet. Så længe danskerne lider af overvægt og ikke sulter stemmer vi blot på mere af det samme igen og igen.

  Men vi kan forsøge at fremføre vore kritik så flere kan se, at demokratiet er blevet en lukket fest for de udvalgte som har sikret kun de selv kommer til orde i medierne.

  Mange kan godt se problemerne med at en akademisk gruppe med ringe eller ingen erhvervserfaring har kuppet demokratiet, men ingen gider eller tør stille sig op mod den politiske adel og deres juridiske ridefogeder. Men vi få kan forsøge at råbe borgerne op i håb om at man en dag får mod på at udskifte den den politiske adel med nye politikere med erhvervserfaring og mod på at rydde op i akademikernes fest.

  I medierne er det akademikerne som kommer til orde og med det nye DR kommer akademikerne endnu mere til orde og ikke-akademikerne betaler festen. Vi ikke-akademiker må nøjes med debat fora som her og det piner såmænd også akademikerne.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller · Konferencearrangør

  Demokrati konference.

  Strengen viser, at der er noget på vej.

  Jeg arbejder fortsat på en konference om “Demokrati som livsform i Danmark anno 2018.

  Skulle nogen være interesseret i handling og ikke bare at skrive om problemstillingen, så mail på kwissendorf@gmail.com

 • Anmeld

  Knud Pedersen

  Helge Smidt - vi skal starte et sted

  For mit vedkommende vil jeg først fremmest derhen, hvor vi får ryddet op i krogene - i uacceptabel adfærd og holdninger - og når vi derhen ved fælles hjælp og indsats, tror jeg faktisk systemet vi ville få, vil være ganske tilfredsstillende for alle - ikke behov for systemskifte, men holdnings- og adfærds skifte.

  Jeg tror ikke på at én person skal sætte dagsordenen eller komme med et færdigt koncept - det er nærmere det, vi skal væk fra.

  Om spørgsmålet, hvad der kan gøres ved det alt sammen - ville jeg, om jeg blev spurgt, komme med et lille indspark om, hvorledes jeg ser de foreliggende problemer og tilstande, der er et stort behov for at tage et opgør med - holdninger og adfærd, mestendels.

  Og, for ikke at bidrage til snakkeklub, vil jeg give dig lidt at forholde dig til.

  Du kan synes denne replik er omfattende - men, tro mig, jeg har kun lige akkurat lavet en lille rids i overflade lakken - alt sammen, er en for stor mundfuld til at gabe over på én gang.

  Når du spørger så direkte, så lad mig svare tilsvarende, og henvise til det jeg har gravet i, udredt og sagsfremstillet - ud fra hvor jeg ser en lang række af problemer - og jeg har lagt alt dokumentation frem, så du kan tjekke og gå videre i dybden, om du har energien - for, energi skal der til, intet kommer gratis eller uden indsats - bortset fra alt det uacceptable og kritisable, vi ser på.

  Vi taler så meget om ytringsfriheden - men der er ingen, som bruger den - til andet end at rakke ned på "de andre" - ikke til det oprindelige formål, nemlig at stille de ansvarlige magthavere til ansvar.

  Netop det formål ytringsfriheden blev indført for at give borgerne muligheden til, den gang i enevældens Danmark - der befinder vi os i øvrigt stadig - ikke grundet enevælden, derimod grundet folkets ugidelighed og magelighed - og fordi folk hellere vil sidde i sit hjørne og klynke, frem for at tage hænderne op af lommen.

  Derimod mere ejendommeligt, at stor del af den danske befolkning også er forblændet af det glansbillede Danmark - nok fordi de endnu ikke på egen krop har oplevet, hvad der gemmer sig under det glittede papir.

  Hvis du tør dykke lidt længere ned, har du her en mulighed - også for selv at kikke vurderingerne efter i sømmene, hvis du ikke tror hvad udredningerne viser - så får du måske en chance for at overveje tingene, inden du selv risikerer ved et eller andet tilfælde at komme over på den anden side af ligusterhækken, som ikke interesserer dem, der er endnu er forblændet af glansbilledet.

  En omfattende og dybdegående research for nærmere at afdække mange kritisable forhold - om kroniske lidelser og diagnoser, Funktionelle Lidelser, fleksjob og førtidspensions reform, jobcentre og rehabiliteringsteams og mane andre dybt kritisable forhold - hvordan de er opstået og hvem der står bag disse forhold.

  Reformen af førtidspension og efterløn fra juni 2012 er på de væsentlige punkter baseret på Arbejdsmarkedskommissionens 2009 rapport, der faktuelt og dokumenterbart er manipuleret i en grad de færreste kan forestille sig - og mange elementer i disse forhold er baseret på forskning, der er efter lovens bogstav at betragte som værende af ganske tvivlsom videnskabelig uafhængighed, validitet og evidens - hvorved ganske mange folketingsmedlemmer, der ikke har gransket den 284 siders rapport, sandsynligvis er blevet misledt - og rapporten har et ganske andet sigte end det, der udtrykkes heri, hvis man kikker godt efter.

  Faktisk er den problematik, der udspiller sig i Struer helt efter bogen ud fra kommissionens strategi og anbefalinger i rapporten - kommissionen har tilmed udtalt heri, at: "En risiko ved den ny model er, at kommunerne får større tilskyndelse til at få borgere på langvarig offentlig forsørgelse til at flytte til en anden kommune. For at mindske tilskyndelsen til dette, kan det overvejes om ”fraflytter-kommunen” bør finansiere dele af forsørgelsesudgiften i en periode efter borgeren er flyttet."

  For dem, der har et problem med det, der er foregået i Aarhus Kommune, Vibeke Jensen, om Cafe Kaffegal - om fleksjob og førtidspension reform - om skjulte dagsordner og magtfulde skjulte netværk i det danske samfund, der aftaler og styrer love og regler om sundhed - om manipuleringer i rapporter og lovgrundlag bl.a. om forskellige funktionelle diagnoser - om forsikringsselskabers skjulte dagsorden - om nepotisme - om Lars Løkke Rasmussen’s dokumenterede magtmisbrug som en del af det spil.

  Undersøgelserne har afdækket, at der faktuelt er tale om en række forhold, hvor jeg vurderer at en række love og regler er misligholdt, desuden strider en række forhold mod de grundliggende demokratiske principper, regler og normer. Manipuleringer i et omfang, der burde bekymre - problemet blot det, at de fleste kun læser konklusionerne - ikke baggrunden - og politikerne misledes og manipuleres.

  Et parallelsamfund i det skjulte, du sandsynligvis ikke er klar over eksisterer, men som har afgørende indflydelse på langt flere samfundsmæssige beslutninger og love, end du har forestillet dig

  Udredningen tager udgangspunkt i det juridiske - hvor vidt love og regler er overtrådt - det udgangspunkt folketingsmedlemmer vil forholde sig til - også er det dokumenteret med udgangspunkt i 281 bilag, der naturligvis også er fremlagt, og på nogle af de sidste sider i dokumentet, er der indsat oversigt over de samlede udredninger, ligeså oversigt over den store mængde bilag jeg har udredt ud fra og fremlægger, ligesom hvor du kan læse og downloade disse fra. Det er alt sammen forklaret i dokumentet.

  Forhold, der går på tværs af en række af ministeriernes ressortområder.

  Du kan læse rapporten på https://www.academia.edu/36174350/Corruption_in_Denmark">https://www.academia.edu/36174350/Corruption_in_Denmark

  Har du behov for lidt indspark i relation til problematik om reform af førtidspension og fleksjob - og sammenhængen med Arbejdsmarkedskommissionens 2009 rapport, så gerne for mig:

  I Tillæg No 6 er denne rapport pillet fra hinanden, bid for bid, og der er hentet lidt over 100 afsnit in i Tillægget fra rapporten, hvor disse afsnit er forklaret, hvorledes manipuleringen er sket - kommenteret trin for trin - der er siderne 52-75 - og hele den forklaring skal "gennenleves" via at læse disse sider igennem - så står det nok klart for de fleste.

  Denne sektion kan ikke kopieres ind i her, så syger overskueligheden såvel i omfang som i formatering, men jeg vil her prøve at forklare aspekterne:

  Regeringen gav kommissionen det kommissorium, at reglerne skulle tilpasses, således de, der har nedsat arbejdsevne skal hjælpes på bedste vis til enten at komme tilbage på ordinære vilkår, eller på fleksjob - og, der ikke har nævneværdig restarbejdsevne skal have førtidspension.

  Kommissionen kommer derfor med en række forklaringer og henvisninger til forskellige undersøgelser og forskning mv. og forklarer under vejs en række aspekter og drager konklusioner - der umiddelbart lyder overbevisende og korrekte.

  Dette gør kommissionen igen og igen gennem hele rapporten - hvor kommissionen desuden opdeler problematikkerne i kategorier - fleksjob, førtidspension, kontanthjælp osv. - dels i sektioner, men desuagtet sammenblandet og gentaget igen og igen - hele tiden dragende konklusioner - der umiddelbart lyder overbevisende og korrekte.

