Justitia: Ghettoplan tager livtag med grundlæggende retsstatsprincipper

DEBAT: Regeringens udspil til en ny ghettoplan udfordrer grundlæggende retsstatsprincipper. Selvom parallelsamfund, vold og kriminalitet skal bekæmpes, må midlerne aldrig skade fundamentale rettigheder, mener Justitia.

Af Birgitte Eiriksson
Advokat, Justitia 

Med ghettoplanen ønsker regeringen, som økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille(LA) formulerede det på dagens pressemøde, at ”tage livtag” med ghettoerne. ”Hvis ikke man vil udvikle, må man nedlægge," sagde ministeren.

Men selvom problemet med stigende kriminalitet og parallelsamfund er reelt, og regeringen derfor har et legitimt formål med initiativet, så risikerer regeringen ikke kun at tage livtag med ghettoerne men også at tage livtag med grundlæggende principper og rettigheder, som vores demokrati og retsstat bygger på.

Skærpede strafzoner truer lighedsprincipper
Med ghettoplanen lægger regeringen blandt andet op til at indføre dobbelt straf i særligt oprettede zoner udpeget af de lokale politidirektører efter en politifaglig vurdering.

Det vil betyde, at borgerne ikke længere er lige for loven, idet borgere, der bor i de skærpede strafzoner, vil blive straffet dobbelt så hårdt for kriminelle handlinger i deres nærområder, end borgere, der udfører samme kriminelle handlinger i nærområder udenfor zonen.

Det er derfor et opgør med et af retsstatens grundlæggende lighedsprincipper. Samtidig bliver sanktionen mere uforudsigelig for borgerne, idet de skærpede strafzoner kan oprettes og ændres på baggrund af administrative beslutninger, som offentliggøres på politiets hjemmeside.  

Det er dog ikke kun retsstatsprincipperne, som regeringen tager livtag med i ghettoudspillet. En række af initiativerne udgør nemlig også vidtgående indgreb i en række af de frihedsrettigheder, der udgør grundpillerne for et liberalt demokrati.

Inddragelse af børns pas er et stor indgreb
Særligt problematisk er det eksempelvis, at regeringen ønsker at give politiet mulighed for at inddrage børns pas, hvis der er grund til at antage, at barnet skal sendes på genopdragelsesrejse.

Indgreb i en så fundamental rettighed som bevægelsesfriheden bør kræve tungtvejende argumenter og ikke mindst en tung bevisbyrde. Uagtet, at genopdragelsesrejser nok udgør et integrationsmæssigt problem, så er der næppe tale om potentielle terrorister som syrienskrigerne, og det er derfor vanskeligt at se de juridisk tungtvejende argumenter for et sådant indgreb.

Samtidig vil der i praksis kunne opstå problemer for politiet med at løfte bevisbyrden for, at barnet reelt skal på en genopdragelsesrejse. Det er også vanskeligt at se, hvad det præcis er, som yderligere skal kriminaliseres ved de såkaldte genopdragelsesrejser.

Allerede i dag er det nemlig strafbart for forældre at medvirke til, at deres børn udsættes for frihedsberøvelse, voldsudøvelse og lignende. Det vil således blive udfordrende at sikre en tilstrækkelig klar lovgivning på dette punkt, som ikke efterlader retssikkerhedsmæssige betænkeligheder.

Retten til privatliv og databeskyttelse er potentielt i fare
Herudover er det problematisk, at man igen vil give kommunerne øgede beføjelser til at samkøre og dele oplysninger om borgerne, selvom formålet om at identificere mistrivsel hos børn selvfølgelig er legitimt.

Myndighederne har allerede i dag en vidtgående adgang til at indsamle, opbevare, samkøre og dele oplysninger om borgerne, der kan give et rimeligt præcist billede af de specifikke borgere. Muligheder som i forvejen vil blive udvidet med den nye databeskyttelseslov.

Det fremgår ikke af forslaget, hvor mange borgere, der vil blive udsat for denne samkøring af deres personoplysninger, men hvis der er tale om en generel kontrol på et uklart grundlag, vil den hurtigt kunne komme på kant med borgenes ret til privatliv og beskyttelse af personoplysninger.

Kriminalitet, vold og parallelsamfund skal bekæmpes. Men midlerne, der tages i brug, må aldrig save benene af det fundament, som vores samfund og retsstat bygger på.

