Kronik

Lektor og professor: Vi kender allerede omfanget af forskningstyveri i Danmark

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen har varslet, at omfanget af forskningstyveri i Danmark skal kortlægges. Et prisværdigt tiltag, men sådan en kortlægning er faktisk allerede foretaget, skriver Lise Degn og Jesper Wiborg Schneider.

Umiddelbart er de danske tal for plagiering ikke overraskende og ligger nogenlunde på linje med internationale undersøgelser, skriver Lise Degn og Jesper Wiborg Schneider.
Umiddelbart er de danske tal for plagiering ikke overraskende og ligger nogenlunde på linje med internationale undersøgelser, skriver Lise Degn og Jesper Wiborg Schneider.Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det er længe siden, at der har været så stort fokus på forskningspraksis i Danmark. At der skrives kronikker og laves kampagner for at forbedre forholdene for forskningen – og for forskerne ikke mindst – er prisværdigt og vidner om, at forskningen og forskerne på mange måder er kommet tættere på samfundet.

Der er dog, efter vores mening, brug for, at debatten om problemerne – og de løsninger som forhåbentlig følger i kølvandet på denne debat – skærpes og nuanceres, for at undgå spild af ressourcer og for at optimere chancerne for faktisk at ændre forskningssystemet til det bedre.

I dette indlæg vil vi argumentere for, at vi er nødt til at adskille diskussionen om ”forskningstyveri” og tvivlsom forskningspraksis fra universitetslovens hensigtsmæssighed og behovet for revision – ikke mindst for at begge diskussioner eller problemer kan finde deres egne løsninger.

#PleaseDontStealMyWork

Lad os først vende os mod den første diskussion, som for alvor kom frem i lyset efter bevægelsen #PleaseDontStealMyWork offentliggjorde omkring 120 vidnesbyrd fra unge forskere om forskellige typer af uansvarlig forskningspraksis, rangerende fra tyveri af originale idéer til tvivlsomme forfatterskabspraksisser.

Temadebat

Hvordan kommer universiteterne forskningstyveri til livs?

Mere end 100 forskere har delt beretninger om forskningstyveri under hashtagget #PleaseDontStealMyWork.

Altinget Forskning sætter nu spot på forskningsmiljøernes skyggeside ved at spørge: Hvilke nye rammebetingelser kan afhjælpe problematikken?

Om temadebatter:

Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Har du et vigtigt input til debatten og vil deltage? Kontakt Altingets debatredaktion på [email protected].

Samlet betegnes disse som ”forskningstyveri”. Der er ingen tvivl om, at initiativet er prisværdigt og både personerne bag kampagnen og de unge forskere, som har indsendt deres historier, fortjener ros for at sætte fokus på de – til tider meget alvorlige og uhensigtsmæssige – praksisser, som eksisterer i et hierarkisk og kompetitivt system, som det videnskabelige.

Som følge af denne bevægelse, og efter et møde med bevægelsen ”Sæt forskningen fri”, har uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen varslet, at omfanget af forskningstyveri i Danmark skal kortlægges.

Igen et prisværdigt tiltag, men vi vil dog gerne stilfærdigt minde om, at en sådan kortlægning faktisk allerede er foretaget – endda finansieret af ministeriets egne penge, som en del af en pulje af forskningsmidler øremærket til at undersøge forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis i Danmark.

I denne undersøgelse skelnes der mellem forskellige typer af uansvarlige eller tvivlsomme praksisser, hvor forskningstyveri ligger tættest op ad, det vi normalt kalder plagiering – altså, at man tager noget, som andre har skabt, det være sig en tekst, en idé eller andet, og fremstiller det som ens eget.

På linje med internationale undersøgelser

Så hvor udbredt er plagiering så i Danmark? Omkring ti procent af respondenterne i en spørgeskemaundersøgelse blandt alle forskere (ph.d.-studerende undtaget) på de danske universiteter i 2018 indrømmede, at de fornyligt havde plagieret en kollegas upublicerede idé.