  Alle disse forklaringer er så rodede og sammenblandede, at forløbet er svært at følge - hvilket er bevidst, så læseren ikke opdager, at det er de samme forklaringer, der gentages igen og igen - men hver gang med nye påstande - påstande, der drejer tingene rundt.

  Fordi læseren er forvirret over måden forklaringerne sammenblandes på - og de mange tal og procenter, i varierende spins - opdager læseren ikke disse fordrejninger - opdager ikke, at forklaringer og påstande om de samme aspekter hele tiden drejes rundt - samtidig med at de tidligere modsat rettede påstande ikke trækkes tilbage eller forkastes - og derved har læseren alle disse påstande i hovedet, opfattende disse som sande på en og samme tid.

  Forfatterne har for alvor anvendt psykologiske metoder til at manipulere læseren, godt og grundigt.

  Under vejs omformulerer kommissionen reelt deres kommissorium, således deres opgave nu gå ud på frem for alt at fastholde borgere med nedsat arbejdsevne i ressourceforløb/jobafklaring, frem for at de hurtigt får tildelt fleksjob, førtidspension eller hvad der nu måtte være det rigtige for den enkelte - alt sammen med påstand om, at blot man bliver ved længe nok, så kan nærmest alle komme tilbage til ordinære job - dvs. på fuldtid og uden støtte.

  For at motivere kommunerne yderligere til at gøre netop dette - og ikke det kommissorium definerer - anbefaler kommissionen at lave hele statstilskudsordningerne om, således at kommuner straffes økonomisk, hvis de tildeler førtidspension, fleksjob eller anden støttede ordninger - dette, således at kommunen mister alt støtte og selv skal betale 100% efter 3 år, hvis borgere kommer på fleksjob, førtidspension eller i støttede job - samtidig ændres tilskud fra staten således, at staten derimod bliver ved med at betale statstilskud såfremt borgerne fastholdes på ressourceforløb eller sygedagpenge.

  Kommissionen udtaler tilmed, at denne hårde kurs sandsynligvis vil tilskynde kommuner til at forsøge at få borgere til at flytte til andre kommuner - og anbefaler derfor regeringen om at overveje ordninger, således at de kommuner borgerne flytter fra, i en overgangsfase skal betale refusion til de kommuner borgerne flytter til. Kommissionen ved således udmærket, hvad de gør - helt bevidst

  Læser man alene rapportens sluttelige konklusion - som de fleste folketingsmedlemmer gør - idet de færreste gransker alle 28 sider, så lyder det hele plausibelt og læseren vil ikke være klar over at blive løbet om hjørner med.

  Selv den læser, der læser hele rapportens 28 sider vil ikke opdage uråd, såfremt de ikke læser rapporten nøje og granskende.

  Dermed har du en rapport der kommer med anbefalinger for at opfylde et konkret opgave i et kommissorium, hvor rapporten under vejs har omskrevet kommissoriet uden direkte at sige det - og en Konklusion og anbefalinger der foregiver ét og gør noget ganske andet - og væsentlige stramninger er ikke umiddelbart synlige for de fleste, da de ikke ligger i anbefalingerne til reformering af loven - men derimod i radikal ændring af statens tilskudsordning til kommunerne, som kun de færreste nærstuderer - og da sjældent sammenholder begge dele som en integreret helhed.

  Dette forløb er det udredningen side 52-75 forklarer på pædagogisk måde, via lidt over 100 citerede væsentlige afsnit fra rapporten - hvor jeg under vejs kommenterer hvad du skal holde øje med, samtidig med jeg opsummerer og fører dig gennem hele forløbet, sådan som jeg ser det.

  De nævnte lidt over 100 afsnit fra rapporten har hver fået et pkt. nr, således det er muligt at krydsreferere under vejs, og hvert afsnit er naturligvis henvist til, nøjagtig hvor det står i den 284 siders rapport - selvsagt, at disse afsnit er udtaget kronologisk gennem hele rapporten.

  For at bistå læseren, har jeg under vejs en del steder citeret fra senere efterfølgende afsnit, for at give læseren de bedste muligheder for at ræsonnere og konkludere under vejs.

  Læseren kan så med egne øjne og egen logisk sans herefter selv afgøre, hvor vidt læseren ser det samme jeg gør, eler ej - og læseren har i denne del af udredning og rapport naturligvis samme muligheder for altid at se hele de dokumenter, jeg citerer fra, der alle er fremlagt - i alt 281 bilag, opdelt i 19 mapper for dette Tillæg No 6 alene, hvor samtidig bemærket, at jeg har gjort mit bedste for at indskrænke mig mest muligt, alene for at indikere de røde råd, og kun fremlagt det vigtigste, for ikke at drukne læseren, således tillige alene indikeret toppen af isbjerget - desuagtet, kan sådanne komplicerede forhold ikke beskrives på 3 linjer endsige 3 sider.

  Når jeg benævner Resume tillige som Påstand, og udredning som Sagsfremstilling, så er det fordi udredningen er opbygget som et processkrift i en retssag - og udredningen er opbygget og tekstmæssigt formuleret som en juridisk udredning, blot i mere dagligdags ordvalg.

  Af samme grund findes hverken "urimelig" eller "uretfærdig", idet der ikke er love herom - derimod for mange andre forhold - sågar også for hvad der er troværdig og retvisende forskning, hvilken lov TrygFondens netværks forskning overtræder på det groveste.

  Jeg har hørt flere sige, når de har læst i min udredning, at de kan genkende det ene og det andet - der kan de sikkert også. Mange af de opråb, der er præsenteret i forums og for ministre og udvalg i årenes løb, har været forskellige hjørner og delområder, der kan genfindes rundt om i min udredninger - men disse opråb har oftest fokuseret alene på enkelte faktorer, og har ofte været følelsesladet samt baseret på fremsatte påstande, ofte med et utal af links til artikler og andet.

  Læseren af disse opråb er ikke samtidig forklaret den samlede context samt hvorledes de enkelte elementer hænger sammen i forhold til hinanden - og såfremt læseren skal springe rundt mellem alle disse links og påstande, taber læseren let tråden - kan ikke nødvendigvis se det billede, som forfatteren af opråbet ser klart i sit hoved, men ikke får bibragt læseren.

  Derfor har jeg dels skrevet de omkring 14 indledende Uddrag og Tillæg om specifikke delområder og sluttelig Tillæg No 6, der tager hele vandringen fra omkring 2000 og op til dato - der under vejs binder de tidligere Uddrag og Tillæg sammen og forklarer helhed og sammenhænge, uden at gentage hvad der fremgår af de enkelte tidligere Uddrag og Tillæg - gjort på en pædagogisk måde, således jeg indarbejder de nødvendige dele fra de dokumenter jeg fremlægger som citater i Tillæg No 6 og tilføjer bemærkninger, forklaringer og påstande ud fra det jeg fremlægger, således læseren alene behøver at se i de fremlagte bilag, såfremt læseren enten vil tjekke citater eller læse yderligere i bilagene.

  Dermed får læseren ro til at koncentrere sig, samtidig med jeg forsøger at illustrere og kommentere det billede jer ser af tilstande og omstændigheder - hvorefter læseren kan danne sig egen mening og vurdering og se, om læseren ser det samme, eller ej.

  Denne pædagogiske måde fylder naturligvis mere end blot at remse op og overlade læseren selv at se sammenhænge - men jeg tror læseren bedre og hurtigere kan forholde sig til alle disse forhold og tilstande på denne skrive og fortæller måde, også selv om det fylder lidt mere.

  At forsøge også at opdele Tillæg No 6 som en lang række Uddrag, tror jeg ikke vil gøre det hverken lettere eller hurtigere for læseren at få indsigt og overblik - desuden ville mange beskrivelser skulle gentages, da disse forhold og tilstande er filtret sammen på kryds og tværs.

  Desuden, ved at det er samlet i ét Tillæg 6, har læseren via Index i udredningen, og Søg/Find i Adobe Acrobat tillige derved muligheden for at forfølge udtryk, personer eller andre nøgleord på tværs af hele dokumentet, hvilket læseren ikke ville have, hvis opbrudt i flere dokumenter.

