Så meget kommer udflytning til at koste

DOKUMENTATION: Altinget har samlet ministeriernes skøn for udflytningens pris. Få et overblik her.

 

MYNDIGHED MINISTERIUM VARIGE OMKOSTNINGER (mio. kr.) MIDLERTIDIGE OMKOSTNINGER (mio. kr.)
Geodatastyrelsen Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 13,4*** 39,4
Dele af Energinet.dk Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 3,9 8,1
Dele af Energistyrelsen Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 4,9 14,0
Dele af GEUS Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 0,3 2,1
Dele af DMI Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 0,4 5,3
Teleklagenævnet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 0,0 0,3
Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet 20,1 36,4

Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Miljø- og Fødevareministeriet
Dele af NaturErhvervstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet 26,5 98,9
Dele af Miljøstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet 0,0 11,2
Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til Kystdirektoratet Miljø- og Fødevareministeriet 0,0 4,1
Klagenævnenes Hus [Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri] Miljø- og Fødevareministeriet 0,0 3,0
Klagenævnenes Hus [Energiklagenævnet] Miljø- og Fødevareministeriet 0,0 1,4
Klagenævnenes Hus [Natur- og Miljøklagenævn] Miljø- og Fødevareministeriet 0,0 36,2
Dansk- og Jagt- og Skovbrugsmuseum Kulturministeriet 17,2
Slots- og Kulturstyrelsen  Kulturministeriet  1,4 23,9
Danida Fellowship Centre Udenrigsministeriet 0,7 1,6
Statens Administration Finansministeriet ** 52,6
Dele af Statens Administration til Udbetaling Danmark  Finansministeriet  ** 25,9
Søfartsstyrelsen Erhvervsministeriet Intet skøn, men holder sig indenfor rammen 44,7
Dele af Patent- og Varemærkestyrelsen Erhvervsministeriet Intet skøn, men holder sig indenfor rammen 11,8
Dele af Erhvervsstyrelsen Erhvervsministeriet Intet skøn, men holder sig indenfor rammen 6,0
Klagenævnenes Hus [EVM-del] Erhvervsministeriet Intet skøn, men holder sig indenfor rammen 27,9
Civilstyrelsen Justitsministeriet Intet skøn 31,2
Udlændingestyrelsen Udlændinge- og Integrationsministeriet Intet skøn Intet skøn
Dele af Skatteankestyrelsen Skatteministeriet Intet skøn, men holder sig indenfor rammen 0,3
Dele af SKAT  Skatteministeriet  Intet skøn, men holder sig indenfor rammen  28,7
Spillemyndigheden  Skatteministeriet  Intet skøn, men holder sig indenfor rammen  13,2
Dele af Ankestyrelsen Økonomi- og Indenrigsministeriet Intet skøn, men holder sig indenfor rammen 10,1
Rådet for Socialt Udsatte Børne- og Socialministeriet Intet skøn, men holder sig indenfor rammen 0,8
Socialstyrelsen Børne- og Socialministeriet Intet skøn, men holder sig indenfor rammen 27,2
Børnerådet Børne- og Socialministeriet Intet skøn, men holder sig indenfor rammen 2,5
Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed  Sundheds- og Ældreministeriet Intet skøn 19,0
Dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse Forsvarsministeriet Intet skøn 8,8
Forsvarets Søopmålere Forsvarsministeriet Intet skøn 3,8
Danmarks Evalueringsinstitut  Undervisningsministeriet Intet skøn 7,3
Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed  Undervisningsministeriet Intet skøn 4,1
Klagenævnenes HUS [MBUL-del]  Undervisningsministeriet  Intet skøn 0,1
Danmarks Akkrediteringsinstitution Uddannelses- og Forskningsministeriet Intet skøn 4,1
Dele af Styrelsen for Forskning og Innovation  Uddannelses- og Forskningsministeriet Intet skøn 4,1
Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Har ikke svaret 18,3
Haverikom. for Civil Luftfart og Jernbane  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Har ikke svaret 4,1
Dele af Banedanmark  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Har ikke svaret 17,3
Dele af Bygningsstyrelsen  Transport-, Bygnings og Boligministeriet Har ikke svaret 6,8
Arbejdsskadestyrelsen til ATP Beskæftigelsesministeriet Har ikke svaret 128,1
Dele af Arbejdstilsynet  Beskæftigelsesministeriet  Har ikke svaret 6,5
Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  Beskæftigelsesministeriet  Har ikke svaret 10,5
ATP-UDK-funktioner for BM  Beskæftigelsesministeriet  Har ikke svaret 16,2
I ALT   Ikke opgjort 886,9

 *Kulturministeriet vurderer ikke, at udflytningen medfører varige meromkostninger for museet, men på sigt ventes udflytningen at bidrage til at sikre museets økonomiske bæredygtighed.

 **Driftsomkostningerne i Statens Administration (inkl. den del, der rykker til Udbetaling Danmark) ventes fra 2016 til 2019 at falde med 9 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes udflytningen.

***I beløbet indgår både udgifter til udflytningen samt delingen af Geodatastyrelsen i Geodatsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

 

,

Forrige artikel Erhvervsskoler frygter færre elever med nye kvoter Erhvervsskoler frygter færre elever med nye kvoter Næste artikel Pind om dobbeltuddannelse: Jeg er lidt forbløffet over det, jeg hører nu Pind om dobbeltuddannelse: Jeg er lidt forbløffet over det, jeg hører nu