I en tilsvarende undersøgelse blandt forskere på udenlandske universiteter var resultatet 11 procent. Der findes dog mange former for plagiering, og det er ikke altid lige let at afgøre, hvornår noget kan siges at være plagiering, og slet ikke hvis der er tale om upublicerede idéer.

Meget tyder på, at uredelighed og tvivlsom forskningspraksis skal modvirkes lokalt

Lise Degn og Jesper Wiborg Schneider
Hhv. lektor og professor, Århus BSS

Umiddelbart er de danske tal ikke overraskende og ligger nogenlunde på linje med internationale undersøgelser. Men i #PleaseDontStealMyWork vidnesbyrdene ser vi også eksempler på andre praksisser, som måske ikke nødvendigvis er forskningstyveri, men som nærmere falder under det, man i litteraturen og dansk lovgivning kalder tvivlsom forskningspraksis.

Forskningspraksisser illustreres ofte som et kontinuum med ansvarlig forskningspraksis i den ene ende og uredelighed i den anden ende. Inde mellem disse to modpoler finder vi forskellige ”shades of grey” eller tvivlsomme praksisser.

Tvivlsom skal i denne forstand forstås bogstaveligt, da praksisser opfattes forskelligt i forskellige grene af videnskaben. Nogle praksisser kan ses som problematiske i en given situation af nogen, men måske ikke af andre. Andre praksisser kan opfattes som skadelige uanset situationen.

Tvivlsomme praksisser kan for eksempel være vildledende og selektiv rapportering af resultater, data manipulering, manglende gennemsigtighed i forhold til mulige interessekonflikter, spin, unfair fagfællebedømmelser, tvivlsom citeringspraksis, og ikke mindst forfatterskabstvister.

Udbredelsen af nogle af disse praksisser er også kortlagt i Danmark, eksempelvis gæsteforfatterskaber, som nævnes flere gange i #PleaseDontStealMyWork. Omkring 49 procent af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen blandt forskere på de danske universiteter indrømmede, at de fornyligt havde inkluderet forfattere, som ikke havde bidraget tilstrækkeligt til at fortjene et forfatterskab.

Det tilsvarende resultat for forskere ved udenlandske universiteter var 45 procent. Og gennemsnittet i andre internationale kortlægninger er 48 procent.

Revision af kodeks for integritet i forskning

En vigtig pointe i forhold til forskningspraksisser synes at være, at ganske få forskere er involveret i decideret uredelighed. Lidt flere indrømmer forhold vedrørende plagiering. Mens næsten alle har været involveret i tvivlsomme praksisser.

I undersøgelsen skulle respondenterne forholde sig til ni praksisser ud af en pulje på 25, hvor 88 procent indrømmede nylig involvering med én praksis, hvor halvdelen havde brugt tre ud af de ni praksisser.

Læs også

Tallene for de udenlandske forskere er identiske, og igen ser man, at udbredelsen i Danmark ligner udbredelsen i lande, vi normalt sammenligner os med. Og nok så vigtigt ændrer tallene sig ikke over tid, og der er ingen tegn på væsentlige forskelle mellem forskningsområder.

Så vi ved altså en del om udbredelsen og opfattelsen af disse uhensigtsmæssige praksisser – og stiller naturligvis gerne resultaterne til rådighed for den kommende proces, som ministeren har varslet, som efter sigende skulle ende i en revision af Den Danske Kodeks for Integritet i Forskning.

Da kun cirka 27 procent af deltagerne i undersøgelsen havde kendskab til det danske kodeks, og eftersom tvivlsom forskningspraksis slet ikke nævnes i den nuværende version, kan en sådan revision da også syntes meget tiltrængt.