  Du har adgang til samtlige udredninger og sagsfremstillinger nedenfor, herunder fremlagte dokumenterende bilag og dokumenter til hver enkelt udredning på dette link: https://independent.academia.edu/knud

  Kan du ikke downloade fra Academia, kan du også hente ovennævnte fra
  https://www.dropbox.com/sh/hz3sczve6h79oql/AABOvkpT7AFZF-x5B0IY1SWta?dl=0

  Oversigt udredninger og sagsfremstillinger:

  • Henvendelse til minister Ellen Trane Nørby og Sundhedsstyrelsen af 12-11-2017 Kopi af email af 12-11-2017 - Notat om de dokumenterede, foreliggende ikke usandsynlige kritisable interessekonflikter i Sundhedsstyrelsen og andetsteds, samt lignende forhold. - Supplerende til email 02-11-2017
  https://www.academia.edu/35166303/Corruption_in_Denmark

  • Kopi email af 02-11-2017 - Spørgsmål 63 til ministeren - Desto mere jeg undersøger, desto mere jeg sætter mig ind i, jo mere rundtosset bliver jeg - har du også denne følelse....
  https://www.academia.edu/35166304/Corruption_in_Denmark

  • Uddrag fra 12-11-2011 Henvendelse - Sundhedsstyrelsen - ikke usandsynlig inhabilitet
  https://www.academia.edu/35372819/Corruption_in_Denmark

  • Uddrag fra 12-11-2011 Henvendelse - Retslægerådet - derfor taber du med 95% sandsynlighed en retssag mod forsikringsselskabet
  https://www.academia.edu/35196086/Corruption_in_Denmark

  • Uddrag fra 12-11-2011 Henvendelse - Retslægerådet - Supplerende note
  https://www.academia.edu/35362417/Corruption_in_Denmark

  • Uddrag fra 12-11-2011 Henvendelse - TrygFonden - 'facilitation payment' – donationer, sponsorater samt finansiering mod forventet modydelse
  https://www.academia.edu/35215770/Corruption_in_Denmark

  • Specialklinikken Rebild’s omhandlende udstyr, Phillips Digital Motion Flouroskopi – også benævnt Digital Motion X-Ray (DMX)
  https://www.academia.edu/35372798/Corruption_in_Denmark

  • Uddrag fra 12-11-2011 Henvendelse - Forsikringsselskabernes angribelige og kritisable adfærd i øvrigt https://www.academia.edu/35362147/Corruption_in_Denmark

  • Sidebemærkning No. 1 til 12-11-2017 Henvendelse - Om Forsikringsselskabernes angribelige og kritisable adfærd i øvrigt
  https://www.academia.edu/35617535/Corruption_in_Denmark

  • Tillæg No. 1 til 12-11-2017 Henvendelse - TrygFondens setup via Udviklings Forum om Funktionelle Lidelser
  https://www.academia.edu/35395007/Corruption_in_Denmark

  • Tillæg No. 2 til 12-11-2017 Henvendelse - Consensus Seminar Jægerspris UdviklingsForum 22.– 23. april 2009
  https://www.academia.edu/35498570/Corruption_in_Denmark

  • Tillæg No. 3 til 12-11-2017 Henvendelse - TrygFondens FLregulering af 14-12-2009 - taktiske og strategiske justering af tidligere Handlingsplan 2009
  https://www.academia.edu/35498855/Corruption_in_Denmark

  • Tillæg No. 4 til 12-11-2017 Henvendelse - Trygfondens - set-up via Vidensråd for Forebyggelse & TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet – kommunikationsveje
  https://www.academia.edu/35566648/Corruption_in_Denmark

  • Tillæg No. 5 til 12-11-2017 Henvendelse - Sundhedsstyrelsen - Nationale Kliniske Retningslinjer Funktionelle Lidelser - og betydningen af diagnosekriterier og –definitioner
  https://www.academia.edu/35607899/Corruption_in_Denmark

  • Tillæg No. 6 til 12-11-2017 Henvendelse - ’Løkkeland’
  https://www.academia.edu/36174350/Corruption_in_Denmark">https://www.academia.edu/36174350/Corruption_in_Denmark

  • Tillæg No. 7 - Henvendelse til ministrene Troels Lund Poulsen og Ellen Trane Nørby - Jobcenter Lærkevej sagen
  https://www.academia.edu/36193576/Corruption_in_Denmark

  De fremlagte bilag til hver enkelt udredning, er grupperet per udredning, og vist i tilslutning til hvert enkelt udredning. Til flere af udredningerne er der opdelt på mere end én bilagsmappe, dette for at sikre, at liste over alle bilagsnavne for hver mappe kan vises på ét skærmbillede på Academia.

 • Anmeld

  Helge Smith

  Nu MÅ vi da være ved målet!

  Det er da lidt provokerende at læse, at tråden bare er en snakkeklub. Nu er der desuden også kommet en del dokumentation over, hvad der konkret er galt i en del tilfælde.
  Men det forandrer ikke ved, at ingen, stadigvæk, har forsøgt sig med en ny løsning. Vi kan naturligvis godt mødes i fora på nettet og diskutere, men det gør man så mange steder. Jeg vil tro, at jeg har kendskab til omkring 200 facebookgrupper, hvor man snakker og snakker og ikke ret meget andet. Når det går højt enes man måske om at stille sig op og vifte med nogle bannere på et torv.
  Jeg tror, at der er mange intelligente mennesker i denne tråd og det undrer mig oprigtigt, at man så omhyggeligt går uden om løsninger. Jeg er selv meget resultatorienteret og jeg har det sådan, at, når et problem er erkendt, skal det formuleres og så skal der en løsning på bordet.
  Mig bekendt (undskyld, hvis jeg har været uopmærksom) er jeg selv kommet med det eneste konkrete løsningsforslag og det blev skudt ned næsten omgående. Andetkammeret, hvor ens væsentligste forudsætning for kvalificeret deltagelse var, at man var ekspert i sit eget liv. Jeg har skrevet om det længere oppe i tråden.
  Andetkammeret, der kunne styre politikerne var måske nok tiltalende, men forventnigerne til, at vi som borgere, kunne håndtere opgaven, lå på et lille sted. Jeg syntes nu selv, at tanken om, at politikerne der stadig lavede lovene, det har vi jo valgt dem til) lige spurgte os borgere, der skulle finansiere dem og som skulle leve med dem, om de nu også var i orden, inden de trådte i kraft.
  Selv kunne jeg også bidrage med en del eksempler med problemer, men jeg har set og hørt nok. Er I andre ikke også ved at være mætte? Vi har vist så nogen lunde fået gennemdiskuteret Rohdes oplæg. Lad os nu få noget frem som konkret standser det, vi er utilfredse med.

  Altså: hvordan løser vi det her?

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller · Demokrat af en slags

  Opsummering

  Jens Rohde gav i Altingets kronik den 6. April en opfordring til et demokratisk oprør.

  Som begrundelse beskriver han det demokratiske underskud, at partierne ikke er repræsentative, at folketingskandidaterne opstilles af ganske få, at regeringschefen vælges indirekte og er uden parlamentarisk godkendelse samt manglende ansvarskontrol.

  Det er jo ikke småting, så derfor en appel om et demokratisk opgør med Det repræsentative Demokrati, så gennemsigtighed og folkelig deltagelse kan reintroduceres.

  Det kræver et strukturelt opgør, der skaber nye rammer og bedre kontrol med magthaverne, og ikke mindst med Lars Løkke Rasmussen, som han mener er årsagen til, at Danmark har udviklet sig til en principløs stat, der bør modsvares af et dannelsesoprør, så vi får de gamle, liberale dyder tilbage, hvor ikke mindst vælgerne gentildeles mindretalsbeskyttelse og kontrol med, hvad der foregår ved gennemsigtighed i forvaltningen.

  Løsningen på problemerne er en tilbagevenden til det liberale demokrati gennem en vitalisering af Grundloven, et decentralt styre og etableringen af et to-kammer-system med direkte valg som modvægt mod folketinget repræsentative styre.

  Hertil en forfatningsdomstol og en ny Grundlov, der definerer beslutningskompetencerne mellem stat og kommuner, og en retsinstans, der kan fortolke retfærdighedens minimum, hvortil kommer åbenhed i forvaltning og offentlige høringer, der kan skabe gennemsigtighed.

  Til sidst stilles spørgsmålet: “Tør vi”?

  Det tør “vi” vist godt, skal man tro de efterfølgende indlæg, hvoraf jeg har gennemlæst de 93, der var slået op, da jeg gik igang.

  Skal jeg kategorisere indlæggene, kan det gøres op således:

  Mange er enige med Jens Rohde i, at et oprør er på plads, og at det er sidste udkald.

  Som helhed følger disse indlæg Jens Rohdes forslag som beskrevet ovenfor.

  Der er selvfølgelig osse kritik. Disse retter sig på personligt mod Jens Rhode, hvor det anføreres, at han ingen legitimitet kan have, fordi han er partihopper og selv en del af establishment.

  Dertil kommer en generel kritik af politikerne, der er for mange akademikere, de er utroværdige og hypper kun egne kartofler, de er taburetklæbere og udgør en demokratisk adel, hvilket er grunden til, at vi lever i et demokratisk morads, der krænker Grundlovens tredeling af magten, samt at der er for mange folketingsmedlemmer og ministre.

  Også vælgerne står for skud. Vi er dovne, uoplyste, politiske analfabeter, men alligevel er der ønske om, at ændringerne skal komme nedefra.

  Medierne løser ikke deres opgave om at skabe transparens.

  Det står ikke bedre til med EU, der af flere beskrives som årsag til miséren.

  Kun et par enkelte indlæg siger, det er muslimernes skyld, hvilket er en rar afveksling.

  Hvad skal der så gøres ved det?

  Som nævnt følger forslagene i et vist omfang JR.s oplæg.

  Der kræves fx at ingen kan vælges, hvis man ikke har mindst fem års erhvervserfaring, at blokpolitikken skal modvirkes ved et en trediedel kan kræve en lov til folkeafstemning


  Det demokratiske samfunds ødelæggende kraft skal imødegås ved, at flere skal være aktive i politik, at presset fra folkedybet skal forstærkes.

