Statsrevisorerne godkender regnskab for 2007

REGNSKAB: Statsrevisorerne har afleveret Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007 med indstilling om, at regnskabet godkendes.
Christian Juhl Mølgaard
Fakta
Fakta:
Henrik Otbo er rigsrevisor i Rigsrevisionen. Rigsrevisionens mission er at fremme en redelig og effektiv forvaltning. Rigsrevisors opgave er fastlagt i lov om revisionen af statens regnskaber og instruks for rigsrevisor. Rigsrevisionen udarbejder ca. 20 beretninger om året og ca. 80 notater om året til statsrevisorerne. Rigsrevisionen reviderer statslige og statsfinansierede regnskaber. Rigsrevisionen udfører både finansiel revision og forvaltningsrevision.

Kilde: Rigsrevisionen
Endelig betænkning vil nu blive behandlet i Finansudvalget med henblik på Folketingets endelige godkendelse af statsregnskabet.

Endelig betænkning er resultatet af den statslige revision af regnskaberne for 2007 og indeholder:
 • Statsrevisorernes afgivelsesbemærkning til Folketinget om godkendelse af statsregnskabet for 2007
 • Afrapportering af Statsrevisorernes besigtigelser af statslig virksomhed mv.
 • Ministrenes redegørelser til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som årets beretninger har givet anledning til
 • Rigsrevisors bemærkninger til ministerredegørelserne
 • Rigsrevisionens opfølgning på fortsatte beretningssager fra tidligere år og Statsrevisorernes evt. bemærkninger hertil

Statsrevisorernes bemærkninger til principielle eller kritiske sager
Statsrevisorerne har afgivet i alt 19 beretninger til Folketinget. Statsrevisorerne afgav i enighed bemærkninger til alle beretninger. I Statsrevisorernes afgivelsesbemærkning (se side 7) gøres Folketinget opmærksom på følgende beretninger pga. deres principielle eller kritiske karakter:

 • Beretning 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.)
 • Tre beretninger på sundhedsområdet, der er nyt revisionsområde for den statslige revision: Beretning 2/2007 om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver, Beretning 3/2007 om Cancerregisteret og Beretning 5/2007 om maksimale ventetider på kræftbehandling
 • Beretning 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning
 • Tre beretninger om effekten af statslige myndigheders indsats: Beretning 12/2007 om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændige, Beretning 14/2007 om effekten af erhvervsfremmeindsatsen og Beretning 15/2007 om effekter af den sociale indsats
 • Beretning 17/2007 om forsvarets EH-101 helikoptere
 • Beretning 18/2007 om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere.

Betænkningen følger også op på uafsluttede revisionssager fra tidligere år tilbage fra 2002 bl.a. opgøres statens endelige tab ved anskaffelse og afvikling af det ubemandede overvågningsfly Tårnfalken.

Dokumentation

FAKTA
De seks statsrevisorer er valgt af Folketinget:

Peder Larsen (SF), formand
Henrik Thorup (DF), næstformand
Helge Adam Møller (K)
Svend Erik Hovmand (V)
Mogens Lykketoft (S)
Manu Sareen (R)

Statsrevisorernes opgaver er fastlagt i grundlovens § 47 som revisionskontrol med den offentlige forvaltning.

Ved løsning af deres opgaver samarbejder Statsrevisorerne med rigsrevisor. Statsrevisorerne afgiver således de beretninger, som de modtager fra rigsrevisor, til Folketinget med eller uden bemærkninger.

Statsrevisorerne er den eneste myndighed, der kan anmode rigsrevisor om at foretage undersøgelser.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henrik Otbo

Medlem, Den Europæiske Revisionsret, Luxembourg, fhv. rigsrevisor
cand.polit. (Københavns Uni. 1976)

Peder Larsen

Fhv. formand (SF) for Statsrevisorerne, revisor
merkonom (Aarhus Købmandsskole 1996), ba.scient.pol. (Aarhus Uni. 1989)

Henrik Thorup

Fhv. formand for statsrevisorerne og regionsrådsmedlem (DF), Region Hovedstaden
assurandør (Forsikringshøjskolen 1980)

0:000:00