Problematiske sammenkædninger

Den anden diskussion, som af initiativtagerne til kampagnen ”Sæt forskningen fri” kædes sammen med problematikken omkring integritet og ansvarlig forskningspraksis, er den efterhånden gamle diskussion om universitetsloven og den gennemgående reformering af universiteterne, som begyndte i starten af 2000’erne.

I kampagnen kædes denne reformation, graden af ekstern finansiering, mængden af midlertidige ansættelser, den nuværende universitetslov, en påstået indskrænket forskningsfrihed sammen med forskningstyveriet.

Det er vigtigt, at vi er præcise i vores problemdiagnoser, for at finde de rigtige løsninger

Lise Degn og Jesper Wiborg Schneider
Hhv. lektor og professor, Århus BSS

Denne sammenkædning, mener vi, er problematisk – i sidste ende også for begge problematikker, som er meget reelle. Der er næppe tvivl om, at hård konkurrence om ressourcer, stillinger, forskningsresultater og prestige i den ekstremt hierarkiske forskningsverden, og ikke mindst mange af de incitamenter som ”belønner” forskerne, er blandt hovedforklaringerne på brud på forskningsintegriteten.

Men dette er et generelt vilkår på tværs af forskellige forskningssystemer i mange lande og med lange historiske rødder. Der er intet belæg for at påstå, at specifikke forhold i Danmark skulle forstærke mulige brud på forskningsintegriteten.

Og måske endnu vigtigere er der heller ikke belæg for den modsatte påstand: at en ændring af universitetsloven  eller flere faste stillinger vil modvirke udbredelsen af uredelig eller tvivlsom forskningspraksis i nævneværdig grad.

Man skal huske på, at videnskabelige normer og konkurrence inden for mange områder er internationale, oftest forankret i tidsskrifter og opretholdt af forskerne selv. Paradokset er, at det videnskabelige system i sig selv er kompetitivt og hierarkisk – det er i høj grad dette, som har været med til at drive store opdagelser frem, selvom det også er med til at skabe uligheder, bias og uansvarlig adfærd.

Positiv diskussion af vilkår og forskningspraksisser

Der kan være rigtig gode grunde til at diskutere alle disse forhold i det danske system, men forbindelsen til uredelig og tvivlsom forskningspraksis er kompleks, og al evidens tyder på, at udbredelsen af sådanne praksisser er nogenlunde ensartet blandt de lande, vi normalt sammenligner os med, lande med vidt forskellige forskningssystemer.

Forskere oplever pres, og i vores kortlægning af tvivlsom forskningspraksis er der en positiv sammenhæng mellem graden af oplevet pres og villighed til at indrømme brug af tvivlsomme praksisser.

Læs også

Dette pres opleves generelt af alle uanset alder. Til gengæld er der noget, som tyder på, at stærk lokal fokus på forskningskultur og kvalitetssikring til en vis grad modvirker brugen af sådanne praksisser.

Meget tyder derfor på, at uredelighed og tvivlsom forskningspraksis skal modvirkes lokalt, og selvom vilkårene skal være til stede, også nationalt, er det i høj grad forskerne selv, som skal tage ansvar, støttet af deres institutioner.

Som nævnt er det utrolig positivt, at forskningspraksisser og vilkårene for forskere diskuteres så meget – og så åbent som det sker i disse år. Det er vigtigt for forskerne, for videnskaben og for befolkningens og politikernes tiltro til den forskning som produceres.

Men det er vigtigt, at vi er præcise i vores problemdiagnoser, for kun på den måde kan vi finde de rigtige løsninger. Heldigvis ved vi allerede en del om mange af problemerne, og med dette indlæg vil vi gerne slå et slag for forskningsbaserede løsningsforslag – til alle problemer og til alles bedste. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jesper Wiborg Schneider

Professor, Institut for Statskundskab, Århus BSS

Jesper Petersen

Udenrigs- og udviklingsordfører (S), formand for Folketingets Skatteudvalg, fhv. minister
ba.scient.pol. (Københavns Uni. 2007)

0:000:00