  Vi skal osse finde på en anden måde at benytte ytringsfriheden på, så den ikke kun bruges til at rakke ned på hinanden.

  I den mere kuriøse afdeling er der forslag om “Demokratiet som TV-koncept” og tilpasning af antallet af ministerposter gennem stoleleg.

  Eller hvad med en demokratikonference.

  Men... der er osse frygt for en ændring af grundloven, fordi det kunne betyde, at det bare ville blive værre, fordi magthaverne og de valgte politikere (dog undtaget Socialdemokraterne) vil forværre situationen.

  Også Borgertinget har meldt sig på banen. Dette ting har især fokus på etableringen af et 2. kammer, men kritiseres dog for at være socialistisk.

  Borgertinget lægger vægt på, at der etableres en forfatningsdomstol, så hvem har mon inspireret hvem?

  At der er en vis interesse for problemstillingen understøttes af, at enkelte indlæg forsøger at konkretisere behovet for for oprøret, begrundet i offentlighedsloven, skatteopkræverne etc.

  Interessant nok, set fra min stol, accepterer stort set alle, at grundlaget for et opgør stadig skal være liberalt funderet. Ingen har fundet det nødvendigt kritisk at forholde sig til, at der er meget, der tyder på, at liberalismen er problemet i sig selv.

  Det er måske det afgørende problem for dybtgående forandringer, at ændringerne skal foregå inden de rammer, der afgørende er årsag til den situation, vi står i.

  Det kunne være interessant, hvis diskussionen kunne udvides.

  Et enkelt indlæg går på, at det er godt, at det går i en konservativ retning.

  Glæder mig til flere indlæg, og gerne tilkendegivelser af interesse for den konference, jeg har skrevet om tidligere i strengen.
  .kwm/4/18

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Deltager gerne i en konference om problemerne i det danske demokrati....

  Men problemerne er de nuværende partier som har udviklet sig til en akademisk fest hvor erhvervserfaring ikke tillægges betydning og hvor mor eller far putter sønner eller døtre ind på posterne. Løsningen er ikke endnu flere politikere ved et demokrati lotteri, men at vi kommer af med klan styret i Folketinget og får valgt et repræsentativt folketing med færre, men mere kvalificerede medlemmer som kan få DJØF ansatte til at kende forskel på ret og uret samt loyalt efterleve de politiske beslutninger som træffes med mere end blot et enkelt mandats flertal. Man sender ikke danske soldater i krig i fjerne lande med blot en stemmes flertal.

  Der er ikke behov for endnu flere valgte i demokratiets tjeneste, men for færre som kan og vil rydde op i festen som akademikerne holder. Og så skal den politiske adel smage deres egne medicin ved besparelser i stedet for 40 % mere i partistøtte. Når den politiske adel fester med 40 % mere i posen udstiller det den totale mangel på respekt for demokratiet. Men når nepotisme festen raser på Borgen spreder denne mentalitet sig som pest hos myndighederne. Fordi alle på Borgen betragter sig som valgte for livstid skal alle efter 10 år med folketingsgage helt automatisk sættes på maksimale dagpenge så vi kommer af med klanerne og deres politiske indflydelse. Når en fravalgt statsminister sætter sig på posten efter at være fravalgt er respekten for vælgerne ikke længere til stede hos de demokratisk valgte.

  Det er den akademiske mentalitet med at hæve fratrædelsesgodtgørelser uden at fratræde som politikerne modsætter sig at afskaffe som er gift for demokratiet. Den åbenlyse misbrugsfest hos politikerne og lederne hos myndighederne som når ledelsen i BaneDanmark for bonus for en ringe indsats som kræver nye mennesker til at rydde op i festen. Når der er råddenskab og nepotisme i ledelsen af de politiske partier spreder dette sig til ledelsen hos myndighederne som vi har set det hos SKAT hvor man holdt fadøls fest til mindst 12.400 millioner uden det fik skyggen af konsekvenser for hverken ledelsen eller de ufattelig mange skatteministre som sugede pensioner til sig mens milliarderne fossede ud af SKAT. Alle i den politiske adel på Borgen dækker over hinanden og den mentalitet skader demokratiet. Vi har valgt politikere som er mere optaget af at dække over hinanden end straffe dem som groft har svigtet. Og nu har politikerne givet sig selv 40 % mere i partistøtte som skal sikre deres genvalg. Hvor grotesk kan man skamride demokratiet uden at vælgerne siger fra?

 • Anmeld

  Helge Smith

  Helst ikke en konference ...

  ... dels tager den en forfærdelig tid, ikke mindst resjetid for deltagerne og dels er det svært at se formålet. Lad os nu sige, at vidder f.eks. 25 mennesker og diskuterer tingenes tilstand. Måske sker miraklet, at vi ender med at blive enige og hvad så?
  Skal vi lave en udtalelse? Til hvem? Hvem her har tiltro til, at en udtalelse vil få nogen effekt nogen steder? Skal vi bare knytte et håb til den?

  KAN vi andet? Vi har ingen beslutningskraft?

  MIT forslag er stadig, at alle støtter med en erklæring her www.borgertinget.dk
  simpelthen fordi, vi så er kommet i gang. Der er ingen der siger, at vi har den helt rigtige løsning, men vi burde kunne være enige om retningen.

  Mht. at Borgertinget er socialistisk er det svært at se. Socialisme er det det, borgerne vil? Ja, så er Borgertinget socialisme og så er tankerne bag Andetkammeret det også.

 • Anmeld

  Ronnie Hofs

  Kære Penne Venner

  Jeg har nu været igennem tråden igen, og er glad for at se opsummeringen af Kurt W Møller, men er nedslået over at så få har fokus på at få omsat tanker til handling.
  Det er mit indtryk af Schweiz at borgeren der er i centrum, og det mangler vi i DK.
  Hvis vi ikke magter at skride til handling, er alternativet vel at immigrere til Schweiz.
  Så kan vi jo skrive sammen i en tråd på Altinget en gang i mellem og opdatere os på magtelitens seneste rundbarberinger af borgerne.
  Hvis vi ikke skal immigrere, har vi en stor opgave foran os, som kommer til at koste mange arbejdstimer og en fast hånd på ledelsesopgaven.
  Vejen til indflydelse er i Danmark kun muligt gennem et parti der får tilstrækkeligt med stemmer til at kunne gøre indflydelse gældende.
  For at få stemmer kræver det mange mange vælgermøder hvor borgerne ser hvem de skal stemme på, og budskaberne skal gå rent ind.
  Er skribenterne i denne tråd handlingsorientetede, eller er det kun for at lukke damp ud ?
  Jeg vil stadig mene at næste step er Kurts konference, der kan opsamle de væsentligste problemer, kategorisere, og finde løsninger til disse.
  Step derefter er enten at finde et eksisterende parti der vil påtage sig opgaven eller danne et nyt.
  Lad mig høre jeres kommentarer til det praktiske arbejde - gem problemer til konferencen

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist og fotograf

  - lige to ting

  1. Hvis tingene er så åbenlyse (hvad jeg synes de er) så virker indlæggene ovenfor skræmmende alene ved deres størrelse.
  For når det kommer til realiteter, vil resultatet så være, at det hele drukner i enorme, akademiske og polemiserende "skriv", som skræmmer mange mennesker væk på forhånd.

  2. Nu har vi nået ca. 100 indlæg.
  Må vi få et par pip fra Jens Rohde - som sikkert også er overrasket over sin artikels effekt, for han havde vel næppe regnet med, at der var så mange, som har set de dårlige udviklingstendenser i Danmark.

 • Anmeld

  Ronnie Hofs

  Forkert Skattebehandling - Rimelig Skat

  Ligesom Helge Smith har jeg allerede engageret mig i løsninger til problemer i samfundet.
  Jeg har haft nogle af de problemer helt inde på kroppen, som Rolf Nielsen omtaler angående Landsskatteretten, hvor Kristian Thulesen Dahl har været meddommer i min skattesag, som er helt absurd, og manden har været med til at dømme "langt væk fra skiven"
  Det har fået mig op af stolen, og sammen med min skatterådgiver har vi lavet et Borgerforslag der er indsendt 22 februar 2018 ang Sikring af korrekt skattebehandling af borgeren (fremsat af Foreningen Rimelig-skat) og linket er her:
  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00277
  Det ville glæde mig hvis I støtter vores forslag, og hvis i deler forslaget på Facebook og Twitter.
  Forslaget går på at stoppe de absurde skattesager, som har ødelagt virksomheder og borgere, ved i årevis at fastholde borgere i skattesager som Skat har igangsat ved at kræve forhøjelser af skatten, selvom folks revisor har lavet en korrekt selvangivelse. De fleste taber deres sager, og selvom sagerne vindes, er den lange sagsbehandlingstid absolut ødelæggende, idet borgerne er skyldige indtil deres uskyld er bevist, Skat offentliggør folks selvangivelser incl forhøjelserne.
  Jeg er normalt ikke vulgær, men her har vi en situation hvor det offentlige ligeud sagt Pisser på borgerne. Der bliver beregnet høje strafrenter, godtgørelser til rådgiver når borgeren vinder udbetales ikke, og Skat gør ALT for at undslippe deres tabte sager. Frister overholdes ikke, udbetalinger undlades - det er helt uhørt.
  Ansporet af min egen sag som har kørt siden 2011, har jeg forsøgt at dokumentere andre absurde sager, og det er rystende hvad der er dukket op. I kan se nogle af dem på Facebook ved at søge på Fair Skat, det er hovedrystende læsning. Fra bøllemetoder til helt udmagrende og forfølgende forløb, hvor borgeren til sidst døde, idet han var svag af sygdom i forvejen. Skat skyr intet i deres forfølgelse af borgerne.
  Vores forening har taget fat om SKAT, men der er åbenbart tilsvarende historier indenfor Jobcenter og Arbejdsmarkedsstyrelsen.
  Denne helt respektløse overgrebs-kultur i det offentlige er åbenbart i dag en realitet i Danmark, og et produkt af forretningsgangen fra folketinget gennem domstolene og ministerierne, styrelserne og kommunerne.
  Jeg er ikke naiv ang vores Borgerforslag. Kun hvis et parti påtager sig opgaven kan der ske en ændring ang Skat, men den eneste måde vi kan gøre noget på er at få synliggørelse på de fæle forhold, og vi håber med Borgerforslaget at komme få skridt videre. Vil i hjælpe os på vej?
  På forhånd tak.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Handling!