Forrige artikel V: Narkokørsel, fart og farlige mænd – en dødsensfarlig cocktail V: Narkokørsel, fart og farlige mænd – en dødsensfarlig cocktail Næste artikel Hjort om cyberangreb: Vi har kun set toppen af isbjerget Hjort om cyberangreb: Vi har kun set toppen af isbjerget
 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  Accept af regeringens falske præmis

  Birgitte Erikson burde lige læse lidt på lektien inden hun farer i tasterne, For regeringens grundlæggende præmis er som det meste fra den side, forkert.
  Kriminaliteten er IKKE stigende, tværtimod så falder den både når det gælder hjemmefødte leverpostej danskere, og når det gælder unge med ikke-vestlig baggrund.
  Desuden forholder hverken Eriksson eller regeringen til, at antallet af udsatte boligområder er stærkt faldende. Hvor der for en halv snes r siden var over tyve sådanne i Københavns-området, er antallet nu nede på tre, og den samme tendens ses landet over.
  Og det er vel at mærke når der bruges parametre fra den 2004-rapport, som regeringen tager afsæt i. Politiken har ved at se på tal fra en rapport fra 2014, fundet frem til, at såfremt disse tal blev brugt, da ville ca. halvdelen af de udsatte boligområder kunne tages af regeringens liste.
  Men det afviste Ole Birk Olesen at gøre, for han mente ikke, at den nye rapport var kvalitetssikret!!! Men så måtte han jo gøre, hvis han da ellers har interesse i at fremstå som en minister, der træffer afgørelse, der er fagligt forsvarligt.
  Hans underliggende dagsorden er imidlertid at forstærke mange menneskers utryghed ved livet i "ghettoerne" - der skal jo snart være valg, og så gælder det om, at piske frygten op - for er der noget, der giver stemmer, så er frygt og utryghed. Dèt er Ole Birr dog trods alt klog nok til at vide.

 • Anmeld

  Hans-Georg Nielsen

  Positiv udvikling

  Hej Arne
  ja, kriminaliteten er faldende og de "udsatte områder" bliver færre.
  Derfor var det nok vigtigt for regeringen at få fyret sit smagsløse reklamestunt af før problemerne - med indsatsen i kommunerne og i boligforeningerne - løser sig selv.
  Det er som mange-årigt medlem af Venstre trist at se, at retsstatslige- og basale frihedsrettigheder nu foreslås tilsidesat.

 • Anmeld

  Steffen Nielsen

  LA's nye ideologi

  Liberal Alliance har åbenbart skiftet den liberale ideologi ud og vil nu konkurrere om Enhedslistens vælgere.
  Nationalisering af boligselskaber.
  Folkeskoler skal overtages af staten
  Børneopdragelse bliver en statslig opgave

 • Anmeld

  Kai Withøft

  Dobbeltstraf til ghettobeboere?

  Nej! Det er helt misforstået, når nogen tror at beboerne skal straffes dobbelt. Det er forbrydelser begået i ghettoerne, der skal straffes dobbelt, præcis som fartoverskridelser ved vejarbejder giver dobbelt bøde.
  Vi taler altså tværtimod om et forsøg på at beskytte de ordentlige mennesker, som bor i området, mod forbrydere..

 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Både indhold og mediestunt viser en farlig udvikling

  Indholdet af pakken bruges klart af regeringen til at piske en stemning op for at aflede befolkningens opmærksomhed fra vores virkelige problemer omkring afviklingen af velfærdssstaten.
  Men det at man holder pressemødet hvor man gør er en skræmmende intimidering af privatsfæren. Hvordan mon det borgerlige Danmark havde reageret hvis Enhedslisten m.fl. havde holdt pressemøde om deres forslag om indgreb mod skattesnydere og bekæmpelse af rigmandsghettoerne i en baghave til en af palæerne i Gentofte. Jeg håber der er rigtigt mange anstændige borgerlige i Danmark der siger fra overfor denne udvikling.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Disse to forslag overskrider lovgivers mandat.

  Man skál ikke arbejde.

  Naturligvis skal ingen modtage offentlig hjælp hvis man er arbejdsdygtig - dét står jo tydeligt og klart i Grundloven. Staten skal endvidere stille krav til alle der modtager offentlig hjælp - dét er en bunden og ikke frivillig opgave for lovgiver ( læs Grundloven ). Og, Grundloven gælder både danske borgere og udlændinge der opholder lovligt sig her i landet. Derimod, er der ikke noget krav om at man skal forsørge sig selv som ægtefælle - det er helt i orden at leve på én indkomst. Man altså ikke jage kvinder ud på arbejdsmarkedet hvis de ikke vil og i øvrigt forsørges af en ægtefælle.

