Debat

Kommunalpolitiker: Selvfølgelig skal vi gå ind i enkeltsager

Det er selvfølelig noget forfærdeligt sludder, at lokalpolitikere ikke kan gå ind i enkeltsager. Det er faktisk i direkte modstrid med vores vigtigste pligter, skriver Mads Silberg.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Mads Silberg
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Når man som kommunalbestyrelsesmedlem bliver kontaktet af en familie, der klager deres nød over den sagsbehandling de er genstand for i kommunens forvaltning, så ligger der mange følelsesmæssige op- og nedture, stor frustration og en kæmpe overvindelse af blufærdighed forud.

Disse familier henvender sig ikke for sjov. De henvender sig ikke, fordi de er nogle "brokkerøve". De henvender sig ikke, fordi de vil malke systemet.

De henvender sig, fordi de føler at de bliver misforstået, ikke bliver set som dem de er, og ikke kan genkende det billede der tegnes af dem i forvaltningens journaler. De henvender sig, fordi de føler, at de ikke har mere at miste, og er tvunget til at blotlægge deres livs krise. De henvender sig, fordi de er desperate og ikke ved hvem de ellers skal kontakte.

En af de helt gængse automatreaktioner som disse familier mødes med fra lokalpolitikere ude i kommunerne er; "jeg kan ikke gå ind i enkeltsager".

En af de helt gængse automatreaktioner som disse familier mødes med fra lokalpolitikere ude i kommunerne er; "jeg kan ikke gå ind i enkeltsager". Hvilket selvfølgelig er noget forfærdeligt sludder

Mads Silberg
Folketingskandidat og byrådsmedlem i Solrød Kommune (K)

Hvilket selvfølgelig er noget forfærdeligt sludder, og direkte i modstrid med en af kommunalbestyrelsesmedlemmernes vigtigste pligter: "At føre tilsyn med, at forvaltningen og dennes øverste leder, borgmesteren, fungerer tilfredsstillende." Her er det implicit, at sagsbehandlingen udføres lovformeligt, og i henhold til principperne om god forvaltningsskik.

Mødet med en udfordret familie

For ikke meget mere end tre uger siden, blev jeg opmærksom på en familie, som tilbage i februar måned – i år – havde fået afslag på en ansøgning om økonomisk støtte til deres udfordrede datter.

De havde klaget over kommunens afgørelse. De havde ikke fået medhold, hvilket resulterede i, at kommunen – i starten af marts måned – meddelte familien, at klagesagen nu ville blive sendt til videre behandling i Ankestyrelsen.

Helt efter bogen, og som en sidebemærkning, skal jeg understrege, at klagesagen ikke har opsættende virkning på afgørelsen, som således er effektueret under hele klagens behandling.

I starten af september måned – altså et halvt år senere – bliver familien ringet op af sagsbehandleren, som meddeler, at man desværre havde glemt at sende klagen til videre behandling i Ankestyrelsen. Men at man gjorde det nu og med det samme.

Et forløb som familien – med rette – blev noget fortørnede og perplekse over. De spurgte derfor andre forældre til råds i et forum på Facebook, hvilket gjorde at jeg blev opmærksom på sagen.

Jeg gik til tasterne og skrev en mail til kommunaldirektøren, hvori jeg pointerede det retssikkerhedsmæssige problem i, at vores kommune i seks måneder har fastholdt en afgørelse på et ulovligt grundlag

Mads Silberg
Folketingskandidat og byrådsmedlem i Solrød Kommune (K)

Jeg gik til tasterne og skrev en mail til kommunaldirektøren, hvori jeg pointerede det retssikkerhedsmæssige problem i, at vores kommune i seks måneder har fastholdt en afgørelse på et ulovligt grundlag, i og med at borgerens klageret ikke er blevet varetaget, og samtidig opfordrede til at borgeren fik en skriftlig redegørelse og undskyldning for kommunens håndtering af forløbet.

I sidste uge fik familien så besked om, at kommunen beklagede forløbet, samt at man havde benyttet lejligheden til at revurdere sagen. Denne revurdering førte frem til at familien nu ville få medhold i deres klage, og udbetalt den økonomiske støtte som de indledningsvis havde fået afslag på.

Kommunalpolitikernes tunge ansvar

En kommune har pligt til at overholde den lovgivning som udstikkes fra Christiansborg. Men hvor færdselsloven i høj grad også håndhæves af Færdselspolitiets tilstedeværelse på vejene, så er der altså ikke nogen som på daglig basis holder øje med om en kommunal forvaltning husker at partshøre eller give borgerne klagevejledning i forbindelse med afgørelser i sagsbehandlingen.

På handicapområdet er det Social- og Aldreministeriet som skal føre tilsyn med kommunernes håndtering. Men i Rigsrevisionens beretning fra dette forår findes, at der er: ”... ført et utilfredsstillende tilsyn med kommunernes forvaltning af servicelovens bestemmelser på handicapområdet. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at kommunernes forvaltning af tilbud og ydelser på handicapområdet i mange tilfælde ikke overholder serviceloven.”

Det fremgår også, at "...der er mange fejl i kommunernes afgørelser på handicapområdet. Ankestyrelsens omgørelser af kommunale afgørelser på handicapområdet – som er steget løbende siden 2014 – skyldes fortrinsvist utilstrækkelig sagsoplysning, eller at kommunernes afgørelser ikke er inden for lovens rammer.”

Ansvaret for at kommunens daglige forvaltning følger loven ligger hos kommunalbestyrelsen. Vi har endda udpeget en borgmester der - som  den eneste fuldtidsansatte politiker – repræsenterer kommunalbestyrelsen i den daglige forvaltning. Som medlem af kommunalbestyrelsen har man pligt til at reagere hvis man bliver opmærksom på eventuelle ulovligheder i forvaltningen.

Som kommunalpolitiker er ansvaret dit, og husk – bare fordi der ikke er nogen som stopper dig, er det ikke ensbetydende med at du gør det rigtigt

Mads Silberg
Folketingskandidat og byrådsmedlem i Solrød Kommune (K)

Så man kan ikke bare affeje en medborger, og hævde at man ikke "går ind i enkeltsager". Du bliver nødsaget til at handle – og det er ikke nemt. Hvis du blot beder om sagsindsigt, så vil du blive begravet i journaler og dokumentation som du selv skal finde rundt i. Men hvis du derimod tager initiativ til at samarbejde med forvaltningen, og sikrer tilstedeværelsen af de ledelsesmæssige værktøjer, som du og dine kolleger skal bruge for få et validt billede af sagsbehandlingens kvalitet, så vil du være med til at udvikle en organisation som tilgodeser borgernes rettigheder, og hvor man lærer af sine fejl.

En organisation hvor det hører til sjældenhederne at borgerne klager deres nød til kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Men når de så gør det, så er der procedurer og tillid, som sikrer, at der bliver taget hånd om problemet. Men det er ikke nemt. Det kræver mod, tid og energi. Knappe ressourcer for en fritidspolitiker.

Men som kommunalpolitiker er ansvaret dit, og husk – bare fordi der ikke er nogen som stopper dig, er det ikke ensbetydende med at du gør det rigtigt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mads Silberg

Byrådsmedlem (K), Solrød Kommune
officer

0:000:00