  Jeg er enig i at denne tråds meningsudvekslinger på baggrund af Jens Rhodes indspark, og debattrådens udvikling og konkrete forslag – hvor ”andetkammer” løsningen forekommer at være en vej frem! Og i det mindste bør testes!
  Samt at trådens gennemgående temaer betinger handling.
  Er således lydhør og også enig med @Helge Smith - @Rolf Nielsen - @Ronnie Hofs og @Erik Nørgaard for blot at nævne seneste indlæg. Der kalder på handling.
  Bemærker en hvis forsigtighed hos Helge Smith i forbindelse med at tage skridtet fuldt ud. Til trods for at HS jo i den grad har inspireret fx - mig med ”andetkammer” løsningen.
  En forsigtighed jeg selv er eksponent for – om end ikke i mine ytringer i diverse af mine kommentarer her og der – søger ikke venner og er indifferent i relation til fjender i så henseende.
  Men min forsigtighed kan henføres til at jeg ikke ønsker at indgå i sammenhænge hvor jeg ikke kan overskue, med hvem jeg danner en politisk front eller fronthandling.
  Til eksempel har jeg udtrykt mishag over en video på www.borgertinget.dk hvor et håndvåben er i billedets fokus. Det våben gjorde at jeg ikke lyttede til den meddelelse der blev formidlet og heller ikke var opmærksom på en ganske fin performance.
  Ydermere tænkte jeg, at netop den danske ”majoriserende” rigide - regerings og EU- orienterede agitations presse! Ville som de håndlangere de er! Kaste sig over - lige præcis en sådan detalje! Der vil blive brugt, sammen med latterliggørelse o.m.a. mod de formastelige, der kan finde på at true the establishment!
  Helt som den danske, tyske presse lykkedes med at sværte de moderate demokratiske deltagere i opstarten af Pegida – der nu henstår som en ren og ækel racistisk organisation – hvilket den ikke var i den spæde start! Hvor utilfredshed med EU – Euroen – ECB – IMF og et par tyske banker var startskuddet til Pegida
  Så altså forsigtig – også i relation til et videre forløb i offentligheden! For er der kød på ideen om et andetkammer vil modstanden blive stor og aggressiv!
  Man skal holde for sig, at en given modstander jo er udtryk for den omtanke eller mangel på samme som der her i tråden argumenteres omkring og om! Så enhver kan sige sig selv det ikke bliver kønt!

  Men vi ca 100 i denne tråd er jo heller ikke lige kønne :) og hvordan får man lige fundet vej i de mange menings variabler og ”dagsordner” vi hver især har?
  Hvordan undgår vi at ende helt som landsbytosser i et forum, hvor man ”traditionen tro” og i virkelighedens verden danner a og sympatier? Håndterer de krav der løbende vil gøre sig gældende til et fremadrettet virke for at introducere fx andetkammer ideen?
  Personligt vil jeg slå til lyd for et indledende møde. Dernæst at etablerer en net orienteret arbejdsform!
  Hvor fx ideen om et andetkammer vil blive beskrevet med en ”Skabelon”!!
  Indledningsvis som en grundskabelon der er beskrivende for ide oplægget og sidenhen som proof of concept!
  Der iflg min optik ikke bør eller nødvendigvis, skal ende op i én eller anden bedøvet ny politisk fraktion eller parti. Men udvikle et politisk tryk der er netbaseret!?
  Skabelon tanken, består i at bringe ide grundlaget i kontekst og omgangshøjde med folketingets lov befæstede arbejdsgange og dermed gøre ide grundlaget virkelighedsnært og manøvrerbar. Dertil, er det min opfattelse at et mål - rettet mod en fast defineret skabelon. Der som sagt forholder sig til de lov bundne regler i folketingets arbejdsform. Efterlader mulighed for at vi 100 kommentatorer kan finde fodslag – uagtet politisk observans – men med et fælles entydigt mål!? Måske nok måske ikke?
  Jeg foreslår derfor, at de der vil og kan. Søger at etablere fællesskabet udenfor denne tråd. Måske med mellemkomst af www.borgertinget.dk hvis hjemmesiden er sikret!!??

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Det er Grundlovskrænkerne på Borgen og hos myndighederne som truer demokratiet og borgernes retssikkerhed......

  Grundlovens bestemmelser om magtens tredeling krænkes systematisk af lovgiverne, dommerne og SKAT. De ansatte i landsskatteretten har ikke skyggen af respekt for borgernes retssikkerhed og fører gerne sager som kendte skatteadvokater finder totalt ubegrundet. Men landsskatteretten har både betalte dommere og betalte lovgivere som afsiger politiske kendelser som efterfølgende kan indbringes for domstolene. Efter at have haft sagen til behandling i det kommunale skatteråd, hvor de tomme ølflasker stadig stof på bordet efter en god herrefrokost med de kommunale skatteansatte, kom sagen til landsskatteretten hvor advokaten fremførte sagen overfor en ansat som ikke lyttede til advokatens argumenter. På trods af skatteadvokaten havde fremført at sagen var totalt ubegrundet og uden skyggen af chance ved de rigtige domstole fastholdt landsskatteretten afgørelsen fra SKAT. Vi bad derfor advokaten om at fremskaffe en vurdering fra en anden skatteadvokat som var lige så klar i sin afgørelse. SKAT havde ikke en kinamands chance hvis sagen skulle behandles med upartiske dommere ved domstolene. Vi bad derefter advokaten indbringe sagen for domstolene og advokaten meddelte så dette til SKAT. Først derefter trak SKAT sagen og måtte derfor betale vores betydelige advokatregninger som SKAT havde påført sagen Men det kommer jo aldrig frem i lyset hvad SKAT betaler af sagsomkostninger når de fører rent chikanøse sager mod uskyldige borgere. Mange borgere lader sig tryne af SKAT som opfører sig truende med betalte dommere og lovgivere som er en del af bølle mentaliteten som SKAT udøver mod borgerne. At dommer og lovgivere optræder som politiske bøller for SKAT i strid med Grundlovens bestemmelser er ikke et retssamfund værdigt. Og vi ser ikke kun denne bølle mentalitet i SKAT, men også hos anklagemyndigheden som instruerer politiet i at vidne falsk i Østre Landsret for at få uskyldige dømt. Offentlige ansatte som bruger falske beviser ved domstolene skal ikke alene bortvises, men have fængselsstraf. At landsdommeren i Østre Landsret roste både anklager og politiet udstiller den bølle mentalitet som hersker i det juridiske broderskab. Sagerne mod Jesper "Kasi" Nielsen var også grove krænkelser som ikke medførte mærkbare konsekvenser for de ansatte i SKAT.

  Der er opstået en krænker mentalitet hos politikerne og hos de offentlige ansatte som selv de betalte dommere ved domstolene støtter. En retfærdig sagsbehandling uden truende adfærd fra SKAT eller falske vidneudsagn fra politiet burde være alle borgere forundt. Men når man kan betale både dommere og lovgivere fra at afsige politiske kendelser i skattesager er borgernes retssikkerhed krænket. Og det er de vanlige grådige lovgivere optræder sammen med dommerne i landsskatteretten hvor politiske kendelser i juridiske sager krænker borgernes retssikkerhed.

  Alle taler om at domstolene i Ungarn er blevet politiske, men de har dog stadig ikke dommere som holder lukkede møder med lovgiverne hvor deres afsiges politiske kendelser. Danske jurister og politikere kan godt se problemerne i andre lande, men ikke når de selv sælger deres dømmekraft sammen med dommerne. Og læg mærke til at det juridiske broderskab hellere dækker over krænkelser end stoppe krænkerne.

  https://www.information.dk/debat/2010/07/hoejesteretsdommernes-bijob

  Men med 55 jurister på Borgen sættes det juridiske broderskabs interesser over både Grundloven og borgernes retssikkerhed.