  Man må bo hvor man vil.

  Det er at gå over stregen, når man foreslår at kontanthjælpsmodtagere ikke må bosætte sig i "ghettoer". Det er dansk lov ( 1992-04-29-L285 ) at man må færdes frit og også frit vælge opholdssted, når man har lovligt ophold i landet. Det gælder hvad enten man er kontanthjælpsmodtager eller departementchef.

 • Anmeld

  Stig Christiansen · Pensionist

  Regeringens ghetto plan er et åbenlyst tyveri

  Hvordan kan man tillade i et retssamfund, at berøve andre menneskers værdiskabte midler. De almene bolig organisationers bygninger og midler er opbygget af de mennesker der boer i dem, hjem kommunen har bidraget med et lille beløb til opførelsen, resten kommer fra beboerne i boligorganisationen. Beboerne er tvangsindlagt til at indbetale til Landsbyggefonden, og i de ældre boliger der hvor beboerne har indfriet lånet til opførelsen, forsætter med at i følge lovgivningen, at betale det samme uformindsket beløb til Landsbyggefonden.
  Politikerne mener at de er i deres gode ret til påtvinge nedrivningen af disse menneskers ejendomme, disponere over de samme menneskers tvangsopsparet midler.
  Helt galt er det at høre boligministeren udtale sig i middagspressen over kritikken af dette, det har man gjort før, som om at det så er legalt at stjæle fra den almene bolig sektor.
  Hvorfor er det den almene boligsektor,der skal betale for at forsøge at løse de problemer politikerne har skabt gennem de sidste 40 års forfejlet passive indvandre politik

 • Anmeld

  Jesper Ørsted

  Find 5 fejl

  1. PÅSTAND: Skærpede strafzoner truer lighedsprincipper.
  FAKTUM:
  Skærpede strafzoner truer ingen lighedsprincipper, det er nemlig ikke beboerne der straffes, men gerningsmændende, uanset hvor de kommer fra og naturligvis vil det være en stor hjælp til beboere der tyranniseres af udefrakommende forbrydere.
  2. PÅSTAND:
  Samtidig bliver sanktionen mere uforudsigelig for borgerne, idet de skærpede strafzoner kan oprettes og ændres på baggrund af administrative beslutninger, som offentliggøres på politiets hjemmeside.
  FAKTUM:
  Er at vi i flere år har indført strafzoner for bilister der kører for stærkt ifm. vejarbejde. Uden Justitia af den grund har gjort indsigelse imod det.
  3. PÅSTAND
  Inddragelse af børns pas er et stor indgreb.
  FAKTUM
  Det er et langt, langt større indgreb overfor børnene at sende dem på genopdragelse i hjemlandet, under forhold og med brug af korporlig afstraffelse, som er ulovlige i Danmark.
  4. PÅSTAND
  Allerede i dag er det nemlig strafbart for forældre at medvirke til, at deres børn udsættes for frihedsberøvelse, voldsudøvelse og lignende.
  FAKTUM
  Det er der ikke, hvis det sker udenfor Danmarks grænser, så gælder de regler for det land man så opholder sig i.
  5. PÅSTAND
  Myndighederne har allerede i dag en vidtgående adgang til at indsamle, opbevare, samkøre og dele oplysninger om borgerne, der kan give et rimeligt præcist billede af de specifikke borgere.
  FAKTUM
  De muligheder de har i dag er utilstrækkeligt i alle tilfælde til at identificere mistrivsel, hvilket er årsagen til den ændrede databeskyttelseslov.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  BOOOOOMERANGGGGGGGGGG

  Anti-love,der opløser retsstaten indefra, og gør Danmark til et anti-land, .
  Indholdet af "politikken" er blevet at lovgiverne kappes om

  at gøre så mange som muligt retsløse så hurtigt som muligt.

  Folketinget har tabt sutten, eller brugen af sine fulde sansers brug, i jagten på at tækkes bestemte "priviligerede parallelsamfunds" vælgergrupper.

  Sker det virkeligt at i et land, Danmark, hvori land skal bygges med lov, at loven nu vedtages fuldstændig at gøre mennesker lovløse og retsløse, og fuldstændigt ulige for loven?

  Dermed opløses landet de facto.

  Danmarks love er bliver gjort til antilove, der gør landet til et antiland, der kalder på sin egen undergang hurtigere end DSB og Claus Hjorth kan nå at destruere milliarder.

  De antilove som nu skal tages i brug vil som et tveægget sværd blive vendt imod os selv i fremtiden.