Nyt udspil: Sådan vil regeringen skaffe flere læger og sygeplejersker

DOKUMENTATION: Flere sygeplejersker skal arbejde på fuldtid, seksårsfristen for læger skal afskaffes, og så skal de fysiske rammer i sundhedshuse forbedres. Sådan lyder nogle af initiativerne i regeringens nye udspil. Altinget giver dig overblikket. 

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) præsenterede fredag et nyt sundhedsudspil. 
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) præsenterede fredag et nyt sundhedsudspil. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Freja Søgaard

I kølvandet på regeringens længe ventede sundhedsreform præsenterede sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fredag udspillet "flere hænder og større arbejdsglæde", som blandt andet skal sikre mere personale i sektoren.

Få overblikket over de 25 initiativer i udspillet her. 

1. Flere praktiserende læger
Regeringen vil hæve antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin med i alt 160 i 2019 og 2020, så man kan få flere praktiserende læger.  

2. Flere introduktionsstillinger i almen medicin
På grund af de ekstra hoveduddannelsesforløb vil regeringen også opslå 320 ekstra introduktionsstillinger i almen medicin. Dette vil på kort sigt øge antallet af praktiserende læger.

3. Mulighed for tilknytning af flere uddannelseslæger
Regeringen ønsker at gøre det muligt for tutorlæger at have tilknyttet mere end én uddannelseslæge, også kaldet KBU-læge.

4. Flere midler til de fysiske rammer på læge- og sundhedshuse
Regeringen vil afsætte 200 millioner kroner i 2019 til de fysiske rammer på læge- og sundhedshuse.

5. Partnerskaber med de lægelige organisationer og regionerne
Regeringen ønsker at indbyde de lægelige organisationer og regionerne til et partnerskab om at gøre det mere attraktivt at søge ud i almen praksis.

6. Målrettet rekrutteringsindsats til læger i udlandet 
Regeringen vil med særlige rekrutteringstiltag række ud til læger, der arbejder uden for faget, eller som er flyttet til udlandet og kunne have interesse i at genoptage deres virke her i landet.

7. Initiativer skal understøtte flere læger i lægedækningstruede områder
Regeringen ønsker at sætte ekstra fokus på områder, som har ubesatte ydernumre og svære rekrutteringsudfordringer i forhold til praktiserende læger. Det skal blandt andet ske ved at indføre differentieret basishonorar.

8. Øget optag på sygeplejerskeuddannelsen
Regeringen ønsker at øge dimensioneringen af sygeplejerskeuddannelsen med minimum 150 pladser årligt frem til 2022.

9. Flere sygeplejersker på fuldtid
Regeringen vil arbejde for, at flere sygeplejersker får mulighed for at øge deres ugentlige arbejdstid ved blandt andet at gå i dialog med arbejdsmarkedets parter.

10. Storskalaforsøg om arbejdstilrettelæggelse  
For at motivere flere sygeplejersker til at gå på fuldtid ønsker regeringen at iværksætte et storskalaforsøg, hvor forskellige modeller for arbejdstilrettelæggelse afprøves.

11. Det skal gøres mere attraktivt at søge ind i sygeplejefaget
I forlængelse af det foreslåede storskalaforsøg vil regeringen indgå et partnerskab med Dansk Sygeplejeråd, KL og Danske Regioner om at gøre det mere attraktivt for unge mennesker at søge ind i sygeplejefaget.

12. Sygeplejersker skal kunne varetage flere opgaver selvstændigt
Regeringen ønsker at åbne op for, at sygeplejersker på nærmere afgrænsede områder selvstændigt kan løse opgaver, som de i dag udfører på delegation fra en læge.

13. Initiativer til at få sygeplejersker til at genoptage deres virke
I samarbejde med regioner og kommuner vil regeringen iværksætte en målrettet og systematisk rekrutteringsindsats for at få sygeplejersker, som er flyttet til udlandet eller arbejder uden for faget, til at genoptage deres virke i Danmark.

14. Udnyttelse af eksisterende sundhedsplejerskepladser
Regeringen vil sikre fortsat dialog med KL om udnyttelse af de eksisterende uddannelsespladser.

15. Flere pladser på uddannelsen til sundhedsplejerske
Regeringen vil blandt andet på baggrund af forventningen til en kraftig øgning af fødselstallet gå i dialog med KL om at øge antallet af uddannelsespladser med op til 30 pladser årligt – og dermed være indstillet på at stille mindst cirka 150 uddannelsespladser til rådighed årligt.

16. Specialuddannelsen til psykiatrisk sygepleje skal leve op til fremtidens krav
Regeringen vil sikre, at specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje lever op til fremtidens krav om specialisering.

17. Styrket praktikvejledning og flere praktikpladser for sosu
Regeringen ønsker at indgå en ”ambitiøs aftale” med KL, Danske Regioner FOA om dimensionering af praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne.   

18. Stigning i optag af social- og sundhedsassistenter
Regeringen ønsker at løfte dimensioneringen af praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne i de kommende år.

19. Social- og sundhedsassistenter skal varetage flere opgaver
Regeringen vil i dialog med FOA og øvrige interessenter se på, om social- og sundhedsassistenter med relevante kompetencer på nærmere afgrænsede områder skal kunne varetage flere opgaver.

20. Bedre geografisk dækning af social- og sundhedsuddannelserne
Der er på finanslovsaftalen for 2019 afsat midler til etableringstilskud til nye satellitafdelinger, som ifølge regeringen skal give en bedre geografisk dækning af social- og sundhedsuddannelserne.

21. Styrket fastholdelse i faget og nye videreuddannelser for sosu
Der er på finansloven for 2019 afsat midler til en kampagneindsats, som ifølge regeringen skal forbedre områdets image, med henblik på at gøre det mere attraktivt for at styrke fastholdelsen i faget.

22. Mere klarhed om og bedre udnyttelse af specialpsykologernes kompetencer
Som led i satspuljeaftalen for 2019-2022 har regeringen igangsat et arbejde i Sundhedsstyrelsen, hvor der udarbejdes en fælles vejledning for specialpsykologernes anvendelse i psykiatrien.

23. Afskaffelse af seksårsfristen i den lægelige videreuddannelse
Regeringen vil afskaffe seksårsfristen ”for at give bedre mulighed for, at alle læger kan blive speciallæger”.

24. Ledelses- og kompetencereform
Som led i sammenhængsreformen har regeringen lanceret en ledelses- og kompetencereform, der blandt andet skal udvikle og styrke ledelse på sundhedsområdet.

25. Afbureaukratiseringsreform
Med en række initiativer i afbureaukratiseringsreformen ønsker regeringen blandt andet at se på muligheder for at aflaste praktiserende læger, der i dag bruger meget tid på administrative opgaver, samt at modernisere og afbureaukratisere journalføringsreglerne.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00