  Der er ikke behov for flere demokratisk valgte - vi har mere end rigeligt i forvejen - der er behov for demokratisk valgte som kender forskel på ret og uret og som sætte retfærdighed og rimelighed højt - det mangler i den grad i det nuværende Folketing hvor uret alt for tit bliver sat over ret. Dem som nu sidder på Borgen har bevist de ikke magter opgaven og i stedet har tilladt korrumpering af både lovgiverne, dommerne og store dele af det offentlige regime hvor man hæver fratrædelsesgodtgørelser uden at fratræde og hæver bonus for en ringe indsats. Der er skabt en krænker mentalitet hos lovgiverne, dommerne og hos myndighederne som skader demokratiet. Den politiske indavl hvor klanerne har magten er udemokratisk og skaber nepotisme. Vi har ikke behov for flere politikere, men bedre politikere som ikke misbruger deres poster til at fylde i egne lommer eller familiens lommer.

 • Anmeld

  Helge Smith

  Argumenter og forslag til det videre forløb.

  Jeg har fjernet videoerne fra borgertingets side. I det mindste Nikolines indlæg var beregnet til det yngre publikum, men de er begge væk nu.

  Nej, hjemmesiden er ikke sikret, men det kan den da blive. Jeg har valgt den billigste løsning, da jeg selv erholder de forholdsvis små udgifter. Jeg er dog også gået noget ned i indtægt, fordi jeg ikke kan passe andet, jeg ellers laver, samtidig med det her.

  Men nu har vi igen det her med konferencen. Folk vil heldigvis gerne tale sammen, men det begynder at lyde som om vi på en konference skal tilrette de linier den videre genopretning af den politiske moral skal foregå på.

  Når jeg bliver ved med at insistere på, at vi bør sikre, at Borgertinget kommer i Folketinget, skyldes det, at så HAR vi en platform. Fra Folketingets talerstol kan vi nå ud i alle kroge af landet med besked om, at vi skal have ændret den politske kultur varigt.
  Mit eget bedste bud for, at det kan ske, er et borgerstyret Andetkammer og det vil jeg gerne argumentere for:

  Reelt er det her en fase i en mere end 700 år lang, blodig kamp mellem den politiske og den økonomiske elite og alle andre. Eliten har vundet samtlige slag.
  Da vi slap af med Landstinget var det oplagt at tro, at nu havde folket endeligt vundet, men den menneskelige faktor var ikke indregnet. I dag er status, at samtlige partier i Folketinget er ekstremt topstyrede. Da Mette Gjerskov protesterede imod en beslutning, forsøgte Mette Frederiksen at kuppe hende ud af Folketinget, mens Gjerskov var i USA, blot nævnt som eksempel. Men vi ved ikke, om der reelt er flertal for de beslutninger der træffes i Folketinget, for de træffes af meget få mennesker. Hvilken lokal kandidat skal vi f.eks. stemme på for at påvirke miljøpolitikken eller forsvarspolitikken? Vi kan allerhøjest påvirke fordelingspolitikken lidt i den ene eller i den anden retning.

  Andetkammeret er simpelthen den varige, stabiliserende løsning, som kan modvirke den centralisering af magten, partilederne udøver i Folketinget. Andetkammeret skal være lige så vel udstyret med embedsmænd som Folketinget er (ikke de samme) og de skal have den samme mulighed for at lave undersøgelser. Opbygningen i Andetkammeret vil sikre, at der ikke kan blive (varige) magtkoncentrationer og, da intet medlem har nævneværdig magt, vil bestikkelse, lobbyvirksomhed og vennetjenester være umuliggjorte.

  Mange herinde vil gerne mere i dybden med en diskussion. Fint. Men bør vi ikke have en platform på plads i Folketinget hurtigst muligt alligevel?

  Jeg vil kraftigt fraråde BÅDE at etablere et nyt politisk part OG at lægge krav ind i et evt. Andetkammers arbejde. De mennesker der vil få sæde dér vil være lige så kloge som os og lige så frustrerede og kreative. De bør, ligesom politikerne i Folketinget kan, kunne arbejde betingelsesløst.

  Personligt vil jeg dog erne støtte en lukket eller åben internetbaseret platform, hvor vi kan diskutere konkrete tiltag, men først skal vi selvfølgelig have det overordnede mål for øje. Det kunne f.eks. formuleres således: ”at sikre, at alle love altid laves til almenvellets bedste.”

  Lad os f.eks. sige, at en regering gerne vil give en skattelettelse til en bestemt gruppe virksomheder. Umiddelbart vil (i det her tilfælde ) Andetkammeret være imod. Så gælder det om at have argumenterne i orden for skattelettelsen. Kan man ikke forsvare den overbevisende, vil den ikke blive gennemført. Det vil give en meget mere sund tankegang hos lovgiverne.

  Jeg føler mig sikker på, at alene tilstedeværelsen af et Andetkammer og truslen om, at man skal retfærdiggøre sine beslutninger i den grad vil virke disciplinerende på politikernes tankegang.


  Så langt i den almene diskussion vil jeg derfor foreslå to ting:

  1) vi bør have etableret en elektronisk platform, hvorfra det øvrige arbejde kan foregår. Hvem kan det?
  2) vi bør sikre, at Borgertinget kommer i Folketinget, så vi kan få et talerør ud i befolkningen.
  Andre forslag?
  Argumenter for og imod?
  Forslag til, hvordan disse 2 forslag realiseres?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Det er den politiske indavl som skader demokratiet......

  Det danske Folketing er domineret af politiske familie klaner som putter mere eller mindre håbefulde døtre eller sønner ind på de politiske poster i kraft af deres magt i partierne. Posterne går i arv lige som hos adelen. Det løses ved at alle som har modtaget folketingsgage i 10 år helt automatisk sættes ned til maksimale dagpenge så vi ikke får disse klaner som suger sig fast på Borgen hele livet. Og et nyt parti som kun opstiller kandidater med mindst 5 års erhvervserfaring vil sikre at akademikernes børn ikke vælter direkte fra fredagsbaren og ind på Borgen uden nogensinde at have ydet en ærlig arbejdsdag ude i borgernes virkelighed.

  99 politikere og 12 ministre bør være rigeligt i det danske demokrati. Se på hvem som sidder på magten i de "regeringsduelige" partier og se hvor lidt erhvervserfaring som de besidder. Det er skolede partisoldater som giver poster til ægtefæller og søstre.

  Vi har behov for at få nye mennesker på Borgen som kan og vil rydde op i nepotisme og magtmisbrug som er blevet selve indholdet af dansk politik. Dansk politik er blevet en lukket fest for en lille elite som ikke har respekt for demokratiet.

  Om danskerne gider gøre noget for at komme af med de politiske klaner på Borgen er jeg mere i tvivl om. Men jeg skal gerne bidrage til at få genskabt det repræsentative demokrati såfremt danskerne ønsker det. Men når end ikke fadøls festen i SKAT til mindst 12.400 millioner får borgerne til at vågne op er det svært. At anklagemyndigheden instruerer politiet i at vidne falsk for at få uskyldige dømt lader heller ikke til at gøre indtryk på danskerne. Det er os danskere som har ladet dette regime opstå over årtier og det bliver konstant værre og værre. Desværre er medierne mere optaget af de etablerede partier end det oprør som vi andre ønsker. Folkemødet på Bornholm er en politisk fadøls fest hvor DR stiller med 200 ansatte som lader de etablerede politikere tale til folket som betaler gildet.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Søges : medstiller af et borgerforslag

  Jeg ønsker at rejse et borgerforslag og søger medstillere til det, så det ikke kun er familie eller venner som bliver medstillere.

  Jeg vil stille borgerforslag om at antallet af medlemmer i Folketinget nedsættes fra 179 til 99 medlemmer og begrunde det med at vi vi Danmark er under 6 millioner indbyggere og har 179 valgte mens Holland som har over 17 millioner indbyggere kan nøjes med 150 i deres parlament.

  Såfremt man vil støtte dette borgerforslag som medstiller i henhold til reglerne som kan læses på dette link bedes man sende en e-mail til mig på rolf.nielsen99@gmail.com :

  https://www.borgerforslag.dk/opret-forslag/

 • Anmeld

  Kim Bjørnstrup · Adm. Direktør, Assistance HR Partners AS og forfatter

  borgerforslag

  Rolf, jeg er gerne medstiller. Man burde overveje at kombinere det med et forslag om, at folketinget kun mødes hvert andet år. Det gør parlamentet i staten Texas. Begrundelsen er, at parlamentarikerne så er tvunget til at have et job ude i det virkelige liv parallelt med at de sidder i parlamentet. De få således en væsentlig bedre forbindelse til befolkningen. Det giver også arbejdsfred for regeringen og administrationen, da der så kommer en naturlig pause i den stadige strøm af nye lovforslag hvert andet år.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Jeg ønsker også at nedbringe antallet af ministre og spindoktorer......

  ....men vil i første omgang kun stille forslag om at nedsætte antallet af medlemmer i Folketinget som gerne stiller krav om effektivisering af samfundet samt besparelser, men de valgte bidrager aldrig selv og giver endda sig selv 40 % mere i partistøtte. At nedbringe antallet af valgte i Folketinget fra 179 til 99 kræver ikke en Grundlovsændring, men blot at forslaget fremsættes og vedtages i Folketinget. Hvis vi får opbakning til dette forslag vil vi få Folketinget til at behandle om de valgte også skal bidrage til relevante besparelser hos de valgte - noget som aldrig er set før.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  Fremragende oplæg til ny grundlov:

  "Da vi hverken har tokammersystem, offentlige høringer eller en regulær forfatningsdomstol, forstærkes det demokratiske underskud tilmed dobbelt med ”lukkeloven”.

  Danmark har fået den stat, som alle liberale i gamle dage ville give deres ånd og levned for at bekæmpe: Staten, hvor målet helliger midlet."

  TILLYKKE JENS ROHDE. Du har godt nok udviklet dig siden AFRasmussen-tiden og må kunne blive det manglende salt i RV.
  Staten, hvor flertallet kan tyrannisere mindretallet."

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Søren Rønhede

  Hej Søren.
  Strengen var i lang tid faktisk en udmærket diskussion om problemer og løsninger, men den gik som de fleste andre diskussioner her alligevel i stå.
  På mit forslag om at arrangere en konference om emnet, var der 4 (fire) reaktioner, og vi kom heller aldrig i gang.

  Det skal ikke få mig til at bortdømme nettet som forum for politisk forandring, men som nævnt tidligere i strengen, er der ikke handlingskraft at hente her.

  Direkte demokratisk forandringskraft må hentes på anden vis. En sådan diskussion kunne starte her.

 • Anmeld

  Knud Pedersen

  Kurt

  Dine bemærkninger er noteret, jeg havde skulet rundt for at få øje på hvad der skete med konferencen,
  Vedrørende den direkte demokratiske forandringskraft, så foregår diskussionen herom rundt om i grupper rundt om på nettet og i mange borgeres hoveder, men handlingskraften kommer sandsynligvis ikke i ét ryk, men lidt efter lidt, desto flere i befolkningen, der får øjnene op for hvad der foregår i vort samfund.'
  Jens Rohdes indspark her, og andre steder i medierne de seneste dage, er et udmærket bidrag i den retning.

  https://www.bt.dk/politik/markant-profil-i-haardt-angreb-paa-sit-tidligere-parti-de-snyder-og-bedrager

  https://www.b.dk/politiko/analyser/pas-paa-mette.-jens-rohde-vil-vaelte-dig-hvis-han-kommer-i-folketinget

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Glem ethvert forslag fra BEFOLKNINGEN !!

  Netop nu er
  B 140:
  Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af ministerpension og pension til ministerbørn (borgerforslag). blevet afvist med 0 stemmer for, 55 stemmer imod og 44 hverken for/imod.
  Den usædvanlige lukrative pensionsordning ville politikerne alligevel ikke gå glip af.
  Det samme vil ske med næste forslag FT-00124:
  Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn
  .....og kommende andre (demokratiske)forslag fra Rohde

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Danskerne tager ikke demokratiet alvorligt og det udnytter den politiske adel.....

  .....I USA, Grækenland, Frankrig og Italien blev nepotisme partierne fravalgt og nye politikere kom til magten. Ikke alle lige gode,men ingen så slemme som dem de fravalgte.

  Danskerne gider ikke gøre noget for demokratiet og det benytter den politiske elite sig af til at fylde sønner og døtre fra familier klanerne ind på klanerne poster i dansk politik. Over 60 % er de valgte i Folketinget er akademikere og hele 55 er jurister som alle suger sig fast hele livet uden nogensinde at komme ud i borgernes virkelighed. Den politiske elite bestemmer hvem som opstilles og hvem som der kan stemmes på.

  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01078

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Mødesteder

  Fidusen ved det tidligere forsamlingshusdemokrati var, at her mødtes man ansigt til ansigt, man diskuterede ansigt til ansigt, og man besluttede, hvordan man skulle aktionere.
  Man kunne vælge repræsentanter, der som regel var kendte i lokalområdet.
  Der kunne handles øjeblikkeligt.

  Da nettet ikke kan tilbyde den samme hastighed og sociale kontext, er der gode grunde til at gennemtænke alternativer.

  Borgerforslagene synes ikke at virke, sandsynligvis fordi der ikke er en bagvedliggende diskussion, hvor politikerne er direkte inddraget, men først bliver det, når de bliver konfronteret med forslaget i salen.

  Vi bliver derfor nødt til at opfinde en ny, decentral struktur, der giver mulighed for fællesfora.

  Så her kommer et forslag, jeg gerne vil have kommentarer på.

  Vi genopliver de gamle “tingsteder”.

  På ti forskellige steder i landet etableres der mødefaciliteter, hvor de lokale borgere kan samles med de folketingsmedlemmer, der tilhører distriktet.
  Der oprettes 1 Tingsted i Kbh. 2 i Sjælland, henholdsvis i den Nordre ende og den sydlige, der indbefatter Lolland og Falster.
  Der oprettes et Tingsted Fyn, og der oprettes 5 steder i Jylland.

  Disse steder udgør rådgivende lokalcentre, hvor borgere i området kan mødes og fremlægge konkrete forslag til vedtagelse og videresendelse til folketing og regering efter en drøftelse med de fremmødte folketingsmedlemmer.

  Man kan forestille sig, at forslagene efter vedtagelse med almindeligt stemmeflertal ud over at blive fremsendt til regering og folketing osse videresendes til de øvrige tingsteder til drøftelse her, ledsaget af forslagsstilleren/erne.

  Der afholdes mindst 5 ting om året og max 10 efter lokal beslutning og behov.

  Fordele:
  Forslag fra “neden”, der præsenteres og drøftes med valgte folketingsmedlemmer direkte. Forsamlingshusets ansigt til ansigt drøftelse.
  Dagens mobilitet og centrale placeringer med god kollektiv transport skal gøre det enkelt at møde frem.

  Minusser: indtil videre ikke nogen, jeg kan se, men der er sikkert nogle.

  Jeg vil glæde mig til kommentarer og vil, hvis der er interesse for det, lave et seminar i thy, som jo er en dejlig del af landet, herom, hvis der er interesse for det. Her hos os er forsamlingshusdemokratiet fortsat aktivt.

  Lad mig høre kommentarer!
  Vh

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Yderst utilfreds og ufrivillig dataslave for dataherremænd af enhver art - også politiske.

  Et forslag til en lille delløsning....

  Jens Rohde var også ude efter partikorruptionen for et par dage siden: https://www.bt.dk/politik/markant-profil-i-haardt-angreb-paa-sit-tidligere-parti-de-snyder-og-bedrager

  Jeg ved ikke, om det er meget bedre i de andre midterpartier og skiftende regeringspartier - jeg tvivler. Pengemændene har fået alt for stor magt - interessekonflikter ødelægger demokratiet og samfundet. Og Mørklægningsloven og den manglende indsigt i parti- og kandidatkasser gør korruptionen i de politiske pengestrømme mulig.

  Et forslag til civil modstand, som vil gøre indtryk, selv hvis kun en mindre del af befolkningen slutter op:
  Stem med benene ift. at deltage i forskning! Sig "Nej". Regeringen og tilstødende partier (de fleste) har lagt sig fast på en digital vækststrategi, og på at sælge danskerne som dataslaver - ingen vej tilbage. og lur mig, om ikke der går en del penge i både partikasser og private lommer fra de områder, som er en del af den udvikling, såsom forskningen, medicinalbranchen og IT-branchen.

  Hvis en pæn bid af befolkningen (ikke nødvendigvis et flertal) siger højt og tydeligt "NEJ", HVER gang de bliver spurgt om tilladelse til at høste deres data til forskning (også til befolkningsundersøgelserne, som i høj grad servicerer medicinalindustrien), så vil der opstå panik på tinge, og man vil være tvunget til at reagere.

  Reaktionen vil muligvis/sandsynligvis være omfattende tiltag til tvang - men det vil gøre det tydeligt, at vi på nuværende tidspunkt er på vej til et totalitært samfund, ledet af demokratisk valgte, men totalitært tænkende politikere, som allerede HAR solgt befolkningen som dataslaver - og så må vi tage kampen derfra.

  Det vil gøre det tydeligt, at det er pengene og ikke befolkningen, der styrer Danmark. Uanset hvad en stor del af befolkningen siger til at blive frarøvet deres privatliv, private data og selv deres genomer (via genomcentrets tvangshøstning), så vil der ikke blive lyttet, for vi ER solgt. Det er jo bl.a. blevet tydeligt med både DAMD-sagen, Trivselsmålingerne og Genomcentret. Nu handler det om, at politikerne skal tvinges til at erkende, at de har solgt os.

  For de har de! For ussel mammon og egen ussel vinding!

 • Anmeld

  Helge Smith

  Her er vjen frem. Vi kan godt!

  Helge Brúnnich Smith har delt et link.
  Administrator · 7 timer · tagTilføj emner
  Siden Anders Fogh Rasmussen slagtede Skat og de næste 15 års forsømmelser af SKAT, er fattigdommen i Danmark fordoblet.

  I samme periode er der afleveret over 75 milliarder kr til Danmarks rigeste.

  Nu står Mai Mercado og beklager, at hun desværre ikke længere har penge til at hjælpe med overvågning af svært handicappede unge.

  Der er en sammenhæng og den hedder "samarbejde mellem den politiske og den økonomiske elite".

  Nu er der nogen der tror, at bare man støtter Alternativet eller Enhedslisten, så løser det sig. Men de har ikke regnet på det.
  Der skal flyttes 1.200.000 stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti og hvor realistisk er det?

  Vi får ALDRIG brudt samarbejdet mellem den økonomiske og den politiske elite, hvis vi ikke får et Andetkammer - ALDRIG!

  Lad os dog få det etableret. Bagefter, når det er på plads, kan alle stemme som de plejer og vide, at der ER en stopklods. Det vil aldrig igen ske, at Skat angribes på den måde eller at bankerne får lov til at hente op mod 40 milliarder kr ud af statskassen eller at en socialminister står og fortæller, at der ikke er penge til vores allersvageste medborgere.

  Investér den smule det er at aflevere din emailadresse som stiller. Det drejer sig om Danmarks, din og dine børns velfærd.

  Det er så lidt at gøre, det er så meget, det betyder.

  www.borgertinget.dk

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Kommunerne giver hul i persondata forordningen fra EU fra første færd.....

  Et kommunalt selskab skal lave en politisk markedsundersøgelse og får kommunen til at udvælge borgere ud fra cpr nummer og sender så en undersøgelse til borgernes b-boks. Selskabet som står for den politiske undersøgelse sender så id på de borgere som ikke har svaret/deltaget i den politiske undersøgelse tilbage til kommunen som så rykker borgerne via en ny henvendelse til borgernes e-boks. Om det kun er kommunale selskaber som kan få kommunen til at selektere/udvælge borgerne fra kommunens cpr numre meldes der intet om.

  Persondata forordning fra EU skulle sikre at borgernes data ikke misbruges men myndigheder lader til at omgå reglerne lige fra start af.

  Der er skabt et DEM og OS samfund hvor VORES data bliver misbrugt af myndighederne. Vi har ikke behov for endnu et demokratisk fedtlag ovenpå regionerne og kommunerne. Vi har behov for at få ryddet op i klanernes regime og det akademiske Erasmus Montanus show som eliten opfører.

 • Anmeld

  Helge Smith

  Her er vjen frem. Vi kan godt!

  Helge Brúnnich Smith har delt et link.
  Administrator · 7 timer · tagTilføj emner
  Siden Anders Fogh Rasmussen slagtede Skat og de næste 15 års forsømmelser af SKAT, er fattigdommen i Danmark fordoblet.

  I samme periode er der afleveret over 75 milliarder kr til Danmarks rigeste.

  Nu står Mai Mercado og beklager, at hun desværre ikke længere har penge til at hjælpe med overvågning af svært handicappede unge.

  Der er en sammenhæng og den hedder "samarbejde mellem den politiske og den økonomiske elite".

  Nu er der nogen der tror, at bare man støtter Alternativet eller Enhedslisten, så løser det sig. Men de har ikke regnet på det.
  Der skal flyttes 1.200.000 stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti og hvor realistisk er det?

  Vi får ALDRIG brudt samarbejdet mellem den økonomiske og den politiske elite, hvis vi ikke får et Andetkammer - ALDRIG!

  Lad os dog få det etableret. Bagefter, når det er på plads, kan alle stemme som de plejer og vide, at der ER en stopklods. Det vil aldrig igen ske, at Skat angribes på den måde eller at bankerne får lov til at hente op mod 40 milliarder kr ud af statskassen eller at en socialminister står og fortæller, at der ikke er penge til vores allersvageste medborgere.

  Investér den smule det er at aflevere din emailadresse som stiller. Det drejer sig om Danmarks, din og dine børns velfærd.

  Det er så lidt at gøre, det er så meget, det betyder.

  www.borgertinget.dk

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Så går der politik i det!

  Nu er der gået parti-, eller personpolitik i det. Borgertinget vil nu bruge strengen til at promovere deres forslag, hvilket jo kan være udmærket. Men nu har vi jo ligesom forstået, hvad deres pointe er, så måske kan borgertingstilhængerne undlade at spolere strengen! Tak.

 • Anmeld

  Helge Smith

  Der er tale om et reelt forslag til en løsning ...

  .... så vidt jeg kan se, også den eneste.

  Resten har bare været snak.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Nu findes der en mere oplagt og mere effektiv løsning som andre lande har magtet...

  USA, Frankrig, Grækenland og Italien sendte deres magtmisbrugs partierne på porten og fik ikke i alle tilfælde en bedre løsning fordi valget var mellem pest eller kolera. Jeg går ind for færre medlemmer i Folketinget som er alt for mange og ikke endnu flere medlemmer i et andet kammer som vi ser det i andre lande.

  Skævvridningen af det repræsentative demokrati skyldes at over 60 % af de valgte er akademikere med ringe eller ingen erhvervserfaring som er væltet direkte fra fredagsbaren ind på Borgen hvor de møder de andre fra universitetet i centraladministrationen. Det er blevet en lukket akademisk fest hvor den politiske adel suger sig fast hele livet lige som resten af familie klanen. Folketingets formand har fået puttet sin ægtefælle ind som statsrevisor hvor han skal holde øje med konen som formand. Der er gået politisk indavl i den og de optræder alle som Erasmus Montanus mens de fylder i egne lommer. Vi har ikke behov for flere af disse typer, men færre.

  Men jeg kan jo tage fejl.

 • Anmeld

  Helge Smith

  Kære Rolf Nielsen og andre ...

  Kig ind på vores hjemmeside. Du vil opdage, at der hverken er ideologier eller politikere på den. Det er slet og ret en vej til at sætte rammer for, hvor pengene skal bruges i samfundet og en stopklods, hvis nogen begynder at uddele vennegaver eller lader sig bestikke.

  Der er ikke så meget at være imod og jeg mener, at det er et godt bud på det, jeg tror, var Jens Rohdes tanker.
  Hvis man er uenig i det, læser jeg meget gerne argumenter imod vores froslag.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  300 flere i akademikernes demokratur løser ikke problemet......

  Dem som ønsker at bidrage politisk skal ikke findes ved lodtrækning, men ved at nye med erhvervserfaring får mulighed for at opstille til valg og at alle som har modtaget folketingsgage efter 10 år helt automatisk sættes på maksimale dagpenge så det ikke bliver klaner og politisk sammenspiste som suger sig fast på Borgen hele livet. En fair og rimelig aflønning samt en god pension mod at politiske ben modregnes 100 %.

  Vi er enige om at det danske demokrati er blevet en lukket elitær fest hvor almindelig mennesker med erhvervserfaring ikke har en Kina mands chance overfor dem med magten i de akademiske partier. Vi mener der er behov for færre medlemmer i vores demokrati og ikke flere. Ganske som vi har beskrevet det i det borgerforslag som man kan støtte eller lade være.

  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01078

 • Anmeld

  Rocky John · Gud velsigne Doctor Arthur Moon for at hjælpe mig med at kurere min diabetes type 2

  Rocky John

  Gud velsigne Doctor Arthur Moon for at hjælpe mig med at kurere min diabetes type 2. Brødre, jeg har lidt diabetes i lang tid, jeg har prøvet så mange midler, men det ser ud til at virke. Men jeg havde kontakt med en urtelæge, som jeg så så mange mennesker vidner om, hvordan de blev helbredt af deres forskellige sygdomme og vira af denne læge. Så jeg forklarede hele mit problem for ham, og han lovede at helbrede mig. Så jeg gav ham alle fordele af tvivl, og se, han forberedte urteblandingen og sendte den til mig i mit land. I dag er jeg stolt over at sige, at jeg er sukkerfri, og mit sukkerniveau er blevet genoprettet til det normale. Så hvis du er derude, der lider af diabetes og andre sygdomme eller virus, vil jeg gerne fortælle dig, at du hurtigt kan kontakte: Arthur Moon for din kur. Hans e-mail er arthurmoon01@gmail.com

 • Anmeld

  Elves Hill · Gud velsigne Doctor Arthur Moon for at hjælpe mig med at kurere min diabetes type 2

  Elves Hill


  "Jeg er her for at udtrykke min dybe taknemmelighed til Arthur Moon, som jeg fik medicinen fra. Jeg forlader nu et sundt liv siden de sidste 4 måneder, jeg er nu sukkerfri efter ansøgningen. Du kan kontakte dig for din fra via e-mail: arthurmoon01@gmail.com

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  BORGERTINGET som løsning?

  Borgerforslag eller flere folkeafstemninger duer ikke. Det er rigtigt. Et tokammersystem er også bedre end det nuværende. Men måske er det repræsentative demokrati så nedslidt og forvredet, at folketinget bør erstattes af et borgerting. Gennemgående er folk fornuftige og hensynsfulde, når de skal tage konkret stilling. Selvfølgelig kan borgertingets medlemmer udvikle politikernykker, men det forebygges gennem løbende udskiftning.